PERSONPROFIL

Stig Grenov

Kristendemokraterne

Folketingskandidat i Københavns Storkreds
Spidskandidat i Hørsholm
Spidskandidat i Region Hovedstaden

Født 15. marts 1961 i København Gift 3 børn Bor i Hørsholm Kommune

K

Stig Grenov (Kristendemokraterne) er folketingskandidat til valget i 2019. Han var næstformand for Kristendemokraterne tilbage i 2008 samt landsformand for Kristendemokraterne siden 2012.
har 30 års erfaring som lærer i både folke- og friskole. Han har en Pædagogisk Diplomuddannelse i Naturfagenes Pædagogik og har været tillidsmand i flere perioder i Frie Skolers Lærerforening.
Privat er han gift og har tre børn.

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Miljø og klima
  • Hospitaler og sundhed
  • Skole og uddannelse
  • Børn og ungeområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for at familierne forkæles. Hvis danskerne får de mellem 2 og 3 børn de ønsker sig, vil behovet for migration mindskes.
Der skal bedre balance mellem arbejds og familieliv.
Landdistrikterne og byområderne bør ses som en helhed. Decentraliser beslutningerne længst ud mod borgerne. F.eks. ved at styrke antallet af pladser i kommunalbestyrelsserne og give storkommuner ret til at splitte op. Regionerne gør et fint arbejde - bevar dem.

De borgerlige frihedsrettigheder til at tænke, tro og tale skal generobres. Ligesom borgerrettigheder ikke må gradueres efter indtægt eller religiøs overbevisning.

Klimaindsatsen skal styrkes med 10 x større forskningsindsats i nye brændstoffer. Vi kan gøre DK CO2 neutral inder for 15 år, hvis vi investerer. Det vil dertil give en stor bæredygtig vækst, til glæde for verden.

For KD er der intet borgerligt i at træde på den svage. Vi vil hjælpe de udsatte til at tage videst muligt ansvar for eget liv. Det kræver en investering.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indfør mindsteløn for arbejdsmarkedet efter norsk forbillede.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af jobs bør være det samme. Indfør tillidssamfundet og afskaf lærings- og sundhedsplatforme og uendelige mængder af dokumentation. Så bliver der mere tid til kerneydelserne.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtige er at dagpengeperioden sættes op. Det er vigtigt for at fastholde den danske model hed høj fleksibilitet på arbejdsmarkedet, så borgerne ikke bliver nervøse ved at skifte job eller går fra hus og hjem ved en fyring.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et velfærdssamfund bygger på at der er lige og kompetent behandling af alle borgere over skatten hvad enten man er rig eller fattig.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private hospitaler har ingen udgifter til oplæring af læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale. De har ingen pålagte udgifter til forskning. Private hospitaler skal til gengæld generere overskud. Offentlige sygehuse er presset så hårdt, at hvis personalet skal løbe hurtigere, bliver de indlagt på egen afdeling.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Medicin skal have dokumenterbar effekt. KD vil yde dyr medicin uanset alder. Til gengæld skal der større information til patienterne om bivirkninger og evt. hvor meget en medicin kan forlænge livet med.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De der kan udvises bliver udvist. Hvis vi ud fra dette fundament vil have flere retur, kan det betyde brud på menneskerettighederne, hvilket KD ikke vil. KD mener at Udlændinge som begår grov eller gentagen kriminalitet skal udvises af Danmark og have indrejseforbud enten permanent eller i en årrække.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dansk Industri har behov for arbejdskraft, som Danmark ikke selv kan skaffe. Danmark skal tage imod FNs kvote-flygtninge. Illegale migranter skal hjem. Flygtninge skal hjem, når der er fred og frihed i hjemlandet. Med mindre de har fået arbejde på dansk virksomhed og er integreret så godt, at det er uden mening. Flygtninge der rejser retur, skal hjælpes til at genskabe en tilværelse i hjemlandet.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tegn en forsikring for den medfølgende ægtefælle i tilfælde af sygdom, og lad vedkommende få lov at tage arbejde og deltage i samfundet. Så længe vedkommende ikke ligger samfundet til last, kommer det ikke staten ved hvem man gifter sig med som dansker. Danskerne skal have deres borgerlige frihedsrettigheder tilbage

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

OECD har klart påvist, at mindsket ulighed giver den største samfundsvækst.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet har skabt 10.500 flere fattige børn. Fattige børn får statistisk set lavere uddannelse, ringere adgang til arbejdsmarkedet som voksne og er mere indblandet i kriminalitet.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan betale sig at arbejde. den der starter på arbejde med lav løn avancerer nemlig almindeligvis således at livslønnen bliver højere. Danskerne vil gerne have noget at rive i, at gøre en forskel for. Men KD vil sænke skatten i bunden, så alle får noget ud af det - eller sænke momsen med 5% point, hvis det er muligt. Det sidste vil have stor gavnlig effekt på grænsehandlen, øge turismen og holde lønningerne i ro, idet staten har skaffet "lønstigningen"

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lad speciallærerne vurdere hvad et barn med særlige læringsudfordringer kan klare af social stimulans. Og lad de øvrige børn mærke, at der er ressourcer nok, når et barn med særlige udfordringer deltager i klassens timer.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afskaf heltidsskolen. Giv forældrene lov at hente deres børn tidligt. Lad de store elever få lov at gå til sport eller andet om eftermiddagen. Det gavner de frivillige organisationer. Heltidsskolen er en initiativdræber for den der har selvstændigt drev til at tage vare på eget liv. Heldagsskolen er et socialistisk projekt, der skal give staten magt over vores børn.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

KD er for national og lokal evaluering af eleverne, men slår fast at læring ikke alene handler om testning, men f.eks. også at kunne indgå i sociale sammenhænge med andre og dannes som menneske.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det beror på hvor i ældreplejen og hvilke andre velfærdsområder der i givet fald bliver ramt

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fasthold pensionsalderen på 67 år. Mennesker slides ned. Lad i stedet de der vil arbejde. Sæt grænsen for hvornår der skal trækkes modydelser i kommunale ydelser forhøjes og afskaf modregning i evt. ægtefælles pension. Der er mange der vil arbejde, hvis de ikke bliver straffet så de arbejder for en timeløn på reelt under 20 kr. Giv borgerne over 67 år ret til dagpenge, hvis de vil stå til rådighed. Men respekter dem der vil stoppe.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Difrentieret moms vil gavne familiers mulighed for at købe sunde fødevarer og samtidig kunne lægge en dæmper på forbruget af usunde. Det vil være en styrkelse af de svageste borgeres økonomi, idet de forholdsvist bruger den største del af indkomsten på basisfødevarer.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De små og mellemstore virksomheder trækker det store læs. Større virksomheder har desværre en tendens til at flytte udbyttet i skattely alligevel. Udenlandske virksomheder tiltrækkes af en lang række andre faktorer som infrastruktur, uddannet arbejdskraft, retssikkerhed mv.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men stigende lønninger kan overophede økonomien hvilket kan resultere i tilbageslag.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnecheck til alle børn uanset forældres kontanthjælps situation eller hvor mange søskende der er. Giv forældre, der selv passer småbørnene, 85% af kommunens pasningsudgift.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ved at alkohol-debuen udskydes ved en hævet aldersgrænse, og dermed bliver risikoen for senere alkoholisme mindsket. Styrk det gode liv.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En familie er ikke nødvendigvis "velfungerende" fordi man har en høj indtægt. Jeg tolker, at der med ordet "økonomisk støtte" henvises til børnechecken. Men netop dette er måske grunden til at en fattig familie kan forblive velfungerende! Læg dertil at ordet "velfungerende" kræver en form for måling. Hvem skal og hvordan skal det måles? At styrke svage familier kræver derimod en bred social indsats, hvor det ikke nødvendigvis er flere kontanter der betyder noget.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden skal sættes op til 1% af BNP. Kort og langsigtet investering i ulandene er en forudsætning for at modvirke flygtning og migranter. Invester i veje, uddannelse, rent vand og god regeringsførelse. Det giver vores børn og børnebørn en bedre verden. DK kan vise vejen internationalt.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Formoder der i spørgsmålet sigtes til den sikkerhedspolitiske situation. Danmark skal til hver en tid opretholde dialogen med Rusland

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Groft sagt bør målet være at tømme fængslerne. Giv indsatte mulighed for at tage en uddannelse under afsoning. Hvis de består, stilles der bolig og arbejde i udsigt ved løsladelsen. Det fungerer i Canada med stor succes. Tilbagefaldsraten er meget lille. Benyt fodlænker mere, så afsonere kan passe et evt. arbejde under fængselsopholdet.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil bero på en vurdering af det konkrete overtrædelse, om straffen generelt skal øges eller sænkes. Vi opnår ikke lavere kriminalitet med strengere straffe. Men det kan være andre årsager til at gøre det.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At sænke den kriminelle lavalder er den stensikre vej til at uddanne flere forhærdede kriminelle.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men elbiler er først rentabel, hvis der forskes markant mere i nye batteriformer. Elbiler i dag sviner kun en anelse mindre CO2 end benzinbiler, hvis der måles fra produktion til losseplads. Som forholdene er i dag flytter elbiler kun forurening fra København til Baoding i Kina. Her bliver børnene syge af indåndet grafitstøv.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forhøj ulandsbistanden til 1% af BNP. Giv nordafrikanere anden beskæftigelse. Så stopper migrantruten. Spørgsmålet er hypotetisk. Nordafrika vil ikke have en sådan lejr. HVIS det alligevel skulle være, vil et sådant sted kræve at EUs medlemslande har fælles forståelse for asylret. De skal være enige om ansvaret for mennesker i landet. Sikre dem mod overgreb og skaffe hjemsendelsesmuligheder. Jeg er oprigtig bekymret for at lejren bliver et skjul for at give afslag til alle uden undtagelse

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU blandeer sig for meget i familiernes liv, når der bestemmes hvordan børneorlov skal deles mellem parterne. EU har for lidt magt, når det gælder om at finde fælles løsninger på internationale problemer som f.eks. flygtningeproblematikken.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

KD vil gerne have en kontrol på linje med den svenske fra før de store flygtningestrømme i 2015. Det vil fange en del kriminelle og trafficing. Flygtningestrømmene har ikke været mindre siden 2009. Det er spild af politiets ressourcer, der kan bruges langt bedre nær ved borgerne.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for mange krav til dokumentation og for lidt tid til handling.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hver gang en service skal udbydes til private, skal den beskrives og dokumenteres først af kommunen. Derefter skal den i udbud. Sluttelig skal kommunen føre kontrol. Det er så omkostningstungt, at besparelsen er væk. Læg dertil at private skal tjene på ydelsen. Giv i stedet ældre 85% af kommunens udgift til pasning mv., mod at de selv betaler for en privat ordning.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en forudsætning at der samtidig fjernes et tilsvarende antal administrative byrder hvad enten det gælder sundhedsvæsen, skole, politi eller et andet offentligt område

43 Staten bør bidrage mere til udviklingen af kollektiv trafik i Storkøbenhavn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Mjølnerparken, Bispeparken og Tingbjerg for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Beboere der flyttes skal selv have udført grov hærværk eller kriminalitet, før tvangsflytning er ok. "Ghettoer" imødegås med nyt, billigt, alment byggeri i andre miljøer, så problemerne ikke bare flyttes rundt. Inddrag beboerne i udviklingen af ghettoen. Få flertallet med sig som medspillere. Lav erhverv, studieboliger og ejerboliger imellem lejeboliger. Frem frivilligt foreningsliv. Indlæg grønne områder. Sørg for gode adgangsveje. De fleste vil gerne bo pænt.

45 Der skal fortsat udflyttes statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen, så væksten i Danmark fordeles bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mener der skal stop for at flytte arbejdspladser til de store byer. Giv landdistrikterne samme infrastruktur muligheder som de tæt befolkede områder. Se til at der er lånemuligheder for den der vil sætte nyt igang. Der er rigelig drivkraft i landdistrikterne. Ringkøbing-Skjern er den mest produktive erhvervsvirksomheder i landet.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 80 Kristendemokraterne in total 90
KV 2013 Personlige stemmer 33 Kristendemokraterne in total 46

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

KD´s familiepolitik handler om at give vælgerne et hav af muligheder for at indrette sig efter egne præmisser. De skal have 75% af kommunens udgift til børnepasning, hvis de selv vælger at passe egne småbørn. Er de kommunalt ansat, skal de have ret til deltid mens børnene er små.
Og når parforholdet knager, skal kommunen tilbyde gratis parterapi. Måske redder vi ægteskabet? Hvis ikke redder vi samarbejdet i forældreskabet. Og begge dele er godt for børnene. Og hvad der er godt for dem er godt for Hørsholm.
I institutionerne skal der være faste grænser for antallet af børn pr. pædagog, så der er tid til tryghed, gode sociale rammer og dannelse.

Vi skal investere kraftigt i psykiatrien. Især børneområdet er her underprioriteret og ventelisterne for lange. Regnignen betales af det enkelte menneske - og iøvrigt også af samfundets efterfølgende udgifter til førtidspension mv.

Genanvendelse af affald ved hjælp af sortering skal udbygges. Vi kan kun give en ren jord til vores børn, hvis vi selv tager ansvar.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er en god idé at bruge penge i det kommunale budget på at sætte prisen på skolefritidsordning ned fra 1900 kroner pr. måned til de oprindelige 500 kr. pr. måned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolefritidsordninger er blevet dyre, fordi børnene sidder i skolen til sent ud på eftermiddagen. Hvis vi sætter børnene fri, vil der være et større kundeunderlag for fritidsordningen, som dermed vil kunne sænke prisen.

2 Hørsholm Kommune skal gøre elevers skoledage kortere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lange skoledage er børneplageri. Små som store børn lærer ikke mere af at tilbringe flere timer i skolen. De stresses i en grad, så skolen bruger ressourcer på at lære dem halvreligiøs mindfullness, for at de kan lære at mærke sig selv. Giv forældrene lov til at hente børn hjem til ro. Lær de unge ansvar for selvvalgte fritidsinteresser, i stedet for at sygne hen over kollektivt tilrettelagte aktiviteter. Det kaldes dannelse! Giv lærerne rum for at forberede sig hjemme når det passer dem

3 Morten Slotved har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen aktiv børne og familiepolitik. Ingen mulighed for at passe egne børn. Ingen gratis parterapi. Ingen ambitioner på miljøområdet f.eks. sortering af affald. Konservatives ambition er at være ved magten, men hvad vil de? Omvendt skal Morten Slotved have den ros, at han har søgt at inddrage et bredt felt af partier i budgetlægningen i stedet for at føre blokpolitik.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

KD mener det er væsentligt at investere i vejenes vedligehold. Det er langt de billigste. Men en ordentlig kollektiv trafik er med til at gøre vejene fremkommelige for de øvrige bilister. Dertil kommer det miljømæssige hensyn.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hørsholm har i samarbejde med omkringliggende kommuner et af de mest moderne forbrændingsanlæg. Nu er det på tide at affaldssortering udvides. Det kræver nye investeringer, men vil samtidig spare samfundet ressourcer i millionklassen. Vi kan ikke tillade at vi sviner vores børns jord til, mens vi går ned på 1. klasse.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er bygget rigeligt med skøjtebaner. Der er dog fornuft i at faciliteter til fritidssport vedligeholdes og i en vis grad moderniseres. Især for den brede sport.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kultur er vigtigt - især biblioteksfunktionen, der kan danne ramme om mange borgeres initiativer, og iøvrigt tilvejebringer almen dannelse og viden. Men Hørsholm skal ikke konkurrere med private museer som Louisiana.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det væsentlige er ikke pengene, men at beløbet går til at styrke de udsatte til at tage ansvar for eget liv.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hentydes der med spørgsmålet til udrejsecentret, er visse beboere et problem for lokalsamfundet. KD ser dog det enkelte menneske, og selv afviste asylansøgere skal behandles menneskeligt. Er spørgsmålet derimod rettet på reelle flygtninge, er disse sjældent et problem, idet flertallet har et ønske om at få en ny tilværelse i fred.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hver gang en opgave udliciteres skal kommunen bruge ressourcer på at beskrive ydelserne, sætte det i udbud og efterfølgende føre kontrol med at arbejdet lever op til kriterierne. Dertil kommer risiko for at den private aktør går konkurs. Giv i stedet de ældre ret til 75% af kommunens udgift til f.eks. rengøring, hvis de vil bruge en privat virksomhed.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De mennesker, der har fået genoptræning, sparer efterfølgende samfundet for en masse penge. Så jeg køber ikke præmissen om, at det koster på andre sundhedsområder.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke bekendt med de enkelte skolers antal elever på diverse klassetrin, men den teoretiske mulighed for 28 elever i en klasse er uacceptabel. De svage elever tabes først og ingen lærer det optimale.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det største problem er at de arbejdsløse mistænkeliggøres. De fleste vil gerne have noget at stige op til om morgenen, gøre en forskel og have et socialt fællesskab. De få der undslår sig, har for hovedpartens vedkommende flere sociale problemer at slås med. De skal afhjælpes med indsats der kombinerer krav med redskaber til at få styr på egen tilværelse igen.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggelse betaler sig. Inddrag frivillige organisationer og sports-klubber. Skole - Social og Politi samarbejdet skal opprioriteres.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil bero på det enkelte tilfælde, men KD er positiv over for en udbygning af cykelstisystemet - især på tværs af kommunegrænserne.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hørsholm kommune skal i den grad passe på, at den unikke grønne profil ikke forsvinder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det væsentlige er ikke pengene, men at inddrage flygtninge i danske netværk omkring kirker, sport, og frivillighedsarbejde hvor de får venskaber og lærer dansk kultur, sprog og omgangsformer.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal ikke straffes for at have haft styr på sin økonomi gennem livet. Mer´betaling ville være en ekstra skat.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen er det vigtigt, at foreninger som Landsforeningen SIND inddrages. Små støttekroner kan ofte afstedkomme en stor borgerindsats, hvor der tages hånd om sindslidende efter kommunekontoret har lukket. Det sparer kommunen penge hver gang et menneske reddes fra at skulle indlægges på psykiatrisk afdeling. Forebyggelse betaler sig.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Først og fremmest skal forældrene have bedre muligheder for at passe egne småbørn, ved at de får 75% af kommunens udgift til pasningen. De kommunalt ansatte småbørnsforældre skal have ret til deltid. Men derudover skal der indføres minimumsnormeringer, så de pædagoger der skal bygge et trygt miljø for vores børn og lære dem dansk sprog, kultur og omgangsformer, har tid nok. Ellers placerer vi regningen for vores erhvervsvækst i børneværelset.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sænkes grundskylden vil priserne på villaerne stige, hvilket naturligvis isoleret set fra ejernes synspunkt er godt. De kan sælge huset til en bedre pris. Men skatten skal betales af nogle andre! Og der er ingen der melder sig frivilligt. Hvis ikke jeg har råd til at betale min skat, så må jeg finde noget mindre, som jeg kan finansiere. Det er borgernes ansvar, og det skal det offentlige ikke redde.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1455 Kristendemokraterne in total 4233

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

KD´s familiepolitik handler om at give vælgerne et hav af muligheder for at indrette sig efter egne præmisser. De skal have 75% af kommunens udgift til børnepasning, hvis de selv vælger at passe egne småbørn. Er de kommunalt ansat, skal de have ret til deltid mens børnene er små.
Og når parforholdet knager, skal kommunen tilbyde gratis parterapi. Måske redder vi ægteskabet? Hvis ikke redder vi samarbejdet i forældreskabet. Og begge dele er godt for børnene. Og hvad der er godt for dem er godt for Hørsholm.
I institutionerne skal der være faste grænser for antallet af børn pr. pædagog, så der er tid til tryghed, gode sociale rammer og dannelse.

Vi skal investere kraftigt i psykiatrien. Især børneområdet er her underprioriteret og ventelisterne for lange. Regnignen betales af det enkelte menneske - og iøvrigt også af samfundets efterfølgende udgifter til førtidspension mv.

Genanvendelse af affald ved hjælp af sortering skal udbygges. Vi kan kun give en ren jord til vores børn, hvis vi selv tager ansvar.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvom 2% effektiviseringskravet er afskaffet, fortsætter mantraet om mere effektivisering. En fødsel kan imidlertid ikke gå 2% hurtigere uanset hvor mange teknologiske landvindinger der gøres. En samtale eller holden i hånd med en patient kan ikke gøres 2% mere effektivt. Et menneske tager den tid et menneske tager!

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer i høj grad an på mereffekten i forhold til en billigere medicin. Alle skal behandles kvalificeret uanset social status.

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer i høj grad an på de enkelte afdeling, det enkelte hospital eller psykiatriske afdeling. Det er for let at skære alle over en kam, men der er givet vis mange kontrolforanstaltninger der er overflødige.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling er ikke vejen at gå. Sundhed er for alle uanset hvad vi kan levere eller præstere.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gebyrer vil alene afstedkomme at borgerne henvender sig senere, hvorefter behandlingen bliver dyrere og mennesker muligvis dør som konsekvens af manglende lægebesøg

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er også muligt fra regering og folketings side, at gøre det attraktivt for nyuddannede at bosætte sig i yderområderne. F.eks. ved afskrivning af studielån.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Supersygehusene har en reel funktion ved store operationer og specialfaglig viden. Mistes de mindre sygehuse, vil det belaste de store med mindre sundhedsproblemer, samtidig med at stadigt større dele af befolkningen får over 30 - 40 km til nærmeste sygehus. Det giver utryghed, og situationen forværres af at de samme egne har sværere ved at komme frem ved offentlig transport.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hver gang der udliciteres skal opgaverne beskrives, sendes i udbud og derefter kontrolleres for at sikre, at firmaet levet op til kravene. Det er merudgifter til det offentlige. Dertil kommer usikkerheden hvis firmaet går ned.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bliver kun dyrere af at vente med at se hvad der gemmer sig under jorden, hvis man f.eks. har mistanke til en nedlagt benzinstation.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Benyt satellit universiteter og undervisning gennem IT-bårne medier.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Specialistkendskab til f.eks. sundhedsområdet er ikke muligt at bære af de enkelte kommuner. Ligeledes bør behandlingen af omsorgssvigtede børn eller læbe-gane-hals problemer lægges ind under regionerne, da der kræves dyb specialfaglig viden og samarbejde, for at borgerne får den bedste behandling.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien er underprioriteret. Mange mennesker får mere psykofarmaka end hjælp. Det giver ringere liv og dertil koster det samfundet penge i sidste ende.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er af afvejning af "udbyttet" og overvejelser om i hvor høj grad vi kommer til at sygeliggøre raske mennesker.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private sundhedsforsikringer kan over tid afstedkomme, at det offentlige sundhedssystem kun er for de fattige. Derefter vil de rige finde det uretfærdigt at de både skal betale til de fattiges behandling og deres egen sundhed. De private hospitaler har ikke de offentliges forpligtelser til at uddanne personale eller foretage akut operationer. De private bør kun være en niche inden for sundhedsvæsenet.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vækst i de store byer kræver mere investering i infrastruktur, skoler, institutioner mv., mens landdistrikterne tømmes. Det er ikke vækst men derimod kannibalisme. Miljøet lider skade. Store byer og landdistrikter har brug for hinanden i stedet for at være et enten eller.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brug mindre busser eller opret teletaxi.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt urimeligt. Decentralisering af ansvaret er altid bedre end central styring langt fra virkelighedens verden.

Politiske hverv

2012 - nu

Landsformand Kristendemokraterne

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Kristendemokraterne

Tillidsposter

2017 - nu

Tillidsmand Frie Skolers Lærerforening

Uddannelse

1986 - nu

Lærer: Matematik, geografi, fysik/kemi, historie Hellerup Seminarium
Pæd. Diplom i Naturfagenes Didaktik KDAS

Erhvervserfaring

1998 - nu

Lærer Marie Mørks Skole
K

Politiske hverv

2012 - nu

Landsformand Kristendemokraterne

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Kristendemokraterne

Tillidsposter

2017 - nu

Tillidsmand Frie Skolers Lærerforening

Uddannelse

1986 - nu

Lærer: Matematik, geografi, fysik/kemi, historie Hellerup Seminarium
Pæd. Diplom i Naturfagenes Didaktik KDAS

Erhvervserfaring

1998 - nu

Lærer Marie Mørks Skole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet