PERSONPROFIL

Lone Loklindt

Radikale Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Frederiksberg

Født 16. april 1960 i Sædding Gift 4 børn

B

Lone Loklindt (R) er rådmand i Frederiksberg Kommune. Hun er formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget samt medlem af Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget.

Lone Loklindt har flere års erfaring som politiker for Radikale Venstre. Hun blev valgt for partiet for første gang ved kommunalvalget i 2009, hvorefter hun bl.a. blev rådmand og formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Frederiksberg Kommune. Hun fortsatte som kommunalbestyrelsesmedlem i Frederiksberg Kommune frem til folketingsvalget i 2011, hvor hun blev valgt til Folketinget for Radikale Venstre. I Folketinget var hun bl.a. medlem af Folketingets Præsidium fra 2014 til 2015. Lone Loklindt opnåede ikke valg ved folketingsvalget i 2015, og hun gør nu comeback på Radikale Venstres liste i Frederiksberg Kommune.

Lone Loklindt er uddannet cand.merc.int. fra Copenhagen Business School, og hun arbejder til daglig som virksomhedskonsulent. Hun har tidligere haft flere leder- og konsulentstillinger i det private erhvervsliv. Lone Loklindt er desuden medlem af flere bestyrelser bl.a. for Nyt Europa, Kvindernes Ulandsudvalf og Kræftens Bekæmpelses regionsudvalg i Region Hovedstaden.

Privat er Lone Loklindt bosat på Frederiksberg med sin mand Erik. Sammen har parret fire børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1834 Radikale Venstre in total 5738

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Fremtiden skaber vi sammen
Frederiksberg er en fantastisk by, som jeg mener vi kan udvikle mere ambitiøst hvis vi bruger alle de mange ressourcer bedre.
Børn, unge og uddannelse er fremtiden. Alle børn skal sikres en god opvækst og uddannelse. Der er brug for at investere mere i trivsel og gode rammer, så børnene kan blive rustet fagligt, kreativt og praktisk, også digitalt. Frihed og fællesskab skal i højsædet.

Der skal turbo på den grønne omstilling gennem mere natur og flere grønne byrum, som tager hensyn til cyklister, fodgængere og klimatilpasning. Mere el i transporten skal sikre mindre støj og renere luft. I 2025 skal det være slut med dieselbiler og busser på Frederiksberg. Jeg har en blå og grøn vision om at skabe et nyt byrum ved at rive Bispeengbuen ned og sende bilerne under jorden. Lad os genanvende flere ressourcer og minimere mængden af affald, gerne som cirkulær frikommune.

Sociale fællesskaber og innovation er vejen frem. Ambitionen er et mere progressivt Frederiksberg, hvor det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner bliver partnere for fremtidens bæredygtige løsninger. Også borgerne skal involveres mere. Det kræver politisk nytænkning. I valgforbundet den grønne koalition er vi desuden enige om, at ville det brede samarbejde hen over den politiske midte. FN verdensmål skal være rammen for fremtidig udvikling på Frederiksberg.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Private investorer skal overtage den tomme grund ved Frederiksberg Hospital.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hospitalsgrunden er et fantastisk udviklingsområde, som skal have blandede byfunktioner, sundhedshus, uddannelse, små virksomheder/værksteder, boliger til unge, gamle og børnefamilier, så alle borgere kommer i området. Derfor skal kommunen have ansvaret for planlægningen og borgerene skal inddrages. Som radikal ønsker jeg en grøn og blå bydel, hvor der plads til byhaver og bynatur, idræt og kultur. Minimum 25% skal være almene boliger, der skal være fleksible bofællesskaber til unge og ældre.

2 Jørgen Glenthøj har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frederiksberg Kommune bør arbejde for at etablere en metroforbindelse langs Fasanvej og ud til Bispebjerg.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja hvis økonomien tillader det, er jeg absolut tilhænger af mere metro. Der er mange store projekter, som kræver langsigtede investeringer. En anden vision er at skabe et nyt bæredygtigt boligområde ved at rive Bispeengbuen ned, sende bilerne igennem en tunnel. En klimasikret grøn og blå bydel der mellem Frederiksberg og Nørrebro, hvor der i dag er en stenørken og hvor den grimmeste og mest støjende vej ligger i 3. sals højde. Ny infrastruktur skal sikre en ren by med høj livskvalitet.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, renere luft, mindre støj og bedre kollektiv transport er vejen frem. Hvis vi skal gøre noget på bilområdet er det at prioritere elbiler. Frederiksberg kan blive det første sted hvor de førerløse biler testes i byen. Vi skal bruge det nye smart city udstyr til at drive en optimal infrastruktur for borgerne. Til gengæld skal dieselbiler og busser ud af byen, senest i 2025. Partikelforurening er meget sundhedsskadelig og skyld i tidlig død og dårlig livskvalitet.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange initiativer i gang. Bevæg dig for livet er et fantastisk initiativ som vedrører alle. Der skal bygges mere halkapacitet og gøres mere for, at flere bliver fysisk aktive i foreninger og selvorganiseret idræt. Derfor skal vi også kigge på udearealer og fremme brugen af den ledige kapacitet på skæve tidspunkter.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kulturen er i positiv udvikling på Frederiksberg, men der kan skabes meget mere vækst på området til gavn for både borgere og besøgende. Radikale har sat store fingeraftryk på området de sidste 8 år - jeg var selv formand for udvalget i 2010-11. Men sammenlignet med andre kommuner er budgettet ikke prangende på Frederiksberg. Vi har så mange kulturaktører, som med kommunal opbakning vil kunne sætte Frederiksberg i front og lyse op både i Danmark og udlandet.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke mange socialt udsatte på Frederiksberg, men vi kan satse mere på en forstærket indsats over for de udsatte grupper og dermed reducere polariseringen. Det gælder ikke mindst i forhold til uddannelse og integration på arbejdsmarkedet.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er naturligvis en udfordring for kommunen at modtage mange flygtninge med forskellig baggrund, men det lykkes faktisk ganske godt at hjælpe dem i arbejde. Vi kan blive bedre til at åbne vores nærmiljø og fællesskaber op for de nytilkomne, det gælder også dem som kommer hertil som højtuddannet arbejdskraft. Når de er velintegrerede, udgør de en stor ressource for Danmark. Det gælder også flygtningene. De repræsenterer også et åbent vindue ud mod verden, og dermed et udsyn som vi har brug for.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt med private udbydere af ældrepleje, fordi det sikrer valgfrihed og fordi konkurrence kan bidrage til innovation og bedre kvalitet. Ved udbud ønsker vi altid mulighed for kontrolbud fra kommunens side. Det skærper fokus på leverancen. Men hvis formålet med konkurrenceudsættelse primært er at spare, mener jeg man risikerer at sætte både økonomi og kvalitet over styr på den lidt længere bane.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En effektiv genoptræningsindsats er til stor gavn for den enkelte, fordi det betyder så meget for værdighed og selvstændighed, at kunne klare sit hverdagsliv. Det er også en stor fordel for samfundsøkonomien, fordi omkostningerne ved genindlæggelser er meget store. Jeg betragter budgettet til genoptræning som en investering i livskvalitet, som har en positiv påvirkning af velfærdsbudgettet samlet set.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvom der i gennemsnit er ca. 22 i hver klasse, er der mange små klasser, hvor der er op mod 28 i klassen. Det mener jeg er for meget. Vi bør satse på færre børn i starten, men til gengæld må man så slå sammen senere hvis klassen skrumper væsentligt. Vi skal satse på undervisning i IT til både teknisk og kreativt brug. Skolerne skal have mere frihed og mere ro til at implementere skolereformen, herunder udnytte den åbne skole til flere praktiske forløb.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det går bedre med fokus på, men der kan gøres meget mere for at få langtidsledige i arbejde, hvis vi prioriterer det sociale ansvar. Kommunen køber årligt ind for 1 milliard kr. Hvis man prioriterer leverandører som tager socialt ansvar kan man få flere lokale leverandører som også bidrager til den sociale bundlinje og skaber lokale jobs til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Der er for lidt fokus på det lokale "erhvervs-økosystem" i forhold til kommunens indkøb.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På Frederiksberg har vi en velfungerende kommunal affaldshåndtering, men vi sorterer og genanvender stadig alt for lidt. Restaffaldet fylder alt for meget. Mine ambitioner er høje for hvordan vi kan blive cirkulær foregangskommune, ved at gøre det lettere at udsortere mere. Der ryger alt for meget pap, plast og glas til forbrænding, mange erhvervsdrivende sorterer slet ikke og elektronikaffaldet bliver ikke repareret eller genbrugt i tilstrækkeligt omfang. Vi skal have borgerne med på råd.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er store forskelle på Frederiksberg, og vi skal gøre mere for at tilgodese yderområderne kulturelt og udviklingsmæssigt. Områderne ved Bispeengen og ved Nordens Plads er på vej, men der skal mere til. Borgerbudgetter kan være et supplement til den eksisterende boligsociale indsats, så der bliver plads til mere lokalt initiativ og engagement i lokale fællesskaber.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at investere i socialt udsatte miljøer, her tænker jeg især på at skabe lokale fællesskaber, hvor vi integrerer minoriteter bedre. Kriminalitet er ikke et stort problem på Frederiksberg, men vi skal være meget opmærksomme på at det heller ikke bliver det. Mere opsøgende SSP samarbejde, mere borger-til-borger hjælp og samvær i lokalsamfundet. Vi skal have de kriminalitets-udsatte unge i job og fritidsaktiviteter hvor de møder andre rollemodeller og bliver anerkendt.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er politisk en aftale om at etablere cykelstier på alle trafikveje, og det kræver en indsats at nå det som planlagt i 2020. Derudover er der brug for at forbedre den eksisterende infrastruktur for cyklister og hensynet til fodgængerne.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal forbedre bynaturen og biodiversiteten. På Frederiksberg er problemet ikke at der udstykkes til erhvervsejendomme, men at fortætningen med flere boliger får lov at fortrænge grønne arealer og lægge pres på byrummene. Vi skal i meget højere grad udnytte offentlige (og gerne private) arealer til aktive grønne områder, f.eks. gennem byhaver og lokal dyrkning af fødevarer.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frederiksberg er gennem samarbejdet i Wonderful Copenhagen og med mange nye faciliteter velkvalificeret som vært for endnu flere store begivenheder. Det skal have større bevågenhed, men jeg tror det kan holdes inden for det eksisterende budget.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at investere i socialt udsatte miljøer, her tænker jeg især på at skabe lokale fællesskaber, hvor vi integrerer de socialt udsatte bedre. Der er brug for en større indsats for de hjemløse, især de unge, som desværre fortsat stiger i antal. Mere opsøgende arbejde, mere borger-til-borger hjælp og fællesskab i lokalsamfundet. Vi skal have de udsatte unge i job og fritidsaktiviteter hvor de møder andre rollemodeller og bliver anerkendt.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nære personlige pleje og omsorg skal alle have og vi skal absolut sikre en stabil velfærdsservice til dem der har brug for hjælpen. Men vores ældre er lige så forskellige som andre aldersgrupper og der er meget stor forskel på den økonomiske formåen. Derfor skal vi fra kommunens side særligt tage hensyn til dem som er presset på økonomien og lade de velstillede selv vælge og betale for visse ydelser. Grænsedragningen er naturligvis delikat og skal besluttes politisk.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er store udfordringer som skal løses i forhold til sindslidende, det gælder ikke mindst i forhold til de unge på kanten og mennesker med flere diagnoser. Psykiatrien skal for os radikale sidestilles med de somatiske sygdomme og derfor er der meget at rette op på.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, vi skal fortsætte indsatsen for at sikre, at alle børn bliver set og hørt. Det kræver flere uddannede pædagoger i institutionerne, og selvom vi fik en børnepakke på 10 mio. ved budget 2018 er vi ikke i mål. Det handler om vikardækning, og tid til pædagogisk nærvær.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frederiksberg skal gøre mere for at servicere erhvervsvirksomheder og tage godt imod nye startups. Een indgang til forvaltningen, tidlig dialog i byggesager og lign. er efterspurgt. Kommunen kunne også prioritere billige midlertidige lokaler til coworking for startups, større fokus på dialog med virksomhederne. Det handler ikke om at bruge penge på at tiltrække private virksomheder, men om at få bedre kontakt med dem og anerkende deres behov og vilje til at bidrage til byens bedste.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der er plads til skattelettelser skal de komme alle til gode via indkomstskatten. Der er indgået en boligskatteaftale på Christiansborg, og selvom der stadig er udeståender, mener jeg ikke vi skal kompensere husejere som mig selv yderligere. Vi skal meget hellere bruge råderummet til at investere i vores fælles fremtid. Samfundsøkonomisk og menneskeligt er det meget bedre at forebygge sociale omkostninger, meget bedre at ruste vores børn og unge til livet, og investere i uddannelse for alle

Politiske hverv

2011 - 2015

Folketingsmedlem Folketinget, Radikale Venstre

2009 - 2011

Kommunalbestyrelsesmedlem Frederiksberg Kommune, Radikale Venstre

2009 - 2011

Rådmand, medlem af magistraten Frederiksberg Kommune, Radikale Venstre

2009 - 2011

Formand, Folkeoplysningsudvalget Frederiksberg Kommune, Radikale Venstre

2009 - 2011

Formand, Kultur- og Fritidsudvalget Frederiksberg Kommune, Radikale Venstre

2009 - 2011

Medlem, By- og Miljøudvalget Frederiksberg Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Frederiksberg Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Frederiksberg Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Rådmand, medlem af magistraten Frederiksberg Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem Kvindernes Ulandsudvalg

Uddannelse

2004 - 2007

Cand.merc.int. Erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

Virksomhedskonsulent

2009 - 2010

CSR Director Alectia
B

Politiske hverv

2011 - 2015

Folketingsmedlem Folketinget, Radikale Venstre

2009 - 2011

Kommunalbestyrelsesmedlem Frederiksberg Kommune, Radikale Venstre

2009 - 2011

Rådmand, medlem af magistraten Frederiksberg Kommune, Radikale Venstre

2009 - 2011

Formand, Folkeoplysningsudvalget Frederiksberg Kommune, Radikale Venstre

2009 - 2011

Formand, Kultur- og Fritidsudvalget Frederiksberg Kommune, Radikale Venstre

2009 - 2011

Medlem, By- og Miljøudvalget Frederiksberg Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Frederiksberg Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Frederiksberg Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Rådmand, medlem af magistraten Frederiksberg Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem Kvindernes Ulandsudvalg

Uddannelse

2004 - 2007

Cand.merc.int. Erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

Virksomhedskonsulent

2009 - 2010

CSR Director Alectia

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet