PERSONPROFIL

Tina Mandrup

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Lejre
Kandidat til regionsrådsvalget i Sjælland

Født 14. september 1968 i Roskilde Gift 2 børn

V

Tina Mandrup (V) er kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre Kommune. Hun er medlem af Økonomiudvalget samt Kernevelfærdsudvalget. Hun er desuden kommunalt medlem af flere bestyrelser bl.a. for Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde/Lejre. Tina Mandrup er desuden medlem af Venstres Hovedbestyrelse.

Tina Mandrup var regionsrådskandidat i Region Sjælland for Venstre ved
2017, men hun blev ikke valgt ind i regions rådet.

Ved valget i 2013 blev Tina Mandrup valgt som suppleant for Venstre i Lejre. I august 2016 blev hun medlem af kommunalbestyrelsen, hvor hun overtog pladsen efter partikollegaen Tina Holm Jensen (V).

Tina Mandrup er uddannet lærer ved Holbæk Seminarium i 1992. Hun har siden uddannet sig i bl..a offentlig ledelse, og hun er nu ved at færdiggøre en master i Public Governance og ledelse på Copenhagen Business School. Tina Mandrup arbejder til daglig som skoleleder på Skolen på Herredåsen i Kalundborg Kommune, og hun har tidligere bl.a. arbejdet som skolelærer, hvor hun underviste i dansk og samfundsfag.

Tina Mandrup bor i Gevninge ved Roskilde. Hun er gift med Palle, og sammen har parret to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 496 Venstre in total 4162
KV 2013 Personlige stemmer 102 Venstre in total 4975

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg genopstiller, fordi jeg er optaget af, at Lejre Kommune drives med størst mulig omtanke og med baggrund i en sammenhængende strategi for kommunens udvikling. Som kommunalpolitiker vil jeg i en kommende periode være fokuseret på, hvordan vi sikrer flere indtægter for at kunne højne kvaliteten i kerneydelserne: daginstitutioner, skoler, ældreomsorg og gode muligheder for et aktivt fritidsliv.
De kommunale kerneydelser skal have maksimal bevågenhed, og for mig er det helt afgørende, at vores skoler kommer op i superligaen. Det gælder både for elevernes faglige præstationer og deres trivsel, men i høj grad også, når det gælder skolebygningerne. Vores skoler skal emme af inspirerende læringsmiljøer - både inde og ude. Skolerne skal endvidere i gang med 2. fase af reformen, hvor der i højere grad skal arbejdes tværfagligt og projektorienteret, fordi det giver mening til læringen og fordi, det er det, fremtidens virksomheder efterspørger.
Det kommunale selvstyre skal inddrage borgerne, når der skal træffes beslutninger med betydning for lokalmiljøet. samtidig skal hver enkelt borger tage videst muligt ansvar for sig selv og egen familie. Dette ansvar angår bl.a. egen sundhed, men også ansvar for vores fælles natur og klima.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre Kommune har i de forgangne to perioder givet ensidig støtte til økologiske initiativer - herunder jævnligt udgivet en husstandsomdelt avis. Jeg mener ikke, at en kommune skal varetage ensidige interesser. Lejre Kommune skal optræde miljømæssigt ansvarligt, når der indgås aftaler om eks. forpagtning af kommunal jord.

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig i, at der er behov for flere boliger til ældre. andelsboliger for ældre par og enlige. I den forgangne periode har vi fået opført mange almennyttige boliger - desværre en del af dem så små, at de ikke egner sig til ældre med brug af rollator. Jeg vil arbejde for flere ældreegnede andelsboliger med tilhørende fælleshus.

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med ny ordning fra årsskiftet 2018, er vi på et fint sorteringsniveau.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores idrætsfaciliteter er generelt i dårlig og utidssvarende forfatning, hvilket kræver en markant økonomisk indsats over de kommende år. Mange Lejreborgere ønsker at være aktive, men faciliteterne er for få og for dårlige.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skal der bruges flere penge på dette område, skal det ske for børn og unge.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre Kommune har ikke store grupper af udsatte borgere. Udsatte borgere skal have den hjælp, de har krav på.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge har ikke givet anledning til problemer i lokalsamfundet. Det er en vigtig opgave for kommunen at få flygtninge i job - herunder kunne vi i højere grad gøre brug af nyttejob.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være til gavn for området med flere private aktører til at varetage opgaver i ældreplejen. Det er dog vigtigt, at kommunen i er kritisk i udvælgelsen af leverandører for at sikre en stabil ydelse.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt det gavner den enkelte i forhold til hurtigere tilbagevenden til jobbet giver det mening. Det vil dog kunne ske uden at tage penge fra andre områder, idet den besparelse man opnår på sygedagpenge kan finansiere det.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i forvejen en lav gennemsnitlig klassekoefficient. Der kan dog være god grund til at tilføre ekstra midler til forebyggende og inkluderende indsatser.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten er for høj i Lejre og jeg vil arbejde for en gradvis nedsættelse fra 25,2 % til 24,2 % - dette svarer godt og vel til skatteniveauet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 på 24,3%

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre Kommune har ikke særligt udsatte yderområder. Dog skal vi sikre daginstitutioner og skoler i de tyndere befolkede områder.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er ikke en kendt problematik I Lejre. en det er vigtigt med en generel god og forebyggende SS-indsats for unge i risikogruppe.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal prioritere sikre skoleveje - herunder cykelstier. I flere af vores små landsbyer er det vanskeligt at anlægge cykelstier, så der måder tages andre trafiksikkerhedstiltag i anvendelse.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Lejre Kommune har vi masser af skøn natur, og den skal vi passe på og værne om. Vi skal samtidig arbejde for at tiltrække flere virksomheder. Disse skal placeres under hensyntagen til natur og bosætning.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kulturelle arrangementer skal i høj grad ske på privat initiativ.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Lejre har vi ikke boligområder med særligt udsatte borgere.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frivillige er bedst til at integrere i e små lokalsamfund, hvilket også sker i dag.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundydelsen til ældre skal være uafhængig af formue. De velhavende ældre har også betalt skat gennem et helt arbejdsliv, og derfor er det rimeligt, at de ikke straffes for at have sparet op. De velhavende ældre skal have mulighed for at kunne tilkøbe ekstra ydelser eks. hyppigere rengøring, personlig pleje mv.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal, uanset sygdommens karakter, have den fornødne hjælp. Vi skal ikke forringe indsatsen på et område for at gøre det bedre på andre - det giver ikke mening.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være godt at være barn i Lejre og nærværende voksne er en forudsætning for et trygt og udviklende lege- og læringsmiljø. De første vigtige år lægger også grundstenen til en god skolegang, og derfor er der fornuft i at opnormere, så der kan tages godt og rigeligt hånd om alle børn. Børn med særlige udfordringer skal have den fornødne hjælp tidligt i livet. Det skal til gengæld ikke ske på bekostning af den store børnegruppe.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre Kommune bør kunne tiltrække flere private og mindre virksomheder. Det skal være let at stifte virksomhed i Lejre, og det skal kommunen hjælpe med. Indsatsen skal bidrage til større indtægter fra virksomheder med henblik på en nedsættelse af kommuneskatten.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 568 Venstre in total 108209

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Jeg genopstiller, fordi jeg er optaget af, at Lejre Kommune drives med størst mulig omtanke og med baggrund i en sammenhængende strategi for kommunens udvikling. Som kommunalpolitiker vil jeg i en kommende periode være fokuseret på, hvordan vi sikrer flere indtægter for at kunne højne kvaliteten i kerneydelserne: daginstitutioner, skoler, ældreomsorg og gode muligheder for et aktivt fritidsliv.
De kommunale kerneydelser skal have maksimal bevågenhed, og for mig er det helt afgørende, at vores skoler kommer op i superligaen. Det gælder både for elevernes faglige præstationer og deres trivsel, men i høj grad også, når det gælder skolebygningerne. Vores skoler skal emme af inspirerende læringsmiljøer - både inde og ude. Skolerne skal endvidere i gang med 2. fase af reformen, hvor der i højere grad skal arbejdes tværfagligt og projektorienteret, fordi det giver mening til læringen og fordi, det er det, fremtidens virksomheder efterspørger.
Det kommunale selvstyre skal inddrage borgerne, når der skal træffes beslutninger med betydning for lokalmiljøet. samtidig skal hver enkelt borger tage videst muligt ansvar for sig selv og egen familie. Dette ansvar angår bl.a. egen sundhed, men også ansvar for vores fælles natur og klima.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Sjælland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Ansatte på Region Sjællands hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør indføres gebyr ved udeblivelse fra konsultation.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2016 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Venstre
Medlem af Økonomiudvalget Lejre Kommune, Venstre
Medlem af Kernevelfærdsudvalget Lejre Kommune, Venstre

2016 - 2017

Næstformand, Udvalget for Børn & Ungdom Lejre Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde/Lejre /UU Roskilde/Lejre).
Bestyrelsesmedlem Valgbestyrelsen for skolevalg (Allerslev Skole)

Uddannelse

2016 - 2018

Master Ledelse, Copenhagen Business School

2015 - 2015

Master Pædagogisk ledelse, Aalborg Universitet

2014 - 2015

Master Leadership & Performance, Aarhus Universitet

2008 - 2011

Bachelor Ledelse, University College Sjælland

2005 - 2006

Grunduddannelse Skoleledelse, GOK -Center for Offentlig Kompetenceudvikling

1988 - 1992

Bachelor Skolelærer, Holbæk Seminarium

Erhvervserfaring

2015 - nu

Skoleleder Skolen På Herredåsen

2012 - 2015

Skoleleder Sct. Nicolai Skole

2007 - 2012

Pædagogisk afdelingschef og souschef Sct. Nicolai Skole

2004 - 2007

Viceskoleleder Kirke Hyllinge Skole

1992 - 2004

Skolelærer Tjørnegårdskolen
V

Politiske hverv

2016 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Venstre
Medlem af Økonomiudvalget Lejre Kommune, Venstre
Medlem af Kernevelfærdsudvalget Lejre Kommune, Venstre

2016 - 2017

Næstformand, Udvalget for Børn & Ungdom Lejre Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde/Lejre /UU Roskilde/Lejre).
Bestyrelsesmedlem Valgbestyrelsen for skolevalg (Allerslev Skole)

Uddannelse

2016 - 2018

Master Ledelse, Copenhagen Business School

2015 - 2015

Master Pædagogisk ledelse, Aalborg Universitet

2014 - 2015

Master Leadership & Performance, Aarhus Universitet

2008 - 2011

Bachelor Ledelse, University College Sjælland

2005 - 2006

Grunduddannelse Skoleledelse, GOK -Center for Offentlig Kompetenceudvikling

1988 - 1992

Bachelor Skolelærer, Holbæk Seminarium

Erhvervserfaring

2015 - nu

Skoleleder Skolen På Herredåsen

2012 - 2015

Skoleleder Sct. Nicolai Skole

2007 - 2012

Pædagogisk afdelingschef og souschef Sct. Nicolai Skole

2004 - 2007

Viceskoleleder Kirke Hyllinge Skole

1992 - 2004

Skolelærer Tjørnegårdskolen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet