PERSONPROFIL

Lasse Vogel Andersen

Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat i Københavns Storkreds, spidskandidat i Bispebjergkredsen
Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 19. november 1977 Gift Bor i Københavns Kommune

C

Lasse Vogel Andersen (K) var i 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i København kommune. Lasse Vogel Andersen blev ikke valgt ind.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Han har siden sidste kommunalvalg været medlem at Amager Vest lokaludvalg. Lasse Vogel Andersen arbejder til daglig som overstyrmand hos Mærsk Tankers.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 8 0

Mærkesager

  • Retspolitik
  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Man skal stemme på mig hvis man gerne vil have en borgerlig konservativ kandidat fra København. Der går op i klimaet, og hvor vores fremtidig energi skal komme fra. At vi tager os bedre af de svageste i samfundet, antallet af hjemløse skal ned. Alle skal føle sig tryg i samfundet. At politiet kommer når man har brug for dem. At du for den bedste behandling hvis du bliver syg. At du for den bedste uddannelse i skolen.

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på med på med, at pille ved den danske model.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal ikke bare skabe offentlige jobs, bare for at skabe jobs. Man kan derimod godt skabe jobs der hvor det giver mening, og nedlægge nogen hvor det ikke længere giver mening.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det er en rimelig tidsgrænse.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, der skal være en fair og fri tilgang til sundhedstilbud.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private aktøre skal være velkomne på markedet. Patienter skal have frit valg, hvor de vil behandles. Således at de kan få den bedste behandling.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes vi skal nedsætte et medicin etisk råd, der tager sig af den slags vurderinger. Jeg vil ikke stå og sige at en skal dø fordi medicinen er for dyr. Hvor der er andre eksempler hvor der er minimal forskel på effekten, af forskellige produkter, men hvor prisen forskellen er rigtig stor.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I det store hele så skal vi stramme mere. Folk der ikke være en del af fællesskabet skal vi ikke gøre, det nemmere for. Men dem der kommer for at være en aktiv del af samfundet, dem skal vi gøre det nemmere for.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulighed i et samfund er ikke i sig selv noget dårligt. Så længe bundniveauet også løftes. Det er jo faktisk sket i Danmark.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ihvertfald svært at motivere nogen, med lav uddannelses niveau til, at tage et job hvor de for mindre udbetalt end de gør på offentlig delse.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele fradrags og tilskuds-system burde blive lavet om. Så det kun er dem, der virkeligt har brug for det for støtte.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en fair og lige adgang til kærneydelser i samfundet.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er forsimplet, at dele det op i rige og fattige kommuner. Hvis man f.eks. ser på hvor mange svømmehaller der er pr borger. Så er hovedstads kommunerne langt bagefter kommuner som Lemvig.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten skal helt væk. Det er en misundelse skat på flid og arbejdsomhed.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal investere i det offentlig, der hvor det giver mening.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke lønniveauet der er galt. Det er det helt umulige og urimelige skatte system ,der skal laves om.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele fradrags og tilskuds-system burde blive lavet om. Så det kun er dem, der virkeligt har brug for det for støtte.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, Rusland udviser stadig aggressiv adfærd over for sine nabo lande, og det skal vi ikke sidde overhørig. Vi skal heller ikke gøre os afhængige af Russiske gas forsyninger.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er allerede med i Nato, det burde være nok. Vi skal derimod øge vores bidrag til Nato samarbejdet.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis du har fået en straf, og går ud bag efter og laver samme forbrydelse igen, så er du ikke resocialiseret. Så må man ind igen og blive længere. Til man har forstået, at opførslen er uacceptabel i samfundet.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal stå klart for enhver, at et samfund som vores ikke kan og vil tolerer vold. Derfor skal vi have højere straf, specielt hvis volden bliver udført i forbindelse med anden kriminalitet.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kriminelle lavalder er på et godt niveau nu. Men vi skal have en god ordning på plads til dem, under den kriminelle lavalder, som kommer ud i noget skidt.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Registrerings afgiften skal i det hele taget væk.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt er jeg modstander af afgifter og skatter. Men den kan godt sættes op, hvis andet bliver taget væk.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det behøver ikke være i Nordafrika, men i nær området af konflikten. Så vil vi også kunne håndterer kvoteflygtninge bedre end vi gør i dag.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For nu skal den. Men det betyder ikke, at den skal være der for evigt. Men det burde være op til enkelte lande, om de vil have grænsekontrol eller ej.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grund ideen med EU er rigtig god. Men på mange punkter har det taget overhånd.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal udlicitere der hvor man for bedst service ud af det.

43 Staten bør bidrage mere til udviklingen af kollektiv trafik i Storkøbenhavn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, vi skal have udbygget Metro systemet. Letbanen skal helt droppes. Da det giver bedst mening at flytte trafik underjorden, så vi kan udvikle byen rekreative områder oven på istedet.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Mjølnerparken, Bispeparken og Tingbjerg for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ja til at beboerforeninger, gerne må smide folk ud af bygninger, hvis de har stærk tilknytning til bandemiljøet.

45 Der skal fortsat udflyttes statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen, så væksten i Danmark fordeles bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke flyttes flere nu. Vi skal have evalueret på effekten af de udflytninger, der allerede er fortaget. Desværre har geostyrelsens udflytning gjort, at bla. søkort ikke bliver opdateret som de skulle, da de fleste har sagt op.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 204 Det Konservative Folkeparti in total 16792

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Alle københavnere skal have mulighed for et godt liv. Gode fritids faciliteter. Nemmere ved at få hverdagen til at hænge sammen. Ingen københavnere skal føle sig tvunget på gaden, større fokus på social indsats.

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være lettere at færdes i trafikken. Der er nogen hvor det gør deres liv nemmere, at de kan bruge en bil. Men lad os gerne få dem ned i tunneller og flere cykelstier på tværs væk fra vejene.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man behøver ikke prioritere det ene højere end det andet. Det skal prioriteres at det skal være nemt for københavnere at komme rundt.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville jeg gerne, men vi skal ikke tvinge folk til at sortere når vores helt nye anlæg ikke kan tage i mod det alligevel. Det giver ikke mening at sortere, og så skal køre det 160 km væk for at blive behandlet.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal desuden bygges flere skoler, så vi helt kan undgå ude skoler og ude klasser.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal helt lave om på den måde der bliver prioriteret nu. Integrations indsatsen i københavn er slået helt fejl.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal prioriteres, at det skal være lettere at færdes i trafikken. Men lad os gerne få bilerne ned i tunneller og flere cykelstier på tværs væk fra vejene.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal helt lave om på den måde der bliver prioriteret nu. Integrations indsatsen i københavn er slået helt fejl

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man behøver ikke tage pengene fra andre sundhedsområder. Man kan tage pengene fra ting der ikke er kærneområder, bla. bycykler. Der konkurrere med privat cykel udlejning.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2017 - 2017

Borgerrepræsentationskandidat Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - nu

Medlem Amager Vest Lokaludvalg, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Professionsbachelor Skibsfører og Maskinmester, SIMAC - Svendborg

Erhvervserfaring

2017 - nu

HSSEQ & Marine Superintendent Mærsk Tankers

2000 - nu

Diverse stillinger A P Møller Maersk og Maersk Tankers
C

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2017 - 2017

Borgerrepræsentationskandidat Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - nu

Medlem Amager Vest Lokaludvalg, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Professionsbachelor Skibsfører og Maskinmester, SIMAC - Svendborg

Erhvervserfaring

2017 - nu

HSSEQ & Marine Superintendent Mærsk Tankers

2000 - nu

Diverse stillinger A P Møller Maersk og Maersk Tankers

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet