PERSONPROFIL

Laura Lindahl

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Sjællands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Frederiksberg

Født 9. juli 1983 i Frederiksberg I et forhold 2 børn Bor i Frederiksberg Kommune

I

Laura Lindahl (LA) er rådmand for Liberal Alliance (LA) i Frederiksberg Kommune, hvilket hun har været siden 2013. Hun er formand for Børneudvalget og medlem af Magistraten samt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.

Siden 2015 har Laura Lindahl desuden været folketingsmedlem for Liberal Alliance. Hun er medlem af en række udvalg for partiet, og hun har flere ordførerskaber bl.a. beskæftigelsesordførerskabet og børneordførerskabet.

Laura Lindahl er uddannet HD i marketing og cand.merc. i filosofi fra Copenhagen Business School. Hun har tidligere været beskæftiget inden for sportens verden, hvor hun bl.a. har været Key Account Manager for Dansk Boldspil-Union.

Privat er Laura Lindahl bosat på Frederiksberg. Hun er gift og har to børn.

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Beskæftigelse
  • Skole og uddannelse
  • Børn og ungeområdet
  • Skattepolitik

Med kandidatens egne ord

Vi har en af verdens største offentlige sektorer, men det betyder desværre ikke automatisk verdens bedste folkeskoler, daginstitutioner, ældrepleje og heller ikke verdens bedste sundhedsvæsen. Faktisk oplever mange af os, at kvaliteten i den offentlige sektor ikke står mål med prisen. Det er ikke godt nok. Kvaliteten af den offentlige sektor i Danmark handler ikke om flere penge, men om bedre ledelse, mere konkurrence og skarpere prioriteringer.

Vi skal have et stærkt velfærdssamfund, der tager hånd om dem, der har brug for det, skaber gode rammevilkår for erhvervslivet og sikrer mere frihed for alle borgere herunder lavere skat for den enkelte.

Hvis du er enig i det, skal du stemme personligt på mig.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er rimeligt at man har en lang optjeningsperiode for ret til dagpenge.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Social dumping er ikke et problem i Danmark.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal skabes flere arbejdspladser i den private sektor.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er dokumenteret at øget konkurrence påvirker produkt og pris positivt.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fri og lige adgang til sundhedsvæsenet for alle er jeg tilhænger af. Men man kunne godt overveje 50 kroner for et lægebesøg. Men det er i det leje.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I et velfærdssamfund som vores må vi forvente den bedste medicin.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være nemmere for danskere som reelt ønsker Danmark men det skal ikke være nemmere for dem der ikke vil Danmark.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes den er passende.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke stor økonomisk ulighed i Danmark.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er kun rimeligt at der er et loft over hvor meget du samlet set kan modtage af ydelser.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er hverken godt for det enkelte barn eller klassen at der forsøges inkluderet for meget.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det behøver ikke være på bekostning af kernevelfærd andre steder.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I takt med at vi bliver ældre og ældre giver det mening at justere pensionsalderen løbende.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den skal afskaffes.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udligningsordningen er for kompliceret og burde reformeres.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke tilhænger af adfærdsregulering men det reelle frie valg.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økonomiem styrkes bedst ved at man skaber bedre rammevilkår for det private erhvervsliv.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skyldes vores høje skattetryk.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes 16 år er en rimelig grænse.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Principielt er jeg enig. Men så længe vi fastholder det høje skattetryk ønsker jeg ikke at forringe børnefamiliernes vilkår.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I form af lavere skat.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør bevare vores forbehold. Visse ting er ikke et EU-anliggende, men noget vi nationalt skal råde over.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal varetage danskernes interesser.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den har et fint niveau.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet vi har i dag er passende.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes strafferammen for vold, voldtægt og overgreb på børn er for lav.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er gode i Danmark men vi kan altid blive bedre. Dog mener jeg ikke er at det er en politisk opgave.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle afgifter på biler bør sænkes.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Vi skal hjælpe i nærområder. Der hjælper vi flere for de samme penge.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal selv kunne beslutte mere.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er dokumenteret

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan spare mange penge hvis vi driver vores offentlige sektor bedre og mere effektivt.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt indiskutabelt.

43 Nogle af de små sygehuse i Region Sjælland bør genåbnes – også selvom det betyder, at der skal spares andre steder i sundhedsvæsnet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ene behøver ikke være på bekostning af det andet.

44 Det er vigtigere, at den kollektive trafik bliver bedre, end at der bygges en motorvej på tværs af Sjælland – fra Kalundborg til Rønnede via Næstved

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er afgørende at vi får bedre vejnet på Sjælland. Det er velfærd at kunne komme til og fra arbejde uden at skulle sidde i kø.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Ringsparken i Slagelse, Motalavej i Korsør og Agervang i Holbæk for at bekæmpe ghettodannelse

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må og skal bekæmpe parallelsamfundene, herunder ghettoerne. Det holder ikke at børn kan vokse op i et område hvor der ikke tales dansk eller hvor størstedelen af beboerne ikke arbejder.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 943 Liberal Alliance in total 2161
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1272 Liberal Alliance in total 2919

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skat

Med kandidatens egne ord

Det arbejdende Frederiksberg skal beholde flere af deres egne penge, uanset om man er direktør, sygeplejerske eller studerende der tjener lidt ekstra ved siden af SU´en. Skatten skal sænkes så den enkelte får større økonomisk frihed til at indrette sig, som det giver bedst mening for dem. At beholde flere af sine egne penge er velfærd for den enkelte, det må vi aldrig glemme.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Private investorer skal overtage den tomme grund ved Frederiksberg Hospital.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Jørgen Glenthøj har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frederiksberg Kommune bør arbejde for at etablere en metroforbindelse langs Fasanvej og ud til Bispebjerg.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Liberal Alliance

2015 - 2019

Folketingsmedlem Københavns Storkreds, Liberal Alliance

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Frederiksberg Kommune, Liberal Alliance
Beskæftigelsesordfører Folketinget, Liberal Alliance
Børneordfører Folketinget, Liberal Alliance
Familieordfører Folketinget, Liberal Alliance
Indfødsretsordfører Folketinget, Liberal Alliance
Integrationsordfører Folketinget, Liberal Alliance
Socialordfører Folketinget, Liberal Alliance
Udlændingeordfører Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Indfødsretsudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Ligestillingsudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Udvalget for Forretsningsorden Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget, Liberal Alliance

2014 - nu

Rådmand Frederiksberg Kommune, Liberal Alliance

2017 - nu

Formand for Børneudvalget Frederiksberg Kommune, Liberal Alliance

2017 - nu

Medlem, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Frederiksberg Kommune, Liberal Alliance

2013 - 2017

Formand, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Frederiksberg Kommune, Liberal Alliance
Ligestillingsordfører Liberal Alliance

Uddannelse

2012 - 2014

HD Marketing management, Copenhagen Business School

2006 - 2011

Cand.merc. Filosofi, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2013 - 2015

Key Account Manager Dansk Boldspil-Union

2011 - 2013

Account Manager TV2 Sport
I

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Liberal Alliance

2015 - 2019

Folketingsmedlem Københavns Storkreds, Liberal Alliance

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Frederiksberg Kommune, Liberal Alliance
Beskæftigelsesordfører Folketinget, Liberal Alliance
Børneordfører Folketinget, Liberal Alliance
Familieordfører Folketinget, Liberal Alliance
Indfødsretsordfører Folketinget, Liberal Alliance
Integrationsordfører Folketinget, Liberal Alliance
Socialordfører Folketinget, Liberal Alliance
Udlændingeordfører Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Indfødsretsudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Ligestillingsudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Udvalget for Forretsningsorden Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget, Liberal Alliance

2014 - nu

Rådmand Frederiksberg Kommune, Liberal Alliance

2017 - nu

Formand for Børneudvalget Frederiksberg Kommune, Liberal Alliance

2017 - nu

Medlem, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Frederiksberg Kommune, Liberal Alliance

2013 - 2017

Formand, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Frederiksberg Kommune, Liberal Alliance
Ligestillingsordfører Liberal Alliance

Uddannelse

2012 - 2014

HD Marketing management, Copenhagen Business School

2006 - 2011

Cand.merc. Filosofi, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2013 - 2015

Key Account Manager Dansk Boldspil-Union

2011 - 2013

Account Manager TV2 Sport

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet