PERSONPROFIL

Sofia Osmani

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Lyngby-Taarbæk

Født 20. marts 1979 i Virum Gift 2 børn

C

Sofia Osmani (K) er borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hun er formand for Økonomiudvalget.

Sofia Osmani blev første gang valgt ind i Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse i 2001. Hun blev borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune ved Kommunalvalget 2013. Politisk har hun haft fokus på at sænke grundskyldspromillen og sikre bedre børnepasnings- og skoletilbud samt bedre ældrepleje i kommunen.

Sofia Osmani er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og har tidligere arbejdet som konsulent i Dansk Erhverv og som specialkonsulent ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Privat bor hun i Kongens Lyngby med sin mand Johnny og deres to døtre på 8 og 10 år.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 7147 Det Konservative Folkeparti in total 11192
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 4582 Det Konservative Folkeparti in total 7433
KV 2009

Valgt ind

Personlige stemmer 468 Det Konservative Folkeparti in total 0
KV 2005

Valgt ind

Personlige stemmer 548 Det Konservative Folkeparti in total 0
KV 2001

Valgt ind

Personlige stemmer 506 Det Konservative Folkeparti in total 0

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg ønsker at forsætte det brede samarbejde i kommunalbestyrelsen til gavn for borgerne.

Gode skoler
Skolerne i Lyngby-Taarbæk er blandt landets bedste. Det skal de også være i fremtiden.
Derfor vil jeg:
•arbejde for en dispensation fra de lange skoledage
•have fokus på børnenes trivsel
•sikre at vi også fremover har nogle af Danmarks bedste læsere
•styrke undervisningen i de teknisk-naturvidenskabelige fag
•renovere vores skoler.

Værdig ældrepleje
Lyngby-Taarbæk er blandt de kommuner der bruger flest penge pr. ældre. Det er jeg stolte af, og jeg vil gerne sikre:
•gode tilbud til seniorer indenfor kultur, foreningsliv og idræt
•at antallet af plejehjemspladser tilpasses behovet
•en styrket indsatsen overfor demente og pårørende
•at plejehjemmene fortsætter med at servere kvalitetsmad fra eget køkken.

Styr på økonomien
Vi har sænket grundskyldspromillen tre år i træk. Det har sparer en typisk husejer i Lyngby-Taarbæk for 2.500 kroner hvert eneste år fremover. Samtidig er kommunens økonomi forbedret markant de seneste fire år. Gælden er faldet fra over 400 millioner kroner til under 100 millioner kroner, og vi har en solid kassebeholdning. Det betyder at vi i de kommende år har råd til både at investere og fastholde en lav skat.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lyngby-Taarbæk Kommune bør sænke ejendomsskatterne og i stedet sætte indkomsskatten op.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har sænket grundskyldspromillen 1,5 promillepoint i denne valgperiode. Den sænkning af grundskylden ønsker jeg at forstsætte, men ikke ved at hæve personskatten. Udligningssystemet er nemlig sammensat således, at det er dyrere at sænke grundskylden end at hæve indkomstskatten. Veksler vi lavere grundskyld til højere indkomstskat, skal borgerne betale mere i skat, hvis kommunens indtægter skal være uforandrede. Et helt urimeligt systemt, men ikke et vi kan ændre lokalt

2 Lyngby-Taarbæk Kommune bør bruge en større andel af det kommunale budget på ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lyngby-Taarbæk er allerede en af de kommuner, der bruger flest penge per ældre og det er vi stolte af. Mit mål er at sikre, at vi bruger pengene klogt. Og her skal vi hele tiden se på om vi kan løse opgaverne bedre.

3 Sofia Osmani har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis jeg ikke mente det, så genopstillede jeg ikke!

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begge dele skal prioriteres. Når det gælder kollektiv trafik, er det vigtigt, at der er tale om løsninger, der ikke giver væsentlige gener for bilisterne. Ikke alle har mulighed for at undvære bilen. Og jeg så hellere, at de mange penge til Letbanen gik til bedre S-togsdrift, flere busser, flere P-pladser og bedre forhold for bilister.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har indførst kildesortering, men der kan stadig optimeres på borgernes anvendelse af ordningen, ligesom vi mangler at få koblet lejligheder og kommunale institutioner, som fx skoler, på ordningen.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kulturen er det der gør os attraktive for alle dem der ikke bruger skoler, ælrepleje og meget andet. Kultur skal tænkes bredt og også handle om kulturhistorie, formidling mm. Nærheden til København betyder at vi skal fokusere på det der er unikt for os lokalt fremfor at kopiere hvad der allerede tilbydes i København. Det Kongelige Teaters opsætninger i Ulvedalene, Sophienholm, vores orkestre, Byhistorisk samling, biblioteket og meget andet.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg mener vi har en meget fin balance.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange flygtninge bidrager positiv og vores virksomheder hjælper gerne i forhold til beskæftigelse. Vi har en udfordring med at boligplacere flygtninge, da efterspørgslen på boliger i kommunen er høj.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Øget konkurrence vil givet øge serviceniveauet på nogle områder - men vigtigere vil det give borgerne flere valgmuligheder. Omvendt har vi som kommune en forpligtigelse til at levere service hvis en privat aktør for eksempel går konkurs. Vi er derfor nødt til at have et beredkab. Er der mange private aktører kan det blive dyrere at levere servicen - ganske enkelt fordi der bliver længere mellem borgerne. I sidste ende kan det betyde dårligere service. Som med alt andet er det en balance.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en god genoptræning og jeg kan ikke se hvilke områder der i givet fald skulle have færre penge.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være bedre til at fordele eleverne, så vi ikke har skoler med 28 elever i klassen i en bydel og 18 elever i klassen i en anden bydel. Og så skal der mere holddeling i de store klasser end i de små.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en meget lav ledighed og er gode til at få de ledige i gang.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe vi betaler en høj udligning er det svært at sænke indkomstskatten Den er i forvejen en af landets laveste. Jeg er mere optaget af at få grundskylden ned. Den rammer både ejere og lejere og rammer særligt hårdt i vores område.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke en kommune som Lyngby-Taarbæk har "yderområder" . Taarbæk er nok det der kommet tættest - og her er der fortsat en skole, bibliotekstilbud mm.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

SSP samarbejde er noget af det vi netop har styrket (Skole, Social, Politi) i det vedtagne budget.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er meget få steder i kommunen hvor der ikk er cykelstier. Renoveringer skal ske der hvor behovet er størst - uanset om det er til gavn for fodgængere, cyklister eller bilister.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker ikke at inddrage nye grønne områder til erhverv.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har netop besluttet, at støtte teater i Ulvedalene hvert andet, fremfor hvert tredie år, fordi det er en unik og spændende kulturbegivenhed. Vi skal ikke kopiere de tilbud nabokommunerne og København byder på, men styrke det der er særligt for os - Sophienholm, Frilandsmuseet, Bakken, vores lokale kulturhistorie mm.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i kommunen ikke områder, der kan betegnes som særligt social udsatte. Vi har enkelte områder med flere almene boliger, og her gøres i forvejen en særlig indsats.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede afsat de nødvendige ressourcer

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dels vil det ikke være lovligt, dels vil det være en form for ekstra topskat for ældre, der har sparet op. Men det må gerne være lettere at tilkøbe ydelser.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har nogle rigtig gode tilbud og institutioner i kommunalt regi, herunder et akuttilbud. Reonen skal blive bedre til at løse sin del af opagven

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i forvejen en positiv erhvervsudvikling og et fokus på området. Særligt samarbejdet i "Vidensbyen" hvor erhversliv, uddannelsesinstitutioner og kommune er gået sammen. Vi skal tiltrække de rigtige virksomheder, der passer til vores kommune og som bidrager positivt til lokalsamfundet. Og vi skal fastholde og udvikle vores handelsliv. Men vi skal gøre det med respekt for dem der bor her. Det er først og frememest deres kommune.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden vægter tung i en kommune som vores fordi grundværdierne er høje. På grund af udligningssystemet er det vanskeligt og dyrt at sænke grundskyldspromillen. Vi har alligevel sænket den 1,5 promille point de seneste tre år - og vi vil gerne længere ned, for vi finder det helt urimeligt at folk skal betale så meget i skat for at bo i eget hjem og både ejere og lejere betaler grundskyld.

Politiske hverv

2014 - nu

Borgmester Lyngby-Taarbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - nu

Formand, Økonomiudvalget Lyngby-Taarbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

2001 - 2009

Kommunalbestyrelsesmedlem Lyngby-Taarbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Formand Valgbestyrelsen for kommunalvalg
Formand Beredskabskommissionen
Formand Bevillingsnævnet
Formand Valgbestyrelsen for andre valg og afstemninger

Uddannelse

1998 - 2003

Kandidat Statskundskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Borgmester Lyngby-Taarbæk Kommune

2007 - 2017

Specialkonsulent Danmarks Tekniske Universitet
C

Politiske hverv

2014 - nu

Borgmester Lyngby-Taarbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - nu

Formand, Økonomiudvalget Lyngby-Taarbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

2001 - 2009

Kommunalbestyrelsesmedlem Lyngby-Taarbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Formand Valgbestyrelsen for kommunalvalg
Formand Beredskabskommissionen
Formand Bevillingsnævnet
Formand Valgbestyrelsen for andre valg og afstemninger

Uddannelse

1998 - 2003

Kandidat Statskundskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Borgmester Lyngby-Taarbæk Kommune

2007 - 2017

Specialkonsulent Danmarks Tekniske Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet