PERSONPROFIL

Martin Ancher

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Københavns Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 19. juli 1985 i Herlev I et forhold Bor i Københavns Kommune

I

Martin Ancher var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance ved Kommunalvalget i København kommune. Martin Ancher blev ikke valgt ind.

Han er uddannet cand.jur fra København Universitet og arbejder nu som fuldmægtig i Centraladministrationen.
Martin Ancher var herudover frivillig rådgiver i Københavns Retshjælp fra 2012-2016.

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Økonomi
  • Retspolitik
  • Skattepolitik
  • Beskæftigelse

Med kandidatens egne ord

Lavere skat
Jeg vil fjerne ejendomsskatten og topskatten, derudover vil jeg gerne sænke selskabsskatten og bundskatten. Det skal kunne betale sig at arbejde og gøre en ekstra indsats, og ingen skal forsørge staten før de kan forsørge sig selv.

Sænke den kommunale udligning

Sidste år tabte Københavns kommune hele 1.082 millioner kroner på den kommunale udligning - Frederiksberg tabte 1.479 millioner kroner. Naturligvis skal alle kommuner have mulighed for at tilbyde service og velfærd på lige økonomiske vilkår. Jeg mener dog, at udligningsordningen er gået alt for vidt - der sendes for mange penge over Storebælt.

National selvbestemmelse

EU skal udelukkende have fokus på fred og frihandel i EU. EU skal ikke bestemme, hvordan den danske ferielov skal se ud - eller hvordan danske familier afholder og fordeler barsel.

Klima
Danmark skal afsætte 3,7 mia. kr. hvert år.til en klimaforskningsfond. Vi skal finde de rigtige løsninger ikke begrænse os selv.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på hvilke afgifter/skatter der menes

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal prioritere sin udviklingsbistand

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi skal ikke sætte afgifterne op - lad os sætte fx el afgiften ned - dansk strøm er nemlig grøn.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Mjølnerparken, Bispeparken og Tingbjerg for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Staten bør bidrage mere til udviklingen af kollektiv trafik i Storkøbenhavn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da den kollektive trafik generelt både er dyr og ineffektiv, er det vigtigt at få brudt op med monopoldannelsen og i højere grad få inddraget private aktører på transportområdet. Da langt størstedelen af persontransporten foregår på de danske veje, er det også både nødvendigt og naturligt at placere hovedparten af statens infrastrukturelle investeringer her. Der kan i København, som et befolkningstæt område, være grund til løbende at overveje ny udvikling af metroen.

45 Der skal fortsat udflyttes statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen, så væksten i Danmark fordeles bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 209 Liberal Alliance in total 11822

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

- Færre bureaukratiske regler
Jeg så gerne, at beskæftigelsessystemet blev mere enkelt og overskueligt for borgere, virksomheder og sagsbehandlere. Jeg vil meget gerne luge ud i overflødig aktivering, ineffektive ressourceforløb og nyttesløs projektmageri.

- Fremkommelighed for alle uanset transportmiddel
Trængselsproblemerne i København indebærer at mange biler står i tomgang, når der skal findes parkeringspladser (som der er alt for få af), dette giver en forøget partikelforurening.

- Et stærkt civilsamfund
Jeg ønsker meget mere frivillighed og mere civilsamfund indfor særligt kultur- og fritidsområdet. (som tidligere bestyrelsesmedlem i en stor idrætsforening, ved jeg hvor uundværlige frivillige er (særligt når det gælder idræt).

- Bedre forhold for de erhvervsdrivende
Jeg vil gerne arbejde for at sænke dækningsbidraget (afskaffe det), for på den måde at sørge for, at der er folk, som har lyst til at drive selvstændig virksomhed i byen. Det er både din lokale cykelsmed, din frisør, din kiosk, dit lokale pizzeria og mange andre erhvervsdrivende som er med til at skabe det byliv, som vi alle holder så meget af.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der afsættes flere penge til de virkeligt udsatte borgere i København, som fx narkomaner, kan det være en god prioritering. Jeg så fx gerne, at vi fik langt flere fixerum i byen.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer helt an på, hvilken kultur de kommer fra, samt deres vilje til at blive en del af et dansk samfund med danske værdier.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi sænker kommuneskatten fra de nuværende 23,8 pct. til 20 pct. vil en sygeplejerske kunne beholde 8.745 kr. ekstra.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere penge kan ikke gøre en forskel alene. Der er behov for at tænke smartere. Jeg så gerne en forenkling af reglerne på både beskæftigelses- og socialområdet. Hvis sagsbehandlerne skal bruge mindre tid på komplicerede og unødige regler, vil der ikke være behøv for flere midler til området – bare en bedre prioritering.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis forældrene ikke løfter deres forældreansvaret, skal kommunerne udnytte muligheden for forældrepålæg. Jeg vil gerne understrege, at de unges familier også har et ansvar.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi viser tillid til pædagogerne, og lad dem komme væk fra diverse skemaer, der udfyldes til brug for et kommunalt kontrol tyranni, er der ikke nødvendigvis behøv for at øge antallet af pædagoger.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan ikke gå hurtigt nok.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Liberal Alliance

2018 - nu

Medlem af Kgs. Enghave Lokaludvalg Liberal Alliance

Uddannelse

Jurist (cand.jur) Københavns Universitet (KU)

Erhvervserfaring

Fuldmægtig Centraladministrationen
I

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Liberal Alliance

2018 - nu

Medlem af Kgs. Enghave Lokaludvalg Liberal Alliance

Uddannelse

Jurist (cand.jur) Københavns Universitet (KU)

Erhvervserfaring

Fuldmægtig Centraladministrationen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet