PERSONPROFIL

Søren Wiborg

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Vallensbæk

Født 26. april 1956 i København Gift 2 børn

A

Søren Wiborg (S) har siden 2013 været 1. viceborgmesster i Vallensbæk Kommune, hvor han er medlem af bl.a. Børne- og Kulturudvalget og Børn og Unge-udvalget. Han har været kommunalbestyrelses medlem i kommunen siden 1997.

Wiborg arbejder til daglig som boligsocial konsulent i Lejerbo København. Privat er Søren Wiborg gift med Joan, og sammen har de to døtre.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 634 Socialdemokratiet in total 2147
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 690 Socialdemokratiet in total 1745

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Jeg er garant for et samarbejde hen over midten i Vallensbæk kommunalbestyrelse.

I denne valgperiode er ingen væsentlige beslutninger truffet uden S og C har været enige. Selv om C har flertal alene, så har S ikke blot ageret gummistempel i kommunens udvikling. Særligt på den trafikale front langs Vallensbæk Torvevej kan man se Socialdemokratiske aftryk på beslutningerne. Lysregulerede vejkryds er blevet ændret til rundkørsler til glæde for fremkommeligheden. Arbejdet er ikke slut, for afviklingen af trafikken skal i højere grad ske på de bløde trafikanters præmisser.

Vi har netop indgået budgetforlig for 2018. Også her er der markante Socialdemokratiske fingeraftryk. Der er afsat 1,2 mio. til bedre normeringer i daginstitutionerne hvert år i årerne fremover. Der kommer en ny parkeringsplads ved Risingevej. Erhvervslivets vilkår på Delta Park forbedres med en ny letbane station, når Letbanen kommer til Vallensbæk, og der er afsat 1 mio. kr. til støjinitiativ i Vallensbæk Nord.

Vi er desværre ikke kommet igennem med afskaffelse af lukkeugerne i SFO og daginstitutionerne. Vi er heller ikke kommet igennem med et forslag som skulle tiltrække flere nyuddannede lærere. Der er ikke flertal for at lave en aftale med Vallensbæk Lærerkreds om fortolkning af folkeskoleloven, så lærerne kender vilkårene for ansættelse i folkeskolerne i kommunen.

Det er derfor vigtigt at S får fremgang d 21. november så vi kommer i en bedre position til at forhandle disse ting på plads.

Vores Vallensbæk - Plads Til Alle

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vallensbæk Kommune skal investere 10 millioner kroner i at nedsætte støjbelastningen for borgere, der er ramt af støj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når man spø'r borgerne om det største problem, de oplever i Vallensbæk kommer gener fra trafikken ind på en førstelads hver gang.

2 Vallensbæk skal udstykke nye byggegrunde til bolig og erhverv, så kommunen kan vækste.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for at bevare selvstændighed og et højt serviceniveau, at der kommer arbejdspladser og flere borgere.

3 Henrik Rasmussen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Henrik Rasmussen har stort set ikke gennemført en eneste ting, uden at han forinden har rådført sig med Socialdemokratiet. Vi har ikke altid endt med enighed, men har alligevel taget dialogen

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi for alvor skal gøre noget ved CO, støj og trængsel, så skal der investeres i kollektiv trafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal såmænd blot være sammenhæng i sorteringen i storskrald og containerne på bopælen. Plast og pap skal også være en fraktion i storskrald

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fritidsområdet skal styrkes med en ny svømmehal

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Diffust spørgsmål. Socialt udsatte kunne måske også hjælpes ved at stille krav om arbejde/uddannelse for kontanthjælpen.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vallensbæks borgere tager godt imod nye borgere.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det medfører blot stigning i udgifterne ikke mere service.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræningen skal såmænd blot gives rettidigt efter udskrivelse, så burde det kunne holdes inden for budgettet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klassekvocienten er efterhånden blevet en religion. Jeg tror det også handler om, at give kommunens lærere de rette værktøjer - efteruddannelse m.v., så de kan håndterer f.eks. 25 elever i en klasse.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vallebæk har ingen yderområder

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen tvivl om, at samfundsøkonomisk og menneskeligt er det en rigtig god investering at sørge for, at vores unge år en dannelse og arbejde.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har tilpas med cykelstier i Vallensbæk. Det kan imidlertid være formålstjeneligt, at kigge på sikkerheden for cyklister i visse lysreguleringer og rundkørsler.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være arrangementer, som tiltrækker kommunens borgere, men der er ikke rigtig rum til at have større arrangementer for mange tilskuere.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er lidt vanskeligt at udpege et egentligt "udsat" boligområde i Vallensbæk men der skal bruges de nødvendige ressourcer på udsatte familier.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et fjollet sted ikke at bruge tilstrækkeligt med penge hvis man som kommune vil have en vellykket integration.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal ikke betale for basisydelsen, blot fordi man har penge, men der skal så re mulighed for tilkøbsydelser.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiet fik i dette budget sat 1,2 mio.kr. til bedre normeringer, men der er behov for flere penge.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

1997 - 2013

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

1.viceborgmester Vallensbæk Kommune, Socialdemokratiet

Erhvervserfaring

1978 - nu

Politikommissær Københavns Politi
Boligsocial konsulent Lejerbo København
A

Politiske hverv

1997 - 2013

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

1.viceborgmester Vallensbæk Kommune, Socialdemokratiet

Erhvervserfaring

1978 - nu

Politikommissær Københavns Politi
Boligsocial konsulent Lejerbo København

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet