PERSONPROFIL

Ole Bondo Christensen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Furesø

Født 23. december 1957 i Skive Gift 2 børn

A

Ole Bondo Christensen (S) er borgmester i Furesø Kommune, hvor han er formand for Økonomiudvalget. Han er medlem af flere bestyrelser og kommunale råd, udvalg og foreninger bl.a. formand for Vestforbrænding I/S.

Ole Bondo Christensen startede sin politiske karriere, da han blev valgt til byrådet i Furesø Kommune i 2005. Siden valget i 2009 har han været borgmester i kommunen. I sin tid som lokalpolitiker har Ole Bondo Christensen bl.a. arbejdet med kommunal økonomi.

Ole Bondo Christensen er uddannet kandidat i teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning fra Roskilde Universitet. Før han blev borgmester, arbejdede han som kontorchef i Beskæftigelsesministeriet. Privat er Ole Bondo Christensen bosat i Farum. Han er gift med Gyrethe, og sammen har de to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3996 Socialdemokratiet in total 9280
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 5697 Socialdemokratiet in total 9195

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Børn:
Alle børn skal lære og trives. Bedre normeringer. Afskaffelse af unødvendigt dokumentationsarbejde. Renovering af skoler og daginstitutioner efter samlet plan. Bedre hjælp til udfordrede børn - herunder børn med ordblindhed. Erhvervsrettede uddannelsesforløb i udskolingen. Samarbejde med foreninger om gode fritidstilbud.

Ældre
Flere senioregnede boliger og plejeboliger i samarbejde med Seniorråd og Ældresagen. Flere ressourcer til Gedevasevang og Skovgården. Danmarks bedste hjemmepleje. Flere aktiviteter, mere personale og faste læger på plejecentrene. God pleje af både demente og ikke-demente på vores plejecentre. Pårørende råd. Sundere, mere velsmagende ældremad. Forebygge ensomhed.

Miljø og natur
Bevar vores natur. Nej til sprøjtegifte. Ja til økologi. Bæredygtig byggeri. Flere cykelstier. Energirenovering. Mere genbrug. Kvalitet i byudviklingen med god arkitektur og levende byrum. Tidlig borgerinddragelse i alle byudviklingsprojekter. Flere P-pladser ved stationerne. Bedre kollektiv trafik. Ned med trafikstøj. Gode boliger for alle.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Furesø Kommune bør bruge en større del af det kommunale budget til at etablere uddannelsestilbud til unge efter folkeskolen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har sat penge af i 2018 budgettet til en opstart,

2 Eftersom der kommer flere og flere ældre til Furesø, skal kommunen bruge en større del af det kommunale budget på ældreforhold.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have Danmarks bedstehjemmepleje, gode seniorboliger og aktiviteter for ældre, der giver liv og modvirker ensomhed.

3 Ole Bondo Christensen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har samarbejdet helt bredt i Byrådet, og vi har flyttet Furesø i den rigtige retning på en lang række områder

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal modvirke trængsel gennem bedre kollektiv trafik, gode forhold for cyklister og udbredelse af delebiler

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal udbrede vores affaldssortering til også at omfatte etageboliger og rækkehuse

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ligger på en 6. plads med hensyn til kommunale udgifter på idrætsområdet (ud af 98 kommuner). Men vi får brug for flere faciliteter i forbindelse med et stigende befolkningstal

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et flot kulturudbud og mange frivillige foreninger, men på nogen områder kan vi gøre det endnu bedre. Og kulturen er det kit, der binder et lokalsamfund sammen

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne sikre flere ressoucer til socialt udsatte børn, så vi bliver endnu bedre til at bryde den negative sociale arv.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velintegrede flygtninge bidrager til lokalsamfundet. Derfor er det så vigtigt, at vi lykkes med integraionsindsatsen. Det gør vi heldigvis ofte i Furesø

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede private aktører i ældreplejen. Jeg ser ikke behov for, at vi udvider dette. Samlet set har vi en ambition om at have landets bedste hjemmepleje. Det kræver et godt samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og de private. Og vi er godt på vej!

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har investeret i et nyt genoptræningscenter og har et specialiseret hjemmesygepleje team (SHS-teamet) der er gode til at håndtere genoptræning i forbindelse med hjemsendelse fra hospital - og i det hele taget

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge flere penge på daginstitutions- og skoleområdet. Børn er vores fælles fremtid. De skal have gode rammer for deres leg og læring. Og de skal trives

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en meget aktiv beskæftigelsespolitik og hjælper borgerne hurtigt igang med uddannelse og arbejde i et godt samarbejde med de lokalevirksomheder

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er én af de kommuner, der har sat skatten mest ned de seneste 8 år. Jeg vil ikke være med til skattenedsættelse, der udhuler velfærden.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke egentlige ydreområder i Furesø i dag. Men vi har aktive lokalsamfund, der bidrager til at Furesø er en fremragende kommune at bo i. Vi skal samarbejde med lokalsamfundene om, hvordan kommunen udvikles bedst muligt, og hvordan vi prioritere vores ressoucer

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i budget 2018 sat ekstra penge af til en tryghedspakke, der også skal anvendes på ungeområdet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger ganske mange penge på cykelstier allerede, men der er brug for at opprioritere området

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke bygge landzone. Vores rige natur er én af de største aktiver ved Furesø

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Picniq festivallen, Store Flyvedag, Furesø Festvallen er sammen med en række andre arrangementer med til at sætte Furesø positivt på landkortet og skabe gode oplevelser og et lokalt sammenhold. Det skal vi fortsætte med.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En sammenhængende indsats for socialt udsatte er vigtig for sammenhængskraften i lokalsamfundet. Det er også vigtigt for at bryde den negative sociale arv og gøre borgerne mere selvhjulpne og selvforsørgende. Samfundøkonomisk kan en øget indsats her derfor være en god forretning - hvis man vel og mærke gør det på den rigtige måde

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en rigtig god integration i dag og et godt samarbejde med virksomhederne om at løse opgaven

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En god hjemmepleje er kernevelfærd, som alle bør nyde godt af

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have alle med - også de psykisk sårbare. Vi ser frem til et godt samarbejde med Fontænehuset om den opgave. Unge der bøvler med at få fast grund under fødderne skal hjælpe på vej med gode lokale aktivitets- og botilbud. Alle skal have mulighed for at bidrage til - og blive en del af fællesskabet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre god normeringer i vores daginstitutioner og vi skal sikre, at børnegrupperne ikke overstiger en vis størrelse.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private virksomheder flytter allerede til Furesø. Vi skal sikre en god betjening samt en hurtig sagsbehandling af virksomheder. Det er mere afgørende end flere penge

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er én af de kommuner, hvor grundskylden er sat mest ned de seneste 8 år. Jeg ønsker ikke skattelettelser, der udhuler vores fælles velfærd.

Politiske hverv

2009 - nu

Borgmester Furesø Kommune, Socialdemokratiet

2005 - 2009

Byrådsmedlem Furesø Kommune, Socialdemokratiet

2009 - nu

Formand for Økonomiudvalget Furesø Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Vestforbrænding I/S

Uddannelse

1978 - 1986

Kandidat

Erhvervserfaring

2006 - 2009

Kontorchef Beskæftigelsesministeriet
A

Politiske hverv

2009 - nu

Borgmester Furesø Kommune, Socialdemokratiet

2005 - 2009

Byrådsmedlem Furesø Kommune, Socialdemokratiet

2009 - nu

Formand for Økonomiudvalget Furesø Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Vestforbrænding I/S

Uddannelse

1978 - 1986

Kandidat

Erhvervserfaring

2006 - 2009

Kontorchef Beskæftigelsesministeriet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet