PERSONPROFIL

Palle Christiansen

Liberal Alliance

Kandidat ved kommunalvalget i Allerød

Født 25. juni 1973 i Taastrup Gift 3 børn

I

Palle Christiansen var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance til kommunalvalget i Allerød kommune. Palle Christiansen blev ikke valgt ind.

Palle Christiansen har tidligere haft en politisk karriere for Demokraterne på Grønland, hvor han har været medlem af to kommunalbestyrelser og medlem af det grønlandske parlament i 11 år. Fra 2009 til 2011 var han Finansminister, og fra 2009 til 2011 var han Kultur-, uddannelses-, forsknings- og kirkeminister på Grønland.

Palle Christiansen er uddannet tandlæge fra Københavns Universitet. Han arbejder i dag som tandlæge, og han driver sideløbende fire virksomheder.

Privat er Palle Christiansen gift og far til tre.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 88 Liberal Alliance in total 367

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Skat

Med kandidatens egne ord

Allerød skal være en kommunen i løbende og gennemtænkt udvikling. Vi skal have nogle folkeskoler hvor elever og undervisere trives og hvor de elever som kommer ud fra skolen, har et niveau der gør, at de reelt får et frit uddannelsesvalg for fremtiden. Vi skal være konkurrencedygtige i at kunne tiltrække og fastholde virksomheder, så vi igen kan tiltrække nye borgere.

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af skoler skal naturligvis afstemmes med antallet af elever, men jeg ønsker ikke kæmpe skolefabrikker, hvor elevernes trivsel er dårlig. Jeg ønsker en samlet plan for de offentlige bygninger, så vi løbende bygger nyt og river gamle og udtjente bygninger ned. En kondemneringsplan og byggeplan som hænger sammen. På den måde kan man udfase gamle skoler i tide og sikre elverne gode rammer for deres undervisning og sociale trivsel.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan naturligvis altid inddrage nye områder til vækst, men man kan også se på mulighederne indenfor den gældende kommunalplan. De grønne områder er et aktiv, som er med til at tiltrække nye medborgere og derfor skal vi ikke inddrage disse, hvis ikke det er nødvendigt.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik er tilfredsstillende og derfor bør de mange billister som er i kommunen tilgodeses mere. Dette skal ske i tæt samarbejde med regeringen, så vi kan få udvidet motorvejen mod nord til 2 spor.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være en opgave for dem som modtager affaldet.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der afsættes mange penge til området og de gør godt gavn. Jeg tror på, at det kommunale budget byder godt ind og at man gennem sponsorater kan trække flere penge ind til klubberne.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal køre på almindelige markedsvilkår.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke mit indtryk, at det er et problem i Allerød Kommune.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har desværre mange problemer med at Sandholmlejren ligger klods op ad Allerød. Det skaber utryghed, da de fleste i Sandholmlejren ikke er asylansøgere, men har andre grunde til at ville opholde sig i Danmark. De reelle asylansøgere som kommunen huser har jeg ikke oplevet giver tilsvarende problemer. De vil dog i starten udelukkende udgøre en byrde fremfor en ressource.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fra det offentlige skal man lave en meget præcis udbudsplan, så ingen er i tvivl om, hvilke opgave man ønsker udført og på hvilket niveau. Så skal så mange opgaver som muligt ud i ægte udbud. Dvs ikke udbud hvor offentlige firmaer eller hybrider mellem det offentlige og private byder på opgaverne.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør kunne klares indenfor det nuværende budget.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Elevtallet skal ned og den nuværende skolereform skal skrottes. Den er og bliver en katastrofe. Dårlig trivsel ses tydeligt. Så i stedet for at nedlægge skoler, kan man nedbringe antallet af elever i hver klasse. Det giver mere ro og mere tid til den enkelte elev.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kender jeg ikke noget til.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mit mål er konkret, at skatten over de næste fire år, samlet set falder med 1 procentpoint. Dvs 0,25 5 pr år. Så kan man uden problemer tilpasse det offentlige budget denne plan.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uklart udsagn. Hvad skal disse midler anvendes til?

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at der skal bruges flere penge på det, men man kan godt øge fokus på problemet og få det løst indenfor den nuværende budgetramme.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved ordentlig projektering og efterfølgende projektstyring kan begge dele omnås.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begge behov bør kunne efterleves, hvis man kigger kritisk på de nuværende kommunalplaner og evt tager den nuværende prioritering af arealer op til fornyet gennemgang.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er ikke en kommunal opgave. Det skal fx konferencecentre gøre eller de nuværende institutioner.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i forvejen afsat mange midler til familieområdet og disse skal man så bruge mere målrettet. Det kan ske gennem en højnelse af niveauet på indberetninger fra fx skoler, så hjælpen kommer tidligere og mere målrettet dem som reelt har brug for det.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tiltagene findes i dag og integrationen skal ske ved at begge parter ønsker det og gør en reel indsats for at det lykkes. Flere penge er ikke en løsning på dette problem.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal ikke pådutte en kommune opgaver eller udgifter som ikke bør være i det offentlige. Derfor skal de ældre også frit kunne købe sig til ekstra ydelser. Kan man ikke dette via det offentlige, skal opgaven i udbud eller helt køre på det private marked.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på, at man kan få råd til samtlige opgaver, hvis man kigger dem alle kritisk igennem. Fx er det ikke en kommunal opgave at lave rygestopkurser osv. Så pengene er der, de skal blot bruges med omtanke og fornuft.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pædagogerne er pressede og der er mange børn i institutionerne. Jeg tror ikke på børnefabrikker, hvor der er rigtig mange børn og få pædagoger. Området bør belyses grundigt og resultatet heraf bør tages seriøst. Hvis vores børn skal have en god skolestart, skal de komme fra velfungerende børnehaver.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er og bliver en god investering. Så det skal gøres til et højt prioriteret indsatsområde.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgerne betaler i dag utroligt mange skatter og afgifter. Det samlede skattetryk skal nedbringes og det kan fx være ved at nedbringe grundskylden.

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Allerød Kommune, Liberal Alliance
Medlem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre), Demokraterne

2011 - 2013

Kultur-, uddannelses-, forsknings- og kirkeminister Landsstyret, Demokraterne

2009 - 2011

Finansminister Landsstyret, Demokraterne

Uddannelse

Cand.odont. Tandlæge, Københanvs Universitet

Erhvervserfaring

Tandlæge og iværksætter
I

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Allerød Kommune, Liberal Alliance
Medlem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre), Demokraterne

2011 - 2013

Kultur-, uddannelses-, forsknings- og kirkeminister Landsstyret, Demokraterne

2009 - 2011

Finansminister Landsstyret, Demokraterne

Uddannelse

Cand.odont. Tandlæge, Københanvs Universitet

Erhvervserfaring

Tandlæge og iværksætter

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet