PERSONPROFIL

Trine Græse

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Gladsaxe

Født 9. august 1961 i Gladsaxe Gift 3 børn

A

Trine Græse (S) er borgmester i Gladsaxe Kommune. Hun er formand for Økonomiudvalget. Trine Græse har siden juli 2017 været borgmester i Gladsaxe Kommune, efter partikollegaen Karin Søjberg Holst stoppede som borgmester.

Trine Græse har været byrådsmedlem i Gladsaxe siden 2000, hvor hun som 1. suppleant fik en plads. Hun har tidligere bl.a. været formand for Børne- og Undervisningsudvalget i 11 år og har de sidste 4 år været formand for Seniorudvalget.

Trine Græse er uddannet teknonom i produktionsplanlægning, og
har indtil sommeren 2017 arbejdet som kombineret bogholder og produktionsplanlægger i en mindre industrivirksomhed.
Trine Græse bor i Bagsværd. Hun er gift med Sten, og sammen har parret tre piger.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 4122 Socialdemokratiet in total 12361
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 461 Socialdemokratiet in total 12564

Mærkesager

  • Sundhed
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg har 6 fokuspunkter, som jeg lægger stor vægt på i mit politiske arbejde.
Her kan du se dem i overskriftsform. Du kan læse mere på min hjemmeside www.graese.dk.

1. Det er borgeren, der er ekspert i sin egen sag.
2. Dygtige og engagerede medarbejdere er vores vigtigste ressource i de kommunale tilbud.
3. Hverdagen skal fungere for alle vores borgere.
4. Alle har ret til en meningsfuld hverdag.
5. Gode forhold for virksomheder er til gavn for borgerne.
6. En god økonomi er nødvendig for at sikre vækst og velfærd.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gladsaxe Kommune bør udlicitere mere kommunalt arbejde til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal udlicitere når det giver mening. Hvis vi vurderer at det kan øge servicen, eller at det kan gøre det billigere uden at det går ud over kvaliteten, så skal vi selvfølgelig gøre det. Men det er servicen der er målet.

2 Selvom det kan gå ud over serviceniveauet, skal Gladsaxe Kommune bruge færre penge på administration.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hele tiden være opmærksomme på om vi kan gøre tingene smartere og billigere. Jeg vil derfor ikke afvise at vi kan bruge færre penge på administration, men det må ikke gå ud over vores serviceniveau. Administration er f.eks også sagsbehandlingen når borgerne har brug for hjælp.

3 Trine Græse har været en god borgmester, siden hun overtog posten tidligere i år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den største udfordring for biltrafikken er trængslen. Derfor er investeringer i kollektiv trafik til gavn for alle borgere. Også dem der fortsat vil køre i egen bil.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil gerne have en bæredygtig by, og det betyder at vi også skal have en højere grad af genanvendelse af materialer. Vi er allerede gode til at sortere affaldet i Gladsaxe, men vi vil i de kommende år komme til at sortere endnu mere

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en langsigtet strategi for udviklingen og vedligeholdelsen af vores idrætsanlæg. Den skal vi udarbejde i samarbejde med brugerne. Faciliteterne på skolerne skal indgå i denne strategi, da der er mange fritidsbrugere af skolernes idrætsfaciliteter

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil i det kommende år bl.a. bruge penge til at indrette et nyt spillested til unge. Det er også mit ønske at vi får indrettet en musikscene. Det kunne f.eks. blive i den bygning vi har overtaget fra Blaagaard Seminarium. Jeg kunne også godt tænke mig en permanent udendørs scene, f.eks. i området ved rådhuset

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes at vi har et rimeligt niveau for hjælp til socialt udsatte. Vi skal selvfølgelig hele tiden overveje om hjælpen bliver givet på den måde det giver mest mening for borgerne.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et højt serviceniveau, både fra de private leverandører og fra vores egne medarbejdere. Serviceniveauet er bestemt af vores kvalitetsstandarder, og det er de samme der er gældende uanset hvilken leverandør der leverer.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede prioriteret genoptræning og har et godt niveau. Vi vil i fremtiden skulle overtage flere sundhedsopgaver i det nære sundhedsvæsen.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det væsentlige er for mig hvor mange ressourcer og dermed også hvor meget tid, der er til den enkelte elev.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores jobcenter gør en stor indsats for at hjælpe ledige borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommuneskatten er et middel til at levere den service vi ønsker. Det er servicen der er målet. Vi har på nuværende tidspunkt et beskatningsniveau der ligger blandt de laveste 10 i landet.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi tildeler ikke penge til områder, men til opgaver. Vi er en bykommune, og har derfor ikke nogen yderområder.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har afsat midler til SSP-medarbejdere, til gadeplansmedarbejdere, til ung-til-ung projekter, til ungementorer, til exit programmer, til fritidsjob mv, så vi gøre allerede en stor indsats. Vi kan også se at det virker.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede afsat midler til at fortsætte arbejdet med at anlægge flere cykelstier. Pga den store indsats er vi udnævnt til årets cykelkommune

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil bevare alle vores naturområder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har nogle gode kulturelle foreninger, som vi støtter i deres arbejde for at tiltrække kulturelle begivenheder. Vi skal stille gode faciliteter til rådighed for dem. Vi indretter i 2018 et spillested for unge. Jeg ønsker at vi også får indrettet en musikscene. Det kunne f.eks. være i bygningerne fra det tidligere Blaagaard Seminarium

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger mange ressourcer på indsatser i socialt udsatte boligområder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hjemmehjælp og sygepleje er en kommunal opgave, og skal leveres af kommunerne uden egenbetaling.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle borgere har brug for at komme ud blandt andre mennesker. Derfor er det meget vigtigt at vi har steder hvor f.eks. sindslidende kan møde andre ligestillede, og hvor de samtidig møder medarbejdere der ved at tage individuelle hensyn kan motivere til at indgå i fællesskaber.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et niveau for antallet af pædagoger der ligger pænt over landsgennemsnittet. Det skal vi fortsat have.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en god erhvervsservice og vi er en attraktiv erhvervskommune. Vi har i de senere år tiltrukket mange virksomheder og der er skabt mange nye arbejdspladser i Gladsaxe

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Formand, Seniorudvalget Gladsaxe Kommune, Socialdemokratiet

2000 - nu

Byrådsmedlem Gladsaxe Kommune, Socialdemokratiet
Næstformand, Børne- og Undervisningsudvalget Gladsaxe Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Borgmester Gladsaxe Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Økonomiudvalget Gladsaxe Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Teknonom i produktionsplanlægning Teknisk skole

Erhvervserfaring

1997 - nu

Bogholder DVT System A/S
A

Politiske hverv

Formand, Seniorudvalget Gladsaxe Kommune, Socialdemokratiet

2000 - nu

Byrådsmedlem Gladsaxe Kommune, Socialdemokratiet
Næstformand, Børne- og Undervisningsudvalget Gladsaxe Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Borgmester Gladsaxe Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Økonomiudvalget Gladsaxe Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Teknonom i produktionsplanlægning Teknisk skole

Erhvervserfaring

1997 - nu

Bogholder DVT System A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet