PERSONPROFIL

Tine Hessner

Radikale Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Furesø

Gift 2 børn

B

Tine Hessner (R) er byrådsmedlem i Furesø Kommune. Hun er formand for Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt samt medlem af Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse, Økonomiudvalget og Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv. Hun er i øvrigt hovedbestyrelsesmedlem for Radikale Venstre.

Tine Hessner er uddannet cand. merc. i økonomi og virksomhedsledelse fra Copenhagen Business School. Hun arbejder til daglig som selvstændig ledelseskonsulent, og hun har tidligere bl.a. haft flere konsulent- og lederstillinger i det private erhvervsliv. Tine Hessner er desuden bestyrelsesmedlem for Furesø Erhvervsforening. Privat er hun bosat i Værløse. Privat er hun gift og har to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 478 Radikale Venstre in total 1556
KV 2013 Personlige stemmer 398 Radikale Venstre in total 1441

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Privat og "lokal-radikalt":

Jeg er 49 år og har boet i kommunen siden 1997. Mine to børn har gået i daginstitution og folkeskole her, og jeg har været skolebestyrelsesformand. Jeg har startet egen virksomhed i Værløse og er aktivt bestyrelsesmedlem i den lokale erhvervsforening - FUEF. Mit medlemskab af Radikale Venstre går lige så langt tilbage - for grundholdningerne er social-liberale. Jeg har været lokalformand, næstformand, kasserer mm og er nu valgt til Radikale Venstres Hovedbestyrelse. Mit lokale engagement har gjort at jeg har siddet med i forskellige taskforces omkring folkeskolereformen i Furesø, erhvervspolitk i Furesø, Jobcentrets Advisory Board mm. Mit eget erhverv er indenfor HR, Ledelsesudvikling og forandringsledelse, hvor jeg har kontaktflader til mange forskelligartede offentlig og private virksomheder. Det er tredje gang jeg stiller op - manglede 13 stemmer sidst - så Nu skal det være!

Mine 7 mærkesager i Furesø er:

1. Flere voksne i daginstitutionerne.
Vi har et fuldt finansieret forslag der giver 35 pædagoger mere i dagtilbuddene.

2. Skab fremtidsparate skoler og attraktive ungdomsuddannelser.
NU skal fysiske rammer på skolerne have et løft og der SKAL etableres ungdomsuddannelse i Furesø udover det private gymnasietilbud. Gerne i samarbejde med Filmstationen.

3. Bedre ældrepleje.
Fokus på boliger og pårørende. OG et vågent øje med genoptræningstilbud og aflastningskapacitet. Offentlig transpot der dur.

4. Erhvervspolitik med økonomisk effekt.
En ambitiøs erhvervspolitik funderet på Furesø DNA. Fremme iværksættermiljøer og lokale handel - det skaber jobs.

5. Stærkt Fritidsliv.
Idræt og kultur gør os rigere og er en løftestang for integration, beskæftigelse, sundhed mm. Væk med lokalegebyrer - og ind med anerkendelse af frivilliges arbejde.

6. Bevar Furesø Grøn.
Stop videre udbygning på de grønne arealer - de kommer nemlig ikke igen.

7. FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling er også Furesøs. Og bør vægte som beslutningsk...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Furesø Kommune bør bruge en større del af det kommunale budget til at etablere uddannelsestilbud til unge efter folkeskolen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal klart etableres ungdomsuddannelse for Furesø unge - det er en af mine mærkesager - men det behøver ikke at belaste de kommunale budgetter.

2 Eftersom der kommer flere og flere ældre til Furesø, skal kommunen bruge en større del af det kommunale budget på ældreforhold.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre er ikke nødvendigvis syge og ressourcekrævende (hvilket jeg synes spørgsmålet indikerer?). Mange 65+ årige i kommunen her er aktive, ressourcestærk. Så det er mere et spørgsmål om at prioritere midler ift syg/rask end gammel/ung. Når jeg alligevel har svaret overvejende enig er det fordi genoptræningstilbud, ældreegnede boliger og tilbuds til demente og pårørende skal prioriteres endnu mere end i dag.

3 Ole Bondo Christensen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ole skal have ros for at søge det brede samarbejde.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der mangler fortsat nogle busforbindelser mellem Furesø Nord og Syd - og ved nyere udstykninger feks. Kaserneområdet i Farum og Laanshøj i Værløse. Ift biltrafik er der behov for at arbejde med støjdæmpning og evt. flere myldretidstiltag ift trængsel.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

...noel affaldssorterer - andre gør ikke. Fremtidens løsning er, at vi alle affaldssorterer, når det kan betale sig. Og at kommunen sikrer smidige løsninger og en god kommunikation herom.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætsaktiviteter skal have høj prioritet. Kommunen skal sikre anlæg/faciliteter og understøtte projekter der fremmer integration, støtter op om udsatte børn/voksne (incl. para-sport), kan bruges til beskæftigelse og samarbejde ift skolereformen. Men vigtigt at anerkende, at det er frivillige kræfter der er livsnerven i mange foreninger - skal derfor ikke overdænges med krav.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes der er en god vifte af tilbud nu - og en balance ift udgifterne. Det gælder både kunst, kultur, (egns-)teater, årlige musicals for unge og ældre, bibliotekstilbud mm. Ikke alt behøver i øvrigt at være kommunalt...

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som tidligere nævnt har vi ikke så mange flygtninge. Min generelle holdning er dog, at diversitet er velkomment og at vi har ressourcerne til at favne. Her ses det også ved frivilliges indsats i lokalområderne...

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes desværre vi nogle gange ser det modsatte - incl. at vi uheldigvis har været ramt af private aktørers konkurser. Et probelem hvis for meget udlicitering ender i kontrol og bureaukrati fremfor varme hænder.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

God genoptræning bidrager til færre genindlæggelser - og dermed hænger regnestykket sammen og det er ikke en ekstra udgift.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klassekvotienter har betydning, emn det ser også lidt forskelligt ud fra skole til skole i kommunen - så svært at svare præcist på.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jobcenteret gør en ret god indsats, både ift de korttidsledige og de langtidsledige. Spørgsmålets formulering lyder jo nærmest som om folk foretrækker at være arbejdsløse? Det grundsyn deler jeg ikke. Adgang og deltagelse i fællesskaber - også arbejdsmæssigt - er vigtigt og ønsket af mange ledige.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigere at fastholde serviceniveauet - både på børn/skole/ældre området end at sætte skatten ned.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er vit mere et spørgsmål til kommuner i udkantsdanmark..? Jeg synes ikke det er et mål i sig selv at opgøre udgifter pr. geografisk del af Furesø kommune. VI har meget mere brug for at tænke i en helhed - og hvordan skal man i øvrigt opgøre det fornuftigt? Hvis behov er større i en del af kommunen end en anden, så er det også OK at bruge midler her. Stop for milimeterdemokratiet.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes vi er ganske godt med ift cykelstier - bla. med etablering af supercykelstier som er en god prioritering. Måske skoleveje dog skal have et eftersyn...

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Furesøs grønne DNA skal bevares. Der er ikke behov for yderligere udstykning - hverken til boliger eller erhverv. Erhvervet kan bruge eksisterende arealer og ledige lejemål. Og det erhverv som i høj grad kendetegner Furesø er mikrovirksomheder, soloselvstændige og så lidt større industri, især i Farum erhvervsområde. Dog kunne en offentlig institution være et plus for kommunen. Men...det sikrer udflytningsplanerne næppe :-)

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arrangementer som Picnicfestival, Furesø festival og Store flyvedag er med til at sætte Furesø på landkortet - er attraktivt for Furesøborgerne og skaber indtægter i kommunen. Det er fint at give underskudsgaranti som kommune og evt. starthjælp de første år. Herefter kan mange tiltag drives på markedsmekanismer. Store koncerter har været diskuteret, emn er probelmeatisk fordi Farum Park ligger i et villakvarter - der skal derfor være restriktioner. Mindre koncerter, som fx i Galaksen fungerer

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ved ikke om der er brug for at bruge flere ressourcer end i dag, men feks. at muliggøre adgang til fritidsaktiviteter, lektiehjælp (hvis børn og unge) og bekræftigelse er oplagt.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har få flygtninge - og vi integrerer dem relativt godt go det er vigtigt. I skoler, gennem fritidstilbud, beskæftigelse i samarbejde med det lokale erhvervsliv mm. Der er lektiecafeer mm - og venligboerne yder en kæmpe indsats. Kommunen skal etablere rammer - og sikre samarbejde.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der må være et minimum til alle. Og ekstraydelser som tilkøb.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Håber vi kan indføre minimumsnormeringer.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

VI skal bevare den nuværende prioritering af erhvervsindsatser og samarbejdet med det lokale erhvervsliv. Gerne fjerne dækningsafgiften og sikre attraktive planforhold/erhvervsklynger/adgangsveje mm.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Furesø Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Furesø Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Medlem af Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse. Furesø Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Medlem af Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv Furesø Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Formand for Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt Furesø Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre
Bestyrelsesmedlem Furesø Erhvervsforening

Uddannelse

1988 - 1993

Cand.merc. Økonomi og virksomhedsledelse, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2011 - nu

Indehaver og seniorkonsulent Hessner-consult.dk
B

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Furesø Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Furesø Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Medlem af Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse. Furesø Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Medlem af Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv Furesø Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Formand for Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt Furesø Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre
Bestyrelsesmedlem Furesø Erhvervsforening

Uddannelse

1988 - 1993

Cand.merc. Økonomi og virksomhedsledelse, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2011 - nu

Indehaver og seniorkonsulent Hessner-consult.dk

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet