PERSONPROFIL

Kenneth Kristensen Berth

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Københavns Omegns Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Vallensbæk

Født 1. februar 1977 i Odense Gift 2 børn Bor i Vallensbæk Kommune

O

Kenneth Kristensen Berth (DF) har siden 2009 været kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk Kommune, hvor han er medlem af bl.a. Børne- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget. Udover at være kommunalbestyrelsesmedlem er han medlem af folketinget for Dansk Folkeparti, hvor han er næstformand for Europaudvalget. Han har derudover også været regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden fra 2009-2015.

Kenneth Kristensen Berth har en kandidat i samfundsfag og historie, som han har taget på Københavns Universitet og Århus Universitet. Han har i mange år arbejdet som specialkonsulent i Dansk Folkepartis pressetjeneste. Privat er Kenneth Kristensen Berth gift med kommunalbestyrelsesmedlem Carina Kristensen Berth (DF), og sammen har parret to børn.

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Ældreområdet
  • Retspolitik
  • EU
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Flygtninge skal først og fremmest hjælpes i nærområderne – ikke i Danmark. I det omfang flygtninge hjælpes i Danmark, skal de forpligtes til at rejse tilbage, når der igen er fred i deres hjemland. Kriminelle udlændinge skal udvises – uanset hvad konventionerne siger.
Danmark er et fantastisk land, men på grund af den store indvandring er vores kultur under pres. Folketinget skal derfor vedtage en lov, der værner om dansk kultur i alle offentlige institutioner. Dansk madkultur bevares i daginstitutioner, skoler og plejehjem, at traditioner som skolernes juleafslutning i kirken fastholdes osv.
Det er vore ældre, der med flid og hårdt arbejde har lagt grunden til det velfærdssamfund vi har i dag. Det kræver bl.a. ordentlig mad, ret til et bad, når man har lyst og størst mulig selvbestemmelse over den hjælp, man får fra det offentlige og en ordentlig økonomi.
Vi skal fastholde grænsekontrollen og arbejde for at langt, langt de fleste beslutninger træffes i Danmark.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptjeningsperioden er aftalt mellem et bredt flertal af Folketingets partier og skal fastholdes på det nuværende niveau.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ideelt set skal arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU ophøre, således at det er hvert enkelt land, der bestemmer hvor mange og hvilke arbejdstagere, der kommer til landet og hvilken adgang de pågældende skal have til landets sociale system.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at det skal være et selvstændigt mål, at der skal skabes flere jobs i den offentlige sektor. Der er imidlertid specifikt brug for flere ansatte i f.eks. sundhedssektoren og ældreplejen.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske sundhedsvæsen skal være gratis. Det er en helt central værdi, som ikke må drages i tvivl.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tilstedeværelsen af private aktører - privatpraktiserende speciallæger og privathospitaler - i sundhedsvæsnet er først og fremmest med til at sørge for, at borgerne kan få behandling så hurtigt som muligt - typisk der hvor man skal vente længere (behandlingsgarantien). Måske får tilstedeværelsen af private aktører også det offentlige sundhedsvæsen til at fungere bedre, men det er ikke det væsentligste argument for de private aktører.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, det vil skabe større ulighed i sundhed. Personer, der har råd til det eller har en privat sundhedsforsikring, vil kunne skaffe medicinen til sig selv, og så bliver det alene de personer, der ikke har råd, som ikke får gavn af den bedste medicin. Det er ikke i orden.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske statsborgere er i dag også - desværre - for manges vedkommende personer, der stammer fra Mellemøsten og Nordafrika. Det vil blot øge integrationsproblemerne at give disse mennesker en lettere adgang til at få en ægtefælle sammenført fra det land, de eller deres forældre oprindeligt kom fra.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændingepolitikken er IKKE stram nok. Udgangspunkter bør være, at flygtninge hjælpes i deres nærområder. Illegale migranter skal returneres til deres hjemlande. Jeg foretrækker en australsk model, hvor Danmark indgår aftale med et tredjeland om at stå for asylbehandlingen af personer, der søger asyl i Danmark. Det vil afholde de fleste fra at søge asyl her i landet.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver nødt til at se bort fra Den Europæiske Menneskerettighedserklæringen og dommene fra Menneskerettighedsdomstolen, når de angiveligt forhindrer os i at udvise personer som Gimi Levakovic, der stort set ikke har bedrevet andet end kriminalitet, mens han har været i Danmark. Udlændinge, der er idømt ubetinget fængselsstraf for kriminalitet, skal alt andet lige udvises.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet er med til at sørge for, at det bedre kan betale sig at arbejde. Samtidig er en betydelig del af de personer, der er på kontanthjælp i dag af anden etnisk herkomst end dansk. Kontanthjælpsloftet er sammen med integrationsydelsen med til at gøre Danmark til et mindre attraktivt sted for udlændinge at søge hen.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er i hvert fald ikke et selvstændigt mål, at uligheden skal øges. Uligheden øges bl.a. når EU-borgere kommer til Danmark og arbejder for betydeligt lavere lønninger end vi er vant til i Danmark. Det er skidt for Danmark. Til gengæld accepterer jeg fuldt ud at fastholde personer, der har fået asyl i Danmark, på den lave integrationsydelse. En ydelse, der gerne må være så lav som det er muligt i henhold til Grundloven.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er helt givet personer, der vægrer sig ved at arbejde. Det er interessant, hvor mange personer fra indvandrermiljøet, der er på passiv forsørgelse. Det bør være sådan, at kan man arbejde, så skal man også arbejde.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forestillingen om at folkeskolen skal kunne rumme alle elever er en illusion. Man svigter både de elever, der har særlige udfordringer og de "almindelige" børn i en sådan model. Eleverne med særlige udfordringer kan være med til at ødelægge undervisningen, fordi de ikke kan håndtere at være i en klasse på 28, mens der fragår tid fra de "almindelige" børns undervisning til at håndtere inklusionen.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tests er nødvendige for at se, hvordan eleverne klarer sig. Dermed kan man også bedre skræddersy undervisningen til den enkelte elev. Vi lever i et samfund, hvor vi hele tiden bliver bedømt. Man skal ikke foregøgle børn og unge noget andet. Hvis man er vant til at blive testet, så vil man heller ikke være så angst for tests.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle steder er skoledagen blevet for lang. Især de steder hvor man ikke har omlagt understøttende undervisning til to-lærerordninger.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal under ingen omstændigheder indrette vores ældrepleje på en måde, så vore ældre skal opkræves betaling for f.eks. hjemmehjælp. Ældre, der kun har folkepensionen og dens tillæg, har slet ikke råd til at betale for det. De ældre skal tværtimod have et større rådighedsbeløb.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når folkepensionsalderen igen skal hæves, er det afgørende vigtigt, at der effektivt tages hånd om de grupper på arbejdsmarkedet, der er nedslidte. Har man et hårdt fysisk arbejde som brolægger, jord- og betonarbejder eller lignende, så kan man selvfølgelig ikke arbejde til man er 69 - og det skal man heller ikke.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pudsigt at denne bisætning om at andre velfærdsområder skal have færre ressourcer lige skal med i dette udsagn. Jeg anerkender ikke, at vi skal skære ned på andre velfærdsområder for at få råd til en bedre ældrepleje. Det skal vi simpelthen have råd til.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Først og fremmest kan vi ikke forhøje momsen ud over de 25 procent, så længe vi er medlemmer af EU, hvor 25 pct. er max-grænsen. Det bliver i øvrigt også meget hurtigt en debat om, hvad der så er "sund mad", så det bliver umuligt at lave en fornuftig afgrænsning.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er rimeligt, at de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. Men selvfølgelig skal grænsen reguleres i takt med lønudviklingen.

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tiden er ikke inde til at sænke skatter og afgifter for virksomheder. Under Thorning-Schmidt-regeringen blev selskabsskatten sænket massivt. Der er ikke anledning til at gøre det igen. I forhold til afgifter kan der dog være afgifter, som ikke giver mening og som derfor kan afskaffes.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er noget sludder. Lønniveauet i Danmark er udmærket - og lønmodtagerne har endda ofte vist løntilbageholdenhed, når der har været behov for det. Vi ser jo også i disse år, hvordan virksomheder begynder at flytte produktionsarbejdspladser tilbage til Danmark. Danmark skal leve af engagerede og veluddannede medarbejdere og gode rammevilkår.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at man skal give endnu mere støtte til børnefamilier, der f.eks. er på kontanthjælp. Derved ansporer man bare - typisk indvandrerfamilier - til at få endnu flere børn.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overordnet mener jeg ikke, at der skal gives mere støtte end tilfældet er i dag. Børnefamilier tilgodeses allerede i form af bl.a. børne- og ungeydelsen og loftet over forældrebetalingen i daginstitutionerne (loftet er at den maksimale forældrebetaling må udgøre 25 pct. af udgifterne til at drive institutionen)

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har ingen interesse i at indgå i en EU-hær. EU har slet, slet ikke den militære udrustning, der skal til for at gøre USA rangen stridig. Vi kan f.eks. ikke tanke vores fly i luften. De investeringer, der skal til for at gøre EU uafhængig af USA, vil være så store, at ingen lande vil være klar til at foretage dem. Vi er bedst sikret i tæt samarbejde med USA og Canada.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark bruger næsten 16 mia. kr. om året på ulandsbistand. Det er mange penge, som vi ikke får nok igen for. Ulandsbistand skal gives til lande, der overtager ansvaret for de asylsøgere, der kommer til Danmark.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland opfører sig i disse år temmelig aggressivt og fastholder de facto militære besættelser af Ukraine og Georgien. Det er uantageligt. Der bliver færre og færre russere, fordi russiske kvinder føder utroligt få børn. Samtidig er Rusland presset økonomisk og politisk af bl.a. Kina, der øger sin interessesfære i Asien, Afrika og Mellemøsten. Samtidig har Danmark ingen interesse i selvstændigt at optrappe en konflikt med Rusland. Vi skal fastholde et nært samarbejde med NATO om Rusland.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tvivler på det er muligt at lægge større vægt på resocialisering end man allerede gør i Kriminalforsorgen. Til gengæld skal vi have nogle mærkbare forhøjelser af straffene for voldtægt og anden voldskriminalitet.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vold straffes i dag alt for lempeligt. Den grove kriminalitet stiger. Det bør imødegås af hårdere straffe. Der skal i øvrigt ikke ske automatisk prøveløsladelse, når halvdelen af straffen er udstået.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgjort ja. Vi ser desværre en del under 15 år, der er involveret i kriminelle forehavender og som ikke kan stilles til regnskab herfor.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at der er teknologi-neutralitet. Mange el-biler er desværre frygtelig forurenende at fremstille og skal køre ganske mange kilometer, før de er mere miljøvenlige end benzinbiler. De mindst forurenende biler skal tilgodeses i afgifts-systemet.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal være meget varsom med at øge afgiftspresset på virksomhederne for derved risikerer vi at sænke vores konkurrencedygtighed og dermed tabe arbejdspladser.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er afgørende vigtigt at fastholde og udbygge den danske grænsekontrol. Derved sikrer vi, at asylsøgere og kriminelle får vanskeligere ved at komme ind i Danmark.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark bør indgå sådanne aftaler - og også gerne med lande uden for Nordafrika. Sandsynligheden er større for, at Danmark selv vil kunne indgå en sådan aftale, idet der vil være tale om færre mennesker, der skulle returneres, end at EU kunne indgå en aftale på vegne af alle lande - og dermed vedrørende en betydelig større personkreds. En aftale skal IKKE forpligte det eller de aftagende lande til at følge menneskerettighedskonventionen i behandlingen af sagerne. Det har været et krav hidtil.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark afgiver kontinuerligt magt til EU. Hver gang EU lovgiver på et område, mister Danmark for tid og evighed ret til, så længe vi er medlem af EU, at lovgive på dette område. Derfor skal overførslen af beslutningskraft fra Danmark til EU bringes til ophør.

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det tror jeg ikke man generelt kan konkludere, men på nogle områder er der selvfølgelig problemer.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at der er beviser for, at det per definition forholder sig på den måde. Kommunerne må vurdere, hvem der skal udfylde opgaverne for kommunen, og på nogle områder kan der måske være penge at spare - men på andre ikke.

43 Der skal sendes færre penge fra Øst- til Vestdanmark i kommunal udligning

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et mål for mig at øge overførslerne til Vest-Danmark.

44 Det er vigtigere at anlægge en Motorring 5 rundt om København for at lette trafiktrængsel end at investere yderligere i kollektiv trafik

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Anlæggelsen af en Motorring 5 vil flytte betydelige trafikmængder væk fra tæt befolkede områder i hovedstadsområdet. Det er således effektivt både i forhold til at undgå, støj, forurening og trængsel. Det betyder imidlertid naturligvis ikke, at den kollektive trafik skal udsultes. Her skal også findes penge. Men det vigtigste er at få biltrafikken væk fra tæt befolkede områder.

45 Det skal prioriteres højere end tidligere at afsætte penge til at nedbringe trafikstøj fra motorveje og ringveje i beboelsesområder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Trafikstøj er et kæmpemæssigt problem i vores område - særligt er de motorveje, der passerer igennem området en udfordring. Derfor er der behov for, at der satses massivt på at understøtte støjværn både i form af traditionelle støjværn men også af f.eks. støjvolde. Kommunerne bør inddrages mest muligt, så der sikres den bedste beskyttelse for borgerne mod støj.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 237 Dansk Folkeparti in total 771
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 342 Dansk Folkeparti in total 845

Mærkesager

  • Ældre
  • Integration

Med kandidatens egne ord

I DF er vi anderledes end de øvrige partier i kommunalbestyrelsen. Vi prioriterer velfærd for borgerne højere end prestigeprojekter som Digital Kunsthal, Kulturhus og høje etageejendomme. Vi vil holde fast i Vallensbæks særkende. Derfor tør vi også sige fra, når de øvrige partier i kommunalbestyrelsen f.eks. forgriber sig på de penge, som Folketinget har afsat til at forbedre forholdene for de ældre. Så stemmer vi imod. Vi vil,prioritere ældre og børn højest. Vi skal have et plejehjem, hvor ældre ægtepar kan forblive sammen, hvis den ene bliver svært plejekrævende, og vi skal have daginstitutioner, hvor der er personale nok. Vi vil have en kommune, hvor danske værdier er i højsæde. Det duer ikke, at svinekød eksempelvis reelt ikke længere bruges i mange af kommunens daginstitutioner. Vi skal også standse den hovedløse udbygning af kommunen med stadigt flere etageejendomme. Der skal f.eks. Ikke bygges boliger ved Egeskovvej langs Køge Bugt Motorvejen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vallensbæk Kommune skal investere 10 millioner kroner i at nedsætte støjbelastningen for borgere, der er ramt af støj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal eksempelvis have etableret en støjvold langs Holbæk-motorvejen, selvom det betyder, at området ikke som Konservative ønsker kan bruges til byggeri, hvad ingen borgere i nord er interesserede i.

2 Vallensbæk skal udstykke nye byggegrunde til bolig og erhverv, så kommunen kan vækste.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er generelt bygget for meget i Vallensbæk i de senere år. Byggeriet ved Vallensbæk Stationstorv er et skræmmeeksempel, hvor vi har fået en veritabel Berlin-mur langs Vallensbæk Torvevej. Der har også i forbindelse med byggeri i nord været eksempler på, at der ikke er taget højde for indbliksgener. Der skal ikke bygges etageboliger langs Køge Bugt Motorvejen (Egeskovvej) som K og S ønsker. Der skal heller ikke bygges langs Holbæk Motorvejen i nord. Vi skal fastholde de grønne områder.

3 Henrik Rasmussen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Henrik Rasmussen har generelt for meget fokus på prestigeprojekter som nyt kultur- og borgerhus, den digitale kunsthal og andre vidtløftige projekter i stedet for at have fokus på de nære områder. For eksempel har Vallensbæk rekord i antallet af lukkedage i daginstitutionerne på Vestegnen. Der er også problemer med at tiltrække dygtige lærere, da borgmesteren ikke vil indgå en lokalaftale med lærerne, ligesom K på ældreområdet har taget penge fra de ældres værdighedsmilliard og brugt på andet.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det lader sig næppe gøre. Det er EU, der bestemmer, hvor stor en andel af husholdningsaffaldet, der skal genbruges. De regler overholder Vallensbæk med de nuværende sorteringsregler.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er afsat store beløb i budgetterne i de kommende år til etablering af en svømmehal, hvad DF bakker op om. Det er nok ikke realistisk at finde penge til flere store idrætsanlæg i den kommende valgperiode.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De penge, der bruges på kultur skal fokuseres på folkelige arrangementer som Gadekærskoncerten, Frivillig Fredag og lignende. Til gengæld skal der ikke bruges penge på den digitale kunsthal

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Faktum er, at nytilkomne flygtninge er en stor omkostning for kommunerne, da langt de fleste kommer uden forudsætninger for at deltage på arbejdsmarkedet. Samtidig præger tilstedeværelsen af mange fremmede forholdene på vore daginstitutioner og skoler, da de pga f.eks. sprogproblemer lægger beslag på mange ressourcer.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fint, at der er mulighed for at vælge et privat alternativ, men jeg ser ingen grund til at flere private aktører skal ind i ældreplejen. Vi vil dog insistere på, at er skal være mere end et privat alternativ til den kommunale pleje, sådan som tilfældet er nu. Det betyder, at hvis den ene aktør f.eks. går konkurs, så skal vi have et helt nyt udbud, og det er dyrt for kommunen - og dermed skatteborgerne.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det betaler sig at satse på genoptræning, så det skal afgjort prioriteres. Alternativet er at borgerne får længere sygdomsforløb og en dårligere alderdom, hvor de kan klare færre ting selv.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for mange elever i klasserne i Vallensbæk - særligt på Pilehaveskolen og Egholmskolen. Et flertal uden om DF har i kommunalbestyrelsen besluttet, at det alene skal være op til skolebestyrelserne at bestemme, hvor mange elever, der skal være i klasserne. Det er en fejl, for skolerne får penge efter, hvor mange elever de har og ikke efter hvor mange klasser der er - ergo er der et økonomisk incitament til at placere så mange elever i klassen som muligt. Det skal ændres.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er min opfattelse, at der faktisk gøres meget i Vallensbæk for at få arbejdsduelige i beskæftigelse. Nogle gange er man endda lidt for emsige i forhold til sygemeldte. Folk med kræft og lignende sygdomme skal altså have tid til at komme sig og ikke stresses af kommunen.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal først og fremmest have råd til ordentlig velfærd - særligt for vore ældre og vores børn.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nok forkert at betragte Vallensbæk som en kommune, der har yderområder, selvom man i nord undertiden føler sig noget overset af borgmesteren. Det vil vi gerne have rettet op på.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker at der bliver oprettet et kommunalt vagtværn, der kan tage sig af at øge trygheden for borgerne i kommunen bl.a. omkring Stationstorvet, i Nordmarkshave, ved Egholmskolen og andre steder, hvor der er udfordringer.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt er der rigtig mange cykelstier i Vallensbæk. Der kan være enkelte områder, hvor der er behov for cykelstier og fortove f.eks. fra Vallensbæk Skole til Idrætscentret.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal beholde de få grønne områder vi har tilbage uden for den grønne kile - altså området mellem de to motorveje. Det er ikke vigtigt, at der er nogle grønne områder mellem etageboliger og parcelhuse, så der skal f.eks. ikke bygges på vandgrunden. Den grønne kile skal naturligvis heller ikke bebygges.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sørge for at prioritere den folkelige kultur såsom Gadekærskoncerten og droppe fjollede og dyre initiativer som f.eks den digitale kunsthal. Borger- og kulturhusets nye mødelokaler er også i høj grad endt som varmestue for unge indvandrere. Det var ikke meningen, men i DF havde vi forudset det.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integration handler ikke om penge men om vilje hos den, der skal integreres. Vi skal være klarere i vores forventning til udlændinge, der bor i Vallensbæk f.eks. skal vi fortælle indvandrerfamilier, at vi forventer, at de taler dansk i hjemmet, vi skal ikke acceptere, at svinekød de facto er forsvundet fra daginstitutionerne, og der skal ikke tales fremmede sprog i frikvartererne. Det medvirker til at unge danskere føler sig fremmede.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi hverken må, kan eller skal opkræve betaling fra de ældre for de ydelser, de visiteres til af kommunen.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har netop afsat ekstra penge til flere pædagoger i daginstitutionerne. Måske skal der afsættes endnu flere penge, hvis det viser sig, at der ikke eksempelvis kommer flere aktiviteter uden for daginstitutionerne ud af de ekstra penge, vi nu har afsat.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vallensbæk er allerede gode til at tiltrække virksomheder og det kan godt være vi skal satse mere på det f.eks. kan arealerne på Egeskovvej bruges til erhvervsbyggeri i stedet for boliger.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget dyrt at sænke grundskylden, da det manglende provenu ikke refunderes delvis af staten, sådan som tilfældet er med nedsættelser af kommuneskatten. Derfor er det en dyr måde at sænke skatterne på. I DF vil vi også prIoritere de ældre og børnene frem for skattelettelser.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Omegns Storkreds, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Folketingsmedlem Københavns Omegns Storkreds, Dansk Folkeparti

2009 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Økonomiudvalget Vallensbæk Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Børne og Kulturudvalget Vallensbæk Kommune, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

2010 - 2015

Repræsentantskabsmedlem Wonderful Copenhagen

1999 - 2007

Landsformand Dansk Folkepartis Ungdom

1999 - 2013

Medlem Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse

2005 - 2015

Medlem Rådet for Menneskerettigheder

Uddannelse

1997 - 2002

Kandidat Historie og samfundsfag, Københavns Universitet og Aarhus Universitet

1993 - 1996

Gymnasial uddannelse Sproglig Odense Katedralskole

1984 - 1993

Folkeskole Paarup Skole

Erhvervserfaring

2006 - 2010

Specialkonsulent Dansk Folkepartis pressetjeneste

2003 - 2006

Politisk-økonomisk medarbejder Dansk Folkeparti

2002 - 2003

Politisk assistent Dansk Folkeparti
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Omegns Storkreds, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Folketingsmedlem Københavns Omegns Storkreds, Dansk Folkeparti

2009 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Økonomiudvalget Vallensbæk Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Børne og Kulturudvalget Vallensbæk Kommune, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

2010 - 2015

Repræsentantskabsmedlem Wonderful Copenhagen

1999 - 2007

Landsformand Dansk Folkepartis Ungdom

1999 - 2013

Medlem Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse

2005 - 2015

Medlem Rådet for Menneskerettigheder

Uddannelse

1997 - 2002

Kandidat Historie og samfundsfag, Københavns Universitet og Aarhus Universitet

1993 - 1996

Gymnasial uddannelse Sproglig Odense Katedralskole

1984 - 1993

Folkeskole Paarup Skole

Erhvervserfaring

2006 - 2010

Specialkonsulent Dansk Folkepartis pressetjeneste

2003 - 2006

Politisk-økonomisk medarbejder Dansk Folkeparti

2002 - 2003

Politisk assistent Dansk Folkeparti

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet