261250-a1a4eb93.jpeg
261250-a1a4eb93.jpeg
SF
Socialistisk Folkeparti
Peter Westermann
Født 1/6/1985 i Hillerød - Gift - 2 børn - 2100 København Ø
Nuværende stilling: Lærer på Grundtvigs Højskole i Hillerød
Hvorfor bør man stemme på dig?
Tid til omsorg på hospitalet. Vores dygtige ansatte på hospitalerne har travlt. Patienter og fødende skal plejes og støttes. En fødsel og en indlæggelse skal være tryg. Der skal være tid til omsorg på hospitalet. Det bruger jeg min tid på. Mere samtale og støtte i psykiatrien. Flere og flere, især børn og unge, mistrives mentalt og har brug for hjælp. De skal behandles bedre. Vi skal ansætte flere og fra forskellige fag. Jeg vil have mere samtale og støtte i psykiatrien. Vi skal gøre mere for klimaet, miljøet og naturen. Regionens klimaaftryk skal ned. Vi skal transportere os, bygge og købe klimavenligt. Vi skal have rent vand i hele regionen. Forurening skal stoppes og renses. Naturen skal have mere plads. Vi vil det vilde og levende. Jeg har været folketingsmedlem og næstformand for SF og ved, hvordan man skaber politisk forandring. Det er hårdt arbejde - og jeg kan lide det. Jeg er meget bevidst om det ansvar, der følger med at få folks stemme. Jeg håber på din.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionen har kun de penge, regeringen giver os - og de er fordelt i kasser, hvorfra vi det kun er nogle indsatser, der må finansieres. Vi har ca. 900 mio. kr. i kassen til "regional udvikling" hvert år til regional udvikling. Af dem bruger vi ca. 550 mio. kr. på kollektiv trafik. Skal vi bruge mere, kræver det flere penge i puljen til regional udvikling, hvis det ikke skal... Læs mere

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De fleste steder i regionen har det været ret let at komme til et teststed, men enkelte steder, typisk hvor der er længere mellem indbyggerne, har der været for dårlig adgang til test. Det gælder fx på Hornsherred, hvor jeg og SF var med til at presse på for at der kom ekstra teststeder.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når mindst 7 ud af 10 unge vælger en gymnasial uddannelse, er der for få tilbage til erhvervsuddannelserne. Vi kommer til at mangle håndværkere - og gør det vel allerede. Vi kommer til at mangle dem, der skal producere de fysiske produkter og den service, vi er afhængige af. Det er ikke kun i ungdomssuddannelserne, at der vælges for skævt. Det sker også på de videregående ... Læs mere

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sender vi flere patienter over i det private, sender vi også flere medarbejdere derover. Så kommer vi til at mangle dem endnu mere akut end vi gør i dag og vi kan få svært at drive offentlige sygehuse i den kvalitet, vi ønsker. På sundhedsområdet kan det private oftest kun tage de lettere opgaver, så det offentlige får en relativt hårdere opgave, hvis det lettere er forsvunde... Læs mere

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Modellen for 1813 har vist sig at virke godt. Der leveres rådgivning og visitation på et godt niveau. Man kan sende et billede af en skade og så vender medarbejderen på 1813 hurtigt tilbage – og har rådført sig med en lægelig bagvagt, hvis det er nødvendigt. Den centrale visitation til skadestuerne skåner ofte borgerne for at sidde flere timer i venteværelset. Desværre har v... Læs mere

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionernes kerneopgaver er indenfor sundhed (fysisk og psykisk), trafik og miljø, og jeg ser helst at vi bruger pengene på dem. Det er meget begrænsede beløb regionerne har til kulturelle indsatser, men for mig er det bedre at støtte mindre indsatser, der ellers ikke ville være blevet til noget. Når vi skal dele penge ud til kultur, skal der tages hensyn til at der skal vær... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores rene drikkevand, der ikke behøver kemisk rensning, er en værdi, som skal beskyttes bedre. Jeg og SF har gang på gang i regionsrådet, der har ansvaret for at rense forurenet jord og drikkevand, talt for en øget indsats mod pesticider og anden forurening af grundvandet. Regionen gør hvad den har ressourcer til, men der er brug for mere. Vi skal totalscreene drikkevandet, ... Læs mere

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have mindre brugerbetaling på sundhed, ikke mere. Corona viste os hvor meget, vi kan klare sammen. Og hvor vigtigt det er, at vi har et stærkt fælles sundhedsvæsen og velfærd, hvor adgangen er efter det behov, man har - ikke det beløb, man kan betale. Uligheden i sundhed er stor nok allerede. Borgere med færrest midler er også dem med det ringeste udbytte af vores ... Læs mere

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De mange historier om dårlige og utrygge fødselsoplevelser har gjort stort indtryk på mig. Det samme har jordemødrenes arbejdspres. Der skal ske et hurtigt og markant løft . Vi har afsat en del flere midler fra regionens side allerede, men Folketinget må træde til med flere midler, hvis vi skal kunne tilbyde den kvalitet, vi gerne skal kunne. Jeg drømmer om fødselsforberedelse... Læs mere

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Specialisering har betydet centralisering mange steder. Og er det nødvendigt for at sikre behandling af høj kvalitet, er det rigtigt at gøre. Ofte kan man klare mange behandlinger i mindre enheder, når behandlingen er ukompliceret. Det, der ikke er svært, skal gøres nært. Det er derfor vi nu opretter et sundhedshus i Helsingør. Der forberedes også et i Frederikssund, men fo... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Social ulighed i sundhed er et reelt problemI dag har vi et specialiseret sundhedsvæsen, der ikke har et tilstrækkeligt blik for udsatte borgere, som lider af flere sygdomme og misbrug. De bliver ofte ikke sikret den nødvendige håndholdte indsats før, under og efter indlæggelsen, hvor der skal følges op i almen praksis og i de kommunale tilbud. Det koster gode leveår for udsatt... Læs mere

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er godt, at der endelig bliver taget politisk hånd om den skævhed, der har været i fordelingen af elever til ungdomsuddannelserne. Det er hjerteblod for SF, at vi sikrer kvalitetstilbud i hele landet og bruger vores uddannelsessystem, til at mødes på kryds og tværs. Vi er nødt til at tage alvorligt, at der i dag mange steder tegner sig et billede hvor ungdomsuddannelser... Læs mere

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alt for mange mennesker med handicap får ikke de tilbud, de bør få. Det er tydeligt, at kommunerne har store problemer med at leve op til de rettigheder og den retssikkerhed, som borgere og børn med handicap, fysiske såvel som psykiske, har. Omtrent hver anden sag, der påklages, får klageren medhold i. Der er dele af handicapområdet, som er nødlidende, bl.a. fordi mange kommu... Læs mere

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores datter er født tre måneder for tidligt og lå tre måneder på neonatal. Dengang var rengøring udliciteret. Det var ikke ualmindeligt at en studerende, som intet havde med afdelingen at gøre ellers, brugte under et minut på at rengøre intensivstuen, vi lå på. Vores datter fik en infektion fra en jordbakterie, fordi der var snavset. Det kostede en uges ekstra kritisk indlægge... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være mere fokus på forurenede grunde – ikke mindst fra de såkaldte generationsforureninger, som bl.a. forurener grundvandet. Her har Folketinget med SF i spidsen i forbindelse med finanslovsaftalen fra og med 2021 sikret midler til oprensning af disse grunde. Det er regionens opgave at sikre at oprensningen sker, når pengene til det kommer. De skal være endeligt håndt... Læs mere

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal ikke indføres mere brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Det øger uligheden i sundhed. Det vil også være en virkelig dyrt i længden, for den alment praktiserende læge er omdrejningspunktet og indgangen til behandling for rigtig mange syge borgere til sundhedsvæsenet - uden det første lægebesøg var mange måske ikke kommet videre i behandlingen. Det har også været på ... Læs mere

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne er lykkedes med en modernisering af sundhedsvæsenet, styret af folkevalgte. Hvem skulle overtage regionernes opgaver? Kommunerne er for små og Folketinget kan ikke være godt nok inde i sagerne. Det ville i praksis blive anonyme embedsmænd, der traf beslutninger, som vi som borgere ikke kunne påvirke. Der er ikke nogle udenlandske undersøgelser, der viser at et stats... Læs mere

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal være trygt at føde. Der er brug for flere dygtige jordemødre og mere tid og ro på i arbejdet på fødeafdelingerne, så de fødende får bedre støtte og behandling. Vi skal på en og samme tid have forbedret tilbuddet til de fødende og arbejdsmiljøet. Det haster. Jeg og SF vil indføre en ”kendt jordemoder-ordning”, hvor den fødende i vidt omfang er garanteret at føde m... Læs mere

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Storkøbenhavn (det gamle Københavns Amt) fungerer den kollektive transport godt, med bus, tog og metro – og bliver bedre, når letbanen kommer op at køre. I Nordsjælland og på Bornholm, er der for langt mellem busserne. Vi skal sikre at alle i hele regionen kan komme ret nemt omkring. Lokaltog skal fortsat sikres – både mod besparelser og manglende renovering. Der er mange ... Læs mere

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Akutberedskabet skal have et løft og dermed være bedre i hele regionen. Responstiderne vil alt andet lige vil være lidt længere i yderområderne, men de skal være lave nok til at vi kan være trygge i hele regionen. Derfor skal akutberedskabet også styrkes med flere paramedicinere og lægebiler. Der skal være medarbejdere nok på vagtcentralen til at tage telefonerne med det sam... Læs mere

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionens tre største hospitaler bør være meget let tilgængelige - og det vil de være med metro. Rigshospitalet burde have fået et stop allerede. Herlev og Bispebjerg Hospitaler kan det også give mening at lave metro til, selvom det er dyrt. Hvis nyt metrobyggeri kædes sammen med metrobetjeningen af Amager og den kommende Lynetteholm, giver det særligt god mening.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Corona har vist at en del af konsultationerne har kunnet foretages via video og telefon. Mange borgere er også blevet fortrolige med den form for konsultation, som kan gøre adgangen til lægen meget lettere. Videokonsultationer er især et godt redskab for borgerne på Bornholm, hvor vi med projektet Digital Ø har forsøgt at gøre videokonsultation lettere, så de kan undgå de ... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flere og flere, især børn og unge, mistrives mentalt og har brug for hjælp. De skal behandles bedre. Vi skal ansætte flere og fra forskellige fag. Jeg vil have mere samtale og støtte i psykiatrien. Psykiatrien skal have et særligt løft både økonomisk og på personalesiden, for den har altid været underprioriteret. Det bedste ville naturligvis være, hvis der kom flere "nye" pe... Læs mere
Curriculum Vitae

Politisk karriere (6)

Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden

2018-d.d.

Medlem af Social- og Psykiatriudvalget, Region Hovedstaden

2018-d.d.

Medlem af Miljø- og Klimaudvalget, Region Hovedstaden

2018-d.d.

Kandidat til Europa-Parlamentet

2019-2019

Næstformand

2012-2014

Folketingsmedlem og boligordfører

2010-2010

Erhvervskarriere (3)

Lærer, Grundtvigs Højskole

2016-d.d.

Politisk konsulent, Akademisk Arkitektforening

2014-2016

Politisk konsulent, Kooperationen

2011-2012

Uddannelse (1)

Kandidat, Københavns Universitet, Statskundskab

2005-2011

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

7610
Socialistisk Folkeparti
85602
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017

3270
Socialistisk Folkeparti
58950
Regionsrådsvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
7610
Partiet i alt
85602
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
3270
Partiet i alt
58950
Kandidatens mærkesager
Hospitaler
Miljø og natur
Sundhedsområdet generelt
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat