PERSONPROFIL

Louis Hansen

Socialistisk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Lejre
Kandidat til regionsrådsvalget i Sjælland

Født 19. juli 1943 i Frederiksberg Gift 3 børn

F

Louis Hansen var i år 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti ved Kommunalvalget i Lejre kommune, og til Regionsrådet i Region Sjælland. Louis Hansen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Han har været medlem af SF siden 1962 og har været bestyrelsesmedlem i partiforeninger i København, på Frederiksberg og i SF Lejre.

Han var regionsrådsmedlem fra 2009 til 2013 men valgte ikke at genopstille ved Regionsrådsvalget i 2013, da en yngre kandidat meldte sig.
Til kommunalvalg 2017 genopstiller han dog, da den pågældende er flyttet fra hans hjemkommune og partiforening. Louis Hansen er nu bestyrelsesmedlem og gruppesekretær i SF i Region Sjælland.

Louis Hansen var gennem 23 år skoleinspektør på Vor Frue Skole i Roskilde, men han blev i 2003 fyret af Roskilde Kommune efter at Louis Hansen havde svaret på kritik af skolen fra formanden for kommunens Skole- og Børneudvalg og forsvaret sine ansatte. Fyringen blev senere erklæret uberettiget af Østre Landsret.

I dag er Louis Hansen pensionist.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 52 Socialistisk Folkeparti in total 2874

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Mærkesag: Sikring af offentlig ansattes ytringsfrihed. Det arbejdede jeg for som skoleinspektør, og når jeg genopstiller til regionsvalget og opstiller til kommunevalget er det blandt andet for sikring af, at ytringsfriheden ikke beskæres såvel direkte som indirekte. Det betyder meget for det enkelte menneske og dets udvikling såvel fysisk som psykisk.

Mærkesag: Miljøbeskyttelse er særdeles vigtigt i vor tid, herunder sikring af grundvandet og fremme af vedvarende energiproduktion og støtte til økologisk produktion.

Mærkesag: Sundhedsfremme ved opbakning til ikke mindst Roskilde Sygehus og i øvrigt også til sikring af god hjemmehjælp, så ældre og handicappede har gode muligheder for at blive i egne hjem, når de ønsker det.

Mærkesag: Støtte til fremme af udvikling i såkaldte udkantsområder, idet er er masser af ressourcer i disse; ikke mindst menneskelige. Ligeledes støtte til fremme af samarbejdet over Østersøen med Kreis Ostholstein, Kreis Plön og Hansestadt Lübeck.

Først og fremmest: Brug mig! jeg er jeres talsmand, hvis jeg vælges.
Venlig hilsen Louis Hansen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre er en foregangskommune inden for dette område og bør fortsat være i front som eksempel for andre kommuner ved at fremme initiativer til gavn for såvel beskæftigelse som for miljøet.

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen er attraktiv, og mange flytter hertil som unge. Når alderen sætter ind, og/eller hvis man bliver alene, hvor man tidligere har været flere under samme tag, bør der være muligheder for mindre boliger i Lejre Kommune, så eksempelvis ældre ikke bliver nødt til at fraflytte det område, de ganske givet sætter stor pris på.

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Han søger i høj grad konsensus, hvad der indebærer en god og fremkommelig tone i kommunalbestyrelsen til fordel for borgerne.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kollektiv trafik bør stimuleres, ikke mindst af hensyn til miljøet.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Besøg for 20 år siden i den østrigske by Leibnitz, hvor der til borgerne var 7 forskellige containertyper til hver sin type affald, overbeviste min familie og mig om, at det er vejen frem. Leibnitz er en smuk by, hvor affaldet udnyttes særdeles fornemt. Vi skal hele tiden tænke på, at vort affald i sig selv er en ressource, som ikke nødvendigvis skal destrueres - men genanvendes.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her skal ikke spares. Idræt er af vital betydning. Det fremmer godt og positivt samvær, styrker lokalt sammenhold og er til glæde for såvel idrætsudøverne som for tilskuere fra lokalområder og for gæster ved større arrangementer og stævner.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Lejre Kommune foregår virkelig meget, og det er en god investering i velfærd, som givetvis modvirker depression og/eller sygdom. Så det er ikke en ren udgift; det er også en investering.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg bliver nødt til at undersøge behovet i Lejre Kommune, før jeg kan give et ordentligt svar.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle nye medborgere repræsenterer ressourcer. Mange særdeles fremragende borgere er i tidens løb kommet hertil som flygtninge og har beriget vort samfund.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældreplejen skal være en kommunal serviceopgave, hvor profithensyn under ingen omstændigheder må spille ind.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er efter min mening forkert formuleret. Det er i konkrete tilfælde afhængigt af, hvilke typer genoptræning, det drejer sig om og udgifterne hertil set i relation til sundhedsområder, som det kan være strengt nødvendigt at afsætte midler til. Det gælder eksempelvis akutindsats,

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med et dalende eller lavt elevtal er det ikke aktuelt. Hvis der i ét eller flere skoledistrikter bliver stor elevtilgang, skal der naturligvis afsættes ressourcer for at sikre, at den enkelte elev kan tilgodeses.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er dunkelt for mig - men det er vigtigt, at der er arbejde til alle!

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke i sig selv et mål hverken at øge eller nedsætte kommuneskatten. Selvfølgelig er der ingen grund til at hæve den, hvis økonomien er sund, men det vil være galt at nedsætte, hvis det eksempelvis ét år efter som følge af tvingende og uforudsete udgifter bliver nødvendigt med markant skattestigning.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gælder i alle kommuner. Vi skal modvirke centralisering.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvor der er blot optræk til bandeuvæsen og/eller kriminalitet, skal der sættes ind, og det skal foregå hurtigt og effektivt såvel af hensyn til de pågældende unge selv som af hensyn til almenheden.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er sundt at cykle, og vigtigt er det, at en klar adskillelse mellem sårbar trafik, herunder for fodgængere, og den tunge, herunder biltrafik, finder sted. Det er til gavn for alle, og det modvirker trafikulykker.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på den smukke natur i Lejre Kommune. Mange lokaliteter er så attraktive, at de tiltrækker turister fra nær og fjern. Som borger i kommunen kan man daglig nyde disse. Ikke mindst af hensyn til beskæftigelse er det også vigtigt at udlægge arealer til erhvervsformål, men det skal være, hvor værdifulde naturværdier ikke belastes eller ødelægges.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der gøres rigtig meget i disse år, og der kan gøres endnu mere. Det øger livskvalitet!

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For Lejre Kommunes vedkommende er situationen den, at vi ikke her har udsatte boligområder, så i Lejre er det ikke aktuelt. Men i kommuner med boligområder som forespurgt er det absolut nødvendigt.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nyankomne er et aktiv for kommunen, da alle kommer med hver deres kompetencer. Sådanne skal styrkes og udvikles til gavn for såvel flygtningene selv som for kommunen som helhed.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man bor i egn bolig, som helt eller delvis er betalt, regnes man for velhavende, selv om man har få rede penge. Det er et gode at kunne bo i egen bolig, og det bør også være muligt for personer, som kun eller næsten kun har formue i beton eller i mursten.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer i høj grad an på belastningsgraden af såvel de sindsledende som af personer med andre sygdomme og/eller lidelser.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt for ofte er der for få pædagoger om børnene, og i de unge år af et menneskes tilværelse betyder god voksenkontakt så meget, at der absolut ikke bør spares på dette område.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Højteknologiske og ikke-forurenende virksomheder skal være særdeles velkomne. De gavner beskæftigelsen og modvirker den voldsomme pendlen til det østlige Sjælland.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger af kommunens midler. Hvis det er påkrævet til nødvendige serviceforanstaltninger, bliver det nødvendigt at øge skatten og da eksempelvis ad denne vej. Men der skal være rimelige årsager til at hæve grundskylden. Der er ingen grund til at sænke den.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 571 Socialistisk Folkeparti in total 25980

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Miljø og natur

Med kandidatens egne ord

Mærkesag: Sikring af offentlig ansattes ytringsfrihed. Det arbejdede jeg for som skoleinspektør, og når jeg genopstiller til regionsvalget og opstiller til kommunevalget er det blandt andet for sikring af, at ytringsfriheden ikke beskæres såvel direkte som indirekte. Det betyder meget for det enkelte menneske og dets udvikling såvel fysisk som psykisk.

Mærkesag: Miljøbeskyttelse er særdeles vigtigt i vor tid, herunder sikring af grundvandet og fremme af vedvarende energiproduktion og støtte til økologisk produktion.

Mærkesag: Sundhedsfremme ved opbakning til ikke mindst Roskilde Sygehus og i øvrigt også til sikring af god hjemmehjælp, så ældre og handicappede har gode muligheder for at blive i egne hjem, når de ønsker det.

Mærkesag: Støtte til fremme af udvikling i såkaldte udkantsområder, idet er er masser af ressourcer i disse; ikke mindst menneskelige. Ligeledes støtte til fremme af samarbejdet over Østersøen med Kreis Ostholstein, Kreis Plön og Hansestadt Lübeck.

Først og fremmest: Brug mig! jeg er jeres talsmand, hvis jeg vælges.
Venlig hilsen Louis Hansen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Sjælland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er urimeligt yderligere at sætte sundhedsområdet under det voldsomme pres, som tilfældet er i øjeblikket.

2 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan spares, uden at det gør ondt, ved øget brug af små telebusser frem for at lade store og miljøbelastende busser køre ad tyndt befolkede ruter. Telebussystemet er fleksibelt - og netop en fordel i områder, hvor befolkningstallet er lavt.

3 Ansatte på Region Sjællands hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er imponerende, had sundhedspersonalet overkommer, men deres arbejdssituation er generelt presset, idet der forlanges særdeles meget. Forbløffende at kvaliteten af patientbehandlingen på trods heraf er så fin, som tilfældet generelt er.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Øget brugerbetaling vil øge social og sundhedsmæssig ulighed.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver ikke mindre administration, og lægens service bliver ikke bedre aller anderledes af den grund. Det kan i værste fald afholde socialt dårligt stillede for at søge læge, selv om det absolut er berettiget.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Læger bør tilbydes højere løn i sådanne områder for at gøre arbejdet mere tillokkende.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Al hospitalsbehandling bør være i offentligt regi.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den skotske model med mange mindre sygehuse, der har færre specialer - frem for få supersygehuse med i princippet alle specialer - fungerer meget fint. Det er ikke en fordel for hverken patienter, pårørende og sundhedspesonale med voldsomt store enheder.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Profithensyn bør ikke spille ind, og det vil altid være tilfældet ved privatisering .

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et opprioriteret akutberedskab skal selvfølgelig ikke indebære et generelt dårligere serviceniveau.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bliver på længere sigt for dyrt at lade være.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Endnu engang: Udbyg telebustjenesten.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil modvirke yderligere skævvridning af regionen.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gælder ikke mindst regional udvikling og forureningsbekæmpelse.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en god investering. Tidlig opsporing har vist sig succesfuldt, og hurtig behandling er til gavn for såvel de psykiatriske patienter som for samfundet som helhed.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kravet er nu heldigvis bortfaldet!

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er langt fra altid, at man kan vide, om man bærer på en sygdom - før den for alvor kommer i udbrud og bliver langt dyrere at behandle, end tilfældet ville være, hvis den via scanning var blevet opdaget i tide.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er absolut ikke ønskeligt, at der ulighed i sundhedssystemet skal øges.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal der stimuleres udvikling i de større byer - men yderligere skævvridning af regionens udprægede vækstområder og andre bør undgås. Der er store vækstmuligheder i mindre tæt befolkede områder.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men kun hvor det ikke er til skade for miljøet, herunder grundvandet og naturværdier.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Telebussystemet skal intensiveres, så linjer med få passagerer i højere grad skal betjene brugerne ad den vej. Derved frigøres ressourcer til linjernem, som benyttes af mange passagerer.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal selvfølgelig tages hensyn til lokale forhold og behov.

Politiske hverv

2009 - 2013

Regionsrådsmedlem Region Sjælland, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Socialistisk Folkeparti, Lejre

2000 - nu

Formand Roskildes lokalradio, Roskilde DampRadio

2006 - 2014

Formand Gustav Wied Selskabet

Uddannelse

Cand. pæd. i historie DLH, Nu DPU

Erhvervserfaring

Pensionist

1980 - 2003

Skoleleder Vor Frue Skole

1967 - 1980

Lærer
Censor ved lærereksamen
F

Politiske hverv

2009 - 2013

Regionsrådsmedlem Region Sjælland, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Socialistisk Folkeparti, Lejre

2000 - nu

Formand Roskildes lokalradio, Roskilde DampRadio

2006 - 2014

Formand Gustav Wied Selskabet

Uddannelse

Cand. pæd. i historie DLH, Nu DPU

Erhvervserfaring

Pensionist

1980 - 2003

Skoleleder Vor Frue Skole

1967 - 1980

Lærer
Censor ved lærereksamen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet