PERSONPROFIL

John Køhler

Borgerlig Velfærd

Spidskandidat i Allerød

Født 4. februar 1956 i Søborg Gift 2 børn

H

John Køhler var i år 2017 kandidat for Borgerlige Velfærd til kommunalvalget i Allerøde kommune. John Køhler blev ikke valgt ind. John Køhler (Borgerlig Velfærd) var byrådsmedlem i Allerød Kommune for Borgerlige Velfærd.

John Køhler er tidligere viceborgmester for Venstre i Allerød Kommune. I 2015 forlod han partiet efter intern uenighed om skolepolitikken, og siden da har han repræsenteret Borgerlig Velfærd i byrådet.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 57 Borgerlig Velfærd in total 112
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 543 Venstre in total 2528

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Den helt afgørende mærkesag for Borgerlig Velfærd fremgår af navnet – vi vil have bedre velfærd og service i Allerød kommune ved, at borgernes penge bruges rigtigt.
Vi oplever i stigende omfang, at forældre i skoler og daginstitutioner vælger de kommunale tilbud fra – ikke af lyst, men af nød. Ældrerådet protesterer højlydt over den lagte kurs, og borgernes generelle tilfredsheden med kommunen rasler ned. Alarmklokkerne ringer, men borgmesteren fastholder alligevel i sit budget en forkert og unødvendig sparekurs som fremtidigt pejlemærke.
Vi vil i denne forbindelse gøre op med fortællingen om, at der pga. af den fastlagte serviceramme ikke er økonomisk plads til at give bedre service på de centrale velfærdsområder som skoler, dagtilbud, sundhed og ældrepleje. For virkeligheden viser noget andet. Der budgetteres op til servicerammen, men år for år er der i Allerød et markant mindreforbrug på 20-30 mio. kr. i forhold til budgettet. Det permanente mindreforbrug er virkelighed og FAKTA om man vil, og det er ikke nogen tilfældighed. Det vil vi sætte fokus på, for sandheden om Allerøds kommunes økonomiske styrke og mange muligheder skal frem i lyset.
De systematiske underforbrug i forhold til servicereammen, bliver brugt på murstensprojekter der er egnede til at vinde valg. Det har partierne der tilhører centrum-venstre for længst gennemskuet. Det er vigtigt, at der også er en borgerlig liste som kan fortælle, hvordan vi med de nuværende rammer kan bruge skattekronerne til markant bedre service og varme hænder. Borgerlige vælgere skal ikke tvinges til at stemme på ikke borgerlige partier for at få ordentlig service.

Det er også en mærkesag, at vi får en ny politisk ledelse, som kan skabe samarbejde og dermed langsigtede løsninger for Allerød. Erfaringerne viser, at uden bredt samarbejde er der ikke mod til at træffe de rigtige beslutninger.

Vores vision er, at vi skal have generobret positionen som Danmarks bedste børne- og bosætningskommune. Det kræver en målre...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af klasser i Lillerød falder med 23 de næste10 år. Vi skal derfor over 5-6 år have lukket en skolematrikel. Det giver en årlig besparelse til drift og vedligeholdelse på knapt 15 mio. kr. ,som vi kan bruge på varme hænder og indholdet af undervisningen frem for overflødige mursten. Der er brug for ro på skolerne, derfor kræves en længere periode til implementering. Skolerne er imidlertid udsultede og der er få midler til materialer mv. Derfor skal der træffes strukturbeslutninger.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jørgen Johansen har slet ikke evnet at samle byrådet om en fælles retning og vision for Allerød. Der savnes derfor klare prioriteringer, og et politisk projekt som borgere og byråd kan forholde sig til. Yderligere har borgmesteren manglet modet til at træffe beslutninger på blandt andet skoleområdet. Det har kostet dyrt og presser skolerne i hverdagen.

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerøds vigtigste attraktion er , at vi er en grøn kommune. Udvikling skal ske med omtanke, og der er allerede planlagt den vækst der er behov for.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal investeres balanceret efter behov. Der er ikke nogen modsætning mellem kollektiv trafik og biltrafik, da de supplerer hinanden.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et krav fra folketinget, så det giver sig selv. Vi er langt fremme på grund af Spildopperne.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke bruges flere penge på idræt i Allerød, hvor vi allerede ligger helt i top. Derimod skal vi udnytte vores faciliteter langt bedre, så flere kan få glæde af dem. Der er alt for mange tomme baner i haller mv., som er booket men ikke bruges. Det skal der gøres noget ved med økonomiske incitamenter for klubberne.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger i dag ganske mange penge. Da vi er en del af København, er der rigeligt med kulturtilbud til alle.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ligger meget højt allerede, og har en god balance.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indsatsen overfor flygtninge kan gøres bedre i Allerød såvel som i resten af landet. Vi skal lære af de succesrige kommuner.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erfaringerne i kommunerne er meget blandede, hvorfor der kræves omtanke.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræningen får nye lokaler i 2018, og vi har plads i budgetterne til en bedre service uden at skære i andre områder.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød har i dag en gennemsnitlig klassekvotient på ca. 23. Pegene skal bruges hvor det faglig og pædagogisk giver mest mening. En generel nedsættelse af klassekvotienten lyder godt, men skaber ikke i sig selv bedre læring og trivsel - viser forskningen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et godt jobcenter og de fleste borgere oplever alene korte arbejdsløshedsperioder. Der er derimod mange problemer andre steder i landet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke opkræves mere i skat end der er behov for. Derfor sænkede vi skatten med 1 procent for 4 år siden. Imidlertid er der et stort vedligeholdelsesefterslæb på skoler og daginstitutioner på over 200 mio. kr., som vi skal have afviklet. Derfor må skattelettelser vente til vi har råd.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en god balance allerede. Lige nu sker der en meget tiltrængt opgradering af Blovstrød, som får flere borgere.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges flere ressourcer på SSP arbejde og klubberne. Skyderierne i Lillerød øst viser behovet. Det er meget vigtigt at vi får genskabt trygheden.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ske en afbalanceret udvikling efter behov. Vi har investeret ganske mange penge i cykelstier de senere år, og den udvikling fortsætter.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er ikke aktuelt, da vi allerede har tilstrækkelig erhvervsjord.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger allerede ganske mange penge , og da vi er en del af København er der rigeligt med tilbud til alle.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger allerede mange penge. Men indsatsen kan forbedres i Allerød såvel som i resten af landet. Vi skal lære af de succesrige kommuner.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre skal ikke straffes for at have sparet op til alderdommen.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger allerede flere penge end andre kommuner på området.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er Borgerlig Velfærds vision, at Allerød igen skal være Danmarks bedste børnekommune med høj kvalitet og gode normeringer. Der er bl.a. på mit initiativ tilført flere midler i 2018 (2 mio. kr), men vi er ikke i mål. Pengene kan findes ved at tage højde for, at vi hvert år har et markant mindreforbrug på godt 25 mio. kr. i regnskabet i forhold til budgettet. En del af disse kan tilføres børn, skoler og ældre mv.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede tilstrækkelig efterspørgsel efter jord og erhvervsgrunde i Allerød, så det ville være spild af penge.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten er relativ høj i Allerød. Jeg vil dog ikke prioritere en nedsættelse af grundskylden på nuværende tidspunkt. i har et kæmpe vedligeholdelses efterslæb på skoler og daginstitutioner, og det skal der først styr på.

Politiske hverv

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Løsgænger
Viceborgmester Allerød Kommune, Venstre
Medlem af Økonomiudvalget Allerød Kommune, Venstre
Medlem af Børn- og Skoleudvalget Allerød Kommune, Venstre

Uddannelse

cand.merc og HDR CBS

Erhvervserfaring

Lektor Knord
H

Politiske hverv

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Løsgænger
Viceborgmester Allerød Kommune, Venstre
Medlem af Økonomiudvalget Allerød Kommune, Venstre
Medlem af Børn- og Skoleudvalget Allerød Kommune, Venstre

Uddannelse

cand.merc og HDR CBS

Erhvervserfaring

Lektor Knord

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet