PERSONPROFIL

Brigitte Klintskov Jerkel

Det Konservative Folkeparti

Valgt i Sjællands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Greve
Valgt ved Regionsrådsvalget i Sjælland

Født 25. maj 1969 Bor i Greve Kommune

C

Birgitte Klintskov Jerkel (Konservative) er byrådsmedlem i Greve og medlem af Økonomi- og Planudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Hun er tidligere 1. Viceborgmester i kommunen fra perioden 2006-2010 og har desuden været formand i Børne-Unge udvalget. Birgitte har en baggrund som socialrådgiver og har derudover en bred politisk erfaring, senest som folketingspolitiker for Konservative.

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Retspolitik
  • Flygtninge og indvandrere
  • Skole og uddannelse
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

1) Sundhed: Jeg vil arbejde for et bedre sundhedsvæsen og mere forebyggelse. Vi skal bl.a. forebygge kræft ved at indføre Røgfri Skoletid for alle under 18 år.

2) Udlændinge og integration: Jeg vil arbejde for et opgør med parallelsamfund. Vi er ikke tjent med et samfund ved siden af samfundet, som ikke taler dansk, ikke tager job og ikke tager ansvar for at værne om vores fælles værdier i Danmark.

3) Uddannelse: Jeg vil arbejde for mere faglighed i folkeskolen og uddannelser. Vores børn fortjener en god start på livet.

4) Skat: Arveafgiften er en helt urimelig og bør afskaffes. Staten skal ikke tjene penge på et dødt familiemedlem.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør følge medicinrådets anbefalinger.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have mere faglighed i timerne og færre understøttende undervisningstimer - og dermed en kortere skoledag. Mere kvalitet fremfor kvantitet. Den tvungen lektiecafe skal gøres frivillig, den skal målrettes dem der har behovet for hjælp - resten af eleverne kan gå hjem.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle steder fungere det godt med inklusionen, andre steder mindre godt. Vi bør inkludere børn med ekstra støtte, så længe det er muligt og de og klassen trives og fungere. Hvis det ikke kan fungere, skal børn med særlige behov tilbydes et andet skoletilbud, målrettede til at tackle deres udfordringer.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der oplyses ikke på hvilken måde ?

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Personfarlig kriminalitet skal straffes hårdere, men resocialisering efter endt straf er vigtig, så vi undgår nye forbrydelser.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke, at vi er klar til en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler end målsætningen om år 2030.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan godt kigges på lederniveauet.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har selv orlov fra job som offentlig ansat.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er vigtigere, at den kollektive trafik bliver bedre, end at der bygges en motorvej på tværs af Sjælland – fra Kalundborg til Rønnede via Næstved

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Ringsparken i Slagelse, Motalavej i Korsør og Agervang i Holbæk for at bekæmpe ghettodannelse

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal modvirke parallelsamfund i udsatte boligområder, da nogle områder har en uheldig beboersammensætning. Derfor er det en god idé, at åbne op for nedrivning af boliger, salg af almene boliger eller omdanne til ældre- eller ungdomsboliger.

45 Nogle af de små sygehuse i Region Sjælland bør genåbnes – også selvom det betyder, at der skal spares andre steder i sundhedsvæsnet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 448 Det Konservative Folkeparti in total 1400
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 496 Konservative in total 2510

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg har særlig tre mærkesager til kommunalvalget:
1) Folkeskolen: Trivslen hos lærer og elever er vigtig for et sundt læreringsmiljø. Højt sygefravær, øgede vikarudgifter og udfordringer med at tiltrække lærer til kommunen, det er bekymrende. Derfor skal der afsættes flere penge til at forbedre lærernes arbejdstidsaftale.

2) Dagtilbud: Kommunens yngste børn skal passes, når forældrene er på arbejde. Derfor er det vigtig, at vi har plads til børnene, som står på venteliste. Vores daginstitutioner og dagpleje skal udvides, så der bliver plads til børnene.

3) Ældre- og plejeboliger: Det er vigtig, at man som ældre borger kan blive boende i Greve kommune, hvis man ønsker det. Derfor skal det prioriteres, at få bygget de ældre- og plejeboliger, som imødekommer behovet med stigende antal ældre i kommunen.

Til Regionrådsvalget er jeg nr. 2 på listen. Der har jeg følgende mærkesag:
1) Sundhed: Flere skal overleve kræft, derfor er hurtig udredning og behandling vigtig. Region Sjælland skal overholde og gennemføre kræftpakkeforløb i rette tid og flytte sig fra sidste pladsen blandt regionerne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal prioritere renovering og vedligeholdelse af vores skoler højt. Jeg mener samtidig, at skatten skal være lav, da pengene ligger bedst i borgernes lommer. Når det er sagt, så har jeg svært ved at se, at der kan blive råd til skattelettelser i den kommende tid, sådan som kommunens økonomi ser ud i øjeblikket.

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begge transport former er vigtige, for at få trafikken til at glide.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er svært at finde økonomi til det i øjeblikket.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt med konkurrence. Om der i alle tilfælde vil ske en stigning i serviceniveauet, det kan jeg ikke love.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er vigtigt, både for den enkeltes velbefindende og funktionsniveau samt for arbejdsmarkedet. Jeg kan ikke se ud af spørgsmålet, hvilke andre sundhedsområder, som skal have færre penge, derfor er spørgsmålet svært at svare på.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gerne hvis der kan findes økonomi til det, men det ser svært ud i øjeblikket.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Greve kommune har ikke yderområder på samme måde som de kommuner som dækker over store geografiske områder.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Greve kommune har et veludviklet stisystem til cykelister.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begge dele er vigtige, det afhænger af områderne.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Via frivillige eller sponsorer.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Greve kommune har brugt mange penge på indsatser i socialt udsatte boligområder, hvilket også har hjulpet.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal ikke straffes for at have sparet op eller have passet på sine penge.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mangler at få oplyst, hvilke andre sundhedsområder der skal have færre penge, for at kunne svare mere præcist.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, hvis der er økonomi til det. Hvor mange pædagoger der skal være i daginstitutionerne afhænger også af børnegruppens sammensætning. Nogle børnegrupper kræver flere voksne end andre. Hvis vi skal øge antallet af pædagoger, skal pengene komme et andet sted fra - og hvor skal det være, hvem skal holde for.... det kan jeg ikke lige pege på, sådan som kommunens økonomi ser ud i øjeblikket.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3083 Det Konservative Folkeparti in total 26913
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1992 Det Konservative Folkeparti in total 26451

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Jeg har særlig tre mærkesager til kommunalvalget:
1) Folkeskolen: Trivslen hos lærer og elever er vigtig for et sundt læreringsmiljø. Højt sygefravær, øgede vikarudgifter og udfordringer med at tiltrække lærer til kommunen, det er bekymrende. Derfor skal der afsættes flere penge til at forbedre lærernes arbejdstidsaftale.

2) Dagtilbud: Kommunens yngste børn skal passes, når forældrene er på arbejde. Derfor er det vigtig, at vi har plads til børnene, som står på venteliste. Vores daginstitutioner og dagpleje skal udvides, så der bliver plads til børnene.

3) Ældre- og plejeboliger: Det er vigtig, at man som ældre borger kan blive boende i Greve kommune, hvis man ønsker det. Derfor skal det prioriteres, at få bygget de ældre- og plejeboliger, som imødekommer behovet med stigende antal ældre i kommunen.

Til Regionrådsvalget er jeg nr. 2 på listen. Der har jeg følgende mærkesag:
1) Sundhed: Flere skal overleve kræft, derfor er hurtig udredning og behandling vigtig. Region Sjælland skal overholde og gennemføre kræftpakkeforløb i rette tid og flytte sig fra sidste pladsen blandt regionerne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Sjælland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Ansatte på Region Sjællands hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overvejende enig, men kun hvis skatten tilsvarende sættes ned - ellers ikke.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at akutberedskabet også kommer hurtigt ud til yderområderne uden det går ud over det generelle serviceniveau.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 procent kravet er susspenderet i 2018. Der skal findes en ny styringsmodel i foråret 2018.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, hvis vi taler om forebyggelse af kræft og andre alvorlige sygdomme.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtig også at prioritere yderområderne, så de ikke dør helt ud.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Folketingsmedlem Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2014 - nu

Politiker Region Sjælland, Det Konservative Folkeparti

2006 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Det Konservative Folkeparti

2006 - 2010

1. Viceborgmester Greve Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem Dansk Automobil Sports Union

Uddannelse

2009 - 2010

NLP Business Coach

2002 - 2006

Professionsbachelor Socialrådgiver, Den Sociale Højskole, København

Erhvervserfaring

2010 - nu

Socialrådgiver Køge Kommune

2010 - nu

NLP Business Coach BKJ-Coaching

2006 - 2008

Familierådgiver Solrød Kommune
C

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Folketingsmedlem Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2014 - nu

Politiker Region Sjælland, Det Konservative Folkeparti

2006 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Det Konservative Folkeparti

2006 - 2010

1. Viceborgmester Greve Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem Dansk Automobil Sports Union

Uddannelse

2009 - 2010

NLP Business Coach

2002 - 2006

Professionsbachelor Socialrådgiver, Den Sociale Højskole, København

Erhvervserfaring

2010 - nu

Socialrådgiver Køge Kommune

2010 - nu

NLP Business Coach BKJ-Coaching

2006 - 2008

Familierådgiver Solrød Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet