PERSONPROFIL

Sinem Demir

Enhedslisten

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Himmerlandskredsen
Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 11. april 1992 i Odense Single Bor i Københavns Kommune

Ø

Sinem Demir (EL) var i 2017 kandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i København kommune. Sinem Demir blev ikke valgt ind.

Hun er folketingskandidat til valget i 2019.

Hun er i gang med en bachelor på Københavns Universitet - Amager, og har herudover et deltidsjob som tjener.

Et af Sinem Demirs ønsker er et mere lige og inkluderende samfund, hvor alle har samme muligheder.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 79 0

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Retspolitik
  • Hospitaler og sundhed
  • Socialpolitik
  • Beskæftigelse

Med kandidatens egne ord

Populistisk fremmedfjendskhed vokser i dansk politik, og racistiske bemærkninger i nyhedsmedier og sociale medier er blevet alment. Et hav af forringende reformer er indført, og de skader både vores uddannelsessystem, sikkerhedsnetværk og livskvalitet. De katastrofale besparelser på vores sundhedssektor, øger risikoen for fejlbehandlinger, og slider vores sunhedspersonale. Jagten på syge og arbejdsløse er decideret tåkrummende og uacceptabelt. Vi har i dag utallige børn, der
vokser op i fattigdom. Klimakrisen banker på døren, der skal handles nu, og de andre partier tager ikke ansvaret på sig. Der skal handles, og der skal handles nu.
Jeg ønsker et mere lige og inkluderende samfund, hvor alle har samme muligheder. Jeg tror på at dette er muligt, med nye kræfter på Christiansborg. Jeg er i hvert fald klar til at kæmpe for et rødere og grønnere Danmark i front.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan alle risikere at få en fyreseddel, og dagpengesystemet skal netop sikre os tryghed. Nogle af os arbejder i vikarjob, hvilket gør det ekstra svært at genoptje retten til dagpenge. Job i løntilskud og aktivering bør desuden også tælle med i genoptjeningen, da det jo er at arbejde-

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Social dumping- nej tak! Selvfølgelig er det i orden med arbejdskraft fra udlandet, men det skal altså være på danske danske vilkår. Arbejdskraften fra udlandet skal ikke udnyttes til at underbyde danske løn- og arbejdsvilkår. Det rammer både de mennesker der kommer her til, men det rammer også de danske arbejdere, og faktisk os allesammen. Vi er derfor nødt til at sætte ind overfor de virksomheder som udnytter EU-reglerne.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ansatte har brug for flere kollegaer, bedre arbejdsforhold og mere ro. Den offentlige sektor har ikke mødt andet end besparelser i et årti nu, og det skal stoppe med det samme. En styrkelse af den offentlige sektor, vil sikre os alle en tryggere velfærd.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige sundhedsvæsen har ikke brug for konkurrence fra private aktører for at forbedre sig. Dét det offentlige sundhedvæsen har brug for er at kravet om “effektivisering” droppes, for det øger blot presset og stressniveauet. Der skal i stedet tilføres flere ressourcer og mere tid.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør i stedet skal se på, hvad man kan gøre ved at priserne er så høje. Det handler om at sætte grænser for hvor meget medicinalindustrien kan tjene, på at sælge medicin til det offentlige. Og at sygehusapoteker skal have lov til at producere medicin til danske patienter, så vi kan få den medicin som patienterne har brug for.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi indfører brugerbetaling risikerer vi, at de med færrest penge fravælger lægebesøg. Det vil blot øge uligheden i samfundet yderligere, og ramme de med mindst mest. Allerede i dag ser vi hvordan personer der er ramt af kontanthjælpsloftet, må fravælge medicin for at kunne betale deres regninger. Brugerbetaling vil kun forværre dette.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kærlighed bør ikke kriminaliseres eller være syndigt. Den nuværende lovgivning er desværre med til at diskriminere vores medborgere, og tvinge dem ud af landet. Det synes jeg slet ikke er i orden.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Populistisk fremmedfjendskhed vokser i dansk politik, og racistiske bemærkninger i nyhedsmedier og sociale medier er blevet alment Med det nye vedtagne “paradigmeskifte”, er vi ved at nå et lavmål. Der er skabt en falsk sandhed om vores medborgere, der øger en fjendtlighed og utryghed. Og jeg, hvis forældre er født i udlandet, føler mig efterhånden fremmedgjort her i mit land. Den politik der føres på området fremmer på ingen måde integrationen, den skaber tværtimod et os og dem.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker der har haft hele eller størstedelen af deres liv i Danmark, skal behandles på samme måde som alle andre danske borgere. Derfor skal de også straffes på samme måde, og ikke hårdere. Mennesker der udelukkende er kommet hertil for at begå kriminalitet, og ingen tilknytningsforhold har til Danmark, skal straffes og udvises. Der skal altså være en grænse for hvem der kan udvises, og vi skal selvfølgelig overholde og værne om menneskerettighederne.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker et mere lige samfund, hvor alle har samme muligheder. Det gør jeg bl.a. da jeg tror på, at alle mennesker er lige, uanset størrelsen på deres forældres pengepung. Derudover også fordi jeg tror på, at vi har brug for alle form for beskæftigelser, og at de jobs der i dag giver den højeste løn, ikke er vigtigere end de der giver mindre. Jo mere lige et samfund er, jo tryggere og rigere er det også.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De fleste på kontanthjælp er for syge til at arbejde, og der skal findes en værdig løsning til dem. Og de der kan arbejde, skal have hjælp til at finde et passende job. Disse mennesker vil gerne arbejde, da de rent socialt finder det mere værdigt. Men de kan ikke. Derfor skal vi stoppe med at behandle dem som dovne og dårlige. Vi skal behandle og omtale vores medborgere med respekt.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med kontanthjælpsloftet er antallet af børn i fattigdom også steget. Børn skal ikke bøde for, at deres forældre ikke er i stand til at arbejde. De fleste af de personer der er ramt er loftet, er enten for syge eller har et handicap, der gør at de ikke kan komme i arbejde, selvom de gerne vil. Ingen mennesker skal leve i fattigdom i et rigt land som Danmark.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har medført stresssymptomer ved selv børn i mellemtrinene. Folkeskolealderen skal være lærerig, men man skal også lære andet end det der står i skolebøgerne. Der skal være plads til både sport, musik og leg. Det er mindst ligeså vigtigt for børns dannelse. Enhedslisten har været imod og stemte imod folkeskolereformen fra start. Den holdning har både jeg og partiet stadigvæk.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn med særlige behov i folkeskolen skal ikke være skyldes, at der skal spares penge. Men fordi man arbejder målrettet med det og også har ressourcer til ekstra støtte og hjælp, eksempelvis en ekstra lærer. Hvis ikke er det måske bedre at børn med specielle behov, får lov til at blive i en specialklasse, der bedre kan efterkomme behovene.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At lære skal være sjovt og ikke stressende. De nationale test og karakterkrav forårsager stress i en meget tidlig alder. Lærerne og den enkelte skole bør have mere frihed til den måde de vil dygtiggører deres elever på.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre bedre forhold i ældreplejen, men den skal ikke være på bekostning af andre velfærdsområder. At vi tilfører penge og bedre forhold det ene sted, er ikke en modsætning til at gøre det et andet sted. Det handler simpelthen om at prioritere velfærd fremfor skattelettelser.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt urimeligt, at det er størrelsen på din pengepung der skal afgøre, om du får ordentlig behandling. Alle ældre har ret til at få nødvendig omsorg og pleje.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det nuværende niveau skal opretholdes, endda forbedres, skal der tilføres flere penge. Altså skal de har mest betale flere penge til fællesskabet. Man skal ikke være fuldstændig syg og nedslidt når man går på pension. Man skal helst stadig have lidt overskud og nyde livet, efter et langt arbejdsliv. Dyrke sine hobbyer, eller bruge tid med børnebørnene. Så NEJ, pensionsalderen skal ikke stige.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vi vil have mere af, skal også være lettere tilgængeligt for alle. Vi ser i dag hvordan forskellige indkøb afspejler forskellige sociale klasser. Alle skal have råd til sundere og bedre alternativer.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at sikre mere lighed, og god kvalitet i alle landets skoler, insitutioner og plejehjem, er udligningsordningen nødvendig. Vi skal ikke skabe A-hold og B-hold i de forskellige kommuner.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten bør bevares. En afskaffelse vil blot øge uligheden i samfundet, samt forringe vores velfærd.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige er vor alles fælles kasse, vor alles fælles rigdom. Det offentlige sikrer lige muligheder for os alle, og det offentlige har kvalitet i mente og ikke profit. Derfor synes jeg det er rigtig vigtigt at vi styrker det offentlige, så vi på den måde kan styrke Danmark og os allesammen.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod. De senere år har stået på mange skattelettelser til de store virksomheder og derved en masse profit til aktionære. Danmark er et velfærdssamfund, og hvis man vil være en del af dette fælleskab, skal man også betale til det efter evne. De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Almindelige lønmodtagere har ikke for høj løn, det er direktørernes til gengæld. Vi skal fordele ressourcerne i samfundet mere ligeligt.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontrollen med aldersgrænserne i dag er virkelig dårlige. Derfor kan vi starte med at håndhæve de grænser der allerede er.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have lige adgang til de goder vores velfærdssystem tilbyder. Der skal ikke gøres forskel hvad angår adgang til den. De familier der har mere, bidrager i forvejen også mere til fælleskassen. For at hjælpe de socialt udsatte familier mere, skal vi ikke begrænse de mere velfungerede familiers adgang til goderne. Vi skal i stedet droppe skattelettelserne i toppen.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er 64.500 børn der vokser op i fattigdom i dag, og det påvirker børnene i skolen og i det sociale liv. De familier der lever in fattigdom skal selvfølgelig hjælpes. Både økonomisk, men også hvad angår tid til samvær. Vi bør og skal lave forsøg med en kortere arbejdsuge.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et globalt ansvar overfor vores medmennesker, derudover har vi også et ansvar for de skatte vi har stjålet i fortiden, og de krige vi har deltaget i, i nyere tid. Derfor må vi tage vores ansvar og medmenneskelighed på os, og bidrage til de der har det mindre godt.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark bør aldrig være kompromissøgende over for lande der bryder med menneskerettighederne. Vi bør indgå forhandlinger om nedrustning, da oprustning kun øger risikoen for konflikt. Derudover skal vi bruge flere økonomiske og politiske sanktioner.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke bruge flere penge på våben, og heller ikke være med i kapløbet om oprustning. Vi bør i stedet fokusere på nedrustning, og bruge vores internationale forbindelser, til at fremme og bidrage mere til fredsbevarende styrker.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal opdrages, ikke straffes. At sænke den kriminelle lavalder kan få katastrofale følger for børn, der ellers ville kunne være blevet ansvarlige voksne mennesker. Børnene skal i stedet hjælpes med en bedre social indsats, gode forbilleder og håb om en god fremtid.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hårdere straffe gør ikke folk mindre kriminelle, tværtimod risikerer disse mennesker blot at blive mere kriminelle af at omgås andre kriminelle. Vi skal have fokus på, at disse mennesker kan fungere iblandt os andre igen, og bør derfor have mere fokus på uddannelse, arbejde og et liv uden kriminalitet. Men når det kommer til økonomisk kriminalitet, bør straffen være højere, for det er kriminalitet begravet imod os allesammen.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vold og kriminalitet skal selvfølgelig straffes. Men formålet bør ikke kun at være straf, men at vedkommende stopper med at være kriminel. Der er ingen dokumentation på at højere og hårdere straffe mindsker kriminalitet, tværtimod. Vi bør have mere fokus på rehabilitering, samt mere fokus på ofre for vold. Bedre hjælp, samt sikre plads på krisecentre

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genbrug er uden tvivl til gavn for vores klima. Enhedslisten vil gerne oprette genbrugsbutikker som socialøkonomiske virksomheder. På denne måde kan vi både skabe mere arbejde, tage hensyn til klimaet, og sikre at de der har mindre, også har adgang til flere fede ting

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

CO2-udslippet skal reduceres så meget vi kan. Vi har ikke mange år tilbage til at redde vores klode. Derfor er det også super vigtigt, at de der sviner mest, skal betale mest. De vil forhåbentligt svine mindre med tiden.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en af vores største og vigtigste opgave, at sikre klimaet og en bæredygtig udvikling. Derfor vil Enhedslisten gerne fjerne afgifter på el-biler helt, og samtidig indføre forbyd mod salg af nye benzin- og dieselbiler i 2025.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU forhindrer os i at være foregangsland og foretager gode ændringer på rigtig mange punkter. Eks. når vi gerne vil forbyde kemi i legetøj og tatoveringsblæk, eller slå ned på de virksomheder som laver social dumping. Det er vigtigt med internationalt samarbejde, når vi skal løse vores globale problemer som eks. klimakrisen og hjælpe flygtninge. Men vi skal altså kunne forbyde bestemte kemikalier i vores eget land.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den grænsekontrol vi har nu er spild af penge og politiets tid. Uanmeldt grænsekontrol og grænsekontrol ved behov er en meget bedre løsning.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan ikke bare oprette lejre i andre lande, det er uholdbart. Vi skal i stedet finde på ordentlige fælles løsninger. FNs kvoteflygtningesystem er den mest sikre måde at løse det på. Vi sikrer at ingen skal tage den farlige tur over Middelhavet.

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vi sparer på administrative stillinger pålægger vi deres arbejde på eks. Sygeplejersker, lærere, læger mm. , aå tumler de med alt det administrative i stedet for at fokusere mere på de andre arbejdsopgaver der hører med i deres job. Derfor er administrative stillinger altså nødvendige, og bør ikke spares væk. Når vi sparer dem væk, sparer vi faktisk på velfærden.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Krav om mere effektivitet og produktion på 2% om året, er store dele af den offentlige sektor ændret. Der er mindre tid til opgaverne. Eks. har sygeplejerskerne kun 38 min. til opgaver, som de for 10 år siden havde 1 time til. Det giver ”effektivitet” målt som antal opgaver pr. tid. Patienterne ville klart have bedre gavn af at blive længere. Der er mange krav om dokumentation i det offentlige, fordi man vil vide, hvad mennesker i det offentlige laver, og hvilke tilbud hver enkelt borger får.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private udbyderes største interesse er at skabe profit. Derfor vil udlicitering af velfærdsopgaver ikke give mere service for pengene, det vil forringe kvaliteten.

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De kommunale budgetter er i forvejen begrænsede, en selvfinansiering fra kommunen vil betyde, at der skal spares et andet sted. Går det udover ældreplejen, vuggestuen? Derudover synes jeg slet ikke der skal være en ny Limfjordsforbindelse. Det vil blot øge bilismen, vi skal i stedet fokusere på mere kollektiv transport.

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for at der åbnes for flere regionsdrevne klinikker. På disse klinikker kan læger arbejde og stadig have tilknytning til en specialafdeling, hvilket sikrer mod at man fagligt bliver ”hægtet af”. Det giver også mulighed for, at flere yngre læger kan arbejde i lægepraksis i en årrække uden at skulle være selvstændige erhvervsdrivende og stifte gæld ved køb af klinik. Desuden vil regionen få til ansvar at besætte stillingerne i praksis.

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle borgere skal være sikret at få gode tilbud i kommunerne, både mht. opfølgning og forebyggelse. Derfor skal sundhedsstyrelsen gennem kliniske retningslinjer stille krav til kommunerne om hvilken kapacitet og kvalitet, der skal leveres. Disse krav skal følges op økonomisk, så alle kommuner har mulighed for at sikre høj kvalitet i det nære sundhedsvæsen.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 525 Enhedslisten in total 55241

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg går ind for et rødt og grønt København. Hvor alle mennesker bliver behandlet lige værdige, og har samme muligheder i livet, selv hvis man ikke selv har midlerne til det. Jeg har mange interesseområder, og det er yderst svært at skære det ned til enkelte mærkesager. Men Socialpolitik er uden tvivl et af dem, der vægter højst. Jeg mener at vi sammen skal tage ansvar for de, der har det sværest, hvad end det er økonomisk, helbredsmæssigt, arbejdsmæssigt eller uddannelsesrelateret. Vi skal arbejde på at de københavnske jobcentre opleves af borgerne som et rart og hjælpsomt sted at komme, et sted vi som borgere har tillid til. Medarbejderne i kommunen skal opleve deres arbejdsplads som god, hvor der er mulighed for fornøden efteruddannelse, hvor arbejdspresset er i orden, og hvor arbejdsmiljøet er i top. Det forebyggende arbejde med børn og unge skal styrkes, og vi skal holde fast i høj kvalitet i skoler og daginstitutioner. Det lokale demokrati skal udvikles og styrkes, så alle kan være en del af et mere direkte demokrati. Vi skal undlade privatisering, så ingen private tjener penge på offentlige ydelser. Jeg går også meget op i ligestilling, køn og antiracisme. Jeg har altid deltaget i kampen for ligestilling, som er specielt hård i minoritetsmiljøer, men ikke desto mindre et vigtigt sted at tage kampen op.
Jeg elsker København, og anser den for at være tæt på den perfekte storby. Det er så fantastisk, at vi har grønne områder og natur i byen, som skaber noget harmonisk og idyllisk. Det at man sagtens kan blive i byen, og stadig komme på en naturudflugt, er for mig et privilegie. Jorden har brug for mere natur, ikke at vi dræber den. At rive Amagerfælled ned, og bygge boliger, som kun en hvis andel har råd til at bo i, er at tage flertallet af de københavnske borgere forgivet. Amager Fælled er den sidste rest af oprindelig natur i Københavns Kommune, og derfor skal den forblive.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Mellemøstens Sprog og Samfund Københavns Universitet - Amager

Erhvervserfaring

Studerende og deltid som tjener
Ø

Uddannelse

Mellemøstens Sprog og Samfund Københavns Universitet - Amager

Erhvervserfaring

Studerende og deltid som tjener

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet