PERSONPROFIL

Alexander Stürup

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 21. oktober 1993 i Horsens I et forhold

A

Alexander Stürup Korup var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i København kommune. blev ikke valgt ind.

Han har ikke tidligere været medlem, men har derimod brugt sine partipolitiske kræfter som formand i DSU Vesterbro i perioden 2016 - 2017.

Ligeledes er han bestyrelsesmedlem hos Socialdemokraterne - 9. kreds, hvilket han har været siden 2014. Hans politiske mærkesager består af et grønnere København, billigere boliger samt flere midler til byens sociale institutioner.

Udover sit politiske virke, så studerer Alexander Korup til daglig jura på Københavns Universitet. I kraft af studiet har han også en stilling som studentermedhjælper hos Statsadvokaten i København.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 215 Socialdemokratiet in total 82819

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Som studerende og ung kandidat vil jeg kæmpe for, at der de kommende år vil blive opført tusindevis af nye studie- og ungdomsboliger i København for at afhjælpe de store problemer med boligløse studerende.

Kampen for billige boliger stopper dog ikke ved de studerende. København må aldrig blive en rigmandsghetto, og derfor skal vi sørge, at der ved alt nybyggeri stilles krav om, at 25 % af den samlede boligmasse bliver alment. Således kan vi sikre, at København også fremover bliver en blandet by med plads til alle og ikke kun for dem med tegnebogen i orden.

Til et godt byliv hører også glæden ved at kunne komme ud i den friske luft og få græs mellem tæerne. Derfor er det en mærkesag for mig, at der sikres flere grønne kvadratmeter til københavnerne.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at vi tager os af byens socialt udsatte. I en bydel som Vesterbro har vi en stor klynge af sociale institutioner (eks. Mændenes Hjem, Café Klare, Gadejuristen, Settlementet m.fl.), der alle gør en stor indsats for at hjælpe disse borgere. Det bør vi fra kommunens side anerkende med en større økonomisk støtte.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ene udelukker ikke det andet. Socialdemokratiet er store fortalere for en havnetunnel, der fører biltrafikken øst om Indre By. En havnetunnel vil både gøre det lettere for bilerne at komme på tværs af byen, samtidig med at der vil blive bedre plads til cyklerne inde i byen. Det er en win-win-situation.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at den løsning, hvor byggeriet bliver flyttet til den tidligere losseplads lidt længere nede af Vejlands Allé er den rigtige. Da byggeriet blev planlagt for 25 år siden, kendte man ikke naturværdien af projektområdet. Det gør man nu, og Frank Jensen har på fornuftig vis lyttet til vælgerne.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frank Jensen er en vanvittigt dygtig politiker. Han er i dén grad en slider, og han opfylder de mål, han sætter sig for. Nogle af hans modstandere vil mene, at han er uambitiøs - det mener jeg ikke. Under Franks ledelse er samtlige københavnske folkeskoler blevet helhedsrenoveret, og Frank var bannerfører for, at Thorning-regeringen skulle ændre planloven, således at kommunen kan stille krav om, at 25 % af alt nybyggeri skal være alment. Hvis ikke det er ambitiøst, så ved jeg ikke, hvad er!

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Metroen har været en enestående succeshistorie, og der er ingen grund til ikke at udvide metronetværket endnu mere. Dog kommer der - hvis det står til Socialdemokratiet - også en stor investering i en havnetunnel, der skal føre biltrafikken øst om byen, og det vil selvsagt være en større udskrivning.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Affald skal i højere grad ses som en ressource, end det gør i dag. Dog skal vi sørge for, at der bliver bygget et biogasanlæg i nærheden af København, så københavnernes bioaffald ikke skal køres på tværs af Sjælland for at blive omdannet til gas.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag er idrætstilbuddene alt for få for de københavnske børn og unge. Desværre har vi ikke meget plads at brede os ud på, så det gælder om at tænke lidt alternativt. Derfor er jeg en stor fortaler for, at der bl.a. etableres fodboldbaner på de gamle baneterræner ved Otto Busses Vej.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København har som hovedstad det privilegium at lægge rammer til en række statslige kulturinstitutioner så som DR, Det Kongelige Teater, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst mv. Derfor er behovet for kommunale tilskud ikke ligeså stort som andre steder i landet. Dog er det vigtigt, at vi bevarer et rigt kulturliv i hovedstaden - også på de mindre scener - hvorfor jeg gerne ser, at der bruges flere penge på området, hvis altså vi har plads i budgettet.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er en af mine absolutte mærkesager! Ser man på en bydel som Vesterbro, har vi en række sociale institutioner så som Gadejuristen, Settlementet, Fisken, Mændenes Hjem, Café Klare og Reden, der hver dag gør et kæmpe stykke arbejde for de socialt udsatte grupper. Alle disse institutioner kæmper hvert år en brav kamp for at få budgetterne til at hænge sammen. Her synes jeg, vi som kommune i højere grad skal anerkende det store arbejde og hjælpe til med en øget økonomisk støtte.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Til at starte med er det klart, at flygtninge vil være en udgift. Men på langt sigt - hvis vi lykkes med integrationsopgaven - skulle vi meget gerne kunne vende tilstrømningen til noget positivt. Vi kommer til at mangle erhvervsuddannede og folk i pleje- og omsorgssektoren. Så hvis vi bruger pengene rigtigt på at få de nye medborgere i arbejde, og for nogens vedkommende uddannet, så skal det nok gå alt sammen.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering har været prøvet og det virker ikke. Vi skal ikke lægge kernevelfærdsopgaver i hænderne på private aktører.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen mener jeg ikke, at det ene bør udelukke det andet. Derfor: ja, vi skal bruge flere penge på genoptræning, men nej, det skal ikke betyde at andre områder bliver nedprioriteret.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er helt enig i SF's forslag om et klasseloft på 24 elever. Det vil uden tvivl give mere tid til den enkelte elev og højne kvaliteten af undervisning med større fokus på fordybelse.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Reglerne i beskæftigelsessystemet er strammet så meget, at mange arbejdsløse føler sig stigmatiseret og trådt på. Det er ikke let for nogen at stå uden arbejde.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal aldrig beskattet bare for at beskatte. Det skal altid have et formål. Men så længe vi har ældre, der ikke får en værdig omsorg og pleje, overfyldte skoleklasser og for få pædagoger i institutionerne, er der absolut ingen grund til at sætte skatten ned.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er meget tæt bebygget, så vi har ikke samme problemstilling mellem land og by som mange kommuner i provinsen har det. Dog er det selvfølgelig vigtigt, at kommunens ressourcer fordeles ligeligt til gavn for alle byens borgere.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bandekonflikten i København er en uacceptabel situation, som ikke bør kunne finde sted i et land som Danmark! Vi skal derfor sørge for, at der er attraktive kultur- og fritidstilbud til børn og unge, således at de ikke bliver hvirvlet ind i dårlige miljøer.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København skal vippe Amsterdam af pinden som verdens mest cyklende by. Det skal dog skal det stadig være muligt at komme gennem byen i bil, ligesom at vi skal udvide metronettet endnu mere.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at københavnerne ikke får færre grønne åndehuller end i dag. Jeg vil også kæmpe for, at vi får flere parker i byen, hvorfor jeg til fulde støtter forslaget om en stor ny park i Nordhavn.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København har som hovedstad og landets største by en automatisk tiltrækningskraft som eventsted. Vi har i forvejen en stor række kulturelle begivenheder såsom Distortion, CPH Halfmarathon, Copenhagen Pride, Modeugen osv. osv. Når det så er sagt, er det jo altid glædeligt, når det lykkes at tiltrække de helt store begivenheder. Personligt ser jeg i dén grad frem til World Pride i København i 2021!!

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som socialdemokrat mener jeg, at vi har en forpligtelse til at tage os af samfundets svageste. Derfor er indsatsen i socialt udsatte boligområder essentiel. De socialt udsatte boligområder har desværre også en kedelig tendens til at ende som ghettoområder. Ghettodannelse er en pest for integrationen, og vi skal derfor gøre, hvad vi kan for at undgå fænomenet. Dette problem løses bl.a. fremover ved ikke at bygge hele blokke af almene boliger men i stedet blande dem med andre typer af boliger.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De første år af tilværelsen som flygtning i et andet land er afgørende for, at man bliver integreret på langt sigt. Derfor skal vi sætte massivt ind på den tidlige integrationsindsats, og det allervigtigste som vi skal have fokus på, er, at få de nye medborgere i arbejde.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores velfærdsmodel er universel. Det betyder, at alle har ret til den samme velfærd uanset størrelsen på pengepungen. Som socialdemokrat er det et ufravigeligt princip. Brugerbetaling er og bliver en ulighedsskabende glidebane. Hvis man ønsker ekstra ydelser må man købe dem af private aktører.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør ikke være en prioriteringssag. Fysiske og psykiske sygdomme skal ligestilles, og ingen af indsatserne bør ligge det andet område til last.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores børn er den vigtigste ressource, vi har. Derfor mener jeg, at Københavns Kommune bør leve op til de forslag til minimumsnormeringer, som BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund) har fremlagt. Kort fortalt: - 1 medarbejder til 3 vuggestuebørn - 1 medarbejder til 6 børnehavebørn

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at København er en erhvervsvenlig by. Det skaber arbejdspladser og giver penge i kommunekassen. Der er meget prestige i at have sin virksomhed liggende i hovedstaden, men vi skal ikke bare tage det for givet, at virksomhederne selv flytter hertil og bliver.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er for tidligt at tale om størrelsen på grundskyld så længe vi ikke har fået styr på de offentlige ejendomsvurderinger.

Politiske hverv

Medlem af Vesterbro Lokaludvalg

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Socialdemokraterne - 9. kreds

2016 - 2017

Formand DSU Vesterbro

Uddannelse

2013 - 2018

Stud.jur. Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Stud.jur. Statsadvokaten i København
Studentermedhjælper Statsadvokaten i København (anklagemyndigheden)
A

Politiske hverv

Medlem af Vesterbro Lokaludvalg

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Socialdemokraterne - 9. kreds

2016 - 2017

Formand DSU Vesterbro

Uddannelse

2013 - 2018

Stud.jur. Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Stud.jur. Statsadvokaten i København
Studentermedhjælper Statsadvokaten i København (anklagemyndigheden)

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet