PERSONPROFIL

Karin Friis Bach

Radikale Venstre

Valgt ved Regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 14. marts 1965 i København Gift 3 børn

B

Karin Friis Bach (R) er 2. næstformand i Region Hovedstaden. I de politiske udvalg er
hun medlem af Forretningsudvalget samt Sundhedsudvalget.

Ved regionsrådsvalget i 2017 er Karin Friis Bach spidskandidat for Radikale Venstre i Region Hovedstaden.
Karin Friis Bach blev valgt for Radikale Venstre i Region Hovedstaden i 2013, som var første gang, hun lod sig opstille. I sit politiske liv har hun bl.a. arbejdet for et bedre sundhedsvæsen, stærkere forskning og grøn udvikling i Region Hovedstaden.

Karin Friis Bach er uddannet farmaceut og har i 25 år arbejdet med klinisk forskning samt godkendelse/anvendelse af lægemidler såvel i offentligt som privat regi. Hun har desuden undervist i lægemiddeludvikling på Københavns Universitet.

Karin Friis Bach bor i Søsum på Nordsjælland. Hun er gift med tidligere udviklingsminister og folketingsmedlem Christian Friis Bach (R), og sammen har parret tre børn.

Karin Friis Bach blev i 2013 ramt af brystkræft, som hun efterfølgende blev behandlet for. Både Karin og Christian Friis Bach valgte at fortælle om sygdomsforløbet i pressen, da de ønskede at dele fortællingen om, hvordan man lever med- og overvinder en kræftsygdom som menneske og ægtepar.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 12652 Radikale Venstre in total 74270
RV 2013 Personlige stemmer 3804 Radikale Venstre in total 72117

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg brænder for bedre sundhed for alle i vores region. Sundhedsvæsenet skal bygge på tryghed, lighed og nærhed. Vi skal genindføre sund fornuft, bruge ressourcerne bedst muligt og sikre gode forhold for både patienter og ansatte. Vi skal arbejder meget tættere sammen med kommuner og almen praksis om løsninger i nærmiljøet. Og vi skal skabe lighed ved at holde hånden under de mest skrøbelige patienter.

Jeg mener, at sundhedsteknologiske løsninger skal udnyttes fuldt ud. Det vil give den bedste behandling for patienterne og kunne hjælpe til, at sundhedsvæsenet kan følge med den stigende mængde opgaver. Jeg mener, at regionen skal gøre en særlig indsats for at støtte forskning og udvikling i ny sundhedsinnovation.

Jeg brænder også for en bæredygtig udvikling i regionen. Mere kollektiv trafik, bedre genanvendelse, flere muligheder for at tage cyklen og mindre CO2-udslip. Udviklingen i Region Hovedstaden skal bidrage til FN's 17 verdensmål.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, man kan spare mere på kerneopgaverne i sundhedsvæsenet. Det kan udelukkende ske, hvis der kommer ny teknologi, der gør tingene lettere. Ellers må besparelser findes andre steder.

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på, om den effekt, som kan få fra medicinen står mål med prisen. Det vurderer medicinrådet.

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at man bør se de administrative funktioner igennem, for at se, hvad der kan gøres nemmere og billigere

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Adgangen til sundhedsvæsenets ydelser skal ikke afhænge af, hvor meget den enkelte er i stand til at betale. Radikale ønsker ikke højere brugerbetaling, men derimod en omlægning af den nuværende brugerbetaling (til fx tandlæge, psykolog, fysioterapeut m.m.), så den bliver mere retfærdig.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt ønsker jeg gratis adgang til praktiserende læge.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overenskomsterne skal overholdes, men man kan godt tænke i forskellige former for støtte til læger, som vælger at betjene yderområder.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for et stærkt, offentligt sundhedsvæsen. Men jeg er ikke modstander af privathospitaler. Hvis de tilbyder en behandling til en billigere pris, end hospitalerne selv kan, kan det jo være fint. Men kvaliteten skal selvfølgelig være i orden.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye supersygehuse, hvor man kan få en virkelig kompetent behandling er vigtig. Men der skal også være hjælp til sundhed i nærmiljøet. Det kan fx være i sundhedshuse, som regionen driver sammen med kommunerne.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, man skal give opgaven til dem, der løser den bedst og billigst. Nogen gange er det private firmaer, nogen gange er det hospitalet selv.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være et højt serviceniveau i akutberedskabet i hele regionen.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jordoprensning er en vigtig opgave for regionen. Et højere budget til jordoprensning må dog ikke samtidig betyde færre penge til kollektiv trafik (hvilket let kan ske, fordi de to opgaver har samme budgetramme).

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil sikre et grønnere Danmark og binde by og land sammen. Investeringer i kollektiv trafik må dog ikke gå ud over budgettet til regionernes miljøopgaver (hvilket nemt sker)

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker at flere skal få lyst til at gå i gang med en ungdomsuddannelse.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne er et vigtigt demokratisk organ. Der er brug for et organ mellem det lokale byråd og det centrale Folketing, som kan løse opgaver, der mere naturligt løses i større enheder end kommunerne. Det gælder sygehusvæsenet, regional udvikling, trafikplanlægning og miljøtilsyn.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere og flere børn og unge kæmper medikke psykiske problemer. Det betyder, at alt for mange ikke får mulighed for at vokse ind i voksenlivet på en sund måde. Radikale har afsat 500 mio. til at styrke indsatsen og hjælpen til psykisk sårbare børn og unge

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og regionerne skal heller ikke længere "aflønnes" efter deres aktivitet, men derimod efter den kvalitet i behandlingen, der leveres

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på, hvor gode screeningerne er til at finde de syge - og hvilke sygdomme, der er tale om. Nogle screeninger i form af helbredstjek har vist sig ikke at have en positiv effekt på folkesundheden. Screeninger kan i værste fald også lede til en overdiagnosticering og sygeliggørelse af borgerne.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke være den enkeltes økonomisk formåen, der afgør mulighederne for at komme i hurtig behandling. Til gengæld ønsker vi en fleksibel ordning, hvor de mest syge patienter behandles inden for en måned, hvorimod patienter med mindre skavanker må vente i op til to måneder. Det vil frigøre tid og penge på hospitalerne til at få ventelisterne ned.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør besluttes i de enkelte kommuner

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man bør først og fremmest arbejde for genanvendelse af råstoffer. Hvis der skal indvindes nyt går jeg ind for, at råstofudvinding sker på baggrund af en samlet national plan gerne indeholdende muligheder for fx større hav-indvindinger. Vi skal bort fra en masse små grusgrave, der ligger lige lovlig tæt på beboelse.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ofte kommer bussen meget sjældent, og der er få passagerer. Det er meget bedre for borgerne, at kommunerne investerer i en taxa. Det er billigere, og folk kan få en taxa, når det passer, der kører dem fra dør til dør.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ledelserne og de ansatte på landets ungdomsuddannelser ved mest om, hvordan deres uddannelsestilbud skal udformes, og vi skal vise dem tillid. Radikale foreslår dog, at regionerne skal have større indflydelse på fordelingen af elever på ungdomsuddannelserne.

Politiske hverv

2014 - nu

Regionrådsmedlem Region Hovedstaden, Radikale Venstre

2018 - nu

2. næstformand for Regionrådet Region Hovedstaden, Radikale Venstre

2018 - nu

Medlem af Sundhedsudvalget Region Hovedstaden, Radikale Venstre

2014 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Hovedstaden, Radikale Venstre

2014 - 2017

Formand for Sundhedsudvalget Region Hovedstaden, Radikale Venstre

Tillidsposter

Medlem af Sundhedsudvalget Region Hovedstaden

Uddannelse

1984 - 1990

Kandidat Farmaceut, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2012 - 2017

Forskningsassistent Københavns Universitet
B

Politiske hverv

2014 - nu

Regionrådsmedlem Region Hovedstaden, Radikale Venstre

2018 - nu

2. næstformand for Regionrådet Region Hovedstaden, Radikale Venstre

2018 - nu

Medlem af Sundhedsudvalget Region Hovedstaden, Radikale Venstre

2014 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Hovedstaden, Radikale Venstre

2014 - 2017

Formand for Sundhedsudvalget Region Hovedstaden, Radikale Venstre

Tillidsposter

Medlem af Sundhedsudvalget Region Hovedstaden

Uddannelse

1984 - 1990

Kandidat Farmaceut, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2012 - 2017

Forskningsassistent Københavns Universitet

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet