PERSONPROFIL

Victoria Voda

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 24. december 1989

C

Victoria Voda var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i København kommune. Victoria Voda blev ikke valgt ind.

Hun har tidligere været medformand i European Democrat Students. Victoria Voda blev sidste år færdig med sin kandidatuddannelse inden for erhvervsjura. Til daglig arbejder hun som social entreprenør.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 200 Det Konservative Folkeparti in total 16792

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

- Lokalpolitik med borgerne i centrum

København skal være en rummelig by, hvor alle borgere får muligheden for at tage ansvar for eget liv, og hvor de har de bedste forudsætninger for at udfolde deres evner. Kommunen skal danne rammerne for, at vi som borgere kan skabe vækst for vores fremtid og for hinanden.

-København som innovationsby

Sammen kan vi sætte København på verdenskortet som innovationsby. Ambitionsniveauet skal skrues op, og kommunen skal i højere grad fungere som en drivkraft for, at finde innovative løsninger sammen med dig. Studerende, erhvervsdrivende og iværksættere skal have muligheden for at bidrage til udviklingen af fremtidens kommune.

- Integration gennem Empowerment

Jeg vi kæmpe for, at københavnere med international baggrund, som vil være en del at fællesskabet, lykkes at bruge deres baggrund som en styrke og ikke oplever det som en barriere.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være let for alle borgere at komme rundt i København, uagtet hvilket transportmiddel man benytter sig af. Borgerrepræsentationen skal ikke indskrænke borgernes frie valg, eller virksomhedernes muligheder for at drive forretning.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at vi skal flytte det omdiskuterede byggeri fra de seks procent af Amager Fælled til den del af fælleden, som er tidligere losseplads, og hvor der efter planen skal være campingplads.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke enten eller. Alle skal kunne færdes ubesværet, uanset transportmiddel. Befolkningstallet i København er i vækst, og vi bliver nødt til at udvikle byens infrastruktur for bedre fremkommelighed, men også for at sikre rammerne for økonomisk vækst i kommunen. Investeringer bør først og fremmest prioriteres efter borgernes behov.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgernes mening skal inddrages i højere grad end i dag for at sikre en vellykket implementering. Genbrug og genanvendelse skal være nemt, og vi skal sikre tilgængelighed og effektiv indsamling.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stor mangel på idrætsanlæg i København i forhold til andre byer i Danmark. Det organiserede foreningsliv styrker sammenhængskraften og fællesskabet, og derfor er det vigtigt at vi prioriterer flere anlæg, samt vedligeholdelse af de nuværende.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har som samfund et ansvar overfor hinanden. Den økonomiske og frivillige indsats overfor socialt udsatte grupper skal være bedre, og den enkeltes behov skal være i centrum.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan ikke skære alle over en kam. Vi skal i højere grad fokusere på at styrke flygtninge, som kan og vil blive en del af samfundet, så de kan leve op til deres potentiale.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have den bedste service og kvalitet for de ressourcerne som vi har. Udlicitering skaber konkurrence og mulighed for at vurdere, hvilke tilbud der skaber mest værdi for borgeren.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ambitionen skal være at forbedre alle sundhedsområder, og ikke at vi skal skære ned på noget for at få råd til noget andet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for øget faglighed i folkeskolen. For at opnå dette skal der mere til end blot kvantitative målsætninger. Der skal mere kvalitet i undervisningen, mere fokus på social udvikling, og flere muligheder for at tage hensyn til særlige behov. God almen dannelse er fundamentet for medborgerskab.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for mange tilfælde af spild af vores penge i Københavns Kommune, og vi betaler oven i købet også høje transaktionsgebyrer for omfordelingen af vores penge. Vi skal sænke skatten så pengene kommer flest til gode, uden at gå på kompromis med velfærden.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavns Kommune skal fordele ressourcerne således at det gavner flest borgere.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre en større indsats for at forebygge, men det er ikke altid at de dyreste løsninger er de bedste. Unge mennesker vil have mere gavn af at få et fritidsjob, lære at blive en del af fællesskabet, og få bedre selvværd frem for udlandsrejser og gratis ting.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et valg mellem det ene transportmiddel eller det andet. Alle borgernes interesser skal tilgodeses bedst muligt med de midler vi har til rådighed.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge midlerne mere målrettet og i højere grad involvere civilsamfundet.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavns Kommune bruger allerede rigtig mange penge på dette område, vi skal bruge dem smartere og med bedre resultater. Vi skal starte med at fortælle flygtninge, hvad det betyder at være en del af fællesskabet, og hvad der forventes af en borger i det danske samfund.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ældre borgere har bidraget til den velstand som vi har i samfundet i dag. Derfor skal ældreplejen være ens for alle, men med mulighed for at tilkøbe de særydelser som den enkelte borger ønsker.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mental sundhed og psykiatrien skal prioriteres højere, og den prioritering betyder ikke at andre sundhedsområder skal forringes. Vi skal have mest muligt ud af pengene på alle områder. Pårørende skal have bedre muligheder, den forebyggende indsats skal forbedres, og vi skal i højere grad arbejde for afstigmatisering af psykiske lidelser.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnene skal have de bedste forudsætninger for at udvikle sine personlige og sociale færdigheder, mens de er passet i daginstitutionerne. Antallet af pædagoger skal tage afsæt i hvordan man bedst kan tilbyde fleksible dagtilbud med trivsel, leg og læring i hver daginstitution.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores velfærd er betinget af vækst og nok arbejdspladser. Derfor er det vigtigt at vi reducerer byrderne for virksomheder, og lader deres succes bidrage til bedre velstand for alle borgere.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgere skal føle sig trygge i deres hjem.

Politiske hverv

Borgerrepræsentationskandidat Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2014 - 2016

Cand.merc.jur Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2017 - nu

Social entreprenør
C

Politiske hverv

Borgerrepræsentationskandidat Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2014 - 2016

Cand.merc.jur Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2017 - nu

Social entreprenør

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet