260785-267ba3b6.jpeg
260785-267ba3b6.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Lars Carstensen
Født 1/1/1969 i København - Gift - 3 børn - Ikke oplyst
Nuværende stilling: Selvstændig erhvervsdrivende & Viceborgmester
Hvorfor bør man stemme på dig?
Efter 12 års socialdemokratisk styre er der brug for nye initiativer, nye fremsynede ideer og nye ledelsesmetoder. Vi skal kigge fremad og ikke tilbage. Jeg har masser af visioner og idéer for Furesø kommune: GRØN VISION: Vi benytter en mangfoldighed af miljørigtige energikilder. Kommunen har ambitiøse mål for egen udledning. Borgere og virksomheder bidrager til en grøn klima- og energiforsyning. ÆLDREVISION: Vi bestemmer over vores eget liv, hele livet - også når vi bliver ældre. Det er trygt at blive gammel i Furesø - for vi er ikke alene. Ældre er en ressource i vores samfund - ikke en byrde. SOCIAL og SUNDHEDSVISION: Vi forebygger sygdomme før de opstår. Al behandling tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og selvbestemmelse over eget liv. Alle mennesker er unikke og bliver tilbudt tilpasset behandling. SKOLEVISION: Furesø Kommune har verdens bedste folkeskoler. Folkeskolen suppleres og styrkes af private skoletilbud. Vi har valgfrihed mellem forskelligartede dagsinstitutioner.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Indsatsen i forhold til integration koordineres gennem integrationsrådet som har et budget til aktiviteter. Der bruges særlige midler på beskæftigelsesområdet til at få indvandrerkvinder i arbejde. Jeg mener at vi gør det vi kan på dette område.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal følge den sociale lovgivning til punkt og prikke, men ud over det skal vi ikke opfinde egne ordninger.

SFO'er og fritidshjem skal have flere økonomiske midler, end de har i dag, selv hvis det sker på bekostning af andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har i de sidste fire år tilført området nye midler, bl.a. for at sikre minimumsnormeringer og kvalificeret personale. Vi har også afsat midler til fysisk oprustning af institutionerne. Jeg mener at når de seneste nye bevillinger bliver udmøntet så har vi et rimeligt niveau som de fleste vil være tilfredse med.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener at kommunen er forpligtet til at hele tiden udføre opgaverne så effektivt som muligt. Det er derfor en bunden kommunal opgave at sikre at pengene bliver brugt fornuftigt så vi får mest muligt for pengene. Der kan effektiviseres ved at indføre ny teknologi og fjernelse af manuelle administrative arbejdsgange. Vi har allerede indført robotter i administrationen som let... Læs mere

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er en af landets mest idrætsaktive kommuner. Vi har ikke brug for løftede pegefingre.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et meget generelt udsagn som jeg synes det er svært at give et klart svar på. For der er sikkert eksempler på både mennesker som for får meget og for lidt hjælp. Kommunen følger lovgivningen på det sociale område, og det skal vi naturligvis fortsætte med.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kan ikke se hvorfor der skulle være et modsætningsforhold mellem forebyggelse og genoptræning. Vi konservative siger altid at det er bedre at forebygge end at behandle.

Hvis Farumbanen forlænges, skal den gå langs Hillerødmotorvejen og ikke via Høvelte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forlængelsen af Farumbanen er et statsligt projekt, som vi som byrådspolitikere har ingen eller meget lille indflydelse på. Men hvis projektet en dag i fremtiden bliver realiseret, så har jeg ingen problemer med forlængelsen af togbanen.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores jobcenter har godt fat i borgerne (til forskel fra København). Jeg tror ikke at det er for let at slippe for at arbejde. De historier jeg hører går tit på at nogle som ikke var klar, f.eks. under genoptræning, blev sat i arbejde for tidligt.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes helt principielt at grundskylden bør afskaffes fordi den er urimelig, da den ikke er knyttet til en indkomst. Det er ikke noget vi kan sikre i kommunen, men vi kan sikre at den ikke bliver urimeligt høj, som vi har set i andre kommuner.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi behøver ikke at nedprioritere andre områder for at prioritere f.eks. klimasikring af bygninger og solceller. Det skyldes at CO2-investeringer tjener sig hjem over tid.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flygtninge og indvandrere i Furesø skaber generelt ikke problemer. Det generelle billede er at arbejdsmarkedsdeltagelsen er høj.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Absolut. Et godt forbillede er Dagsmarsminde som er et friplejehjem hvor der bliver sat fokus på aktiviteter og omsorg. Det er ikke et sted hvor borgerne bliver proppet med medicin for at de ikke skal være til besvær for personalet. Tværtimod får de minimalt med medicin og har stimulerende omgivelser og aktiviteter.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har netop bevilget penge til det, så det bliver et ja herfra.

Furesø Kommune skal – på bekostning af andre områder – prioritere en samlet buslinje gennem hele Furesø Kommune fra Farum til Jonstrup.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En samlet buslinje som på en del af strækningen overlapper S-togslinjen og de gennemkørende S og E-busser giver ikke mening. Busbetjeningen skal afstemmes med transportbehovene.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Friplejehjem giver en mulighed for borgeren til at vælge noget andet end det kommunale tilbud. Man skal ikke fratages den frie vilje, bare fordi man flytter på plejehjem. vi skal have respekt for de borgere som har brug for at bo på et plejehjem og respektere at de ikke er patienter, men frie borgere.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er altid en balancegang. Vi er meget fokuserede på natur og dyreliv i Furesø og det mener jeg er godt.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mange af kommunens veje er nedslidte og nogle er direkte ubehagelige at køre på. Det skyldes at der er blevet brugt for få midler på vedligeholdelse gennem årene. Jeg har foreslået en forøgelse vejvedligeholdelsespuljen og at vi arbejder ud fra en trangsrækkefølge for alle kommunens veje.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er allerede afsat midler til det.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er en af de kommuner i landet som har flest idrætsanlæg. Vi har dog ikke været gode nok til at vedligeholde dem. Dem mener jeg vi skal prioritere. Vi har netop forhøjet aktivitetstilskuddet til foreningerne så på den måde bruger vi flere penge på idrætsområdet.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er for dårlige til at passe kulturen i Furesø. Forrige år besluttede et flertal bestående af Socialdemokraterne og Venstre at nedlægge vores gode egnsteater Undergrunden. Det er en beslutning jeg gerne vil lave om. Vi har for dårlige faciliteter i vores to kulturhuse og vi mangler en samlet plan for kultur- og foreningslivet. Jeg vil gerne indbyde alle partier til en samtal... Læs mere

Der skal bygges boliger på erhvervsområdet Widexgrunden i Værløse, der lige nu står ubenyttet hen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Området ved Ny Vestergårdsvej er det eneste erhvervsområde som ligger stationsnært i Furesø Kommune. Det ville være ærgerligt at forpasse chancen for at skabe mange gode lokale arbejdspladser.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil være en katastrofe hvis undervisningen foregår på laveste fællesnævners præmisser. Skolerne skal kunne rumme og understøtte både svage, ekstraordinært kvikke og helt normale børn på én gang.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Bilparken er i hastig forandring mod el-biler, så jeg mener ikke at vi behøver at sætte regler op. Men gerne flere ladestandere så det bliver let at være ejer af en el-bil.

Ole Bondo Christensen har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Efter 11 år i borgmesterstolen med en stigende socialdemokratisk påvirkning af byrådsarbejdet er kommunen gået i stå. Der trænger til udskiftning. Vi har brug for nye initiativer, nye fremsynede ideer, nye ledelsesmetoder, og naturligvis en drejning i retning af vores konservative politikker. En harmonisk forandring til glæde for borgerne.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (3)

2. viceborgmester, Furesø Kommune

2017-d.d.

Medlem af Økonomiudvalget, Furesø Kommune

2017-d.d.

Formand for Udvalget for Digitalisering og Innovation, Furesø Kommune

2017-d.d.

Erhvervskarriere (2)

Selvstændig erhvervsdrivende

2017-d.d.

Civilingeniør

1994-d.d.

Uddannelse (1)

Civilingeniør, DTU, Elektro- og informationsteknologi

1988-1994

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

1312
Det Konservative Folkeparti
5491
Regionsrådsvalg 2021

879
Det Konservative Folkeparti
190020
valgt ind
Kommunalvalg 2017

637
Det Konservative Folkeparti
3213
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
1312
Partiet i alt
5491
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
879
Partiet i alt
190020
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
637
Partiet i alt
3213
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat