36154-a9b43e45.jpeg
36154-a9b43e45.jpeg
KD
Kristendemokraterne
Stig Grenov
Født 15/3/1961 i København - Gift - 3 børn - 2970 Hørsholm
Nuværende stilling: Lærer
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg har livserfaring fra et langt lærerliv samt 20 års erfaring i politik som politisk leder. Dvs jeg kender begge verdener og har øje for at få borgerne tættere på beslutningerne. Jeg ser styrken i samarbejdet mellem kommune og det civile initiativ og engagement. At der er nogen til at tale med den psykisk sårbare, når kommunen lukker kl. 16 Som offentligt ansat privatskolelærer kender jeg styrken i en kort kommunikationsvej mellem ansat og ledelse. Og hvad indflydelse på egen hverdag betyder for arbejdsglæden. De kommunalt ansatte skal have frihed til at gå op eller ned i tid alt efter behov, fordi livet ikke er ens i alle aldre. Både børnefamilien og den ældre kan have behov for at geare ned, for at holde til presset. Man skal stemme på mig, fordi det er vigtigt med et bredt samarbejde i kommunen. Det giver det bedste arbejdsgrundlag for de kommunalt ansattes servicering af borgerne. Man skal stemme på mig, hvis man synes jeg er troværdig.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvem siger ikke at øget integrationsindsats skaber flere givende borgere? Hvem siger det koster kommunekassen at forbedre integrationsindsatsen?

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis der med socialt udsatte grupper bl.a. menes ældre eller kronisk syge med behov for hjemmepleje, så ja. De løber for stærkt i forhold til det antal mennesker de betjener

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en rigtig prioritering, at Hørsholm Kommune har vedtaget besparelser på blandt andet ældreområdet og børneområdet for at genoprette Hørsholm Kommunes økonomi.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal styrke de frivillige indrætsforeninger. Men det er ikke kommunens opgave at styre folks civile liv. Det er en helt og aldeles privat beslutning om man vil se TV eller spille håndbold.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et håbløst spørgsmål! Hvem siger det lige er sundhedområdet der skal holde for, hvis der skal gå mere til forebyggelse? Forebyggelse er i den grad fremmende for livskvalitet og samtidig besparende på de kommunale udgifter. Genoptræning er fremmende for livskvalitet, arbejdsduelighed og ligeså besparende på de kommunale udgifter

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hørsholm Kommune har håndteret coronasituationen godt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er stort set intet at hente på at nedsætte grundskylden grundet de kommunale udligningsordninger mv. som kommunen skal rette sig efter.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der ER allerede budgetteret med flere ansatte i daginstitutionerne. Derfor kun "Overvejende enig" Det er en kerneopgave for KD at sikre ordentlige pasningsforhold for vores yngste borgere. Det gælder også friheden til, at forældrene selv kan få 85% af de kommunale udgifter til pasning, hvis de selv passer barnet

Det er en rigtig prioritering, at Hørsholm Kommune har hævet skatten med 0,5 procentpoint i 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

KD har det fint med private aktører. Men der er intet der tilsiger at privat pr definition er bedre end offentligt. Til gengæld kommer der større frihed til at vælge efter de værdier man ønsker at leve under som ældre borger. Det er godt.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er til fordel for erhvervet, at Hørsholm fortsat er en grøn kommune

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal ikke bygges flere dyre sportshaller mv., men de civile foreninger og klubber skal styrkes gennem frivillighedsforeningerne i Hørsholm.

Hvis Hørsholm Kommune får mulighed for at gøre det, skal fartgrænsen på en del af Usserød Kongevej gennem Hørsholm sænkes til 40 kilometer i timen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Spørgemålet er håbløst De udfordrede børn skal have større hjælp. For hjælper vi udfordrede børn, hjælper vi også de øvrige elever. Omvendt - lader vi de udfordrede elever i stikken, overlader vi de øvrige børn til at trækkes med de problemer deres udfordrede kammerater slås med.

Morten Slotved har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Men det bliver en løbende proces. Det er meget dyrt at grave veje op og anlægge el-ladestandere og trække nye elkabler, som kan klare belastningen. Start med de nye P-pladser
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Opgaven handler om mere end studiepladser og karaktergennemsnit. At få de unge til at vælge anderledes kræver også en kulturændring på uddannelsesstederne. Historisk har gymnasierne f.eks. været gode til at lave et attraktivt studiemiljø. Der skal arbejdes med at overskride de sociale barrierer hos elevgrupperne

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Privathospitaler kan udgøre nicher i behandlingen. Men de tager ikke ansvar for oplæringen af nyt sundhedspersonale. Offentlige sygehuse skal levere en god service for alle uanset alder og indkomst. Og de skal også levere den sundhedsmæssige infrastruktur, som ikke er "rentabel" for en privat aktør.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er uacceptabelt at flere tusinde opkald fra borgerne ikke er lykkedes. Opkald skal besvares øjeblikkeligt

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sundhed er for alle, fordi mennesker har lige megen værdi

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For få jordmødre til for mange fødende. Stress på fødegangen gør det utrygt for både familier og ansatte

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det der ikke er svært skal være nært. Stop centraliseringen af almindelige sygdomme/skader eller genoptræning

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunerne er for små til en opgave, hvor en eller flere specialister er nødvendige. Eller hvor omsorgssvigtede børn skal behandles. Afskaf kommunernes "billigere-og-bedre" tilbud og genindfør professionalismen, hvor vi ikke spiller hassard med børnenes fremtid. Genopret f.eks. centre for øre, næse, hals og tale problemer, som man havde under tiden med Amter. Samarbejde på t... Læs mere

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvor det giver mening at lade en privat aktør med stor erfaring i at løse en opgave vil jeg stemme for. Men det er ikke et ideologisk korstog for at privatisere mest muligt i den forfejlede tankegang, at private virksomheder altid er bedst. Private skal give overskud, og det overskud kan kun komme fra skatteborgerne. De penge kunne gå til bedre rengøring. Læg dertil arbejdet m... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Gebyrer kommer til at gå ud over de svageste grupper af borgere. Sæt ind med opfølgning før mødetidspunktet i form af sms, mail og lignende.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne skal bevares. Decentraliser magten. En nedlæggelse vil være mere centralisering hos en såkaldt "professionel" bestyrelse, langt fra borgerne. Man fjerner borgernes indflydelse på nærmiljøet, og placerer ansvaret hos nogle embedsmænd, der er lønnet af staten (regeringen). Sker der fejl, vil det være embedsmænd der skydes på, men befolkningen kan ikke skifte dem ud.... Læs mere

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Buslinjer med få passagerer til tilpasses med mindre busser og busser, som der kan bestilles.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Akutberedskabet burde fungere allerede nu. Det vigtige er at yderområder serviceres lige så godt som den indre by

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Videokonsultationer er en vigtig mulighed at bringe i spil. Men, det er borgerens tryghed og/eller lægens faglighed der afgør, hvad der er det bedste. Ikke Regionernes økonomi Borgerne skal sættes fri

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien er kraftigt underprioriteret. Mennesker sendes ud fra den akutte behandling før de er raske. Man skal have en stærk familie omkring sig hvis man bliver ramt af psykisk sygdom/svær depression. Ventetiderne er lange og forløbene usammenhængende
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

Lærer, Marie Mørks Skole

1998-d.d.

Uddannelse (2)

Lærer: Matematik, geografi, fysik/kemi, historie, Hellerup Seminarium

1986-d.d.

Pæd. Diplom i Naturfagenes Didaktik, KDAS

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

515
Kristendemokraterne
5338
Kommunalvalg 2021

41
Kristendemokraterne
51
Folketingsvalg 2019

ukendt
Kristendemokraterne
ukendt
Regionsrådsvalg 2017

1455
Kristendemokraterne
4233
Kommunalvalg 2017

80
Kristendemokraterne
90
Regionsrådsvalg 2021
Kristendemokraterne
Personlige stemmer
515
Partiet i alt
5338
Kommunalvalg 2021
Kristendemokraterne
Personlige stemmer
41
Partiet i alt
51
Folketingsvalg 2019
Kristendemokraterne
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Regionsrådsvalg 2017
Kristendemokraterne
Personlige stemmer
1455
Partiet i alt
4233
Kommunalvalg 2017
Kristendemokraterne
Personlige stemmer
80
Partiet i alt
90
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Integration
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat