PERSONPROFIL

Niels E. Bjerrum

Socialdemokratiet

Folketingskandidat i Københavns Storkreds, spidskandidat i Bispebjergkredsen
Valgt ved kommunalvalget i København

Født 14. november 1978 i Roskilde Gift 2 børn Bor i Københavns Kommune

A

Niels E. Bjerrum (S) har orlov Borgerrepræsentationen I Københavns Kommune fra d.9.11.2018. Niels er desuden medlem af bestyrelsen i Movia samt By- og Pendlercykelfonden.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.
Han arbejder som administrationschef hos det Det Kongelige Teater, og derudover er han frivillig leder på Roskilde Festival, som han har været tilknyttet siden 1990.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 46 0

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Flygtninge og indvandrere
  • Socialpolitik
  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

STOP HETZEN MOD HOVEDSTADEN
OG UDFLYTNINGEN AF ARBEJDSPLADSER!

GØR LANGT MERE FOR KLIMA OG MILJØ

DESUDEN GÅR JEG IND FOR:
• BOPÆLSPLIGT I ALLE KØBENHAVNERLEJLIGHEDER
• EN KONTROLLERET LEGALISERING AF HASH
• ALDERSGRÆNSE PÅ 18 ÅR FOR OMSKÆRING AF DRENGE
• AT MODTAGE KVOTEFLYGTNINGE IGEN
• STOP FOR BESPARELSER PÅ KULTUR OG UDDANNELSE
• FJERNELSE AF KONTANTHJÆLPSLOFTET
• ET NYT OG RETFÆRDIGT PENSIONSSYSTEM

KORT OM MIG
Jeg er 40 år og bor med min kone og vores to børn i København. Jeg er administrationschef i Det Kongelige Teater og har tidligere været ansat i bl.a. Kommunernes Landsforening og Finansministeriet. Jeg har også arbejdet som folkeskole- og gymnasielærer, pædagogmedhjælper og lagermand. En del af min fritid bruger jeg på Roskilde Festival som frivillig leder. Jeg spiller også meget musik selv og sejler, bl.a med vikingeskibet Havhingsten til Dublin. Jeg har fungeret som domsmand siden 2007.

RING TIL MIG PÅ MOBIL 30 66 38 37, hvis du har spørgsmål eller forslag.

Bh, Niels

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bekæmpe løndumping og sikre gode løn- og arbejdsforhold for alle, der arbejder i Danmark.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange steder i det offentlige, hvor der mangler varme hænder, her skal der ansættes flere. Men en stor offentlig sektor er ikke et mål i sig selv.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence kan være en god ting, men i sundhedssektoren er konkurrencen ofte skæv, fordi det offentlige skal tage sig af typer af behandlinger, som de private kan fravælge.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et meget vanskeligt etisk spørgsmål, som det er umuligt at svare ja eller nej til. Alle skal have den bedst mulige behandling, men dette princip skal ikke åbne for et tag-selv-bord for medicinalindustrien.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på lighed - også i adgangen til sundhedsvæsnet. Det kan dog være rimeligt at have brugerbetaling på fx visse kosmetiske operationer. Tandlægebesøg bør gøres gratis.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en stor integrationsopgave, der endnu ikke er løst.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker en stram udlændingepolitik, så vi kan få løst de eksisterende integrationsproblemer, og vi skal have kontrol med antallet af nytilkomne. Men internationale problemer skal mødes af internationale løsninger, og disse løsninger skal vi støtte op om. Blandt andet derfor bør vi igen tage vores andel af verdens svageste, nemlig FN’s kvoteflygtninge!

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man begår kriminalitet, mens man er gæst i Danmark, så skal man finde et andet sted at være.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Loftet rammer de svageste børnefamilier, hvor flere og flere familier havner i fattigdom og mange sågar på gaden - det er ganske enkelt ikke rimeligt over for disse børn og familier.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror grundlæggende, at langt de fleste ønsker at kunne forsørge sig selv - vi skal skabe mulighederne for, at det er muligt via uddannelse, omskoling og fleksible jobtilbud. Omvendt skal vi holde fast i, at alle skal bidrage med det, de kan.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En central byggesten i vores samfund og fællesskab er, at forskellen på rig og fattig stadig er lille i Danmark. Men udviklingen går desværre den forkerte vej - og den skal vi have vendt for at sikre sammenhængskraften.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusion er som udgangspunkt en god ting. Men jeg tror, vi har gjort både folkeskolen og børn med særlige behov en bjørnetjeneste ved at insistere på så stor en grad af inklusion. Mange børn med særlige behov trives bedst i skolemiljøer, der er specielt tilpasset dem.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke imod karakterer og test af princip. Men vi skal lade lærerne bruge mere tid på det, de er bedst til, nemlig at undervise og dygtiggøre vores børn, og mindre tid på dokumentation, test og afrapportering.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kunne godt ønske mig muligheden for en større lokal fleksibilitet ift planlægningen.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at den grundydelse alle ældre får fra det offentlige, skal være gratis og af en høj kvalitet.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal finde en model, hvor pensionsalderen er differentieret afhængig af typen af job, og hvor længe du har været i beskæftigelse.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældreplejen skal have tilstrækkelige ressourcer, men det skal andre velfærdsområder også. Jeg mener ikke, man kan stille det op på den måde, som en kamp mellem fx børneinstitutioner og ældrepleje.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og det samme bør gælde økologiske/ikke økologiske varer.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på, at de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs, og at det er bedre at udjævne de økonomiske forskelle i samfundet end at gøre dem større.

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bredeste skuldre skal bære det største læs - men i dag sker det på en skæv måde, så ordningen skal kigges efter i sømmene, så fx hovedstaden ikke bliver snydt.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal bidrage til samfundsøkonomien - også de virksomheder, der har gavn af alle fordelene af at operere i et velfungerende samfund.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det betaler sig at investere i vores børn, sundhed, uddannelse og kultur - det styrker Danmark og gør os alle rigere. Men en stor offentlig sektor er ikke et mål i sig selv.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må ikke sætte erhvervslivets konkurrencekraft over styr ved at gå lønamok. Men lige nu er der for mange gyldne håndtryk i toppen, mens den almindelige dansker godt kunne bruge lidt mere i lønposen.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et hævelse af aldersgrænsen vil blot skabe et stort illegalt marked. Forældreinddragelse, oplysning og ansvarlighed er vejen frem.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Også her bør de bredeste skuldre bære det tungeste læs.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg oplever, at niveauet for langt de fleste er fint, som det er i dag - til gengæld skal de svageste børnefamilier hjælpes mere.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod - den bør sættes op. Vi skal hjælpe langt mere i nærområderne.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror grundlæggende på, at man kommer længst med diplomati, men jeg har ingen positive ting at sige om Putin. Hvis der en dag kommer en anden præsident og ny politisk linje i Rusland, så kan vi tage linjen op til ny overvejelse.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med Trump i USA er vi nødt til at indgå i et stærkere samarbejde i EU.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke sætte børn i fængsel. Men vi skal på andre måder vise, at kriminalitet har en konsekvens - også hvis man er under 15 år. Forældrene og deres ansvar skal inddrages langt mere end i dag.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det grundlæggende princip skal stadig være resocialisering - men vi skal straffe fysisk kriminalitet hårdere end i dag.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at straffen for fysisk kriminalitet er for mild i forhold til fx økonomisk kriminalitet.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være langt mere ambitiøse, når det handler om at opnå en grøn omstilling af samfundet.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes grundlæggende, at det er et fint princip, at dem, der sviner mest, også betaler mest.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker en grøn omstilling - men jeg tror mest på, at det sker frivilligt og via positive incitamenter - tvang er ikke vejen frem.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal altid være klar til at udfordre EU’s til tider tunge bureaukrati - eksempelvis det tåbelige flytteræs for parlamentet.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke oprette lejre, men modtagecentre hvor migranter og asylsøgere kan få deres sag behandlet under ordnede forhold, i stedet for - som nu - at kyniske menneskesmuglere tjener millioner på at sende desperate mennesker ud på en livsfarlig flugt over Middelhavet.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ren symbolpolitik uden effekt - jeg tror på et åbent og frit Europa. Men vi skal have styr på EU's ydre grænser.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod - oftest bliver ydelserne både dyrere, dårligere og langt mere ufleksible.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, ikke generelt - men der er stadig områder, hvor der kan optimeres og effektiviseres - specielt inden for statslige organisationer.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Langt de fleste steder er de lavthængende frugter allerede plukket i forhold til effektiviseringer og besparelser i det offentlige. Men skal der spares, skal det hellere være administrative stillinger end varme hænder.

43 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Mjølnerparken, Bispeparken og Tingbjerg for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tvang skal altid være sidste udvej - men omvendt er vi nødt til at sikre, at der ikke opstår ghetto-områder med reelle parallelsamfund - vi skal blande os med hinanden.

44 Staten bør bidrage mere til udviklingen af kollektiv trafik i Storkøbenhavn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker en grøn og bæredygtig omstilling af al vores vores trafik, og det kræver et langt mere ambitiøst og forpligtende samarbejde medlem staten, regionen og kommunerne. Desuden skal kommunerne have bedre muligheder for at gå forrest og afprøve nye metoder og modeller i forhold til grøn omstilling.

45 Der skal fortsat udflyttes statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen, så væksten i Danmark fordeles bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - det er ren symbolpolitik. Udflytningerne er både for dyre, ineffektive og urimelige overfor de ansatte.

Valgresultater

KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1147 Socialdemokratiet in total 76524
KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1039 Socialdemokratiet in total 82819

Mærkesager

  • Trafik
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Københavnere i alle aldre skal opleve, at vi som politikere arbejder benhårdt for at skabe de bedste rammer for deres liv og udfoldelse i vores fælles by. Vi skal understøtte fællesskaber og styrke sammenhængskraften i København og samtidig give plads til den forskellighed, der skaber dynamik og udvikling. København skal være en grøn og attraktiv by med mange træer, altaner, grønne byrum, elbiler og en gennemtænkt offentlig transport, cykelinfrastruktur og et sprudlende kulturliv, der er en storby værdig!

TRYGHED I TRAFIKKEN

Børn og unge skal kunne komme trygt og sikkert til og fra skole samt fritidsaktiviteter, og trygge trafikale forhold skal selvfølgelig også gælde for vores ældre medborgere. Metrobyggeriet og andre anlægsprojekter gør denne udfordring endnu mere central - og vi skal derfor arbejde for bedre fortove, cykelstier, fodgængerfelter og adskillelse af svag og tung trafik i bybilledet.

KULTUR, FRITID OG IDRÆT FOR ALLE

København skal have kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, der er en hovedstad værdig! Vi skal bruge byens parker, søer og tagtoppe mere progressivt, så vi kan give byens borgere bedre mulighed for at dyrke sport og fritidsaktiviteter. Musikskolerne samt kreative fag skal spille en mere central rolle i.f.t. skoler og institutioner.

SOCIAL DUMPING

Jeg synes deleøkonomi er en god ting, så længe der er tale om reel ressourcedeling, hvor udvekslingen af værdier sker under fair forhold. Og med fair forhold mener jeg, at transaktionerne skal være gennemsigtige samt foregå sikkerheds- og forsikringsmæssigt forsvarligt. Overenskomster og skatteregler skal overholdes. Vi vil ikke have social dumping i København.

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn og unge skal kunne komme trygt og sikkert til og fra skole samt fritidsaktiviteter, og trygge trafikale forhold skal selvfølgelig også gælde for vores ældre medborgere. Metrobyggeriet og andre anlægsprojekter gør denne udfordring endnu mere central - og vi skal derfor arbejde for bedre fortove, cykelstier, fodgængerfelter og adskillelse af svag og tung trafik i bybilledet.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal først undersøges hvilke reelle muligheder der er for at bygge andre steder - dels på campinggrunden og dels andre steder i byen.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er for svært at komme frem i København. Det gælder ikke bare for bilerne, men også for vores busser. Vejprojekter skal gennemføres i en bæredygtig ånd, hvor vi fx dedikerer kørebaner til busser og tænker trafikstyring nyt og intelligent.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København skal have kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, der er en hovedstad værdig! Vi skal bruge byens parker, søer og tagtoppe mere progressivt, så vi kan give byens borgere bedre mulighed for at dyrke sport og fritidsaktiviteter. Børn af familier, der ikke har råd til at deltage i foreningslivet, er de børn, der har allermest brug for det. Foreningslivet er noget af det bedste vi har til at få alle børn ind i gode fællesskaber. Her brydes den sociale arv og integrationsopgaver løses.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn af familier, der ikke har råd til at deltage i foreningslivet, er de børn, der har allermest brug for det. Foreningslivet er noget af det bedste vi har til at få alle børn ind i gode fællesskaber. Her brydes den sociale arv og der løses enorme integrationsopgaver.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering KAN i nogle sammenhænge være en god idé - men er det sjældent på de centrale velfærdsområder. Vi ser lige nu mange konkurser og dårlig service samt arbejdsmiljø grundet urealistisk prissætning som følge af udliciteringer.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolen er en af grundstenene for hele vores samfunds sammenhængskraft og fælleskab. En stærk og blandet folkeskole er nøglen til fælles forståelse og kendskab til hinanden. Jeg vil en blandet by - også på skoleområdet.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Christiansborg stiller i forvejen strenge krav til de arbejdsløse. Vi skal passe på med ikke at stramme skruen for meget. Langt de fleste vil virkelig gerne bare have et arbejde. Vejen fra at være arbejdsløs til at komme i job er individuel, og det nytter ikke at stramme skruen for alle.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at høj skat er et middel og ikke et mål i sig selv. Var der økonomisk råderum til det, så jeg gerne at skatten blev sænket. Men kernevelfærd er vigtigere end skattelettelser.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn af familier, der ikke har råd til at deltage i foreningslivet, er de børn, der har allermest brug for det. Foreningslivet er noget af det bedste vi har til at få alle børn ind i gode fællesskaber. Her brydes den sociale arv og der løses enorme integrationsopgaver.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn og unge skal kunne komme trygt og sikkert til og fra skole samt fritidsaktiviteter, og trygge trafikale forhold skal selvfølgelig også gælde for vores ældre medborgere. Metrobyggeriet og andre anlægsprojekter gør denne udfordring endnu mere central - og vi skal derfor arbejde for bedre fortove, cykelstier, fodgængerfelter og adskillelse af svag og tung trafik i bybilledet.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I København må vi tænke intelligent. Vi er en storby der konstant udvikler sig! Havnen og vandområderne skal holdes rene og tilgængelige for alle borgere. Det grønne København skal prioriteres med flere træer og flere parker - og så skal vi give plads til byhaver på byens tage.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn af familier, der ikke har råd til at deltage i foreningslivet, er de børn, der har allermest brug for det. Foreningslivet er noget af det bedste vi har til at få alle børn ind i gode fællesskaber. Her brydes den sociale arv og der løses enorme integrationsopgaver.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe det ikke underminerer vilkårene, kerneydelsen og oplevelsen for dem der ikke har råd, kan fleksibilitet være okay.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnehaver og vuggestuer er ikke et sted hvor vi bare deponerer vores børn. De er vigtige institutioner i vores børns udvikling og læring. Mine børn går selv i institutioner, hvor relationer, udvikling og sund voksenkontakt er i højsædet. Det er afgørende for mig!

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er en erhvervsvenlig kommune - Især for bæredygtige virksomheder - det er godt.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2015 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Socialdemokratiet

2014 - 2018

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesformand By- og Pendlercykel Fonden

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem Trafikselskabet Movia

2014 - 2015

Bestyrelsesmedlem PBU - Pædagogernes Pension

2006 - 2012

Bestyrelsesmedlem Roskilde Festival Gruppen

Uddannelse

2000 - 2008

Cand.Scient.Pol Political science, Københavns Universitet

2003 - 2008

Cand.mag Historie, Københavns Universiet/Åbent Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Administrationschef Det Kongelige Teater

2014 - 2015

Specialkonsulent Statens Administration

2012 - 2014

Fuldmægtig Fødevareministeriet

2012 - 2014

Konsulent Kommunernes Landsforening

2006 - 2012

Informations- og Marketingschef Roskilde Festival

2008 - 2009

Informationschef Johnny Madsens Galleri

2006 - 2007

Gynmasielærer Falkonergårdens Gymnasium

2006 - 2007

Voksenunderviser VUC Vestsjælland Syd

2005 - 2006

Politisk medarbejder Socialdemokraterne

1997 - 2003

Formidler Sagnlandet Lejre
A

Politiske hverv

2015 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Socialdemokratiet

2014 - 2018

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesformand By- og Pendlercykel Fonden

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem Trafikselskabet Movia

2014 - 2015

Bestyrelsesmedlem PBU - Pædagogernes Pension

2006 - 2012

Bestyrelsesmedlem Roskilde Festival Gruppen

Uddannelse

2000 - 2008

Cand.Scient.Pol Political science, Københavns Universitet

2003 - 2008

Cand.mag Historie, Københavns Universiet/Åbent Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Administrationschef Det Kongelige Teater

2014 - 2015

Specialkonsulent Statens Administration

2012 - 2014

Fuldmægtig Fødevareministeriet

2012 - 2014

Konsulent Kommunernes Landsforening

2006 - 2012

Informations- og Marketingschef Roskilde Festival

2008 - 2009

Informationschef Johnny Madsens Galleri

2006 - 2007

Gynmasielærer Falkonergårdens Gymnasium

2006 - 2007

Voksenunderviser VUC Vestsjælland Syd

2005 - 2006

Politisk medarbejder Socialdemokraterne

1997 - 2003

Formidler Sagnlandet Lejre

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet