PERSONPROFIL

Rikke Macholm

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Hillerød

Født 5. oktober 1947 i frederiksberg Gift 3 børn

F

Rikke Macholm (SF) er byrådsmedlem i Hillerød Kommune. Hun er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Rikke Macholm er kandidat i biologi og geografi fra Københavns Universitet, og hun arbejder til daglig som underviser ved Gymnasieskolen.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 394 Socialistisk Folkeparti in total 1856
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 507 Socialistisk Folkeparti in total 1723

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg ønsker et Hillerød, hvor borgerne inddrages i Byrådets beslutninger og hvor beslutningerne er gennemskuelige og fagligt funderede. Jeg vægter velfærd og mener at vi alle har et ansvar for de svage i samfundet og for at beskytte miljøet. Mine mærkesager er: Et godt børneliv med dagtilbud af høj kvalitet og bedre normeringer, en faglig stærk folkeskole med fokus på trivsel, bedre vilkår for lærer og pædagoger, kortere skoledage og færre i klassen. Et godt ældreliv med plads til samvær og oplevelser. Et varieret udbud af boliger og tilbud om hjælp på egne præmisser. Bedre normeringer i hjemmepleje og på plejecentrene. Et mangfoldigt kultur- og fritidstilbud med et varieret udbud til alle aldre. Flere idrætsanlæg i hele kommunen til gavn for både breddeidrætten og eliten. Støtte til kulturoplevelser både som deltager og som tilskuer og støtte til nye borgerdrevne ideer.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Hillerød Kommune skal udlicitere rengøringen på kommunens skoler og daginstitutioner.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores erfaring er, at den kommunale rengøringsservice løser opgaven bedst, de har også de bedste vilkår for de ansatte.

2 Dorte Meldgaard har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dorte er troværdig og ordholdende, men mangler politisk erfaring som leder af en kommune. Vi har haft et godt samarbejde omk. rimelig fornuftige budgetter.

3 Hillerød Kommune bør tillade, at der bygges højt og tæt i Hillerød Centrum.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byggeriets højde bør være tilpasset de bygninger der er i området. Hillerød er en gammel by ed et centralt placeret slot, det bør fremtidige byggerier respektere.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved at prioritere den kollektive trafik er vi med til at mindske CO2 udslippet til atmosfæren, og dermed til at beskytte miljøet. Også partikler fra dieselmotorer udgør en stor sundhedsrisiko.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør genbruge så meget som mulig både af hensyn til miljøet og til mængden af råstoffer. Vi bør stræbe imod en bæredygtig fremtid.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt med idrætsfaciliteter i alle dele af kommunen især til glæde for breddeidrætten.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

kulturtilbud er vigtige for et samfunds sammenhængskraft og identitet. Vi bruger i kommunen alt for få midler her, også på biblioteket!

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bidrager med en mangfoldig kultur og med arbejdskraft til virksomheder og kommune.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har oplevet det modsatte. Private firmaer der pludselig stopper og må overlade opgaverne til den kommunale service. Alt for mange kommunale ressourcer er blevet brugt til at kontrollere de private firmaer, og kontrollen har været nødvendig.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

God genoptræning giver bedre livskvalitet og vil på sigt også føre til en bedre økonomi på sundhedsområdet

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Max 24 elever i klassen er vores mål, der hvor det ikke er muligt bør der være to lærer / lærer og pædagog tilstede.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der ikke økonomi til når vi vil opretholde en ordentlig kommunal service.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har sikret både gode skole- og dagtilbud i hele kommunen, det samme gælder idrætsfaciliteter. Men der bør være flere kulturelle tilbud og en bedre kollektiv transport.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den bedste måde at undgå bander og kriminalitet er ved at forebygge. Det kunne f.eks. være ved flere fritidstilbud til de unge.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er sundt, både for helbredet og for økonomien at cykle

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at bevare naturområderne, både for at sikre en stor artsdiversitet men også fordi naturen er vigtig for den mentale sundhed.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil helst bruge ressourcer på de lokale begivenheder, men større begivenheder kan bestemt også løfte kulturen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gør vi i forvejen. Det er en fælles opgave at alle borgere i hele kommunen får så gode vilkår som muligt. I dagtilbud f.eks er det en god ide med ekstra ressourcer for at sikre en god integration.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi afsætter i forvejen penge til at integrere flygtninge i samfundet ved særlig indsats i forhold til arbejdsmarkedet, uddannelse, børnepasning, huslejer, særlige behov mm. Hvis der kommer flere flygtninge til byen skal der naturligvis afsættes flere midler.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ældre har gennem et lang liv bidraget til samfundet, de skal naturligvis alle hjælpes. Er der tale om ekstra ydelser bør der være mulighed tilkøb.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

psykiatrien har i mange år været underprioriteret.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dagtilbud af høj kvalitet er afgørende vigtig også for børnenes senere skolegang mv. Normeringen er vigtig for at opnå den høje kvalitet. SF arbejde for 1 voksen til 3 børn i vuggestue og 1 voksen til 6 børn i børnehave

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre en god offentlig service til virksomhederne. Men infrastrukturen, kulturtilbud, gode skoler og dagtilbud er også vigtige for virksomhederne.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er der ikke kommunal økonomi til når vi ønsker en god kommunal service.

Politiske hverv

Formand for Børne- og Familieudvalget Hillerød Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Økonomiudvalget Hillerød Kommune, Socialistisk Folkeparti
Byrådsmedlem Hillerød Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Hillerød Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Cand.scient. Biologi og geografi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Lektor Gentofte HF
F

Politiske hverv

Formand for Børne- og Familieudvalget Hillerød Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Økonomiudvalget Hillerød Kommune, Socialistisk Folkeparti
Byrådsmedlem Hillerød Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Hillerød Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Cand.scient. Biologi og geografi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Lektor Gentofte HF

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet