227255-7d9b233b.jpeg
227255-7d9b233b.jpeg
S
Socialdemokratiet
Mette Simonsen
Født 19/12/1988 - Samboende men ikke gift - Ingen børn - 2400 København NV
Nuværende stilling: Socialrådgiver
Hvorfor bør man stemme på dig?
BEDRE LIV FOR SÅRBARE BØRN OG UNGE Et svækket fokus på børne- og unge psykiatrien kan få alvorlige konsekvenser og føre børn og unge ud i livslange problemer. Derfor handler den styrkede børne- og ungepsykiatri om den gode udredning og rigtige behandling, hvor den enkeltes behov er i centrum. Jeg vil arbejde for en psykiatri, som er helhedsorienteret, hvor forældre og pårørende i højere grad inddrages i udredningen og behandlingsforløbet. SUNDHED TIL ALLE! Til trods for, at vi alle har fri adgang til vores sundhedssystem, findes der fortsat en social ulighed. At menneskers helbred afhænger af, hvilket sociale forhold man fødes og lever i, er dybt uretfærdigt. Jeg vil arbejde for, at der iværksættes tiltag, der mindsker ulighed. Jeg vil også kæmpe for, at borgerne og lokalmiljøet inddrages i hvordan, at vi øger ligheden i sundhed. BORGEREN I CENTRUM Et dårligt samarbejde kan både have menneskelige og økonomiske konsekvenser. Jeg vil derfor arbejde for et bedre samarbejde.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Såfremt målsætning om, at 30 % vælger en erhvervsmæssig uddannelse i 2030 holder stik, er vi nødt til at iværksætte tiltag, som øger folkeskoleelevernes kendskab til de mange muligheder, en erhvervsuddannelse kan give. I 2020 var der ca. 11 %, som valgte en erhvervsuddannelse i København, hvilket er under landsgennemsnittet.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har ikke kendskab til nogen eksempler, som beviser, at et tættere samarbejde med privathospitaler fører til en bedre kvalitet i det offentlige sundhedsvæsen.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som pårørende til et hårdt ramt corona-tilfælde har jeg flere gange anvendt 1813. Vi fik en god faglig og venlig hjælp, men at vente op imod 40 min., når ens pårørende lider, er lang tid. Derfor er det også nødvendigt at arbejde på, at ventetiden til akutbehandling bliver kortere.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Brugerbetaling vil uden tvivl modarbejde en ambition om, at der skal være lighed inden for sundhed.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som børnenes region er det vigtigt, at vi giver dem og deres forældre en god start på livet. Dette kræver flere ressourcer til bl.a. fødselsforberedelse. Region Hovedstaden skal være et godt og trygt sted at skabe et nyt liv.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at bevare mindre enheder, som kan behandle mindre alvorlige sygdomme og akutte sundhedsmæssige problemer, men der er også brug for specialisering, da det her kan betale sig at samle ekspertisen ét sted og udvikle den herfra. Det betyder, at flere patienter får den bedst kvalificerede sundhedsfaglige behandling.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener, at det er vigtigt at gøre en ekstra indsats for de udsatte borgere med komplekse problemstillinger for derigennem at kunne skabe mere lighed inden for sundhed. Jeg ved, at det for mange borgere med flere problemstillinger er svært at navigere i systemerne, ligesom de har brug for en ekstra helhedsorienteret indsats f.eks. bolig, beskæftigelse, familiebehandling m.m. ... Læs mere

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg støtter op om en udjævning både på de sociale forskelle og de etniske minoriteter for at opnå en mere balanceret sammensætning.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Region Hovedstaden må kunne samle mere ekspertviden samt behandling og kompetencer inden for de forskellige nicher af handicap, så børn på tværs af regionen har samme muligheder for at få et specielt tilbud, som er målrettet netop deres handicap. I dag er hver kommune ansvarlig for visitering til egne tilbud eller eksterne tilbud, selvom det dog er sjældent, at en kommune har t... Læs mere

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udvisitering af opgaver til private virksomheder er hverken billigere eller bedre. Private aktører har fokuseret på profit. Jeg mener, at vi burde varetage sådanne opgaver internt, for på den måde bedre at kunne styre og kontrollere kvaliteten af opgaveløsningen.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For at kunne skabe lighed inden for sundhed er det afgørende, at vi har en gratis adgang til lægen. Undersøgelser viser, at hyppigere besøg hos lægen øger den enkeltes sundhed og forebygger sygdom. Manglende lægebesøg ville kunne udvikle sig til mere alvorlig sygdom, som kræver behandling på sygehuset, hvilket er økonomisk uhensigtsmæssigt, da samfundet taber arbejdskraft, skat... Læs mere

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er svært at se argumentet for at nedlægge regionen. Regionen er en stor og vigtig del af vores velfærd, og borgerne skal naturligvis have lov til at vælge de politikere, som ud fra deres overbevisning har de bedste politiske ambitioner for vores region. Jeg er bekendt med, at der ikke er undersøgelser, som peger på, at strukturen med en administration/sundhedsforvaltning sk... Læs mere

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Region Hovedstaden skal være børnenes region, hvilket også betyder, at fødeområdet skal prioriteres, således at børn i Region Hovedstaden får en god start på livet.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt, at vi har en sammenhængende region, hvilket også betyder, at vi skulle kunne komme på tværs af regionen, også selvom der ikke er lige så mange passagerer, som benytter sådan en buslinje til forskel for metro, S-tog m.m.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er afgørende, at borgere kan komme til behandling på vores hospitaler. Her har Regionen også et ansvar i at bidrage til en sammenhængende infrastruktur, som kan bringe borgerne til deres behandlinger fx er det svært at komme til Bispebjerg hospital med offentlig transport, ligesom det er svært at komme fra Amager til Hvidovre hospital.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Corona har gjort, at vi har været nødt til at nytænke de måder, vi mødes på. Jeg synes, at det i nogle tilfælde vil give værdi, hvis konsultationerne foregik over telefon eller v video, da det fx kan være en fordel for borgere, som har svært ved at forlade deres hjem eller besvare rutineprøver. Der er bestemt også situationer, hvor personligt fremmøde er nødvendigt ved f.eks. p... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi ser flere og flere med behov for psykiatrisk hjælp, og denne hjælp er lige så afgørende for et menneskes livsførelse som f.eks. ny hofte. Jeg mener derfor, at vi er nødt til at bruge flere penge på psykiatrien for at kunne yde den bedste behandling til vores børn, unge og voksne, der rammes af psykisk sygdom.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (3)

Socialrådgiver, Hørsholm kommune

2017-d.d.

Socialrådgiver, Kolding kommune

2015-2017

Socialrådgiver, Frederikshavn kommune

2013-2015

Uddannelse (3)

Diplomuddannelse i udsatte børn og unge, København professionshøjskole, Videnskabsteori og socialt arbejde, Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge

2020-d.d.

Akademiuddannelse, CPH Business Academy, Projektlederuddannelse, Anvendt økonomi , Organisering, Innovationsledelse, Kvalitetsdeltagelse

2018-d.d.

Socialrådgiver - professionsbachelor, Den sociale højskole Odense

2009-2012

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

1122
Socialdemokratiet
209111
Regionsrådsvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
1122
Partiet i alt
209111
Kandidatens mærkesager
Regional udvikling
Sundhedsområdet generelt
Ungdomsuddannelser
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

283826-c41c5ce6.jpeg
Martin Geertsen Spidskandidat