PERSONPROFIL

Henrik Sass Larsen

Socialdemokratiet

Valgt i Sjællands Storkreds

Født 29. maj 1966 i Virum Bor i Københavns Kommune

A

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Ældreområdet
  • Børn og ungeområdet
  • Flygtninge og indvandrere
  • Miljø og klima

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kommer aldrig til at acceptere social dumping. Virksomheder må hjertens gerne ansætte udlændinge, men det skal være til danske lønninger og med et ordentligt arbejdsmiljø. I Danmark skal man have en løn, man kan leve af, og man skal ikke blive syg af at gå på arbejde.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have et trygt dagpengesystem, og vi er åbne for at se, om vi kan gøre det på en bedre måde. Det vil altid være Socialdemokratiets opgave at sikre de arbejdsløse ordentlige levevilkår.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange steder, hvor det offentlige ikke kan følge med, og så er der brug for flere hænder. Vi har blandt andet foreslået at ansætte flere sygeplejersker og flere skattemedarbejdere.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altid en konkret vurdering, hvilken medicin der skal anvendes. Derfor har vi været med til at lave et prioriteringsråd, der skal vurdere, hvilke nye typer medicin, man skal anvende. Det tror jeg, de er bedre til at vurdere, end jeg er. Det afgørende for mig er, at alle får en god behandling, uanset deres pengepungs størrelse.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er fint, når det giver mening, og det må hver enkelt kommune vurdere. Men jeg synes tit, man ser eksempler på, at velfærden ikke bliver bedre af, at private overtager.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have adgang til sundhedsbehandling, når man bliver syg. Jeg kommer aldrig til at acceptere, at det er din privatøkonomi, der afgør, om du kan få den behandling, du har brug for. Aldrig i livet.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke komme flere til Danmark, end vi kan integrere. Derfor skal vi have stramme regler for familiesammenføring.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folk der kommer til Danmark og begår kriminalitet, har ikke noget at gøre her. Når vi tager godt imod folk, må vi forlange, at de til gengæld opfører sig ordentligt. Derfor skal vi arbejde hårdt for, at flere bliver sendt, og at flere EU-borgere afsoner i deres hjemland.

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke komme flere til Danmark, end vi kan integrere. Derfor skal vi have styr på tilstrømningen, for migrationspresset vil kun stige i de kommende årtier. Når man er nået til den erkendelse, at antallet betyder noget, så er vejen til at få styr på tilstrømningen brolagt med svære og ubehagelige beslutninger. Til gengæld vil vi bruge pengene på at hjælpe flere flygtninge i nærområderne.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dem i toppen må ikke stikke af fra resten. Det skader sammenhængskraften og tilliden mennesker imellem. Og det vil være skidt for den danske samfundsmodel, hvor alle skal have lige muligheder.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For langt de fleste er der allerede en stor økonomisk gevinst ved at arbejde. For nogle grupper - eksempelvis indvandrerkvinder - er der stadig for mange, der står uden for arbejdsmarkedet. Men der tror jeg mere på at stille krav om aktivitet og beskæftigelse end at sænke de ydelser, der i forvejen er blevet ret lave.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet betyder, at børn vokser op i fattigdom, og det kan jeg ikke acceptere. Men det gamle system løste heller ikke alle problemerne. Så vi skal have en ydelseskommission, der kan lave et nyt og mere rimeligt system. Indtil den er færdig vil vi lave en børnepakke, så børnene ikke rammes så hårdt.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil gerne se på, om skoledagen er blevet for lang. Men det handler i højere grad om, hvordan skoledagen er, end hvor lang den er. Det er vigtigt, at der er tid til lektiehjælp, bevægelse og praktisk undervisning. Sådan at skoledagen er god for alle elever.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mange test og karakterræs er usundt for vores børn og unge. Og vi kan desværre se, at for mange af dem mistrives. Karakterræs og test er ikke hele årsagen, men det er en del af årsagen.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusionen i folkeskolen fungerer ikke godt nok. Vi vil derfor gentænke inklusionen sammen med lærere, forældre, skoler og kommuner. For der er for mange situationer, hvor det ikke fungerer godt nok. Det gælder også for specialundervisningen.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkepensionsaldren skal ikke hæves mere, end det allerede er aftalt. Der er allerede mange, der oplever, at det er svært at få kroppen til at holde til pensionsalderen. Det betyder ikke, at ældreplejen skal forringes. Tværtimod giver vores økonomiske politik mulighed for at investere i ældreplejen.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når folk har betalt skat hele deres liv, så har de allerede betalt for velfærden. De skal ikke betale to gange. Derfor var det også godt, at vi i Socialdemokratiet fik stoppet for brugerbetalingen på de kommunale akutpladser, hvor mange ældre kommer hen, når de bliver udskrevet fra hospitalet.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil sikre værdig omsorg og pleje for de ældre. Det kræver, at vi bruger flere penge på ældrepleje. Men samtidig har vi sat penge af til hele velfærdsområdet, så vi bliver ikke tvunget til at spare andre steder.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil gerne hjælpe til med at øge salget af sunde fødevarer, men momsdifferentiering er ikke den rigtige måde at gøre det på.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bliver et nej tak til topskattelettelser herfra. Vi skal bruge pengene på bedre velfærd. Og hvis der en dag bliver råd til skattelettelser, så bliver det til dem, der har de laveste lønninger. Ikke til dem, der i forvejen har mest.

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke være sådan, at fordi man bor i en fattig kommune, så skal man leve med dårligere velfærd. Vi vil tilføre udligningsordningen flere penge, så vi ikke kun omfordeler men også forbedrer den kommunale velfærd.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatteniveauet i Danmark er grundlæggende fornuftigt. Nogle steder vil vi gerne give virksomhederne flere muligheder for eksempelvis at investere i ny teknologi. Andre steder vil vi stramme skruen, så man ikke kan trække de allerhøjeste lønninger fra i skat, og vi vil rulle regeringens lettelser af virksomhedsarveskatten tilbage. Fordi Danmark skal være i balance, og toppen ikke skal stikke af.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærdssamfundet er Socialdemokratiets hjertebarn. Vi vil altid prioritere det højest, fordi det er garanten for et trygt og retfærdigt Danmark. Vi skal bruge pengene klogt og ikke bruge dem på eksempelvis topskattelettelser.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt, at danske lønmodtagere får en ordentlig løn, så de kan have en tryg tilværelse. Det har vi i Socialdemokratiet kæmpet sammen med fagbevægelsen for i mere end 100 år. Hvis det stadig skal kunne lade sig gøre i den internationale konkurrence, skal vi fortsat investere i opkvalificering og efteruddannelse, så vi også i fremtiden har nogle af verdens dygtigste lønmodtagere.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den bedste økonomiske støtte, man kan give børnefamilier, er ordentlige daginstitutioner. Der kan vi godt oppe os lidt, synes jeg. Og så skal håndværkerfradraget særligt målrettes børnefamilierne.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil ikke gøre børnechecken til en form for fattighjælp, der er ydmygende og stigmatiserende at modtage. Og den er allerede i dag indkomstafhængig. Til gengæld har vi foreslået, at der skal være flere pædagoger i daginstitutioner med mange børn fra socialt udsatte familier, så de får den ekstra støtte, der skal til for at de kan få de samme muligheder i livet som andre børn.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis unge gerne vil drikke en øl eller et glas vin, skal de have lov til det. Vi behøver ikke forbyde alting. Til gengæld vil vi gerne oplyse mere om alkohols skadevirkning på uddannelsesinstitutioner og over for unge og deres forældre.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes ikke, den skal sænkes, men den skal i højere grad målrettes nærområderne.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg bakker fuldt op om NATO's hårde linje over for Rusland. Vi kan ikke acceptere Putins opførsel, hvor han truer nabolande, og hvor russiske hackere blander sig i demokratiske valg i Europa. Men når de en dag kommer på bedre tanker, er vi selvfølgelig klar til dialog.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil gerne samarbejde med andre lande. Men danskerne har også sendt et meget klart signal om, at de ikke ønsker at afskaffe forbeholdene. Det respekterer vi, så vi lægger ikke op til en afstemning om forsvarsforbeholdet i den kommende valgperiode.

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal kunne være tryg i Danmark, og vi skal ikke acceptere vold. Derfor vil jeg gerne være med til at se på, om man kan skærpe straffene. Jeg vil gerne have, det går hånd i hånd med, at vi forebygger kriminalitet.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn hører ikke til i et fængsel. Jeg er meget glad for, at det lykkedes Socialdemokratiet at forhindre de borgerlige i at sænke den kriminelle lavalder og i stedet få vedtaget, at børn, der er på vej ud i en kriminel løbebane, får en fast og venlig hjælpende hånd tilbage på rette spor.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Resocialisering og forebyggelse er helt afgørende for at undgå kriminalitet. Men jeg kan ikke se, det står i modsætning til at skærpe straffene der, hvor det er rimeligt.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er meget bekymret for luftforurening. Vi vil have 500.000 grønne biler i 2030, så vi skal både have afgiftsændringer og andre tiltag for at sikre det. Dieselbiler skal forbydes fra 2030 for at bekæmpe luftforurening i byerne.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kører rovdrift på vores klode. Vi skal forbruge og producere smartere, så der også er ressourcer nok til kommende generationer.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne se på løsninger, der kan sætte skub i den grønne omstilling. Det har vi også selv foreslået med vores meget ambitiøse grønne udspil. Men i forhold til virksomheder skal vi finde en balancegang mellem grønne afgifter og vores konkurrenceevne.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det system for asyl, vi har nu, er brudt sammen. Så Danmark skal oprette et modtagecenter uden for Europa. Helst sammen med andre EU-lande. Så kan vi få styr på, hvor mange, der kommer til Danmark og sikre os, at flygtninge og migranter ikke drukner i Middelhavet.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU er et politisk redskab til at løse de problemer, nationalstaterne ikke selv kan løse. Og vi har rigtig hårdt brug for et stærkt EU i øjeblikket. Men der er også problemer i EU med eksempelvis lønmodtagernes rettigheder og social dumping, som vi ikke skal være blinde for.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være grænsekontrol i Danmark, indtil der er styr på EU's ydre grænser.

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for flere sygeplejersker, pædagoger, SOSU'er og skolelærere i den offentlige sektor. Når vi løfter velfærden, er det de faggrupper, vi vil prioritere.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores offentligt ansatte gør et rigtig godt stykke arbejde for vores børn, syge og gamle, så jeg synes ikke, der mangler effektivitet. Men de bliver i for høj grad overdynget med papirer, bureaukrati og dokumentationskrav. Derfor skal offentligt ansatte have mere frihed til at gøre deres arbejde.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogle punkter kan konkurrence give god mening. Men vi har tit set, at det ikke giver os bedre kernevelfærd. Så det må være op til hver enkelt kommune at vurdere, hvor øget konkurrence giver mening.

43 Nogle af de små sygehuse i Region Sjælland bør genåbnes – også selvom det betyder, at der skal spares andre steder i sundhedsvæsnet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er vigtigere, at den kollektive trafik bliver bedre, end at der bygges en motorvej på tværs af Sjælland – fra Kalundborg til Rønnede via Næstved

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Ringsparken i Slagelse, Motalavej i Korsør og Agervang i Holbæk for at bekæmpe ghettodannelse

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bekæmpe ghettodannelse og social adskillelse. Vi ønsker blandede boligområder, hvor nye og gamle danskere lever side om side. Det skal først og fremmest ske ved naturlig fraflytning, men i sidste ende kan det være nødvendigt at flytte folk.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Socialdemokratiet

2015 - nu

Gruppeformand i folketingsgruppens ledelse Socialdemokratiet, Socialdemokratiet

2013 - 2015

Erhvervs- og vækstminister Folketinget, Socialdemokratiet

2007 - nu

Folketingsmedlem Sjællands Storkreds, Socialdemokratiet

2006 - 2011

Politisk ordfører Folketinget, Socialdemokratiet

2005 - 2006

Finanspolitisk ordfører Folketinget, Socialdemokratiet

2004 - 2005

Skattepolitisk ordfører Folketinget, Socialdemokratiet

2001 - 2007

Folketingsmedlem Roskilde Amtskreds, Socialdemokratiet

2001 - 2004

Politisk-Økonomisk ordfører Folketinget, Socialdemokratiet

2000 - 2001

Folketingsmedlem Københavns Amtskreds, Socialdemokratiet

Uddannelse

Bachelor HA/forvaltningsstudier, Roskilde Universitetscenter
Hf-student Greve Gymnasium

1976 - 1983

Folkeskole Mosedeskolen
A

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Socialdemokratiet

2015 - nu

Gruppeformand i folketingsgruppens ledelse Socialdemokratiet, Socialdemokratiet

2013 - 2015

Erhvervs- og vækstminister Folketinget, Socialdemokratiet

2007 - nu

Folketingsmedlem Sjællands Storkreds, Socialdemokratiet

2006 - 2011

Politisk ordfører Folketinget, Socialdemokratiet

2005 - 2006

Finanspolitisk ordfører Folketinget, Socialdemokratiet

2004 - 2005

Skattepolitisk ordfører Folketinget, Socialdemokratiet

2001 - 2007

Folketingsmedlem Roskilde Amtskreds, Socialdemokratiet

2001 - 2004

Politisk-Økonomisk ordfører Folketinget, Socialdemokratiet

2000 - 2001

Folketingsmedlem Københavns Amtskreds, Socialdemokratiet

Uddannelse

Bachelor HA/forvaltningsstudier, Roskilde Universitetscenter
Hf-student Greve Gymnasium

1976 - 1983

Folkeskole Mosedeskolen

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet