PERSONPROFIL

Kim Hjerrild

Alternativet

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 4. september 1960 i København Gift 4 børn

Å

Kim Hjerrild var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i København kommune. Kim Hjerrild blev ikke valgt ind.

Han er ordfører for folkeskolen samt for økonomi og budget.

Kim Hjerrilds mærkesager omfatter blandt andet at give folkeskolen mere frihed på områder som timeantal og sammensætningen af fag samt at gøre bystyret mere åbent og dynamisk.

Kim Hjerrild har en kandidat i samfundsfag og musik fra Københavns Universitet og har siden 2015 været ansat i Københavns Kommune som økonomichef.
Privat er han gift, og far til fire.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 909 Alternativet in total 31553

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Stem på mig, hvis du
- vil have en friere og mere kreativ folkeskole, med flere ressourcer til forberedelse, pædagogisk udvikling og bedre samarbejde med forældrene
- længes efter et København, som ikke bare er den bedste by for os, men også for verden! Fordi København har muligheden og forpligtelsen til at gå foran og udvikle fremtidens bæredygtige løsninger. Ikke kun med cykelstier, miljøløsninger og byudvikling i øjenhøjde, men også ved - gennem samskabelse - at udvikle fremtidens bæredygtige velfærd og offentlige arbejdsplads.
- ønsker et mere åbent, inddragende og demokratisk København. Flere beslutninger i København skal tages tættere på borgerne, som også skal inviteres med til at lægge mål og rammer for budgetter i bydelene.
- en kommune, som tør give sine mange ansatte tillid og de bedst mulige rammer for at udfylde deres opgaver med faglighed, empati, kreativitet og ansvarlighed.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg drømmer om et København, hvor en kombination af god og fleksibel kollektiv transport, inkl. el-delebiler, og endnu bedre forhold for cyklende og gående sikrer en høj mobilitet. Jeg mener, at vi skal prioritere at skabe den fremtid allerede i dag - ved at investere mere i et bedre net af cykelstier / veje og indføre road pricing eller lignende for privatbiler. Betalingen for bilkørsel i København skal medvirke til at betale for investeringer i bedre cykelforbindelser og kollektiv transport.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København skal værne om den unikke natur, som er tilbage i og omkring byen. Der skal skabes plads til flere billige og bæredygtige boliger, men der kan godt findes alternativer til Amager fælled. Generelt er jeg imod, at der bygges for tæt i København. Boligerne bør istedet gøres mindre og mere fleksible samtidig med, at byen gøres grønnere gennem etablering af flere små grønne områder, lommeparker og byhaver.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg savner en større prioritering af skole- og børneområdet i København. Kommunens økonomi er de seneste år blevet styret så stramt, at der har været mindreforbrug på den almindelige drift i størrelsesorden flere hundrede mio. kr. De penge ville gøre meget stor nytte ude på folkeskolerne, på daginstitutionerne og i beskæftigelsesindsatsen. Desuden kunne jeg godt tænke mig en mere åben og inddragende kommune, som lagde større indflydelse ud til bl.a. lokaludvalgene.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternativet vil arbejde for, at vi hurtigst muligt begynder omstillingen af Københavns trafik, så en stor del af den mobilitet, som i dag klares i private biler, i fremtiden kan klares med en kombination af kollektiv trafik, delebiler, cyklisme og gående. Et middel til at fremme dette er at indføre roadpricing, så bilister betaler efter hvor, hvornår og hvor meget de kører i København.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indførelsen af den nye affaldsfraktion, madrester og organisk materiale, er kommet godt fra start i København. I takt med at logistik og afhentning (forhåbentlig) bliver bedre, er det også naturligt at bede københavnerne sortere ud i endnu renere fraktioner.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tænker, at der først og fremmest er brug for en udbygning af de fysiske faciliteter, fx flere haller, boldbaner og svømmebade lokalt.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kunne virkelig godt tænke mig at være med til at skabe mulighed for flere penge til kultur i København. Her og nu vil jeg arbejde for, at en større del af kulturbudgettet lægges ud til bydelene - så anvendelsen af kulturpengene kommer tættere på københavnerne og deres hverdag. Kulturpolitikken må efter min mening gerne bidrage til, at de københavnske bydele udvikler hver deres unikke tilbud - i tæt samarbejde med bydelens borgere og institutioner.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange socialt udsatte i København - og flere og flere, som er boligløse. Kommunen bør bl.a. lægge en langsigtet plan for, hvordan manglen på egnede (billige) boliger og overnatningssteder kan mindskes. Økonomien er imidlertid ikke ubegrænset. Derfor handler det for mig også om at spare på udgifterne til (unødig) kontrol og give medarbejderne i socialcentrene mfl. frihed og mulighed for - sammen med borgerne - at udvikle løsninger, som er bedre uden at de nødvendigvis er dyrere.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis kommunen er velforberedt og har organiseret de nødvendige ressourcer, boliger mm. , så kan København sagtens tage imod et større antal flygtninge, uden at københavnerne vil opleve det som et problem. På den lidt længere bane er det afgørende, at flygtninge og deres børn tilbydes skole og uddannelse, som er tilpasset deres forudsætninger. Når det lykkes, så vil flygtningene kunne blive en væsentlig ressource for København og for det danske samfund i det hele taget.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erfaringerne fra udlicitering af ældreplejen er blandede i kommunerne. Jeg tror, at København kan komme langt med mindre topstyring og ved at lægge mere tillid og flere kompetencer ud til de lokale enheder. Private aktører kan være et udmærket supplement og en impuls til at gøre tingene bedre i den kommunale ældrepleje, men det forudsætter udbud, som lægger vægt på kvalitet og ordentlig faglighed - og ikke kun på, at det skal være billigst muligt.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternativet er tilhænger af, at vi i Danmark etablerer prioriteringsråd, fx i regionerne, som løbende kan følge, hvad de støt voksende udgifter til sundhed bruges på og hvordan de prioriteres. Én ting er sikkert: Vi får aldrig råd til at give ALLE indenfor ALLE sygdomsområder den absolut bedste tilgængelige behandling. Derfor skal der prioriteres - og den prioritering må gerne foregå mere åbent og reelt end den gør i dag.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Københavns kommune er tendensen lige nu, at der kommer flere - og tit også for mange - elever i klasserne. Selve antallet behøver ikke at være det altafgørende problem, men ofte er klasselokalerne uegnede til meget mere end 20-25 børn. Desuden kræver store klasser bedre tid til forberedelse og ofte også, at der er to lærere på samtidig. Store klasser kan være en meget tvivlsom måde at spare penge på - fordi det meget let går ud over inklusion og differentieringen i undervisningen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternativet er kritisk overfor den forvaltningspraksis, som har udviklet sig på beskæftigelsesområdet i Københavns kommune. Alt for mange mennesker fastholdes på kontanthjælp og integrationshjælp mm. og trækkes i årevis igennem udsigtsløse, og nogle gange direkte invaliderende, udrednings- og jobtræningsforløb.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis København skal bevare sin høje livskvalitet, sin rolle som grøn foregangsby og sin sociale og kulturelle mangfoldighed - alt det som sikrer byen sin enestående position i verden - så kræver det en kommune med usvækket økonomi. Jeg ønsker IKKE et København forbeholdt de højtuddannede og velbeslåede. Jeg ønsker et København, som kan rumme mennesker af enhver baggrund og social og økonomisk status og som emmer af frisind, rummelighed og folkelighed.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavns kommune har næppe 'yderområder' i geografisk forstand. Til gengæld har vi områder og bydele, som er mere socialt belastede end andre. Og her skal arbejdet med at sikre tryghed, bedre skoler og bedre fritidstilbud fortsættes og også styrkes - ikke mindst ved at indsatsen gøres langsigtet og bedre koordineret og organiseret.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ved allerede en hel del om, hvad det er, der virker overfor socialt udsatte unge: En langsigtet indsats, hvor et tæt samarbejde mellem daginstitutioner, skoler, sociale myndigheder, boligselskaber og politiet er grundlaget. Indsatsen skal foregå så tæt på familierne og lokalområdet som muligt og ledelsen og finansieringen af indsatsen skal være robust og langsigtet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København skal fortsætte udbygningen og forbedringen af byens cykelstier. Samtidig skal den kollektive trafik udbygges og forbedres. Jeg mener at fremtiden bør tilhøre cyklen / elcyklen i kombination med et udbygget kollektivt trafiksystem og elbaseret delebilisme.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byudviklingen skal ikke kun finde sted indenfor Københavns kommunes grænser, hvor kampen om arealerne allerede er meget hård. Hovedstaden har brug for en samlet plan for udvikling af fremtidens bæredygtige storby, som sikrer en god balance mellem boliger, erhvervsmuligheder og grønne (rekreative og klimasikrende) områder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Efter min vurdering har København i disse år betydeligt held med at tiltrække store internationale begivenheder - både indenfor sport, kultur, forskning. Derfor er det ikke her, jeg ønsker at skrue op for udgifterne.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Behovet for en styrket og langsigtet indsats er der utvivlsomt. Alternativet er imidlertid også et økonomisk ansvarligt parti, der erkender, at der - ikke mindst på den korte bane - er et stort behov for at prioritere mellem mange relevante indsatser, også på det sociale område. Indsatsen i de socialt udsatte områder bør prioriteres højt - ikke mindst gennem kommunens engagement i et langsigtet samarbejde med boligselskaber, virksomheder, foreningsliv og politi.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

København får i et vist omfang penge fra staten, når kommunen modtager flygtninge. Hvor langt disse penge rækker, ved jeg ikke. Folkeskolerne i København skal under alle omstændigheder tilføres ressourcer, så nyankomne flygtningebørn gives optimale muligheder for at falde til og lære dansk så hurtigt som muligt.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er tilhænger af, at offentlig velfærd i udgangspunktet skal være finansieret over skatten - og det gælder bestemt også ældreområdet. Omvendt er det også et faktum, at indkomst og muligheder blandt ældre bliver mere og mere ulige fordelt. Derfor kan der være grund til at se på mulighederne for i højere grad at lade ældre selv betale for visse ydelser. På hvilke områder og hvordan det præcist skal gøres, er til gengæld svært at svare på.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne kunne prioritere flere penge til en social indsats overfor sindslidende. Hvis vi gør det klogt og koordineret, så kan der være en forebyggelseseffekt i det, som både kommer de ramte borgere og samfundet til gavn. Samtidig må jeg også henvise til det generelle behov for at prioritere de midler, som kommunen og regionen anvender til sundhedsrelaterede udgifter.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er for Alternativet og for mig en afgørende opgave at finde midler fra andre områder - bl.a. via reelle effektiviseringer - som kan anvendes til at sikre en bedre normering i de københavnske dagtilbud.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er på flere områder allerede i dag et attraktivt sted at etablere nye virksomheder - hvad enten vi taler om iværksættervirksomheder eller internationale virksomheder indenfor især videnstunge industrier. Efter min vurdering, så er det den høje livskvalitet i København, områdets mange vidensinstitutioner, den veluddannede arbejdskraft, de gode børneinstitutioner og skoler og den høje tryghed, som er de vigtigste faktorer bag erhvervsudviklingen i København.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har brug for alle de nuværende indtægter. Vigtige områder som folkeskolen, dagtilbuddene og jobcentrene skal tilføres flere midler, så kvaliteten kan løftes og risikoen for endnu større udgifter i fremtiden kan forebygges. Desuden er grundskylden en meget fornuftig skatteform, fordi den sætter en dæmper på priserne på ejendomsmarkedet og samtidig har en socialt gunstig profil.

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

1979 - 1989

Kandidat Samfundsfag og musik, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Økonomichef Københavns Kommune
Å

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

1979 - 1989

Kandidat Samfundsfag og musik, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Økonomichef Københavns Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet