Næsten total fredning af Flyvestation Værløse

Fredningsnævnet er på vej med en kendelse, der betyder en næsten total fred-ning af Flyvestation Værløse. Det ændrer radikalt på forudsætningerne for Fu-resø Kommunes aftale med regeringen om overtagelse af området. "Jeg er for-undret og kan næsten ikke tro, at Fredningsnævnet helt har forstået sagens sammenhæng," siger borgmester Jesper Bach.

Furesø Kommune er blevet informeret om, at Fredningsnævnet har afsagt en kendelse, der betyder, at stort set alle ubebyggede arealer på Flyvestation Vær-løse bliver fredet.

Dermed falder forudsætningerne for en regeringsaftale om, at Furesø Kommune skulle overtage området fra forsvaret, til jorden.

"Jeg er forundret over afgørelsen og kan næsten ikke tro, at Fredningsnævnet helt har forstået sagens sammenhæng. Vores plan er jo netop at bevare området både kreativt og rekreativt, og de to elementer kan sagtens gå hånd i hånd, men denne kendelse ser ud til at ville sætte en effektiv stopper for en fornuftig ud-nyttelse af området og bevarelse af bygningerne," siger borgmester Jesper Bach, Furesø Kommune.

Del af samlet kompensation for stor lånebyrde
I 2005 besluttede Folketinget, at Furesø Kommune kunne overtage flyvestatio-nen som en del af den samlede kompensation for de store lån fra Peter Brixtof-tes tid.

Essensen i aftalen var, at flyvestationen skulle fungere som et fælles og samlen-de projekt med udviklingsperspektiver for den nye sammenlægningskommune.

Anbefaler at anke afgørelsen
"Kommunen har fra begyndelsen været tilhænger af at bevare de grønne områ-der på flyvestationen, men har også ment, at der var plads til et begrænset byg-geri og en fornuftig udnyttelse af de eksisterende bygninger. Men den fredning, der nu er på vej, gør det umuligt at foretage nogen form for ud- og tilbygning til de eksisterende bygninger, der bliver omfattet af fredningen, og den gør det umuligt for kommunen at skabe trafikforsyning og finansiering til områdets ud-vikling. Hvis ikke den fredning bliver lempet væsentligt, vil jeg have store be-tænkeligheder ved at anbefale, at kommunen overtager området," siger Jesper Bach.

Han vil nu anbefale Furesø Byråd, at kommunen anker Fredningsnævnets afgø-relse til Naturklagenævnet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik