PERSONPROFIL

Jens Børsting

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Roskilde

Født 4. marts 1954 Gift 3 børn

A

Jens Børsting (S) er byrådsmedlem i Roskilde Kommune. Han er medlem af Kultur- og Idrætsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget.
Han har været medlem af partiet siden 1972.

Til daglig arbejder han som politiinspektør hos Midt- og Vestsjællands Politi, hvor han har været beskæftiget i forskellige stillinger i mere end 40 år. Han har i en årrække også været tillidsrepræsentant for Roskilde Politiforening.

Privat er han far til tre og bedstefar til otte. Fritiden bruger han gerne aktivt med sejlads, kajak og svæveflyvning.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 162 Socialdemokratiet in total 22771

Mærkesager

  • Trafik
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Sikre skole- og trafikveje, tung trafik væk fra bymiljøerne, trafiksikkerhed udvikles sammen med lokalsamfundet

Unge utilpassede i boligområderne skal vises tillid og ansvarliggøres og sikres meningsfulde aktiviteter - eks. gennem projekter som "Brandkadetter"

Offentligt ansatte skal vises tillid gennem mindre registrering i dagligdagen

Ensomme og psykisk svage borgere skal sikres bedre selvværd gennem øget støtte i dagligdagen

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Joy Mogensen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Joy har med sit enorme engagement og evnerne til at samarbejde og skabe brede forlig vist, at hun er den bedste borgmester, borgerne i Roskilde vil kunne vælge - på ny.

2 Det er en god idé at anlægge en ny svømmehal i Viby Sj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, Viby og egnen der omkring bør have en svømmehal. Beslutningen og dermed økonomien skal indpasses i andre vigtige beslutninger. Derfor bliver det nok ikke lige med det samme.

3 Kommunen har søgt om en af-fredning af Vikingeskibsmuseet. Det er en god idé at rive det ned og bygge et nyt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg så faktisk gerne at museet blev renoveret i stedet for at bygge nyt. Men jeg forstår, at det både byggeteknisk og økonomisk vil være en meget svær løsning. Derfor bør der bygges et nyt museum på samme sted.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for en fornuftig fordeling af investeringer til såvel kollektiv trafik som individuel transport. Folk i de større byområder kan betydeligt bedre benytte off. trafik, mens de mange i de mindre landsbyer og på landet er afhængige af individuel transport (bil m.v.) Det har jeg det helt fint med.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - for miljøets skyld. Men det kræver en stor indsats på informationsfronten. Folk skal forstå baggrunden og effekten af denne sortering. Mange tror stadig, at alt det de sorterer, alligevel blandes sammen og brændes på kraftvarmeværket. Her er der virkelig en opgave at arbejde med.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har den opfattelse, at idræt er utrolig vigtig for alle borgere - fra børn til ældre. Jeg ser gerne, at vi finder flere penge til det område, men er også realistisk nok til at vurdere, at jeg ikke vil kunne støtte besparelser på kerneområder som sundhed og ældre eller børneområdet for at yde større beløb til idrætsområdet. Men jeg er stor fan af alt idrætsarbejde og det store frivillige arbejde, der ydes på det område.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi har et fornuftigt niveau med de midler, der anvendes nu.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som jeg har besvaret tidligere, er der nogle særlige grupper såsom ensomme, psykisk syge og utilpassede unge i sociale boligområder, som skal have yderligere støtte. Om det betyder øgede økonomiske midler, ved jeg ikke - der er også andre muligheder. Men - vi skal have en kommune i balance - hvorfor jeg vurderer, at vi nok har en fornuftig fordeling af de midler, vi har til rådighed.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal naturligvis tage vores andel af de flygtninge, som kommer til Danmark. Det er et overkommeligt problem, og vi bør se flygtningene og deres integration i Roskilde kommune som en positiv udfordring. Vi skal stille krav til dem om at yde maksimalt til at blive godt integreret, og det er faktisk det indtryk, jeg har fået af dem, vi har modtaget gennem de senere år, at de har levet op til dette.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det tror jeg ikke på. Der er efterhånden utallige eksempler på, at private aktører ikke magter opgaven og giver så lave tilbud (priser), at de går konkurs til stor ulempe for såvel de ældre som kommunen, som pludselig skal overtage opgaven løsning. Jeg har tillid til, at det offentlige kan løse disse opgaver - også på en konkurrencemæssigt tilfredsstillende måde.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis dette udvides til at der skal gøres mere for de ensomme, psykisk syge og andre med særlige behov, ser jeg gerne på, om der er områder inden for sundhedsområdet, hvor der kan findes midler til dette. De grupper, jeg har nævnt, har brug for mere opmærksomhed og støtte.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uden af have rigtig god indsigt i området (har dog selv 6 børnebørn i kommunens skoler) mener jeg, at vi har fornuftige klassestørrelser i Roskilde kommune. Så det er måske ikke her, vi skal bruge flere penge i den nærmeste fremtid.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mit indtryk, at der i Jobcentret og andre dele af kommunens administration gøres en stor indsats for at få folk i job. Jeg kan derfor ikke acceptere dette statement. Men jeg er enig i, at man skal påtage sig et anvist job, hvis man er offentlig forsørgelse.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en fornuftig kommuneskat i Roskilde. Hvis den skal sættes ned, skal der utvivlsomt spares på alle kerneområder. Det mener jeg ikke tiden er til netop nu.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som ny kandidat har jeg ikke så stor indsigt i det kommunale budget, at jeg kan overskue, om der sker en forkert prioritering her. Men yderområderne skal naturligvis sikres en god og positiv udvikling svarende til den, der sker i kommunens andre områder. Tættere kan jeg nok ikke komme på en kommentar her.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fuldstændig enig. Om der skal bruges betydeligt flere midler er nok ikke nødvendigt, men de rigtige redskaber sal bruges for at ansvarliggøre store børn og unge, så de forstår og ser deres egen positive rolle i samfundet og får sejre og ikke konstante nederlag. Brandkadetprojektet sammen med Roskilde Brandvæsen er et super godt eksempel på et sådant redskab til ansvarliggørelse af unge med særlige behov. Det skal vi bruge ressourcer på at videreføre - og måske kan vi finde tilsvarende projekter

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal især sikre skoleveje i alle dele af kommunen. Der er i dag skoleveje i landområderne, hvor skoletrafikken deler veje med tunge lastbiler m.v. Det skal der bruges ressourcer på at ændre, således at alle skoleveje bliver sikret enten ved cykelstier eller ved, at de tunge køretøjer pålægges at køre ad andre ruter. Dette må prioriteres foran andre trafikområder. Vi skal udfordre Vejdirektoratet på en række problemstillinger i kommunen, hvor VD på Statens vegne ikke bakker op om ændringer.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er allerede rigtig gode til at passe på den natur, vi er omgivet af. Det skal fortsætte. Men vi skal også udnytte mulighederne for at tiltrække erhvervsvirksomheder, således at vi er med til at skabe nye jobs i nærområdet.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Roskilde-området er allerede meget populært for større begivenheder (festivaler, dyrskue, osv. samt Kongrescentrets mange forskellige aktiviteter). Der er nok ikke behov for at gøre meget mere for at tiltrække nye events.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for at vi understøtter arbejdet på alle fronter i de udsatte boligområder. Der er en del svage borgere i disse områder, men også ressourcestærke, som kan gå foran i det boligsociale arbejde. Hvis vi ikke styrker indsatsen i disse områder, vil der opstå ghetto-tilstande, de unge vil ikke føle sig som en del af samfundets fællesskab, hvilket kan føre til bandedannelse m.v. Det er et område, vi skal bruge flere ressourcer på i de kommende år.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal se flygtningene som en fremtidig ressource. Derfor bør vi investere i, at de bliver godt integreret, at deres kompetencer bliver anvendt i det danske samfund, således at de får en - også for samfundet - god fremtid som selvforsørgende i Roskilde kommune

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når jeg vælger at være overvejende enig skyldes det, at sådan er reglerne jo allerede i dag. Det finder jeg ok - at der er visse tilskud fra det offentlige, man ikke kan få, hvis man har betydelig anden indkomst end pensionen eller meget stor formue.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, hvis det er nødvendigt at tage dem fra samme budgetområde. Det kunne også være en mulighed at se på, om der er andre områder i budgettet, hvorfra der kan findes midler til at styrke forholdene for de sindslidende og ensomme.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ved budget 2018 fundet penge til at styrke daginstitutionsbemandingen, som har været nødlidende gennem nogle år. Det bliver der i nogen grad rettet op på i 2018 - om det skal ske i årene fremover også, har jeg brug for mere indsigt for at kunne tage stilling til.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det er også sket med budget 2018. Og det er vigtigt, at vi hele tiden får tilgang af nye virksomheder for at holde gang i udviklingen i kommunen. Det bør blive sådan, at alene kommunens renomme gør, at virksomheder vælger Roskilde kommune, når de skal etablere sig i området. Det er da et godt mål at have.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, det vil have nogen positiv effekt. Hvis grundskylden sættes ned, skal provenuet findes andre steder til budgettet, med mindre der skal bespares tilsvarende på kerneopgaverne. Det mener jeg ikke er relevant netop nu.

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Roskilde Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Beskæftigelses og socialudvalget Roskilde Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget Roskilde Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Politiuddannet Politiskolen

Erhvervserfaring

2006 - nu

Politiinspektør Midt- og Vestsjællands Politi
A

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Roskilde Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Beskæftigelses og socialudvalget Roskilde Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget Roskilde Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Politiuddannet Politiskolen

Erhvervserfaring

2006 - nu

Politiinspektør Midt- og Vestsjællands Politi

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet