PERSONPROFIL

Merete Them Kjølholm

Radikale Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Allerød

Født 25. april 1972 i København Gift 2 børn

B

Merete Them Kjølholm (R) er byrådsmedlem i Allerød Kommune. Hun er medlem af Økonomiudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Merete Them Kjølholm har en bachelor i økonomi fra Københavns Universitet og er ingeniør i miljøteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet. Hun arbejder til daglig som specialkonsulent, civilingeniør og projektleder for Beredskabsstyrelsen, og hun har tidligere bl.a. arbejdet som vandingeniør for Bo Jensen Vandbehandling og teknisk ingeniør for Netafim Australia. Merete Them Kjølholm er desuden bestyrelsesmedlem og kasserer for Ingeniører uden Grænser. Merete Them Kjølholm har fagligt beskæftiget sig med en bred vifte af opgaver herunder; miljø, landbrug, vand, spildevand, beredskab, materiel og anlægsanskaffelser, EU-udbud, investeringsplanlægning, økonomi, regnskab, projektledelse, strategi og organisation mm.

Privat er Merete Them Kjølholm bosat i Allerød

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 254 Radikale Venstre in total 915

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

FOLKESKOLEN
Folkeskolen er fundamental i vores samfund - også i Allerød, og det skal vi værne om. Folkeskolerne i Allerød skal fortsat være det foretrukne valg, og vi skal have oprettet forældrenes tillid bl.a. ved at give dem medindflydelse, der hvor deres barn er (følger deres barns matrikel). Der skal sættes øget fokus på indhold, og vi skal derfor arbejde mod at driftsmidler til skolerne skal gå til indhold og læring og ikke til vedligeholdelse af bygningsmasse. Folkeskolen skal styrkes, så eleverne får en endnu bedre skole, hvor trivsel og læring går hånd i hånd. Vi skal nemlig investere i vores børn og unge, så vi kan give dem den generationsgave, som de fortjener.

BEDRE ØKONOMISTYRING OG PRIORITERINGER
I Allerød Kommune skal vi udnytte de økonomiske ressourcer og muligheder, som vi har til rådighed, så vi får mest mulig for pengene til gavn for os alle samlet set. Det betyder bl.a., at vi skal holde driftsomkostninger nede på bygninger og andet, som ikke direkte påvirker serviceniveauet. Vi skal også tænke på den arv, vi giver videre til de kommende generationer, og vi skal derfor planlægge langsigtet i forhold til bygningsmassen, så vi ikke skubber en stor vedligeholdelsespukkel foran os. For der skal også være børneinstitutioner, skoler og plejehjem i Allerød om 10, 20 og 30 år – det er også en del af vores ansvar.

KLIMA, MILJØ OG NATUR
Vi bor midt i dejlig natur omringet af marker og skov. Det skal vi fastholde. Den grønne omstilling er vigtig, og det er helt afgørende, at vi både lokalt og globalt sætter initiativer i gang, så vi bruger vores ressourcer med fornuft og forurener mindre. Derfor skal vi reducere CO2 udslippet i Allerød og investere i grønne løsninger i alle vores kommunale bygninger. Energiforbruget skal nedsættes og vi skal øge anvendelsen af vedvarende energikilder. Udarbejdelse af et CO2-regnskab for den kommunale forretning sikre, at mål kan følges, men skaber også synlighed. Allerød skal arbejde målrettet for at indføre miljørigtig af...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at vi skal bruge penge på indhold og ikke mursten. Derfor vil bygnings-komprimering være en mulighed for at flytte udgifter til drift og vedligeholdelse af bygninger over på indhold, kvalitet og videreudvikling af skolen, herunder den åbne skole. Derudover er der et stort efterslæb på driften af skolebygningerne, som også skal håndteres.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at der har været arbejdet for brede politiske budgetforlig.

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, det er vigtigt, at vi fastholder de grønne bælter rundt om henholdsvis Lillerød, Blovstrød og Lynge. Derfor skal inddragelse af flere grønne arealer til bebyggelse skal nøje overvejes og der skal tages hensyn til såvel miljø som natur.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at vi skal prioriter en mere grøn kollektiv trafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at vi skal have mere affaldssortering ved kilden og at mere af vores affald skal kunne genbruges.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har været afsat for mange midler til idrætsanlæg uden sammenhæng. Jeg vil gerne være med til at støtte det frivillige arbejde på området fx ved at mindske administration mm.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at der pt. afsættes nok midler til kultur i Allerød og at der er andre områder der grundet efterslæb og besparelser bør opprioriteres.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener godt at Allerød kan håndtere de grupper af flygtninge vi får ind. Vi skal være bedre til at skabe muligheder for flygtningene så vi så mange som muligt i arbejde.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at opgaver som omsorg og personlig pleje skal udliciteres.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hurtig genoptræning kan betyde færre omkostninger på lang sigt og færre sygefraværsdage for dem med arbejde.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at antallet af eleverne kan give have en effekt på bl.a. ro i klasserne og dermed indlæring for den enkelte elev. Men det afhænger af klassesammensætningen og antallet af børn med specielle behov og udfordringer.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at det er vigtigere at få styr og balance i Allerøds økonomi inden for de rammer som er givet. Det betyder, at vi får styr på bygningernes vedligeholdelsesefterslæb og at servicerammen prioriteres til service og velfærd.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at det er meget vigtigt med fokus på de unge og SSP arbejdet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at det er vigtigt at vi bl.a. ved etablering af cykelstier og skaber rammerne for, at man vælger cyklen frem for bilen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi i videst mulig omfang skal fastholde vores natur. Derudover skal vi tiltrække grønne virksomheder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at der skal afsættes midler til SSP arbejdet og at der løbende bør være fokus på at hjælpe og støtte udsatte unge.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der afsættes allerede nu midler og kommunen gør et fint stykke arbejde. Men der kan gøre endnu mere og jo flere der integreres og kommer i arbejde jo billigere for kommunen på lang sigt.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at så længe man kan klare sig selv skal man også klare selv. Der skal være basale behov som er dækket uagtet din formue.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at der er vigtigt at skabe fokus på sindslidende og sociale indsatser, der kan bidrage til at skabe et meningsfyldt liv. Om midler tages fra sundhedsområdet skal være en prioritering i forhold til hvad der giver mest værdi.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal gøres en indsats for at tiltrække grønne virksomheder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at vi skal indrette vores beskatning/grundskyld således at vi ikke tilgodeser det 10 % rigeste, men får en mere fair fordeling.

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget. Allerød Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Allerød Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem og kasserer Engineers Without Borders Denmark

Uddannelse

1994 - 1999

Master of Science Engineering, water and wastemanagement, environment, DTU - Danmarks Tekniske Universitet

1991 - 1994

Bachelor Økonomi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Specialkonsulent Beredskabsstyrelsen

2007 - nu

Civilingeniør og projektleder Beredskabsstyrelsen
B

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget. Allerød Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Allerød Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem og kasserer Engineers Without Borders Denmark

Uddannelse

1994 - 1999

Master of Science Engineering, water and wastemanagement, environment, DTU - Danmarks Tekniske Universitet

1991 - 1994

Bachelor Økonomi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Specialkonsulent Beredskabsstyrelsen

2007 - nu

Civilingeniør og projektleder Beredskabsstyrelsen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet