PERSONPROFIL

Gorm Anker Gunnarsen

Enhedslisten

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 13. december 1962 i Amager Gift 3 børn

Ø

Gorm Anker Gunnarsen (EL) er medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Han er medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.

Han er uddannet inden for engelsk og historie, hvilke er fag som han til daglig underviser i på Christianshavns Gymnasium.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1314 Enhedslisten in total 55241
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1318 Enhedslisten in total 53672

Mærkesager

  • Trafik
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Blandt de sager, jeg har arbejdet for i den forgangne valgperiode, har været store sager, hvor Enhedslisten har startet med et repræsentere et mindretal i Borgerrepræsentationen. Gennem aktiv deltagelse i debat og respektfuldt samspil med andre kræfter, har jeg været med til at opbygge flertal bag kortere skoledage, lokalaftale med lærerforeningen og flytning af et byggefelt fra Amager Fælleds strandeng.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Privatcyklisme er i lighed med kollektiv trafik miljø-ansvarlig transport. Privatbilisme er derimod miljø-uansvarligt. De bilister, der vælger at tage bilen til byen af bekvemmelighed, skal have stærkere incitamenter til at opføre sig ansvarligt, mens vi skal sikre bedre vilkår for at afvikle trafikken mere effektivt med mindre pladskrævende transportmidler. Det vil også skabe bedre vilkår for livet mellem husene.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele Amager Fælled skal være et rekreativt område for alle københavnere.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frank Jensen var rigtig god, da han afviste udmøntningen af Venstre-regeringens sparekrav frem mod kommuneaftalen i 2016 og var med til at fjerne størstedelen af det helt urimelige sparekrav. Frank gør for lidt for at få klimaregnskabet til at stemme - og især er hans tilslutning til en havnetunnel en meget dyr trussel mod vores ambitiøse klima-mål.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er godt på vej, men vi skal blive de bedste.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er tilhænger af velfærd for alle. Det skal være gratis for alle at låne bøger på biblioteket og blive genoptræner efter en blodprop i hjernen. De rigeste i kommunen bør betale mere i skat.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er virkeligt belastende for mange ældre, at den kommunale hjemmepleje presses til at lave større distrikter med flere forskellige hjemmehjælpere med ansvar for bestemte ældre. Den private hjemmepleje kan stort set kun konkurrere på pris ved at have dårligere vilkår end den offentlige, de private er præget af mange fallitter, og så skaber konkurrenceudsættelsen meget mere ustabilitet i vagtplanerne for den kommunale pleje.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er meget enig i at genoptræning skal prioriteres, men vil ikke nedprioritere forebyggende arbejde.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Især i de mindste klasser vil det være en rigtig god idé i København. Her bør vi have et loft på 22 elever. Vi bør også bruge ressourcer på at sikre velforberedt undervisning.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, vi forsømmer at etablere kommunal produktion og socialøkonomisk virksomheder og er dermed dårlige til at modvirke arbejdsløshed. Mishandling af arbejdsløse og syge er der derimod alt for meget af - og det gør livet svært for mennesker, der har brug for et passende arbejde.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hjælpe de unge med at bruge deres vovemod og virkelyst på fornuftige fællesskaber.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal flytte midler bort fra biltrafik, men ikke kun til cyklisme - der skal også flere midler til letbane, metro og bus.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I udbygning af kommunens skoler til madskoler arbejder jeg for at sikre at skoler i udsatte boligområder omdannes til madskoler førend skolerne i mere velstillede områder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærd skal være for alle. Beskat rige ældre hårdere. Men giv alle adgang til velfærd efter behov.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan ikke se det rimelige i, forringe vilkår for mennesker med stofmisbrug og mennesker med bevægelseshandicap for at finde penge til det helt rimelige krav om bedre indsats for mennesker med sindslidelser.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er faktisk en investering, så jeg vil insistere på at se det som en sådan. Det kan i den grad betale sig, for børnene vil få det bedre - og også få en bedre opvækst.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når København gøres til en attraktiv by med liv mellem husene, gode vilkår for cykler, gode skoler og dagtilbud og masser af kultur, så vil virksomhederne også gerne flytte hertil, for her er det attraktivt at bo.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget rimeligt at holde de arbejdsfrie gevinster nede ved at beskatte dem - ellers vil grundpriserne bare stige mere uhæmmet.

Politiske hverv

2014 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Københavns Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget Københavns Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

1983 - 1991

PhD Historie og engelsk, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2001 - nu

Lektor Christianshavns Gymnasium
Ø

Politiske hverv

2014 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Københavns Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget Københavns Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

1983 - 1991

PhD Historie og engelsk, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2001 - nu

Lektor Christianshavns Gymnasium

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet