PERSONPROFIL

Evan Stæhr

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Allerød

Født 9. november 1967 Gift 3 børn

V

Evan Stæhr var i år 2017 kandidat for Venstre til kommunalvalget i Allerød kommune. Evan Stæhr blev ikke valgt ind.

Evan Stæhr er uddannet HD i Økonomi og regnskab fra Copenhagen Business School og arbejder til daglig som økonomichef i virksomheden Telehuset, som han driver sammen med sin kone Jette.

Privat er han far til tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 79 Venstre in total 2721

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

En personlig stemme på mig betyder fokus på :
Service, Erhverv, Økonomi samt børn-unge området.

Jeg vil arbejde for at vi får gjort Allerød til en "kundevenlig" og Serviceminded kommune der er tilgængelig for borger og virksomheder. Hvor borger/virksomheder og kommunen arbejder mod fælles mål.

Vi skal få mere velfærd for pengene ved at lære af andre og ved at bruge mere sund fornuft end DJØF'er.

Flere arbejdspladser til Allerød.
Allerød skal være en erhvervsvenlig kommune. Vi skal fastholde og at der kan skabes flere arbejdspladser i kommunen. Det giver både øgede skatteindtægter og sikre at færre skal pendle.

Vi skal fortsat have forbedret den økonomiske ansvarlighed så vi får nest muligt service inden for den økonomiske ramme.

Vores folkeskoler trænger til at få et løft. Vi skal have indhentet den manglende vedligeholdelse af bygningerne.
Vi skal have tillid til skolelederne og skolebestyrelserne.
Samtidigt kan vi sagtens lære af andre kommune der få mere ud af de penge de bruge på skolerne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her er det underlaget for skolerne som er afgørende. Stiger børnetallet over de kommende år vil der ikke skulle ske skole lukning. Kan sagtens være vi får behov for at udvide på en eller flere at kommunens folkeskolen indenfor en kort årrække. Er børnetallet faldende over en længere periode og der ikke er udsigt til en stigning inden for en kort årrække bør der ske lukning af en skole. Vi er nød til at sikre at vi får tilpasset i tide for at sikre en god skole for kommunens børn.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er forhold som går bedre, men der er fortsat en del områder hvor der er plads til forbedring. Bl.a. klarhed i kommunikationen og at få sat handling bag beslutningerne.

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fastholde vores grønne områder i størst mulig udstrækning. Det sikre at der er gode ramme for et godt fritidsliv når der er adgang til skov og natur. Den planlagte udvidelse af boliger i Blovstrød og de etablerede erhvervsområder giver fint plads til en god vækst i Allerød kommune.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den øgede trafikmængde igennem de seneste år har også ramt Allerød. Vi får derfor brug for at se på vores vejnet i kommunen indenfor de kommende år. Der bliver derfor behov for en omfartsvej fra Hillerød motorvejen og nord om Lillerød. Det vil sikre at den tunge trafik kan ledes uden om byen og sikre bedre adgang for vores erhvervsliv i området. Vi må tænke langsigtet på dette område. Vi skal også arbejde på at påvirke udbygningen af Hillerød Motorvejens forlængelse i de kommende år.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ja - vi skal sikre at der kan ske en større genanvendelse og udnyttelse af vores affald. Det er til gavn for os alle. vi skal sikre at en øget affaldssortering sker på en måde så det giver mening for borgerne og at affaldet kan genanvendes i nærområdet så en besparelse ikke spises op af transportomkostninger og øget co2 forbrug.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har igennem en årrække brugt mange penge på idrætsområdet og det gør vi også fremover. Jeg mener ikke der er behov for at vi bruger yderligere penge på området. vi skal til gengæld arbejde på at få mere ud af de penge vi bruger. Der har være for mange sagen uden styring af projekterne hvilket har medført store ekstra omkostninger. Der skal bedre styring og mere sund fornuft ind i beslutningerne.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej der anvendes en meget rimeligt beløb per borger på denne område

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg mener at ressourcerne er ok som de er. Dog bør der ses på om ikke de kan anvendes bedre med mere borgernær effekt. Mindre bureaukrati mere borgernær velfærd.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har fået relativt færre flygtninge til kommune end der var forventet i 2015 og 2016. vi skal forbedre arbejdet med at få inddraget de flygtning som er her som en ressource. Den bedste og hurtigst vej til integration sker ved at de inddrages i lokalområdet. De skal i gang på arbejdsmarkedet så de hurtige få en anvendeligt dansk sprog og at de for indhold i hverdagen. Har de en uddannelse som vil kæve opkvalificering bør vi sikre at det ske. Lad os drage fordel at deres ressourcer.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ja det kan det gøre forudsat at kommunens arbejde med udbud sker med dette for øje. Det er vigtigt at vi fastholde en højt serviceniveau i ældreplejen og at der føres et løbende tilsyn med de aktører som måtte arbejde indenfor området. Vi skal ikke have udbud hvor økonomisk besparelse alene er formålet. Vi skal sikre bedre pleje og større borgernær velfærd på området.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En forbedret genoptræning vil give besparelse på andre områder inden for sundhedsområdet. Derfor vil et over tid ikke medføre besparelser på andre områder af sundsområdet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være et mål om at få elevtallet per klasse ned på niveau med de kommuner vi normalt sammenligner os med. Andre kommuner formår at klare et lavere klassetal med en tilsvarende samlet økonomi. Tror vi kan gennemføre dette med meget små ekstra midler.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Personlig har jeg fået information om flere ledige som gerne ville i gang, men hvor de ikke følte at de blev hjulpet videre. Bl.a. kan man ved henvendelse i jobcenteret ikke vælge "jeg er ledig og vil i job" på den info stander som man skal betjene selv når man kommer. Allerød kommune har landets laveste ledighedsprocent, men det betyder ikke at vi ikke kan gøre det bedre overfor de ledige som der er. Lad os gøre det bedre fremover.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En kommuneskat bør afspejle kommunen økonomiske grundlag og for Allerød ligger vi i den høje ende i forhold til de kommune vi skal sammenligne os med i Nordsjælland. Derfor bør der på sigt blive råderum til at udvide kernevelfærden og samtidigt se på en mindre nedsættelse af kommuneskatten. Så først en forbedring af kernvelfærden derefter en nedsættelse af skatten.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi sikre en løbende udvikling i hele kommunen. Dr kan være behov for at på behovet for flere ressourcer til yderområderne. Tror Allerød er en mindre kommune og vi bør derfor ikke ende med at dele af kommunen føler sig som yderområder. og det er i begrænset beløbsstørrelse rent økonomisk.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er muligt at der skal bruges lidt flere penge på denne område for at sikre vi senere kan få besparelser andre steder på denne gruppe af unge. Dog tror jeg vi kan komme langt ved at lære af de kommune som får mere ud af enge anvendt på området ned Allerød kommune går pt.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er kommet flere cykelstier igennem de senere. En fortsat udbygning på samme niveau vil være ok. Sikre skoleveje skal prioriteres højt. Derefter udbygning af pendlercykelstier. Det bør ikke ske på bekostning af vedligeholdelsen og udbygningen af andre trafikområder.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har n ok bevaring af naturråder i kommunen. Senest er der tilføjet et stort område ned mod Mølleåen. Vi skal sikre og bevare naturen, men også sikre at der er plads til udvikling indenfor erhvervsområdet.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør bestemt være muligt at gøre inden for den ramme som er på dette område. Her kan der ske et øget samarbejde med foreninger i kommunen og andre frivillige kræfter.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ressourcer som allerede anvendes bør kunne anvendes bedre end tidligere og da de socialt udsatte boligområder er forholdsvis begrænset mener jeg at vi kan klare rådet den yderligere ressourcer.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil ikke kræve flere penge. Det er mere hvordan pengene anvendes og hvordan vi får inddraget frivillige og lokale foreninger og virksomheder i arbejdet med at sikre integrationen.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velhavende ældre bør om udgangspunkt have samme grundydelse som andre. Det er helt rimeligt at man kan betale ikke kernevelfærdsydelser selv. Samt at der er større mulighed for den enkelte til at tilkøbe ekstra ydelser eller kunne vælge anden servicevirksomhed til at levere ydelser.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi skal kunne have en god indsats for sindslidende idenfor det nuværende ramme på sundhedsområdet. Hvis der er behov for en omprioritering fra andre området så må det kunne ske uden at det påvirker den borgernære velfærd på området.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja de seneste års nødvendige besparelser har ramt hård på dette område og derfor er der også vigtigt at vi prioriterer at få rettet op igen. For 2018 har bl.a. Venstre arbejdet hårdt på at sikre 2.0 mio kr. mere il dette område. Der skal løbende tilpasset efter udviklingen i børnetallet.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød kommune savner en klar erhvervspolitik og der skal fokus på at tiltrække flere virksomheder til kommunen. Der er g konkurrence med de omkring liggende kommuner og derfor skal vi sikre nye virksomheder få gode muligheder for at vælge Allerød frem for en anden placering. derfor er det vigtigt at prioritere en løbende markedsføring af Allerød som en erhvervsvenlig kommune.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For nuværende er grundskylden på et acceptabelt niveau. På længere sigt bør vi se på om vi kan tilnærme grundskylden til den som er i de kommuner vi sammenligner os med.

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Allerød Kommune, Venstre

Uddannelse

1987 - 1996

HD Økonomi og regnskab, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

Økonomichef Telehuset ApS
V

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Allerød Kommune, Venstre

Uddannelse

1987 - 1996

HD Økonomi og regnskab, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

Økonomichef Telehuset ApS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet