PERSONPROFIL

Morten Schou Jørgensen

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Vallensbæk

Født 12. september 1979 i Vallensbæk Single

C

Morten Schou Jørgensen (K) er kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk Kommune, hvor han er valgt for Det Konservative Folkeparti. Han er formand for Børne- og Kulturudvalget. Han er desuden kommunalt medlem af flere bestyrelser bl.a. medlem af Ungdomsskolens bestyrelse.

Morten Schou Jørgensen er bestyrelsesmedlem og referent for Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Vallensbæk. Han har været opstillet for partiet i kommunen siden valget i 2005, og ved valget i 2013 blev han valgt til byrådet. I sin tid som byrådsmedlem har han bl.a. arbejdet med kultur- og skolepolitik.

Morten Schou Jørgensen er uddannet kandidat i erhvervsøkonomi og matematik fra Copenhagen Business School. Han arbejder til daglig som økonomikonsulent for boligselskabet Bo-Vest, og han har tidligere bl.a. haft lignende stillinger i det offentlige og private erhvervsliv. Morten Schou Jørgensen er desuden lokalformand for Kræftens Bekæmpelse. Privat er Morten Schou Jørgensen bosat i Vallensbæk Strand.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 141 Det Konservative Folkeparti in total 4319
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 93 Det Konservative Folkeparti in total 4309

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Høje ambitioner på børne- og skoleområdet

Rigtig mange børnefamilier vælger at slå sig ned i Vallensbæk. Jeg vil være med til at sikre, at børn her i Vallensbæk får en TRYG opvækst, GODE skoler og ATTRAKTIVE fritidstilbud. Jeg vil fortsat arbejde for udvikling og den høje kvalitet i vores dagtilbud - og så skal der sættes mål for fagligheden i folkeskolen, som vi er i gang med at kvalitetsløfte.

Oprettelse af satellitklasser

Efter folkeskolereformen er sat ind, har vi efter min mening inkluderet ALT for mange børn i klassen, som ville have haft det bedre af at være i et andet tilbud. Vi skal få oprettet satellitklasser på vores skoler, hvor børn med særlige behov og udfordringer kan være i løbet af skoletiden, så der bliver taget hånd om dem og deres behov, uden det går ud over klassekammeraterne.

Et aktivt fritids- og foreningsliv

Vallensbæk er en af de kommuner, der har flest aktive mennesker i fritids- og foreningslivet, og det forpligter os til at skabe gode rammer, hvor frivilligheden udfoldes. Vi har netop indført et nyt bookingsystem som skal gøre det lettere for foreninger og privatpersoner at booke lokaler, og nu er tiden inde til at vi tager næste skridt og åbner vores lokaler uden for "normal" åbningstid.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vallensbæk Kommune skal investere 10 millioner kroner i at nedsætte støjbelastningen for borgere, der er ramt af støj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi har 10 millioner til rådighed, så ER støj et af de største problemer for hele Vallensbæk, som vi skal have gjort noget ved. Vi gør allerede i dag meget lokalt for at bekæmpe støjen ved at bruge støjsvagt asfalt og så har vi indgået samarbejde med Gate 21 om at være Silent City, hvilket har betydet at vi er med til at afprøve nye metoder til at bekæmpe støjen. Hovedvægten (90%) af støjen kommer fra motorvejene, og det er derfor en udgift og problem som staten bør oppebære og løse!

2 Vallensbæk skal udstykke nye byggegrunde til bolig og erhverv, så kommunen kan vækste.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hovedmålet skal ikke være at vækste for at udstykke nye byggegrunde, men hvis det kan løse et behov - som foreksempel nye boliger for ældre eller et plejehjem - så er det selvfølgelig en anden sag. Det er dog vigtigt at vi stadig bevarer grønne rekreative områder, da de er med til at give velfærd til vores borgere.

3 Henrik Rasmussen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Henrik har gjort det helt fantastisk, han har sørget for at holde fokus på økonomien og kerneopgaverne, så vi er kommet godt ud på den anden side af finanskrisen. Henrik har visioner og ambitioner for Vallensbæk, så vi også fremover kan være en selvstændig kommune, og så er han god til at udfordre systemet og finde nye veje til løsninger på problemer. Henrik stiller altid op når der er arrangementer i kommunen og tager sig tid til at tale med borgerne, og ikke mindst de andre partier i KB.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede i dag indført affaldssortering, således at vi sorterer i 8 fraktioner: Plast, Papir, Glas, Metal, Madaffald, Restaffald, Haveaffald og Storskrald. Det er klart at hvis der bliver vedtaget yderligere sorteringskrav fra Folketinget, så må vi indføre dem, men lige nu er vi en af foregangskommunerne på dette område.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig i at vi skal bruge flere penge til at vedligeholde vores faciliteter, så de fremstår indbydende og funktionsdygtige. Vi har i budgettet for 2018 sat penge af til at bygge en ny svømmehal ved Idrætscenteret, så vi gør allerede meget herfor.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er kunsten og kulturen der binder os mennesker sammen, og derfor skal vi også være med til at understøtte mulighederne for at dette kan lade sig gøre. Vi har allerede mange lokaler foreninger der sørger for et godt kulturliv har i Vallensbæk, og hvis der kommer et ønske fra borgerne om mere hjælp til at lave kulturelle arrangementer, så skal vi have midlerne hertil, men det skal ikke være en kommunal opgave at stå for flere koncerter eller udstillinger, men understøtte - Ja tak.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordelingen er fin som den er i dag.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig i præmissen om at konkurrence på et område medfører effektivitet. Det behøver dog ikke nødvendigvis at være fra private aktører, det kan også være opsatte mål der skal nås, der kan føre til effektivitet. Men det er klart at hvis der ikke er en reel trussel, altså monopol på området, så KAN det betyde at serviceniveauet ikke vil stige.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger allerede i dag RIGTIG mange penge på forebyggelse og det er en bevidst strategi, da vi mener at pengene er givet rigtig godt ud set over en længere periode. Det er dyrt her og nu, men til gengæld kan det spare os for enorme summer på sigt for bl.a. hospitalsophold OG så er det OGSÅ mere VÆRDIGT for personen at kunne klare sig selv og ikke være afhængig af andres hjælp.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her i Vallensbæk er det skolebestyrelserne, der bestemmer antallet af klasser, der skal oprettes på en årgang. Det er dem der sidder med den faglige kompetence og da der afsættes penge pr. elev og ikke pr. klasse, så er der ikke noget initiativ til at klasserne skal være store.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I den seneste opgørelse har Vallensbæk en ledighed på 3,4%, hvilket er det laveste i otte år! Vi gør rigtig meget for at vores ledige skal komme i job igen (hvis de kan magte det), for det at have et job bringer mange positive aspekter med sig, som f.eks. socialt samvær med andre mennesker, ud over at få sin løn og dermed kunne betale sine regninger.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ville ønske at vi havde råd til at sætte skatten ned, for pengene har det bedst i borgernes egen lomme. Men som ansvarlig politiker her i Vallensbæk har det ikke været muligt at gøre det endnu, for det skal ikke ske på bekostning af velfærd: skoler, daginstitutioner eller ældrepleje for at bare at nævne nogle. Men hvis der en dag skulle være mulighed herfor så mener jeg at pengene har det bedst hos borgerne, det er trods alt dem som har afleveret dem til os.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke nogen yderområder i Vallensbæk - når vi tilfører penge til et område er det efter BEHOV og ikke på grund af placering!

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger allerede i dag penge på dette område, og der er ikke noget der indikerer at det er nødvendigt at afsætte flere penge hertil. Det er klart at hvis dem som sidder med det til dagligt kommer og fortæller os, at de ikke kan nå at udføre deres opgaver pga. for få hænder, så må vi se på hvordan vi får allokeret flere midler til dette område, for det er et ekstremt vigtigt område.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vallensbæk har allerede i dag et stort stisystem for cykler og jeg ser derfor ikke et behov for flere cykelstier, men selvfølgelig skal disse vedligeholdes, og det har vi allerede sat penge af til.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi tiltrækker allerede i dag rigtig mange kulturelle begivenheder - her i sommer havde vi VM for F18 i Vallensbæk Havn, der var DM for Rulleskøjter i Vallensbæk Idrætscenter og Vallensbæk Ridecenter har haft flere store stævner, så der gøres allerede rigtig meget herfor. Hvis det er nogle arrangementer der giver mening for Vallensbæk er det en god idé at bruge nogle flere ressourcer herpå, da det også er med til at brande kommunen, men det giver ingen mening at holde en stor koncert.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede i dag et velfungerende integrationsprogram for flygtninge, så de bliver en del af lokalsamfundet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kommunale ældrepleje skal tilbydes gratis til ALLE - fordi nogle ældre har valgt at disponere deres midler således at de har flere end gennemsnittet når de er ældre, så skal de jo ikke straffes. De har allerede igennem et langt arbejdsliv betalt skat og dermed bidraget til samfundet, så de også kan nyde godt heraf i deres alderdom.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det fungerer fint som vi har det i dag.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har netop i budgettet for 2018 afsat penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke bruge kommunale penge til at annoncere efter private virksomheder, men vi skal selvfølgelig understøtte virksomhederne, så de har lyst til at slå sig ned hos os. Det gør vi bl.a. ved at have fokus på god adgang til områderne og en hurtig byggesagsbehandling på kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Formand, Børne- og Kulturudvalget Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - 2017

Næstformand, Social- og Sundhedsudvalget Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkeparti, Vallensbæk vælgerforening
Bestyrelsesmedlem Ungdomsskolen

Uddannelse

2010 - 2012

Kandidat Erhvervsøkonomi og matematik, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2015 - nu

Økonomikonsulent BO-VEST
C

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

2016 - nu

Formand, Børne- og Kulturudvalget Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - 2017

Næstformand, Social- og Sundhedsudvalget Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkeparti, Vallensbæk vælgerforening
Bestyrelsesmedlem Ungdomsskolen

Uddannelse

2010 - 2012

Kandidat Erhvervsøkonomi og matematik, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2015 - nu

Økonomikonsulent BO-VEST

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet