PERSONPROFIL

Kirsten Jensen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Hillerød

Født 11. marts 1961 i Esbønderup Gift 2 børn

A

Kirsten Jensen (S) er borgmester i Hillerød Kommune. Hun overtog posten som borgmester, efter Dorte Melgaard (K), som valgte at flytte til Tyskland, med sin familie. Hun er formand for Økonomiudvalget.

Kirsten Jensen er tidligere borgmester i Hillerød Kommune. I 2007 overtog hun borgmesterposten efter partikollegaen Nick Hækkerup (S), og frem til valget i 2013 var hun borgmester i kommunen.

Kirsten Jensen har været med til at stifte og er formand for Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland.

Kirsten Jensen er desuden tidligere mangeårig Europa-parlamentariker for Socialdemokratiet, som hun repræsenterede i Europa-Parlamentet fra 1989 til 1999. Kirsten Jensen har været næstformand for Dansk Socialdemokratisk Ungdom og præsident for International Union of Socialist Youth.

Kirsten Jensen er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, har været formand for Forbrugerrådet, medlem af flere nævn og er medlem af flere uddannelsesbestyrelser.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 4384 Socialdemokratiet in total 8158
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 3846 Socialdemokratiet in total 7596

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Vi bor i en dejlig kommune med land og by, der er i god udvikling. Derfor skal vi sørge for at have alle med. At have øje for de små, for de udsatte, for dem med brug for støtte. Vi skal gøre mere for, at alle unge får en uddannelse, og ikke bliver koblet af. Vi skal være talerør for dem, der ikke kan kæmpe for sig selv. Vi skal have flere pædagoger i børnehaverne og have gode skoler, hvor hver enkelt elev lærer så meget som hun eller han kan. For gamle der bliver svage skal det være trygt at bo i vores kommune. Vi skal have en stærk klimastrategi. Vi skal kæmpe for Hillerød, og vi skal arbejde sammen for hele vores kommune. For pendlerne med ny station og gjort motorvejen færdig. Derfor håber jeg, du vil stemme på mig, så jeg kan blive Hillerøds borgmester igen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Hillerød Kommune skal udlicitere rengøringen på kommunens skoler og daginstitutioner.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har lige taget al rengøring tilbage til kommunen, fordi rengøringsarbejdspladser også skal være gode arbejdspladser. Vi har været udsat for, at aftaler om kvalitet ikke blev holdt, og har måtte sige farvel til firmaer, der ikke levede op til vores krav.

2 Dorte Meldgaard har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hillerød Kommune bør tillade, at der bygges højt og tæt i Hillerød Centrum.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er i byernes midte og ved stationer vi kan bygge tættere og højere. Men med respekt for de omgivelser, der allerede findes. Derfor vil der ikke blive bygget meget højt i bymidten, lidt højere ved stationen, og efter Socialdemokratiets mening alt for højt i Frederiksbro, der dog ligger uden for bymidten.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at investere i fx bedre forhold for dem, der pendler med tog, ligesom vi skal have forlænget motorvejen helt op til Hillerød. Vi skal gøre begge dele. Der skal tages vigtige beslutninger om ombygning af Hillerød Station, den trænger, og skinnerne skal hænge sammen, så både s-tog og Lokaltog kan komme ud til den nye station ved Favrholm. Både med hensyn til tog og vej skal vi kæmpe for, at staten tager sit ansvar på sig.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal kildesortere mere, fordi vi har brug for at udnytte alle ressourcer endnu bedre end i dag og for at forurene mindre. Heldigvis har vi et stærkt forsyningsselskab, som nu lægger op til mere kildesortering. Alle mennesker kan gøre vores til at beskytte miljøet mere og passe bedre på naturen.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal frem til at investere mere i idrætten, men er desværre ikke der endnu. Vi har mange gode idrætshaller, og en stor ny på vej, men vi skal også i gang med en ny svømmehal og et bedre stadion. Bare for at nævne nogle af de store behov.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville jeg meget gerne være med til. Vi har taget lidt og givet lidt mere i det budget, vi lige har været med til at indgå. Kulturen lever under hårde vilkår økonomisk og er et kommunalt kan-område, altså ikke noget vi skal, og det mærkes, når økonomien strammer. Alligevel er det fantastisk så meget medarbejdere og frivillige får ud af de rammer, der er, så på grund af dem er vores kulturliv er rigt.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i Socialdemokratiet arbejdet hårdt for at udsattes forhold kommer højere op på dagsordenen, og derfor er der nogle forbedringer med i vores budget, blandt andet til en akuttelefon, mere lige forhold mellem psykisk og fysisk sygdom og vi har nedsat et Udsatteråd fordi vi vil tale med og ikke om ...

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har med meget godt resultat taget imod flygtninge i vores kommune, og flere af dem er nu i gang med uddannelse eller arbejde. Vi har i fællesskab i byrådet lagt vægt på, at denne opgave ville vi løse sammen uden unødig konflikt og derfor har vi med lokalsamfund, hvor der kom flygtninge, talt sammen i god tid, før at de nye mennesker kunne falde bedst muligt til lokalt.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brugt mange kræfter på spørgsmålet om private aktører, som der skal være i ældreplejen, og er kommet frem til at vi har det obligatoriske frie valg, men med få firmaer. Der går nemlig megen kommunal tid med at føre tilsyn med dem, og vi vil være sikre på, at vores ældre medborgere får det, de har brug for og krav på. Da priserne flugter hinanden kan der ikke kommer mere service ud af, at mere bliver privat.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger flere penge på genoptræning, men ved ikke helt om præmissen for spørgsmålet holder (at vi tager netop disse penge fra anden sundhed). Vi har nemlig stort fokus på forebyggelse og genoptræning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ind i mellem meget store klasser, og her er det vigtigt, at der er gode ressourcer til medarbejderne. Vi har meget forskellige klassestørrelser og arbejder også med aldersintegreret undervisning for at holde mindre lokale skoler åbne, hvad vi har et stort ønske om.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er svært at være arbejdsløs, også i vores kommune, men det er nemmere at få arbejde i vores kommune end andre steder, fordi vi har så mange store og små gode virksomheder. Antallet af private arbejdspladser stiger.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er så mange ønsker til at vedligeholde vores mange bygninger bedre, til nye trafikanlæg og til bedre kvalitet i service overfor fx børn og ældre, at det ikke er tiden at sætte skatten ned.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi tilfører forholdsvis flere penge til små skoler i det mindre lokalsamfund, og vi skal også tilføre penge til trafiksikkerhed, dertil er der et par steder planer om bedre anlæg til kultur og fritid

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et meget stærkt ssp-samarbejde og har også nedsat et politisk udvalg, der sætter endnu mere lys på dette område. Endnu har det ikke ført til krav om mange flere penge til indsatsen. Dog har vi i det kommende budget mere fokus på utilpassede unge.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bygges flere cykelstier, men jeg mener ikke, man kan stille det op, som det bliver her. For der sættes penge af både til asfalt, mere trafiksikkerhed og til cykelstier. Det er ikke sikkert, at flere penge til cykelstier lige ville blive taget fra en anden trafikkonto. De kan også finansieres ved nye jordsalgsindtægter,

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan og skal ikke planlægge for erhvervs i naturområder. Der er områder udlagt i kommuneplanen, hvor vi kan planlægge for boliger eller erhverv. Vi skal passe på vores natur og Nationalparken Kongernes Nordsjælland giver os både en større forpligtelse og større muligheder for at passe på naturen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har oprettet en eventpulje - i første omgang på 250.000 om året til kultur og idræt. Store begivenheder er attraktive for os, der bor her og for gæster, vi gerne vil have til vores kommune

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør et stort stykke arbejde, men der kan gøres mere. Det er vigtigt, at områder hvor der er mange udsatte, får en ekstra håndsrækning. Det arbejde er i gang og bærer frugt. Her er samarbejdet med boligforeninger og støtte til det, de sætter i gang, meget meget vigtigt.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er godt i gang med at integrere flygtninge, især vores jobcenter arbejder med det. Det koster en investering, men flygtninge der er i job er et bidrag til vores samfund.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi går ikke ind for mere brugerbetaling på ældreområdet. Der hvor et borgerligt flertal har indført brugerbetaling går det ud over de svageste (de svageste ældre skal nu betale for privat tøjvask, altså de ældre som slet ikke kan selv)

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi afsætter flere ressourcer til sindslidende, men jeg ved ikke om man kan sige, at pengene går fra anden sundhed. Vi er på vej med mere lighed i sundhed, også mellem psykisk og fysisk sundhed.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi normerer allerede lidt bedre med det næste budget, men ikke nok. Vi vil gerne have flere pædagoger i vores dagtilbud og også en større andel af uddannede pædagoger. Det skal komme vores børn til gavn. Den tidlige indsats er fundamental.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er i fuld gang med at indrette forvaltningen, så den kan yde kvik og korrekt service, vi prioriterer trafikanlæg og vi har stort fokus på at hjælpe virksomhederne med at skaffe kompetent arbejdskraft. Vi understøtter dem også med et symbiose-samarbejde, hvor vi samlet set bruger færre naturlige ressourcer, gavner miljøet og sparer penge.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores grundskyld er ekstremt lav. Lige nu er der heller ikke råd til at sætte skatter ned, fordi der er meget at gøre for at leve op til ønsker om god børnepasning, god ældreomsorg og nødvendige anlæg fx trafik.

Politiske hverv

2013 - 2018

1. viceborgmester Hillerød Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2018

Medlem, Økonomiudvalget Hillerød Kommune, Socialdemokratiet

2007 - 2013

Borgmester Hillerød Kommune, Socialdemokratiet

2005 - 2007

Byrådsmedlem Hillerød Kommune, Socialdemokratiet

1989 - 1999

Europaparlamentsmedlem Europa-parlamentet, Socialdemokratiet

2018 - nu

Borgmester Hillerød Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Formand for Økonomiudvalget Hillerød Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Tidligere formand Forbrugerrådet

Uddannelse

Journalist Journalistik, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Erhvervserfaring

Rådgiver AIDS-Fondet
Rådgiver Dansk Kommunikation
A

Politiske hverv

2013 - 2018

1. viceborgmester Hillerød Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2018

Medlem, Økonomiudvalget Hillerød Kommune, Socialdemokratiet

2007 - 2013

Borgmester Hillerød Kommune, Socialdemokratiet

2005 - 2007

Byrådsmedlem Hillerød Kommune, Socialdemokratiet

1989 - 1999

Europaparlamentsmedlem Europa-parlamentet, Socialdemokratiet

2018 - nu

Borgmester Hillerød Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Formand for Økonomiudvalget Hillerød Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Tidligere formand Forbrugerrådet

Uddannelse

Journalist Journalistik, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Erhvervserfaring

Rådgiver AIDS-Fondet
Rådgiver Dansk Kommunikation

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet