PERSONPROFIL

Marianne Dithmer

Enhedslisten

Valgt ved kommunalvalget i Herlev
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 17. november 1963 i Greve Single 2 børn

Ø

Marianne Dithmer (EL) er kommunalbestyrelsesmedlem i Herlev Kommune. Hun er medlem af Økonomi- og Planlægningsudvalget, Sundheds- og Voksenudvalget samt Familie- og Forebyggelsesudvalget.

Hun er uddannet sygeplejerske og har de seneste 20 år arbejdet som både sygeplejerske, underviser og projektleder. Undervejs har hun været tillidskvinde på flere af sine arbejdspladser. I dag er hun ansat som underviser på SOSU C i Brøndby. Privat er hun mor til to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 261 Enhedslisten in total 1130
KV 2013 Personlige stemmer 92 Enhedslisten in total 967

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Det skal de, fordi jeg tror på, at vi løfter bedst i fællesskab. Jo bedre vi har det, des mere kan vi løfte. Hvis alle borgere føler sig sunde glade og rasker, kan vi rigtig meget sammen. Det kræver, at de der har funktionsbegrænsninger, får mulighed for støtte til kompensation for deres begrænsning, så de også kan deltage i fællesskabet.
Støtten er fx. transport for dem der skal deltage i fællesaktiviteter, velfærdsydelser til de der ikke kan arbejde så de har råd til at sende deres barn til fodbold, et top super uddannelsessystem, så privatskoler bliver overflødige, lige adgang til arbejde med støtte. Derudover tror jeg på vi skal tage cyklen fremfor bilen, og vælge løsninger som hjælper de mange, for hvor skulle jeg få hjælp hvis ikke fra fællesskabet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Herlev Kommune skal bygge højt i bymidten for at imødekomme efterspørgslen på boliger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan godt bygges lidt op i bymidten men ikke over 4-6 etager. Der hvor der er eksisterende boliger, der ender helt i skygge, skal der ikke bygges højere end de kan få luft og sol.

2 Thomas Gyldal Petersen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Herlev Kommune bør udstykke flere grunde til private boliger for at tiltrække skatteborgere til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er snart ikke mere jord så hvis kommunene selv får brug fro et stykke er der ikke noget at ta´af. Det er noget rod.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan altid blive bedre til at affaldssortere. Udover madam skrald kan vi sørge for at al andet affald kommer på genbrugspladsen i tøj containere eller i KIRRPU til videresalg :-)

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Herlev kommune ligger nr. 1 i landet i forhold til økonomisk støtte til idrætten, så de behøver ikke flere penge tværtimod. Jeg vil anbefale en omfordeling af dele af midlerne så de øremærkes til udvikling af handicapidrætten i kommunen og til udsatte familier som ikke har råd til at sende deres børn til idræt

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kulturen har lidt de sidste 4 -6 år. Der er ikke kommet et eneste nyt kultur tilbud, såvidt jeg er orienteret. Jeg ville rigtig gerne se et blomstrende bibliotek/kulturtilbud i det nordlige herlev, som man har det på biblioteket i bymidten. Og gerne nogle flere tilbud til de unge. Men skal jeg vælge mellem mere kultur eller mere velfærd vælger jeg velfærd lige nu.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvem er de socialt udsatte i Herlev kommune. Det tror jeg er borgere med sindsldelser, omsorgssvigtede børn og unge, ældre uden pårørende med omsorgsbehov. Grupper som også nævnes i andre spørgsmål. Derfor siger jeg også ja til dette spørgsmål.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har modtaget meget få flygtninge i kommunen under 10 det sidste år. Det er ikke mit indtryk at de på nogen måde udgør et problem. Vi har på sigt behov for arbejdkraft på en lang række områder bla.. pleje og omsorgs området, så flere hænder er velkomne i mine øjne

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Herlev kommune har allerede oplevet en konkurs i ældrepleje hos en privat aktør. Vi behøver ikke opleve flere. for det er kommunen der skal "feje" op.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil ikke lægge mig fast på hvad der skal prioriteres på sundhedsbudgettet. Det afhænger helt af det oplevede behov hos byens borgere, så det bliver min opgave at finde ud af hvor skoen trykker allermest. Generelt tror jeg på, at en tidlig indsats som fx. tidlig opsporing betyder at vi fanger sygdoms tegn så de ikke udvikler sig til multiple kroniske sygdomme med store pleje og omsorgs behov til følge. Det er hverken sjovt for borgerne der bliver ramt eller kommunen

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Herlev kommune ligger desværre ret højt i klassekvotienter. Det gavner ikke læringen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er såvidt jeg er orienteret ikke mange arbejdsløse i kommunen så det er ikke min opfattelse. Men jeg kan tage fejl og hvis det er sandt at der ikke gøres en indsats for de arbejdsløse vil jeg selvfølgelig handle på det

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det går simpelthen ikke at sænke skatterne mere, hvis vi vil opretholde eller udvikle vores velfærd i kommunen. Snarer tværtimod med den aldrende befolkning vi har.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i den grad brug for at prioriterer det nordlige Herlev. Der er de sidste år kommet rigtig mange nye borgere og en udvikling af pladsen ved Fakta og Netto er helt nødvendig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet går igen nedenfor...støtte til "socialt udsatte boligområder"

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er planer om en del cykelstier i kommunen de næste år. Særligt i forbindelse med nybyggerierne. Jeg er inkarneret cyklist, så jeg vil holde skarpt øje med om de dækker behovet eller der er brug for flere. Jeg synes børnene skal lære at cykle til skole!! Men det skal ikke gå ud over den offentlige trafik.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen er ualmindelig tæt bebygget. Det går ikke hvis vi "indvaderer" flere af vores naturområder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det lyder spændende, men vi har nok ikke lige faciliteterne til det. Vi vil hellere støtte lokale kulturelle begivenheder

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggelse er bedre end "behandling" så hvis der er kendte eller potentielle problemstillinger i dele af vores bolig områder er det oplagt at sørge for at der prioriteres midler til disse områder ellers ender vi med at have børn og unge med alvorlige problemer.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er min oplevelse at kommunale professionelle gør et godt stykke arbejde i forhold til at støtte nye flygtninge i kommunen. Jeg er ikke helt opdateret med om det er godt nok. Jeg vil love at holde øje med udviklingen hvis jeg bliver valgt, for det er rigtig vigtigt at de hurtigt får en følelse af at de kan klare sig selv og bidrager til samfundet. Alle har brug for at føle sig som en del af fællesskabet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En lang række ældre har igennem et langt liv bidraget til velfærdsydelserne gennem skatterne. Derfor skal de selvfølgelig ikke betale for ydelserne, men der er selvfølgelig en begrænset økonomi i kommunen, så der skal prioriteres ydelser til de, der er mest fysisk og psykisk trængende.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal prioriteres flere midler til sindslidende, men jeg er ikke sikker på det betyder at andre sundhedsområder får mindre for hvad er sundhedsområdet? Sundhed omfatter fysiske psykiske sociale og åndelige forhold hvis du spørger mig. Vi kan jo spare på midlerne til idrætten for en gang skyld, for det er jo også sundhedsområdet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det sidste skræk eksempel jeg hørte var 2 personaler til 9 vuggestuebørn. Det er nødvendigt med minimumsnormerng på 3 vuggestuebørn pr. pædagog og 6 børnehavebørn. 2 til 9 er fuldstændig uforsvarligt. 84% af pædagogerne i Herlevs firtids/klub institutioner oplever de har svært ved at være nærværende overfor børnene i løbet af dagen...der er rum til forbedring!

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

såfremt det er firmaer der vil etablere sociale virksomheder og/eller hvis det er virksomheder som vil tage et socialt ansvar og fx sørger for arbejdsklausuler og ordentlige forhold, og efterleve miljøreglerne

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1071 Enhedslisten in total 93644

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Det skal de, fordi jeg tror på, at vi løfter bedst i fællesskab. Jo bedre vi har det, des mere kan vi løfte. Hvis alle borgere føler sig sunde glade og rasker, kan vi rigtig meget sammen. Det kræver, at de der har funktionsbegrænsninger, får mulighed for støtte til kompensation for deres begrænsning, så de også kan deltage i fællesskabet.
Støtten er fx. transport for dem der skal deltage i fællesaktiviteter, velfærdsydelser til de der ikke kan arbejde så de har råd til at sende deres barn til fodbold, et top super uddannelsessystem, så privatskoler bliver overflødige, lige adgang til arbejde med støtte. Derudover tror jeg på vi skal tage cyklen fremfor bilen, og vælge løsninger som hjælper de mange, for hvor skulle jeg få hjælp hvis ikke fra fællesskabet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal oppririteres men ikke på beskostning af det generelle serviceniveau

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Herlev Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Økonomi- og Planlægningsudvalget Herlev Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Sundheds- og Voksenudvalget Herlev Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Familie- og Forebyggelsesudvalget Herlev Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Sygeplejerske Skt. Lukas

Erhvervserfaring

Underviser SOSU C
Ø

Politiske hverv

2017 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Herlev Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Økonomi- og Planlægningsudvalget Herlev Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Sundheds- og Voksenudvalget Herlev Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Familie- og Forebyggelsesudvalget Herlev Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Sygeplejerske Skt. Lukas

Erhvervserfaring

Underviser SOSU C

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet