PERSONPROFIL

Nina Froberg

Nye Borgerlige

Folketingskandidat i Nordsjællands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Gentofte
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 12. maj 1953 i København Single 2 børn Bor i Gentofte Kommune

D

Nina Froberg (Nye Borgerlige) var i 2017 kandidat for Nye Borgerlige til kommunalvalget i Gentofte kommune. Nina Froberg blev ikke valgt ind.

Hun er bestyrelsesmedlem for partiets lokalafdeling i Gentofte.

Nina Froberg er uddannet som bl.a. projektleder fra CVU Sjælland. Hun har fra 1976 til 1995 arbejdet i det private erhvervsliv, som korrespondent og sekretær bl.a. indenfor rederi- og befragterbranchen samt Landbrugsraadet. Efter hendes uddannelse arbejdede hun med ledige i det daværende Storstrøms Amt, hvor de blev omskolet og kom i arbejde. Efter nogle år i en a-kasse blev hun koordinator på et tværfagligt projekt rettet mod ny-sygemeldte, som dermed hurtigt fik hjælp og kom tilbage på arbejdsmarkedet. Som koordinerende sagsbehandler har hun ligeledes i en årrække arbejdet tværfagligt med sundhedsvæsenet indtil hendes nuværende arbejde, hvor hun fungerer som juridisk vejleder og kvalitetssikrer for hendes medarbejderes arbejde, inden det sendes ud af huset. Privat er Nina Froberg mor til to børn.

Mærkesager

  • Ældreområdet
  • Flygtninge og indvandrere
  • Bureaukrati
  • Hospitaler og sundhed
  • Skattepolitik

Med kandidatens egne ord

Sænkning af skattetrykket, decentralisering i stedet for centralisering og en reduktion i antallet af djøffere , mellemledere og konsulenter er de emner, jeg prioriterer højest ud over Nye Borgerliges tre ufravigelige krav. Borgerne skal kunne beholde flere af deres egne penge, så pengene kan komme ud og "arbejde" i samfundet. Det vil øge antallet af iværksættere, som vil øge skatteindtægterne. Centralisering fjerner ansvarsfølelsen og motivationen ude i de små samfund. Decentralisering vil reducere en masse administration, djøffere og mellemledere. Topstyringen fra Christiansborg skal stoppe. Ansvaret og beslutningerne skal tilbage til borgerne, de enkelte skoler og sygehuse, de lokale politistationer, (som skal genetableres) og hjemmeplejen. Det skal ikke være regneark, der bestemmer, hvor lang tid "fru Hansen" får hjælp. Det skal være hendes behov! - og så skal plejepersonalet være uddannede og kunne tale og forstå danske. Det er uværdigt, at ufaglærte har lov til at passe de ældre.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige mener, at alle bør forsikre sig mod arbejdsløshed. Vi mener også, at dagpengesystemet skal finansieres af arbejdsmarkedets parter og ikke over skatten. Til gengæld skal arbejdsløshedsforsikringen være mere fleksibel, så man kan tilkøbe sig større dækning og eventuelt også en kortere optjenings-periode gennem en højere præmie.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor skal være mindre – ikke større. Der er ansat 6.000 flere i den offentlige sektor alene i 2018. Den udvikling skal vendes, så den private sektor bliver større og den offentlige mindre.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løndannelsen er ikke et område, politikerne skal beskæftige sig med. Det er arbejdsmarkedets parter, der i Danmark aftaler lønnen. Politikerne skal lovgive mindst muligt om arbejdsmar-kedsforhold, men til gengæld holde justits med, at de regler, der er, bliver overholdt.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler allerede omkring 16 procent af udgifterne til sundhed gennem brugerbetaling på især medicin og visse behandlinger. Så længe skatten er så høj, skal der ikke indføres yderligere brugerbetaling.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke afgørende om sundhedsydelsen leveres af et offentligt hospital eller et privat, men danskernes sundhedssystem skal afbureaukratiseres. Alt for mange ressourcer bruges på kontrol, skemaer og administra-tion. Det skal foregå ved, at politikerne bestemmer mindre og fagpersonerne mere. Det vil i sig selv give mere plads til at private udbydere af sundhedsydelser kan komme frem og konkurrere på pris og kvalitet med det offentlige.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør altid ligge en lægefaglig prioritering til grund for de behandlinger, der tilbydes i sundhedssystemet. Det er almindeligt anerkendt, at nye behandlingsmeto-der er dyre, men Danmark er et rigt land, og skal i fremtiden kunne tilbyde sine borgere den nyeste og bedste behandling. Derfor er det afgørende, at Danmark fører en vækstpolitik, som vil gøre den samlede kage større, således at der også i fremtiden vil være råd til et moderne sundhedsvæsen.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændingepolitikken skal løses fra bunden. Stramninger i form af lappeløsninger virker ikke. De betyder i bedste fald, at udviklingen går langsommere, men stadigvæk i den forkerte retning. Der skal indføres et totalt asylstop. Flygtninge skal udelukkende hjælpes i nærområderne. Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom, og så skal udlændinge, der kommer her til selvfølgelig forsørge sig selv. Retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, der skal ingen slinger i valsen være. Udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom. Det skal skrives ind i loven, at disse paragraffer har forrang frem for afgørelser ved den europæiske menneskerettigheds-domstol.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikerne har skabt et problem for danskere, der for-elsker sig i en udlænding. Det er svært at få sin livsled-sager med til Danmark. Politikerne har delt statsborger-skaber ud til mange fra MØ og Nordafrika, som ikke deler vores værdier. De foretrækker at hente deres ægtefælle i det tidligere hjemland og fortsætter deres liv efter mellemøstlige værdier. Politikerne har lappet på egne fejltagelser og gjort det vanskeligere for alle danskere at få ægtefællen til DK. De bliver uskyldige ofre.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den økonomiske ulighed i Danmark er meget lille. Det er ikke noget problem, at uligheden målt som Gini-koefficient er steget lidt i de senere år. Problemet i Danmark er, at velfærdsstaten ikke hjælper de svageste godt nok. De psykisk syge, de hjemløse og børn i udsatte positioner har ikke nogen gavn af den store omforde-ling, der foregår gennem den høje skatteopkrævning.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil langt hellere forenkle systemet, således, at syge mennesker kommer væk fra kontant-hjælpsystemet, og de raske tilbydes en basisydelse på 6.000 kroner skattefrit uden modkrav i forbindelse med at kontanthjælp og en række andre supplerende ydelser fjernes. Desuden skal alle tegne en forsikring mod arbejdsløshed.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke først og fremmest ydelsernes størrelse, der afholder folk fra at tage et arbejde. Der er andre barrie-rer såsom et meget formynderisk og kontrollerende system i jobcentrene, som koster rundt med de syge og gør alle raske til klienter, der betyder mere. Det skal vi tage et opgør med. Desuden skal gevinsten ved arbejde lidt eller mere være større. Derfor skal ydelsen aftrappes langsomt, så hver krone, man selv tjener, giver en større gevinst.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Karakterer og prøver i skolen er et godt værktøj for både lærere og elever. Desværre er de nationale tests lavet for politikernes skyld og for DJØF’ernes skyld. Nye Borgerlige mener, at test i folkeskolen skal tilrette-lægges og udføres efter skolens og lærernes behov – ikke for at tilfredsstille politikernes behov for kontrol.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikernes skolereform har lagt skolerne i en spænde-trøje. Nye Borgerlige vil sætte skolerne fri af politikernes omklamring og dermed sikre at blandt andet skoledagens længde afgøres på den enkelte skole.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det politiske diktat til skolerne er gået for vidt. Det bør være en faglig vurdering, som bør ligge til grund for, om en elev har bedre af et specialskoletilbud. Det bør også være den enkelte skole, der fastlægger retningslinjer for, hvor mange inklusionselever en klasse kan rumme, eller en lærer overkomme.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke sikkert, at pensionsalderen behøver at blive hævet yderligere end aftalt med velfærdsforliget fra 2006. Men det er afgørende, at pensionsalderen hæves med den forventede levealder. Det vil også afhjælpe problemet, hvis flere sparede mere op til deres egen alderdom

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver flere ældre fremover. De store årgange går på pension og vil heldigvis leve længere, end deres forældre. Det betyder, at samfundet skal blive rigere for at kunne opretholde den samme velfærd til den gruppe. Løsningen er ikke, at opkræve flere penge i skat. Løsningen er at få pengene til at yngle gennem investeringer i private arbejdspladser, udvikling, innova-tion og produktion. Den samlede kage skal blive større, og det bliver den kun ved, at vi sænker skattetrykket og øger væksten.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, det er ikke nødvendigt. Det vil være en god idé at lade flere af pengene følge den ældre, så den ældre i større omfang kunne vælge frit blandt private til at få den hjælp, der er behov for.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et meget stort problem for et mindre antal kommuner, og et mindre problem for et stort antal kommuner. Samlet set er udligningsordningerne både uretfærdige og så komplicerede og uigennemskuelige, at de virker ødelæggende for det kommunale selvstyre

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten er en ren misundelses skat, som er stærkt forvridende for økonomien. Nye Borgerlige vil indføre en flad skat for alle, hvor de der tjener mest, betaler mest, fordi den løn, de betaler skat af er højere.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Differentieret moms i denne form er endnu et forsøg på at regulere borgernes adfærd efter politikernes ønsker og personlige præferencer. Hvis man skal sænke momsen, hvilket i sig selv kræver stor finansiering ved besparelser andre steder, skal det ske for alle fødevarer, som man kender fra blandt andet Tyskland.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønningerne i Danmark er ikke for høje. Det er skatten, der er for høj, så virksomhederne belastes uden, at lønmodtagerne får en krone ekstra at råde over.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe pengene bliver i virksomheden, er der ingen grund til at beskatte dem. Når pengene udbetales i form af udbytte eller løn til ansatte og ejere, skal beskatning finde sted. Det er et sundt princip, som Nye Borgerlige følger, og som betyder, at vi går ind for en total afskaffelse af selskabsskatten.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en falsk forestilling, at en større offentlig sektor giver højere velstand. Det forholder sig omvendt. Den offentlige sektor er blevet så stor og kontrollerende, at den hæmmer danskernes frihed til at skabe øget velstand. I stedet skal de offentlige udgifter koncentre-res på kerneområder, så vi bruger færre penge, men bruger dem bedre på kernevelfærd og på forskning og uddannelse.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil give danskerne mere frihed til at bestemme mere selv – også over deres egne penge. Med mere frihed følger også et større ansvar til at tage vare på sig selv, når man kan.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke brug for flere forbud i Danmark. Der er brug for større personligt ansvar. Det er først og fremmest forældrenes opgave at opdrage deres børn til et sundt alkoholforbrug.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De danske familier skal have øget deres økonomiske råderum. Ikke gennem flere tilskud, men ved at vi sænker eller fjerner en række afgifter, der tynger tungt i familiernes økonomi. Nye Borgerlige vil blandt andet halvere afgiften på benzin og el, helt fjerne registre-ringsafgifterne samt en række afgifter på almindelige forbrugsvarer som øl, vin, spiritus, is og chokolade. https://nyeborgerlige.dk/politik/oekonomisk_plan/

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil fjerne udviklingsbistanden helt til fordel for bedre frihandelsaftaler med de fattige lande. Over skatten skal vi kun betale til nødhjælp og til drift af FN’s flygtningelejre i nærområderne.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland er med Putin i spidsen ikke en venlig nabo. Det er gået ud over Ukraine og Rusland truer også de små baltiske lande. Det skal vi gennem Nato sørge for at beskytte os selv og hinanden imod. Men Rusland er også en partner i den vestlige kulturkreds og på længere sigt bør vi i Vesten arbejde for at de europæiske demokra-tier kommer på bedre fod med Rusland.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks forsvar er forankret i Nato, og det skal det forblive. Nato-samarbejdet på tværs af Atlanten skal styrkes – ikke svækkes. EU bør ikke beskæftige sig med forsvar. EU bør reduce-res til et handelssamarbejde.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Retssikkerheden for unge under 15 år, der begår krimi-nalitet, halter. De bliver i dag anbragt af de sociale myndigheder uden at blive stillet for en domstol, uden tidsbegrænsning af ”dommen” og med ringere anke-mulighed end en 15-årig. Derfor vil vi sænke den krimi-nelle lavalder og sikre, at en eventuel sanktion kun udstås sammen med jævnaldrende, samt at formålet med sanktionerne er opdragelse og resocialisering.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straf for vold og voldtægt bør sættes op. Kriminelle udlændinge skal slet ikke resocialiseres. De skal udvises konsekvent og efter første dom. Men for danske fanger, bør der være et resocialiseringsprogram, der sikrer færre tilbagefald og giver håb hos den indsatte om, at der er en vej til en normal tilværelse, hvis man vælger at yde en personlig indsats og tage ansvar for sit eget liv.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straffene for vold og voldtægt er ude af trit med befolkningens retsfølelse. Derfor skal straffene sættes op. Straf tjener både som afskrækkelse og som et middel til at undgå selvtægt i et retssamfund.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt at håndtere affald på en måde, så mest muligt kan genanvendes. Initiativerne skal dog drives af fornuft og ikke af ideologi. Der skal være økonomisk rimelighed i de mål om genanvendelse, der stilles op.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige går ind for at fjerne registreringsafgiften på alle biler. Det er en uhensigtsmæssig afgift på mobilitet og koster både arbejdspladser og mobilitet. At sænke afgiften på elbiler alene løser kun et lille problem, men vil være bedre end ikke at lette afgifter overhovedet.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Afgifter på forurening skal dække de udgifter samfundet påføres. De skal ikke bruges som en pengemaskine for staten.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være grænsekontrol både ind og ud af landet. Ind i landet, fordi det er afgørende, at vi har styr på, hvem vi lukker ind, og har mulighed for at afvise udviste og uønskede på grænsen. Ud af landet, for at kunne fange og afsløre tyvebander, der hver dag uhindret kører ud af landet med tyvekoster

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige går ind for frihandel og for et arbejds-marked, hvor virksomhederne kan få arbejdskraft fra udlandet, når behovet er der. Men det er afgørende, at love, der gælder i Danmark, vedtages af det danske folketing og ikke i EU. Derfor er vi modstandere af den politiske union, som det gamle EF har udviklet sig til. Vi ønsker, at danskerne skal have deres nationale suve-rænitet tilbage, så danskerne selv afgør, hvad og hvor meget, der skal samarbejdes om.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal have hjælp udelukkende i nærområder-ne. De skal ikke her op. Men EU-lejre i Nordafrika løser ikke problemet med mindre vi først afskaffer mulighed-en for at søge spontan asyl. Og gør vi det, forsvinder behovet for at oprette og drive lejre. Vi kan i stedet for vælge at øge støtten til de FN-drevne lejre i de områder, hvor flygtningene er og behovet for hjælp er størst.

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er sket en DJØF’isering i det offentlige. Efter finans-krisen faldt antallet af ansatte i kommunerne, men lønudgifterne steg. Det skyldtes, at man i de år fyrede de varme hænder og ansatte flere af de kolde. Lavtløns-jobs i kernevelfærden blev skåret ned til fordel for de akademiske højtlønsjob. NB vil lukke jobcentrene og derved frigøre 9000 offentligt ansatte til produktive jobs i den private sektor. Jobcentrene koster mellem tre og fire mia. kr. årligt i administration og får kun få i job

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering kan være et godt værktøj, men er ikke en mirakel løsning og ofte meget bureaukratisk. Det vil ofte være en bedre løsning, at lade pengene følge borgerne og privatisere udbuddet af velfærds- ydelserne. Så får man en enkel måde at sikre, at kvalitet og pris følges ad. Privatisering giver større konkurrence og plads i markedet til flere udbydere.

42 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byrden af regler og love vokser år for år. Alene dagpenge-reglerne fylder 29.000 sider og vejer 70 kilo. Antallet af DJØF’ere i staten er næsten fordoblet siden Anders Fogh Rasmussen blev statsminister i 2001.

43 Den kommende Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund skal betales over skatten i stedet for ved brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark betaler vi en af verdens højeste skatter. Derfor skal vi ikke acceptere brugerbetaling. I Nye Borgerlige er vi det eneste parti, der har sat penge af til at gøre Kronprinsesse Marys Bro BETALINGSFRI! Det er kun rimeligt.

44 Det er vigtigere at udvide motorveje til Hillerød, Frederikssund og Helsingør end at investere yderligere i kollektiv trafik

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nordsjællandske folketingsmedlemmer har svigtet. Gang på gang har de lovet trafikinvesteringer til Nord-sjælland, men de har ikke leveret. I Nye Borgerlige har vi finansiering til motorveje. Forholdene for bilisterne er under al kritik. Vi skal heller ikke glemme den kollektive trafik, som mange nordsjællændere bruger til og fra arbejde. Vi vil styrke Kystbanen og privatisere DSB, så driften på S-togsbanen bliver mere stabil – til gavn for kunderne.

45 Der skal sendes færre penge fra Øst- til Vestdanmark i kommunal udligning

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udligningsordningen er uretfærdig, kompliceret og uigennemskuelig. I Nye Borgerlige ønsker vi en gennemgribende reform af hele udligningssystemet.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 45 Nye Borgerlige in total 590

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Børn skal være trygge. I store institutioner møder børnene mange, forskellige voksne. Jeg vil arbejde for mindre institutioner, hvor børnene føler sig trygge og kender alle de ansatte.
Hjemmeplejen skal være til glæde for brugerne. Vi skal have kvalitet i hjemmeplejen. Der skal være tid nok til opgaverne. Hjemmeplejen skal respektere brugerne. Mit mål er, at der skal være tid til at lytte og give pleje på en værdig måde.
Lavere skat. Vi vil spare på antallet af administrative medarbejdere og rækken af mere eller mindre vellykkede projekter. Besparelserne skal komme borgerne til gode igennem lavere skatter.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil foreslå, at Tranehaven ombygges til ungdomsboliger. Den er utidssvarende til brug for indlæggelse og genoptræning af ældre. Jeg er imod planerne om at opføre ungdomsboliger ved Charlottenlund Slot.

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hans Tofte har ikke udvist rettidig omhu i forhold til etablering af ungdomsboliger, som der har været mangel på i mange, mange år. Desuden er det en dårlig idé at etablere en minigetto på Den Internationale Skole i Hellerup. Flygtningene bliver bedre integreret ved at blive spredt ud over hele kommunen i nogle af de lejligheder, som kommunen allerede disponerer over.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er områder i Gentofte Kommune, hvor busdriften er meget dårlig og hvor der er langt imellem busserne. Det er også svært at komme på tværs rundt i kommunen. Dette bør forbedres. Der bør også være bedre vilkår for el-bil-brugere med offentlige ladestandere i Vangede, Ordrup, Gentofte, Charlottenlund og Hellerup.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Administrationen i Gentofte vokser og der etableres et stort antal mere eller mindre effektive projekter. Administrationen bør reduceres, så der bliver flere penge til pleje af de ældre og fastholdelse/reetablering af små børneinstitutioner. Der skal være tid nok til vores ældre borgere og vores børn skal ikke være tvunget til at blive passet på kæmpeinstitutioner.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis flygtninge kommer med en uddannelse, som kan bruges på det danske arbejdsmarked -evt. med en kortere opdatering, vil de kunne være en ressource for lokalsamfundet. Men så længe langt størstedelen lever af overførselsindkomst, er de et økonomisk problem for kommunen.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ældre skal kunne vælge mellem et antal aktører, så de får en tilstrækkelig og stabil pleje. Den kommunale ældrepleje er alt for ringe. Plejerne er i stor udstrækning udlændinge som taler dårligt dansk og ikke er godt nok uddannet. Generelt er der for lidt tid til ordentlig pleje og der er alt for mange vikarer.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal afsættes flere penge til genoptræning, men det skal ikke gå ud over andre sundhedsområder. Begge dele er vigtige for at minimere sundhedsbudgettet på den lange bane. Der skal bruges færre penge på administration, især Djøffer - og pengene skal bruges til forbedret genoptræning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe klasserne skal "bære" inklusion og dermed rumme børn med ADHD, Asperger, etc. skal klassekvotienten reduceres. Men inklusionstanken er ikke hensigtsmæssig - hverken for barnet med særlige behov eller de andre elever. Så vi skal tilbage til at kunne give børn med særlige behov særlige tilbud.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten skal reduceres ved at nedbringe antallet af ansatte i administrationen på Rådhuset.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte er en grøn kommune med en enestående natur ganske få kilometer fra hovedstaden. Vi skal værne om disse smukke områder, både skove, parker og kyststrækningerne.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en samfundsopgave at integrere flygtninge. Det fratager dem ansvaret for eget liv. Hvis man bosætter flygtningefamilierne ude i lokalsamfundet, sørger for at de små børn kommer i daginstitution/skole og forældrene i arbejde, vil det være den mest tilfredsstillende "integration" for alle parter.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien er i mange år blevet beskåret. Det er en regional opgave, som Nye Borgerlige ønsker at ændre, så psykisk syge får den hjælp, de har behov for. Sundhedsområdet i forhold til ældre og børn skal ikke have færre penge.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, helt enig - og pengene skal findes ved at reducere antallet af akademikere i administrationen i Kommunen.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 119 Nye Borgerlige in total 13375

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Børn skal være trygge. I store institutioner møder børnene mange, forskellige voksne. Jeg vil arbejde for mindre institutioner, hvor børnene føler sig trygge og kender alle de ansatte.
Hjemmeplejen skal være til glæde for brugerne. Vi skal have kvalitet i hjemmeplejen. Der skal være tid nok til opgaverne. Hjemmeplejen skal respektere brugerne. Mit mål er, at der skal være tid til at lytte og give pleje på en værdig måde.
Lavere skat. Vi vil spare på antallet af administrative medarbejdere og rækken af mere eller mindre vellykkede projekter. Besparelserne skal komme borgerne til gode igennem lavere skatter.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nye Borgerlige
Medlem af bestyrelsen for Nye Borgerlige Gentofte

Tillidsposter

2016 - 2017

Tidligere Bestyrelsesmedlem Nye Borgerlige, Gentofte

Uddannelse

1998 - 1999

Bachelor Uddannelses- og erhvervsvejleder, CVU Sjælland

2000 - 2005

Pædagogisk Diplomuddannelse (Bachelor) Projektledelse, CVU Sjælland

Erhvervserfaring

2016 - 2018

Faglig rådgiver Sporskift

2018 - nu

Selvstændig erhvervsdrivende Froberg Consulting
D

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nye Borgerlige
Medlem af bestyrelsen for Nye Borgerlige Gentofte

Tillidsposter

2016 - 2017

Tidligere Bestyrelsesmedlem Nye Borgerlige, Gentofte

Uddannelse

1998 - 1999

Bachelor Uddannelses- og erhvervsvejleder, CVU Sjælland

2000 - 2005

Pædagogisk Diplomuddannelse (Bachelor) Projektledelse, CVU Sjælland

Erhvervserfaring

2016 - 2018

Faglig rådgiver Sporskift

2018 - nu

Selvstændig erhvervsdrivende Froberg Consulting

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet