PERSONPROFIL

René Kauland

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Greve

I et forhold 1 barn

V

René Kauland (V) er byrådsmedlem i Greve Kommune. Han er medlem af Skole- og Børneudvalget.

Hans kandidatur udspringer af en interesse for at kunne være med til at præge den lokale udvikling, herunder at kunne skabe gode rammer for børn, idræt, vækst og beskæftigelse.

Han er uddannet økonom fra Københavns Universitet og arbejder til dagligt som selv samme. Han har været beskæftiget i det private såvel som offentlige og har derfor også et kendskab til kommunen indefra.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 353 Venstre in total 9951

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

For mig handler politik om mennesker.

Jeg har en ambition om, at Greve kommune skal være et fantastisk sted at bo, leve og arbejde, og hvor tryghed og velfærd til kommunes borgere er i højsædet.

Vi skal turde være ambitiøse, investere og tænke langsigtet og samtidig skabe sammenhæng i alt hvad vi gør.

Jeg vil gerne arbejde for vores børn, de ældre, idræten, og erhvervslivet - det håber jeg på din støtte til.

Vi skal være visionære for hele kommunen og udvikle de bedste skoler, gode idrætstilbud, en ældrepleje fuld af nærvær og medarbejdere, der er stolte af at gøre en forskel.

Men det kræver handling... og nye kræfter i byrådet

Derfor, stem personligt på René Kauland, nr. 11 på
venstres liste i Greve kommune.
_______________________________________________________

Nedenfor har jeg kort uddybet mine mærkesager.

1) BEDRE SKOLER OG DAGINSTITUTIONER? JA TAK
Vores børn er vores fremtid. Vi skal sikre bedre trivsel og høj faglighed. Undervisningen skal i højere grad differentieres, vi skal have større fokus på inklusion, ledelse og bedre undervisningsmaterialer. Vores skoler skal renoveres. Vi skal turde investere i vores børn. De investeringer vil over tid komme igen mange gange. Jo før vi kommer i gang jo bedre.

2) GODE RAMMER FOR IDRÆTS- OG FORENINGSLIVET
Med over 23.000 medlemmer betyder idræts- og foreningslivet meget for sammenhængskraften i Greve, for sundheden og for det sociale. Gode rammebetingelser er derfor vigtigt. Vi skal styrke de frivilliges arbejdsvilkår, sikre attraktive tilbud på kommunens klubber, og vi skal fortsætte med at investere i vores idræts- og fritidsfaciliteter. Endelig skal vi arbejde videre med at få foreningerne mere ind i folkeskolen.

3) FLERE I ARBEJDE OG MERE TRYGHED
Min grundholdning er: kan man arbejde, så skal man arbejde. Vi skal turde stille krav til borgerne så de kommer i arbejde, også til flygtninge/indvandrere. Vi skal sikre gode rammebetingelser for erhvervslivet. Et sundt erhvervsliv er fundamentet for ...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ipads kan, hvis anvendt rigtigt, være et godt læringsredskab. Vi skal ikke være teknologiforskrækkede. Fremtiden er i stor udstrækning digital, hvorfor eleverne skal klædes på til at agere i den verden. Jeg så dog hellere at vi i udskolingen udstyrede eleverne med PC'er/macbooks.

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig! Vores skoler har i mange år lidt under manglende vedligeholdelse. Vi skal skabe gode rammer for vores børn. Vi bliver derfor nødt til at investere nu. Det koster. Gør vi intet bliver regningen for at rette vedligeholdelsesefterslæbet op kun større fremadrettet. Vi kan simpelthen ikke være bekendt ikke at skabe gode rammer for vores børn. Bedre rammer og indeklima giver også bedre trivsel og læring.

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pernille Beckmann har været god og meget synlig borgmester. En borgmester som har kæmpet for bedre vilkår for borgerne. Jeg ser gerne borgmesteren fortsætte i næste valgperiode.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mobilitet er alfa og omega. Vi skal udvikle både den private og kollektive trafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være miljø- og ressourcebevidste. Kan vi meningsfyldt affaldssortere og genanvende mere skal vi det.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at Greve Kommune har et blomstrende foreningsliv der trives og gror. Med over 23.000 medlemmer betyder idræts- og foreningslivet meget for sammenhængskraften i Greve, for sundheden og for det sociale. Foreningslivet er på mange måder indbegrebet af Danmark. Vi skal derfor fortsætte med at investere i vores idræts- og fritidsfaciliteter.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er andre områder som trænger mere. I forhold til flere af vores nabokommuner har Greve allerede et godt kulturliv. Vi skal derfor fokusere vores ressourcer på områder som trænger mere.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal skabe gode daginstitutioner og skoler, gode idrætsfaciliteter og en ældrepleje fuld af nærvær. Men det skal være for alle.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både og. Vi skal ikke skære alle over en kam. Mange indordner sig og bidrager. Men der er også dem som ikke gør. Og det er et problem. Både dem som ikke bidrager og dem som laver kriminalitet. Greve kommune har er stor andel af flygtninge/indvandrere. I forhold til integrationsindsatsen er det vigtigt, at vi tør stille krav!

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er ikke usundt. Hvis private leverandører kan levere samme kvalitet samt leve op til kommunens kvalitetsstandarder til samme eller lavere pris, så ser jeg ikke noget problem i at kommunen anvender private leverandører.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I min optik er "hjælp til selvhjælp" nøgleordet. Ved en hurtigere og mere fokuseret genoptræning får vi bl.a. hurtigere folk tilbage på arbejdsmarkedet, samt mindsker plejebehovet for vores ældre. Udover større trivsel for borgerne skaber investeringen færre udgifter for kommunekassen på sigt. Flere midler til genoptræning giver derfor god mening. Kan vi finde økonomisk råderum til det ser jeg således gerne at området tilføjes ressourcer.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klassekvotienterne er idag høje. Færre børn i hver klasse ville give mere tid til den enkelte elev, mere ro og bedre indlæring. Kan vi finde pengene til det ville det absolut være ønskværdigt.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Min grundholdning er: kan man arbejde, så skal man arbejde. Vi skal turde stille krav til borgerne så de kommer i arbejde, også til flygtninge/indvandrere. Det er vigtigt, at så få Greve borgere som muligt modtager passiv forsørgelse. Som liberal har jeg den holdning, at man har en forpligtelse til at forsørge sig selv hvis man kan, og dermed bidrage til vores fælles velfærd. Flere i arbejde vil frigøre midler, som vi kan bruge på at styrke kernevelfærden.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Greve kommune har idag landets 3. laveste beskatningsniveau. Greve skal fremadrettet forsat være en billig skattekommune, men skatten skal ikke sættes yderligere ned. Der skal være råd til kernevælfærd. Vores skoler trænger til et løft. Det samme gør idrætten og ældreområdet.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes ikke man i Greve kommune kan tale om "yderområder". Hele kommunen skal selvfølgelig udvikles.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggende indsatser er vigtige. Ingen tvivl om det. Kan vi finde økonomisk råderum til det ser jeg gerne at området tilføjes ressourcer. Jeg så gerne især de frivillige organisationer bidrage til opgaven. F.eks. yder Greve fodbold en indsats for at holde de unge væk fra gaden. Der skal derfor være gode forhold for vores frivillige i kommunen. De skal ikke drukne i bureaukrati & administration. Det skal være nemt at være frivillig.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Greve kommune har idag et vidt forgrenet net af cykelstier, og det er godt. Det gør det trygt for bl.a. vores børn at cykle rundt. Flere af vores cykelstier trænger dog til et løft/eftersyn, og en ny cykelsti mellem Tune og Karlslunde ville være på sin plads. Står valget mellem at renovere vores skoler og vores cykelstier kommer skolerne i første række, men på sigt skal vores cykelstier have et løft.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Greve kommune skal i stor udstrækning bevare vores grønne områder. Rekreative områder er vigtige og gør kommunen mere attraktiv. Kommunen skal derfor ikke plastres til med byggeri. Omvendt skal vi også sikre gode rammebetingelser for erhvervslivet. Et sundt erhvervliv er fundamentet for en stærk kernevelfærd. Der skal således være en fornuftig balance mellem byudvikling og natur.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes ikke vi skal bruge flere penge på kulturområdet. Dertil er der andre områder der trænger væsentligt mere. Kan vi trække begivenheder til kommunen er det fint, men det skal ikke være på bekostning af den primære kernevelfærd.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggende indsatser er vigtige. Ingen tvivl om det. Kan vi finde økonomisk råderum til det ser jeg gerne at området tilføjes ressourcer. Men der er andre områder der trænger mere pt. Herunder vores skoler.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I forhold til integrationsindsatsen er det vigtigt, at vi tør stille krav! Hvis man vil bo i Greve Kommune, skal man tage aktiv del i samfundet. Det betyder, at man skal forsørge sig selv, lære dansk og at ens børn skal passe deres skole. Samtidig skal der gøres en indsats for at få flygtninge og indvandrere ind i foreningslivet og på den måde at stifte bekendtskab med det danske samfund.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej! De ældre skal ikke straffes for at have sparet op og for at have knoklet et langt liv på arbejdsmarkedet. De ældre skal derimod have mere indflydelse på eget liv, flere muligheder og mere frit valg. Herunder mulighed for at kunne tilkøbe sig forskellige ydelser. De skal have mulighed for flere aktiviteter, socialt samvær og en aktiv alderdom. Derudover skal der bygges flere senior/ældreboliger

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Greve kommune har allerede fokus på området. Bl.a. har man bevilliget et nyt flot botilbud. Jeg ser hellere at man fremadrettet investerer i børn & unge området, især i vores skoler. Ligeledes ser jeg også gerne øget fokus på idræts- og foreningslivet og vores ældre. Mht vores ældre, så bliver flere ramt af demens. Demens området skal således fortsat være et fokusområde.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre gode rammer for vores børn. God og kvalificeret pasning med nærvær og tid til børnene er bestemt en af dem. Det er vigtigt med ordentlige normeringer.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt generelt er et sundt erhvervsliv fundamentet for en stærk kernevelfærd. Når virksomhederne vækster skaber det udvikling, arbejdspladser og skatteindtægter. Dette gælder også det lokale erhvervsliv. Når det går godt lokalt, så går det godt for Greve Kommune! Vi skal derfor sikre gode rammer for erhvervslivet. En investering der formentlig kommer igen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Greve kommune har idag landets anden laveste grundskyld (16,94 promille - tæt på lovens minimum på 16 promille), og grundskylden er allerede i indeværende valgperiode sat ned to gange. Greve kommunen skal fremadrettet fortsat være en billig skattekommune, men grundskylden skal ikke sættes yderligere ned. Vi skal derimod investere i vores skoler/daginstitutioner, i idrætten, vores ældre og i medarbejderne.

Politiske hverv

2017 - 2019

Byrådsmedlem Greve Kommune, Venstre

2017 - 2019

Medlem af Skole- og Børneudvalget Greve Kommune, Venstre

Uddannelse

Cand. polit Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Økonom
V

Politiske hverv

2017 - 2019

Byrådsmedlem Greve Kommune, Venstre

2017 - 2019

Medlem af Skole- og Børneudvalget Greve Kommune, Venstre

Uddannelse

Cand. polit Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Økonom

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet