PERSONPROFIL

Pia Kjærsgaard

Dansk Folkeparti

Valgt i Københavns Omegns Storkreds

Født 23. februar 1947 i København Gift Bor i Gentofte Kommune

O

Mærkesager

  • Ældreområdet
  • Flygtninge og indvandrere
  • Miljø og klima
  • Retspolitik
  • EU

Med kandidatens egne ord

Danmark er et godt og dejligt land.
Der skal være styr på udlændingepolitikken.
Vi skal have et ordentligt syge- og sundhedsvæsen.
Der skal passes godt på vore ældre medborgere.
Kriminelle udlændinge skal udvises.
EU skal bestemme mindre.
Og vi skal passe godt på dyrene.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nuværende regler er okay.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ser desværre for mange eksempler på, at udenlandske arbejdere i Danmark underbyder danske lønninger, og det skal der rettes op på.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Specielt i sundhedssektoren er der brug for flere læger, sygeplejerske og sosu-assistenter, så der må der gerne komme flere jobs. Andre steder skal der holdes igen.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Det er godt med et skattefinansieret sundhedssystem og er en grundværdi i vores velfærdssystem.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil bare betyde, at dem med gode privat sundhedsforsikringer får den dyre medicin, mens dem uden penge/forsikringer ikke får den behandling, de har brug for.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være fint, hvis det blev lettere for "danske statsborgere", men man må desværre ikke forskelsbehandle eller diskriminere på baggrund af statsborgerskab, så det kan ikke lade sig gøre.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændingepolitikken er ikke stram nok, for der kommer stadigvæk flygtninge og familiesammenførte til flygtninge til Danmark. Der er for mange indvandrere i Danmark, så der må gerne strammes mere op.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at det er let at få udvist kriminelle udlændinge. Desværre forhindrer Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ofte Danmark i at udvise kriminelle udlændinge, der burde sendes hjem.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark er der ikke stor forskel på rig og fattig, og det er godt, at der er en rimelig balance. Skatterne er med til at udligne forskellene.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal kunne betale sig at arbejde, og det er kontanthjælpsloftet med til at sikre.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er desværre for mange indvandrere, der er tilfredse med at leve på offentlige overførselsindkomster.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle steder er skoledagen for lang. Men skoledagen behøver ikke være lang, og det er op til de enkelte skole at planlægge længden og indholdet af skoledagen.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Test er med til at sætte fokus på, hvad den enkelte elev kan, og der kan sættes ind i tide, hvis eleven har problemer.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolen kan ikke rumme alle, og børn med særlige behov kan ødelægge undervisningen for de andre børn. Inklusion betyder desværre, at mange forældre fravælger folkeskolen til fordel for en privatskole.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når folkepensionsalderen igen skal sættes op, skal man sikre ordentlige forhold for de grupper for arbejdsmarkedet, der er nedslidte.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, der skal ikke indføres brugerbetaling på fx hjemmehjælp.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er bestemt brug for flere ressourcer i ældreplejen og specielt "varme hænder".

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fair nok, at dem med de højeste indkomster bidrager med en ekstra skat.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan lade sig gøre i andre lande, men det bliver nok svært at blive enig om hvad "sund mad" er, og det bliver svært at administrere.

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gerne flere investeringer i sundheds- og ældresektoren. Andre området må holde igen.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selskabsskatten er sænket flere gange de seneste 10 år blandt andet under Helle Thorning-Schmidt-regeringen, så tiden er ikke inde til mere nu.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nuværende regler er gode nok.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Øget støtte til socialt udsatte børnefamilier kan være med til at fastholde dem på fx kontanthjælp og uden for arbejdsmarkedet, hvilket desværre gælder for mange indvandrerfamilier.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland med præsident Putin vil igen til at spille en rolle på den globale scene (Ukraine/Krim), og det kan udvikle sig farligt. Man skal ikke være blødsøden eller eftergiven overfor Rusland.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et af de lande i verden, der giver allermest i ulandsbistand. Bistand skal gives på betingelse af, at landet vil modtage egne borgere, fx afviste asylansøgere fra Danmark.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks sikkerhed ligger i medlemskabet af NATO, og vi skal ikke være med i en EU-hær eller lignende, der bliver styret af Tyskland og Frankrig.

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straffene for voldskriminalitet er skærpet gennem årene, men ikke nok. Og det skal være lettere at udvise herboende udlændinge, der dømmes for vold.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kriminelle lavalder må gerne sættes ned til 12 år.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminalforsorgen gør allerede meget i resocialisering. Der er derimod brug for højere straffe for voldskriminalitet.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være ro om virksomhedernes skatter.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udfasning af diesel- og benzinbiler skal foregå naturligt, og skal ikke fremmes via afgifts-systemet.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det kan lade sig gøre, så kan det hjælpe på mange af de problemer, som asylansøgere i Danmark giver.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har afgivet for meget magt til EU, og det må rulles tilbage. EU er ude af trit med befolkningerne rundtom i Europa,og det er gået for vidt. Ikke mere EU - mindre EU, tak.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er en nationalstat og skal selvfølgelig selv kunne bestemme, hvem der rejser ind og ud af landet.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private udbydere kan give god service, men basale velfærdsopgaver skal stadigvæk være en offentlig opgave.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nok tvivlsomt, om "mange" administrative stillinger kan nedlægges. Man kan administrative stillinger nedlægges og blive til "varme hænder", så ville det være fint.

42 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt fungerer tingene udmærket i det offentlige, men der har været skandaler med fx Skat, så selvfølgelig er der ting, der kan gøres bedre.

43 Det er vigtigere at anlægge en Motorring 5 rundt om København for at lette trafiktrængsel end at investere yderligere i kollektiv trafik

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt både at få gjort noget ved den stigende trafik på vejene, men også at investere mere i den kollektive trafik.

44 Det skal prioriteres højere end tidligere at afsætte penge til at nedbringe trafikstøj fra motorveje og ringveje i beboelsesområder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at dæmpe trafikstøj med skærme, volde, støjsvag asfalt m.m, og der kan blive tale om en kommunal medfinansiering.

45 Der skal sendes færre penge fra Øst- til Vestdanmark i kommunal udligning

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Omegns Storkreds, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Folketingets Formand Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Folketingsmedlem Københavns Omegns Storkreds, Dansk Folkeparti

2007 - 2015

Folketingsmedlem Sjællands Storkreds, Dansk Folkeparti

1998 - 2007

Folketingsmedlem Københavns Amtskreds, Dansk Folkeparti

1995 - 1998

Folketingsmedlem Fyns Amtskreds, Dansk Folkeparti

1987 - 1995

Folketingsmedlem Fyns Amtskreds, Fremskridtspartiet

1984 - 1987

Folketingsmedlem Københavns Amtskreds, Fremskridtspartiet

2015 - nu

Formand for Folketingets Præsidium Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Formand for Udvalget for Forretningsorden Folketinget, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

1989 - 1996

Medlem Nationalbankens repræsentantskab

2009 - 2011

Medlem Repræsentantskabet for Statens Kunstfond

2009 - 2011

Medlem Repræsentantskabet for Statens Kunstråd

Uddannelse

1963 - 1965

Købmandsskolen i København

1954 - 1963

Folkeskole

Erhvervserfaring

1978 - 1984

Hjemmehjælper

1963 - 1967

Kontoransat Forsikrings- og reklamevirksomhed
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Omegns Storkreds, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Folketingets Formand Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Folketingsmedlem Københavns Omegns Storkreds, Dansk Folkeparti

2007 - 2015

Folketingsmedlem Sjællands Storkreds, Dansk Folkeparti

1998 - 2007

Folketingsmedlem Københavns Amtskreds, Dansk Folkeparti

1995 - 1998

Folketingsmedlem Fyns Amtskreds, Dansk Folkeparti

1987 - 1995

Folketingsmedlem Fyns Amtskreds, Fremskridtspartiet

1984 - 1987

Folketingsmedlem Københavns Amtskreds, Fremskridtspartiet

2015 - nu

Formand for Folketingets Præsidium Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Formand for Udvalget for Forretningsorden Folketinget, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

1989 - 1996

Medlem Nationalbankens repræsentantskab

2009 - 2011

Medlem Repræsentantskabet for Statens Kunstfond

2009 - 2011

Medlem Repræsentantskabet for Statens Kunstråd

Uddannelse

1963 - 1965

Købmandsskolen i København

1954 - 1963

Folkeskole

Erhvervserfaring

1978 - 1984

Hjemmehjælper

1963 - 1967

Kontoransat Forsikrings- og reklamevirksomhed

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet