PERSONPROFIL

Trine Madsen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 5. december 1975 i København Gift 3 børn

A

Trine Madsen (S) er medlem af borgerrepræsentationen i København. Hun er medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Argumentet for hendes kandidatur er ifølge hende selv et ønske om "et København med fællesskab, tryghed og plads til alle.".

Hun er uddannet historiker og arbejder til daglig som konsulent med speciale i psykisk arbejdsmiljø. Hun er desuden tillidsrepræsentant på sin arbejdsplads. Derudover er hun gift, selvudnævnt Amagerkaner og mor til tre.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1061 Socialdemokratiet in total 82819

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Fælles om et trygt København

Jeg tror på et København med fællesskab, tryghed og plads til alle!

- En tryg hverdag for børnefamilien: København skal være byen, hvor børnefamilier med almindelige indkomster kan bo, hvor man ikke er nervøs for at lade sine børn og unge gå alene hjem, hvor man kan få hverdagen til at hænge sammen i de travleste år, og hvor man kan finde ordentlige ældreboliger eller plejehjem.

- Tryghed og lighed på arbejdsmarkedet: Mange af os skal arbejde hurtigere, og vi skal holde til det længere på et arbejdsmarked i forandring. Arbejdsmiljøet skal på dagsordenen. Muligheder for efteruddannelse og omskoling skal prioriteres. Jobcentre, fagforeninger og a-kasser skal samarbejde – så du får et job og virksomheden en medarbejder!

- Folkeskolen – en tryg start på livet: Folkeskolen i København skal være mangfoldig og styrke børnenes fællesskab og faglighed. Men faglighed handler ikke kun om at være god til at læse og regne – men også om bevægelse, kreativitet og trivsel.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavnernes foretrukne måde at komme rundt i byen på er og bliver cyklen. Derfor er vi nødt til at investere i løsninger, der både forbedrer fremkommeligheden og trafiksikkerheden, herunder flere cykelslanger og cykellommer. Der skal fokus på børns trafiksikkerhed på cykelstierne og øget trafiksikkerhed for cyklister ved de større vejarbejder. Men det behøver ikke at gå ud over bilisterne. Tværtimod. Ved vejrenovering skal fremkommelighed og sikkerhed indtænkes til gavn for alle trafikanter.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flertallet for at bygge på det aftalte hjørne af Amager Fælled er faldet. Derfor har Frank Jensen helt rigtigt stillet sig i spidsen for at finde en alternativ placering til byggeriet. For det er vigtigt, at der bliver bygget boliger, herunder almene boliger, ved den anlagte metrostation. Så vi ikke bare sikrer finansieringen af metroen men også sammenhængen i Ørestaden, og at der er boliger til helt almindelige københavnere. Men derefter mener jeg ikke, der skal bygges mere på Fælleden.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frank har været en fremragende overborgmester, som har stået i spidsen for mange vigtige projekter i København, der har sikret en hovedstad i fremgang og international klasse. Da jeg selv interesserer mig for skoleområdet, vil jeg fremhæve renoveringen af samtlige københavnske folkeskoler. Nu har København ikke længere landets mest nedslidte skoler, men tværtimod de perfekte rammer til at gøre en fagligt stærk københavnsk folkeskole endnu stærkere!

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke i en storby som København, hvor mange borgere er afhængige af offentlig transport. Men investering i biltrafikken er også nødvendig. F.eks. at investere i overgangen til elbiler er vigtig, så vi kan få renere luft.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København skal blive ved med at være verdens grønneste hovedstad, og vi skal selvfølgelig øge genanvendelsen af affald i København. Men vi skal samtidig se på om vi kan gøre det smartere og lettere for københavnerne at affaldssortere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser gerne, at vi prioriterer, at kommunen giver støtte til de familier, der ikke har råd til at børnene går til en fritidsaktivitet. Alle skal have mulighed for at gå til en fritidsaktivitet. Det giver fællesskab og tryghed og styrker integration.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Adgang til læring og kultur i det helt nære lokalområde er vigtig for fællesskab, tryghed og integration. Jeg synes, vi skal investere mere langsigtet ved at udbygge flere af vores eksisterende kulturhuse til fordel for det lokale fællesskab.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er nogle socialt udsatte grupper, vi kan gøre meget mere for i dag. Men vi skal bruge pengene de rigtige steder og til forebyggelse.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I København skal vi selvfølgelig modtage vores andel af flygtninge. Men vi skal samtidig huske, at København er mere socialt belastet end andre kommuner i landet. Derfor skal København ikke modtage flere flygtninge, end vi reelt har mulighed for at integrere og dermed gøre til en ressource og ikke en byrde for lokalsamfundet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På kernevelfærdsområder, som ældrepleje, mener jeg ikke vi skal gå på kompromis med kvaliteten. Profit må aldrig veje tungere end kvalitet. I det omfang kommunen bruger private leverandører, skal kommunen altid stille klare kvalitetskrav, arbejdsklausuler og holde effektivt tilsyn.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det betyder flere kan komme hurtigere tilbage på arbejde, så er det selvfølgelig godt. Men samtidig må man vurdere om de områder, der tages penge fra, kan bære en mindre indsats. Der er stor ulighed på sundhed og middellevetid i København.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være et ønske der gik i opfyldelse for mange, hvis vi kunne nedsætte antallet af elever i klasserne. Men noget, jeg synes, er vigtigere, er, at vi giver skolerne mulighed for at udnytte reformens ekstra timer i skoleskemaet bedre, herunder at få mere fysisk aktivitet, kreative fag, trivsel og dannelse ind i skoleskemaet. Husk: Skolen handler ikke kun om at blive god til at læse og skrive!

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler om, at vi ikke er gode nok til at hjælpe folk i arbejde. Jeg tror det kræver en kulturændring for at jobcentrene kommer til at virke efter hensigten. Jeg tror ikke på flere krav og mere kontrol – man kan hverken skammes eller skræmmes i job. Tværtimod. Kommunen skal i stedet samarbejde med virksomheder, a-kasser og fagforeninger om at få arbejdsløse opkvalificeret og i job. Og de, der er for syge til at arbejde, de skal behandles værdigt og ikke sendes i meningsløse ressourceforløb.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommuneskatten går til kernevelfærdsydelser som skoler, ældrepleje, daginstitutioner, sociale ydelser og sundhed. Sænker vi skatten, sætter vi Københavnernes kernevelfærd på spil.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De områder, der skal tilføres flere penge i København, mener jeg, er de udsatte boligområder og de kvarterer, hvor der ikke er trygt. Her må vi gøre noget mere.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det socialt forebyggende arbejde, støtte til udsatte familier, samt at støtte op om de lokale foreninger og klubber, er der, det hele starter, hvis vi vil forebygge at unge bliver rekrutteret til kriminalitet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavnernes foretrukne måde at komme rundt i byen på er og bliver cyklen. Derfor er vi nødt til at blive ved med at forbedre cykelstierne. Jeg synes vi skal investere i løsninger der både forbedrer fremkommeligheden og trafiksikkerheden, herunder flere cykelslanger og cykellommer. Jeg synes også der skal fokus på børns trafiksikkerhed på cykelstierne og øget trafiksikkerhed for cyklister ved de større vejarbejder.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er verdens grønneste hovedstad og det skal vi blive ved med at være. Grønne og rekreative områder skal indtænkes i byplanlægning og nye boligkvarterer, så vi sikrer grønne åndehuller til det stigende antal københavnere. Men København vokser hastigt i disse år, og vi har både brug for boliger og plads til erhverv for at sikre en bæredygtig udvikling.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De store begivenheder er vigtige for en international by som København. Men adgang til læring og kultur i det helt nære lokalområde er mere vigtig. Jeg synes og vi skal investere i kultur ved at udbygge flere af vores eksisterende kulturhuse til fordel for det lokale fællesskab.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget vigtigt med et tidlig social indsats og støtte til familier, der har det svært. Samtidig skal vi støtte de lokale foreninger og klubber, for at forebygge at unge mennesker kommer ud i kriminalitet.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi har fokus på, at hovedopgaven er integration. Hvis vi ikke formår at integrere de flygtninge vi modtager, så skal man ikke nødvendigvis bare tilføre flere penge. Vi skal også se på om det vi gør lykkes: Får de den rigtige hjælp, kan de klare sig selv, får de uddannelse, får vi dem integreret på arbejdsmarkedet?

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aldrig på kerneydelserne. Mere selvbestemmelse og valgfrihed, ja, men nej til egenbetaling. Et seniorliv i København skal være et trygt liv for alle.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler ikke kun om flere penge, men også om se på hvor vi kan gøre det bedre og hvor vi gør for lidt. Når man er sindslidende er man ekstra sårbar. Vi vil derfor arbejde for, at der kommer en bedre koordinering mellem kommunen og regionen. Vi gør ikke nok for psykisk sårbare unge, derfor vil vi arbejde for et tættere samarbejde med de frivillige foreninger, der hjælper de unge.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det skal der for at sikre kvaliteten i vores børns pædagogiske udvikling. Generelt bør andelen af uddannet personale, herunder pædagoger, i vores daginstitutioner, dagpleje og skoler hæves. Det kunne bl.a. gøres ved efteruddannelse af pædagogmedhjælpere.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og det gør vi på mange fronter: Vi skal sørge for, at infrastruktur og arbejdskraft er så attraktiv som mulig for virksomhederne samt understøtte iværksætteri. Vi skal skabe rammer for erhvervslivet, som gør det bedre og lettere og mere attraktivt at drive virksomhed i København.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden i Københavns Kommune er høj, ja. Men hvis vi overvejer at sænke skatterne i København, vil vi altid stå med et valg, der vil påvirke kernevelfærden. For i København har vi store fælles udfordringer, som koster mange penge, alt lige fra infrastruktur, til at København er den mest socialt belastede by i landet.

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Historiker

Erhvervserfaring

Udviklingskonsulent CBS
A

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Historiker

Erhvervserfaring

Udviklingskonsulent CBS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet