PERSONPROFIL

Neil Bloem

Socialistisk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 7. juli 1982 i Aarhus I et forhold 1 barn

F

Neil Bloem (SF) var i år 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti ved kommunalvalget i København kommune. Neil Bloem blev ikke valgt ind.

Neil Bloem har været medlem af Borgerrepræsentationen fra 2010 til 2017 i København Kommune, og han var i den forbindelse medlem af Socialudvalget. Ydermere var han Socialistisk Folkepartis Kultur- og Fritidsordfører.

Han har en bachelorgrad i filosofi og samfundsfag fra Århus Universitet.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 848 Socialistisk Folkeparti in total 24830
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 602 Socialistisk Folkeparti in total 27547

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Forbedringer for socialt udsatte

- Flere førtidspensionstildelinger – færre håbløse ressourceforløb og nytteløs aktivering af syge mennesker
- God ledelse, ordentlige arbejdsforhold og uddannede medarbejdere alle de steder, hvor bor-gerne møder kommunen
- Flere faste ressourcer til arbejdet med vores medborgere, der er fanget i stofmisbrug, prostitution og hjemløshed

Gode, trygge og dannende børneliv

- Flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver
- Gratis kultur og foreningsdeltagelse for børn i udsatte familier
- Gratis psykologhjælp til børn og unge, der har brug for det

Minoriteters rettigheder

- Bekæmpelse af diskrimination, hadforbrydelser og social kontrol – oplysning i folkeskolen og tættere samarbejde med civilsamfundet
- Bedre tilgængelighed for og flere fleksjob til vores medborgere med handicap, så de kan få bedre adgang til fællesskabet

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Trafikpolitik handler om benhård prioritering - og når vi skal bekæmpe luftforurening og trængsel fra privatbilisme, så bliver vi nødt til at være konsekvente med både pisk og gulerod. Vi skal jo helst have flest mulige bilister - og især udenbys pendlere - til at lade bilen stå og i stedet bruge vores internationalt førende offentlige transport

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er rigtig glade over, at vi nu har fået reddet Strandengen og arbejder videre for at finde alternative byggeplaceringer til at finansiere regningen fra den kommende Metro Cityring

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det synes jeg. Det klæder generelt Socialdemokratiet, når de arbejder for røde og grønne løsninger sammen med os andre til venstre for den politiske midte.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores børns helbred er vigtigere end pendleres komfort. Vi har ikke brug for flere biler i København - tværtimod skal vi prioritere den offentlige transport og cyklismen. Jeg anerkender naturligvis behovet for handicapkørsel og erhvervskørsel - men almindelig komfortkørsel, der skaber alvorlig trængsel og forurening, skal vi arbejde for at begrænse i videst muligt omfang.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det kan gavne miljøet, så er det en meget lille pris at betale.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavnerne får færre og færre kulturkroner at gøre godt med i gennemsnit. Vi skal have flere fodboldbaner til de unge, så de kan spille i deres eget nabolag. Derudover skal børn i udsatte familier kunne få støtte til klubidræt, hvis familien ikke har råd. Ingen må holdes ude af idrætslivet på grund af fattigdom.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - men dels vi skal gøre meget mere for at nå ud til de grupper, der ikke typisk gør brug af kulturelle tilbud - og dels skal vi sørge for at understøtte kultur bredt, så der er noget til alle behov

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København har mange flere hjemløse, psykisk sindslidende og prostituerede end mange andre byer. Vi har brug for at mønstre en bedre indsats for de mange mennesker, der har det sværere end de fleste - særligt for de unge.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har begrænsede ressourcer i det offentlige og der er også boligmangel i København. I mine øjne er vi dog på mange måder et fattigt samfund, hvis vi ikke kan tage os sammen til at hjælpe et lille antal krigsflygtninge.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - tværtimod. Vi ser de underbydende private firmaer gå konkurs år efter år. Det betyder utryghed for de ældre og en panisk oprydningsopgave for kommunen. Tak, men nej tak.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et svært spørgsmål at tage stilling til, når man ikke ved hvad der konkret skal spares på. Jeg ser umiddelbart ikke nogle oplagte steder at spare på vores vigtige sundhedsudgifter.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker at gøre folkeskolen til det naturlige førstevalg for københavnske forældre. Derfor arbejder vi bl.a. for et loft på 24 elever per klasse for at sikre et bedre læringsmiljø

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget mentalt opslidende at være arbejdsløs - og størstedelen af dem vil allerhelst bare have et arbejde. Vi skal stoppe heksejagten og kontrolregimet med vores ledige medborgere og møde dem med en særligt tilrettelagt indsats, hvor de tilbydes reel beskæftigelse eller kvalificerende efteruddannelse - i stedet for udsigtsløs såkaldt nytteaktivering og virksomhedspraktik

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis den kommuneskatten skal noget, så skal den op. Vi har den niendelaveste kommuneskat ud af 98 kommuner - og samtidig har vi enorme problemer med socialområdet og med efterslæbet på veje og bygninger. Vi skal have balance i skatten igen - velfærden må komme først.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sørge for at byfornyelse og andre tiltag i eksempelvis Nordvest og Sydhavnen også bliver prioriteret i budgetforligene. Vi skal have alle byens områder med i udviklingen.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt afgørende at vi får lukket for fødekæden til banderne. Vi skal have mere opsøgende socialt arbejde, flere fritidsjobtilbud og uddannelsesmuligheder - og ikke mindst exit-programmer til de unge, der gerne vil ud af miljøet og få deres liv på rette spor

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Størstedelen af københavnerne cykler og det er jo også den mindst forurenende transportform, så vi skal selvklart prioritere brede og trygge cykelstier, så flere lokkes ud af bilerne og over på cyklerne.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når man først har udstykket et naturområde til erhvervsejendom, så kommer det ikke tilbage igen. Vi vil gerne værne om den sparsomme natur, som vi har tilbage i byen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg forstår godt behovet for at brande København som en international storby gennem storslåede events eller stævner for at få turistindtægter og gode samarbejdspartnere i udlandet. De penge vi bruger på medfinansiering af den slags events - f.eks. Melodi Grand Prix - kunne vi jo også have brugt på velfærd i stedet. Jeg tænker at det private erhvervsliv og fondene gerne må komme mere på banen her.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må ikke svigte her. Der skal skabes øget tryghed, bedre muligheder for fritidsaktiviteter og jobs til unge og en fremskudt beskæftigelsesindsats, der møder folk på deres egne vilkår

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en meget, meget god investering at hjælpe flygtninge til at etablere sig og blive en del af samfundet. Hvis de ikke får en fair chance for at finde deres ben efter ofte gruopvækkende oplevelser på deres flugt hertil, så bliver det svært for dem at blive både selvforsørgende og en del af fællesskabet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg støtter en universel velfærdsmodel, som vi alle betaler til og alle nyder godt. Det der tilbydes de ældre, der har slidt og slæbt for dette samfund, skal være et højt kvalitetsniveau for alle - uanset størrelsen på pengepungen.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen et svært spørgsmål, fordi der ikke er nogle oplagte sparemuligheder på sundhedsområdet. Det er dog virkelig vigtigt at vi opprioriteret de indsatsen for de sindslidende, så de også kan få et liv med tryghed og værdighed.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi foreslår konkret en minimumsnormering med 3 børn per voksen i vuggestuen og 6 børn per voksen i børnehaven. Når børn bruger så meget tid i institution som de gør i dag, så er det vigtigt, at alle børnene bliver set og at personalet kan sætte deres faglighed i spil og understøtte børnenes udvikling. Hvis vi ikke gør det, så går det udover børnene fra de mest udsatte familier.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for indtægterne , jobsene og bylivet, som særligt små butikker skaber. Hvis disse oplever modstand pga f.eks. forældede regler, vil jeg gerne kigge på bedre fælles løsninger. Det er dog kun i helt unikke tilfælde, at vi bør flytte skatteborgerpenge fra velfærdsområdet over til virksomhedsstøtte - som da vi f.eks. fjernede afgiften på udendørsservering, hvilket med et snuptag gav os rigtig meget mere byliv.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal slet ikke tale om skattelettelser. Vi københavnere har mange vigtige opgaver på velfærdsfronten foran os til at indskrænke det økonomiske råderum yderligere.

Politiske hverv

2010 - 2017

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2007 - 2016

Master's Degree Filosofi, Aarhus University

Erhvervserfaring

Politisk rådgiver
F

Politiske hverv

2010 - 2017

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2007 - 2016

Master's Degree Filosofi, Aarhus University

Erhvervserfaring

Politisk rådgiver

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet