PERSONPROFIL

Katarina Ammitzbøll

Det Konservative Folkeparti

Valgt i Københavns Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Gentofte

Født 15. juli 1969 i Charlottenlund I et forhold 1 barn Bor i Gentofte Kommune

C

Katarina Ammitzbøl (K) er kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte Kommune. Hun er næstformand for Børneudvalget samt medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.
Hun er folketingskandidat til valget i 2019.

Katarina Ammitzbøll er uddannet fra Roskilde Universitetscenter med en kandidatgrad i Offentlig Driftsøkonomi og International Udvikling. Uddannelsen har hun senere suppleret med et ophold på University og Warwick, hvor hun læste en master i Law in International Development Human Rights, Humanitarian Law and Islamic Law.

Interessen for det internationale arbejdet og menneskerettighedsområdet har ligeledes præget hendes karriere. Hun har bl.a. arbejdet for FN og DANIDA med fattigdomsbekæmpelse, nødhjælp og klima og energi for blot at fremhæve et par af hendes arbejdsområder. I dag er hun ansat som senior partnership manager hos A.P. Møller Mærsk.

Sin fritid bruger hun gerne med familien, sport, rejser og kultur.

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik
  • Skole og uddannelse
  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Min vision er at skabe et Danmark i balance - både socialt, økonomisk, kulturelt og miljømæssigt. Et Danmark, der i er front, når det gælder grøn omstilling. Et Danmark med en stærk kultur og identitet.

Mærkesager:
1. Klima, miljø og bæredygtighed – her skal Danmark være i front for at overlevere kloden til den næste generation
2. Et borgernært sundhedssystem med ordentlige arbejdsforhold for dem, som løfter kerneopgaverne.
3. Uddannelse, fordi vores børn og unge er vores samfunds livsnerve og fremtidsinvestering.
4. En anstændig udlændingepolitik – ja til kvoteflygtninge men krav om selvforsørgelse, dansk kundskaber og respekt for vores værdier,og ja kvalificeret udenlandsk arbejdskraft med erhvervstilladelse.

Har 20 ås erfaring FN, EU, Udenrigsministeriet, Deloitte og nu ansat i i Maersk og arbejder med bæredygtighed og strategi. Jeg forstår at lave strategi og realistiske handlingsplaner. Jeg lytter og involverer. I politik skal borgerne og eksperterne høres.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der gøres allerede meget. Ansættelser skal ske efter overenskomst. Vi har højere lønninger i Danmark og vi kan ikke undgå, at der er lavere lønninger i Tyskland fx. Men situationen om de udenlandske chauffører er et eksempel på underbyde danske lønninger.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er over 820.000 ansatte i den offentlige sektor, 660.000 på offentlig forsørgelse. Det vil sige, at ca. halvdelen af Danmark i den private sektor betaler for den anden halvdel. Det er ikke holdbart. Vi har for meget administration og for få der løser kerneopgaverne. Der kan ændres i denne fordeling inden for de eksisterende rammer.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ja for at arbejdsløse kommer i gang med også vikarjob. Det er bedre at være i gang end ikke, og det kan demotivere nogle til at tage jobs, hvis de kan miste deres dagpenge.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der allerede indenfor tandpleje og der kan være brugerbetaling afhægning af indtægt til praktiserende.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ser det med nogle praktiserende og speciallæger, som har deres egen praksis. De giver dem incitament til at forbedre sig og sikre, at de har patienter. Hvis det var helt privatiseret, ligesom tandlæger, så vil der være yderligere grund til at sikre kvalitet. Desværre er der praktiserende læger, som ikke interesser sig for effekt af behandling fordi de får betaling uanset. De lader ikke tvivlen råde og sender patienten videre. Har selv dårlige erfaringer og to med død til følge.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Medecin skal vurderes ud fra effekt og pris. Der kan også være dyr medicin, som er meget effektiv med stor virkning og som kun skal anvendes i kort tid og har mindre bivirkninger end billigere medicin.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det mener jeg, fordi vi ikke tager kvoteflygtninge. Det er meget svært at få udenlandske ægtefæller til landet. Vi skal tage vores globale ansvar. Det betyder ikke, at flygtninge skal blive i Danmark for evig. Flygtninge skal tilbage når de kan. Det er vigtigt at skelne mellem flygtninge og migranter. Vi har været for naive hvad angår integration, og det har været for nemt at få statsborgerskab. Det skal vi ikke give før efter 10 år, som i Schweitz og kan skal kunne forsørge sig selv

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

JA for danskere, som er født og opvokset i Danmark, og hvis de kan forsørge deres ægtefælle. Det må være en betingelse.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke speciel stor ulighed i DK men vi skal sørge for, at dem som har behov hjælpes og vi skal have lavere skat både topskat og fra bunden.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

110.000 er kommet i arbejde men når det rammer, dem som virkelig ikke kan, skal der sættes ekstra ind. De skal have mere.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet har sat en stopper for den motivation og over 110.000 mennesker er kommet i arbejde. Men der skal gøres mere for hjælpe borger ud på arbejdsmarkedet og finde realistiske relevante jobs fx på nedsat tid.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke blevet tilført tilstrækkeligt med ekstra ressourcer, hvad angår specielt uddannede personale til at håndterer det. Der er for mange i klasserne, for meget larm og der er for meget pres på lærerne til at løfte dem, som har sværere ved at indlære. Det går også ud over dem som kan. I Tyskland brugte man 5 år på inklusion med ressourcer, og alligevel havde man svært ved det. I Danmark var det 2 år og uden reelle ressourcer.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I udskolen er mit indtryk, at det er meget lange dage. Jeg også hellere have lidt kortere dage for mellemtrinet, og børnene havde lektier for. Det er meget svært som forældre at følge med i skolen, når de ikke har hjemmeopgaver. Der skal være hjælp til lektier for dem, som har behov. Alle er ikke ens og dem som kan selv, skal for lov til at udfolde deres potentiale.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det mener jeg ikke. Jeg synes faktisk, det er godt med nationale test. Vores yngste er glad for test og det giver motivation til at lave lektier::). Som forældre får man en bedre indsigt i barnets færdigheder.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udgiften til ældrepleje vokser 30-40 milliarder kr. til særligt neurologiske sygdomme. Vi bliver alle ældre. Det vigtigste i vores velfærd er vores sundhed, uddannelse og sikkerhed. Andre steder kan man spare fx at få flere i beskæftigelse, reducerer antallet af ministerier og få effektiviseret systemer fx at der kun er en IT løsning for sundhedssystemet for hele landet.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen tvivl om, at omkostninger for sundhed til ældre er stærkt voksende. Men det er vanskeligt at indføre brugerbetaling. Man risikere at ramme skævt. Det kan være indkomstbestemt/formue for at undgå, at en enlig ældre, som kun har sin folkepension skal stå med ubetalelige udgifter, men har arbejdet og betalt skat hele sit liv.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mere kompliceret end blot at sætte pensionsalderen op. Der er flere erhverv, hvor det vil være meget hårdt for borgeren, hvis pensionsalderen er 70 år. Mens for mere stillesiddende arbejde, kan mange arbejde længere. Det skal være frivilligt at blive på arbejdsmarkedet efter 67 år.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hovedstadsområdet betaler op til 2/3 af skatte-indtægter til andre kommuner. De brede skuldre skal løftes men der skal være rimelighed. Fx er der ikke minimumskrav til, hvor meget velfærd en hver kommune skal kunne levere til sine borgere. Der er ikke et loft for, hvor meget der skal overføres eller hvor lidt. Derudover er systemet fuldstændig ugennemsigtigt.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men indkomstgrænsen for topskat skal sættes op og være på niveau med fx Norge og Sverige på omkring kr 600.000

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Knap halvdelen af danskere er overvægtige ( ud af fra en noget stram BMI måling). Det er trist for personerne og koster samfundet. Det skal være billigere at spise sundt. Vi har de dyreste fødevarepriser i EU.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja særligt for iværksættere. De bør skattefritages op til fx de første kr 400.000, fordi de står med hele det finansielle ansvar og har dårlig adgang lån.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige skal sikre ordentlige rammevilkår og have de rigtig kompetencer til at fremme erhvervslivet. Ikke overtage det.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget højt, men vi betaler også meget høj skat. vores lønniveau er dårlig for vores konkurenceevne og arbejdspladser flyttes ud og overtages af teknologi. Hvis skatter og afgifter blev sænket, kunne lønnen sættes ned.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For dem som trænger. Men velhavende bør ikke få en børnecheck. Det skal i højere grad være indkomstbestemt.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig, fordi for mange unge drikker for tidligt. Står man i en NETTO fredag aften, er der ofte mange meget unge som køber vodka og andet stærkt alkohol for 'warm'/ opvarmning til gymnasiefester m.m. De er 16 år og allerede godt berusende inden fest. Drukkulturen er alt for udbredt, skadelig og må stoppes.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja der er flere fattige børn og de bør hjælpes mens familier med indkomst over gennemsnittet, bør ikke få børnechecks.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke tydeligt, hvad det vil hjælpe på. Lige nu er vi udsat for cyber angreb og spionage fra Rusland, og det kan være svært at få en garanti for, at det vil ophøre. Der skal være en løbende dialog hele tiden men ikke opblødning foreløbig.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udviklingen går generelt den rigtige vej, men krige og humanitære katastrofer er på et meget højt niveau. Aldrig har der været så mange flygtninge, som siden 2. Verdenskrig. Hjælp til det humanitære område og bistand til at opfylde FNs 2030 Verdensmål, vil være mine prioriteringer. Der skal gøres ekstra for at få den private sektor til at vokse i udviklingslande, og det kan dansk erhvervsliv bidrage til.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I en fragmenteret verden i dag, og et amerikansk lederskab der trækker sig tilbage fra de internationale udfordringer, må vi have et stærkere europæisk forsvar og et forsvar, som er nemmere at kordinere. Det er heller ikke helt uden udfordringer, for hvordan skal det organiseres. Jeg er ikke tilhænger af det franske Super EU, men en pragmatisk løsning.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både straf og resocialisering går hånd i hanke. Det er vigtigt, at der er hårde straffe. Men for at stoppe kriminalitet skal resocialisering styrkes.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror vi har hårde nok straffe

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Unge under 15 år skal ikke kunne sættes i fængsel. Der skal rettes op på deres adfærd ad anden vej.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark bevæger sig stadig længere væk fra en bilpark bestående af klimavenlige elbiler Godt nok blev elbilsaget fordoblet i 2018, men for hver ny elbil i den danske bilbestand voksede bestanden af benzin- og dieselbiler med 46. Bjerget af ’fossile biler’, der skal væk for at sikre klimamålene, bliver altså stadig større. I Norge udgjorde elbiler 31 pct. af bilsalget i 2018 – i Danmark 0,7 pct. Der er 11.000 el-biler ud af 3.3 registrerede køretøjer.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi forbruger i dag, som har vi 2, 6 jordkloder. Vi har en meget udbredt køb-og-smid væk kultur. Det må ændres og derfor tænke mere i genbrug og genanvendelse af slut-produkt og fremme cirkulær økonomi.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dem der forurener skal betale, men dem så går grøn skal slippe billigere. Det skal være smart regulering.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er bedre med ordenlige lejre i Nordafrika, som EU også har ansvar for. Situationen i Libyen med menneskesmuglere som holder flygtninge fangen under umenneskelige forhold og i Tyrkiet, hvor Erdogan har kontrollen med flygtninge er ikke holdbar politisk og flygtningene har ganske ringe forhold. Det kunne også modvirke menneskesmugling og farlige bådtransporter. I disse flygtningelejre skulle man etablere uddannelsesmuligheder for børn og unge, og mindre produktionsfaciliteter.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Håber ikke det er nødvendigt. Men så længe vores ydre grænser ikke er stærke og vi får mange kriminelle østfra, så må vi beskytte os selv.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har fortsat forbehold, som faktisk ikke hjælper os. Men vi skal sikre, at vi har indflydelse, at EU har fokus og prioriterer hvad der er vigtigt for borgerne i EU, og der ikke skabes for politiske prestige projekter og øget centralisering.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlig er en for bred betegnelse. Det er ikke ineffektivitet men der er for meget administration, rapportering og mangler gennemsigtighed i beslutningsprocesser om store projekter og investeringer, mangler ansvarlighed. Vi er fx et af de lande i OECD med flest antal ministre på trods af, vi er kun godt 5.5 millioner borgere. For hvert ministerium er der forvaltning.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

JA, der er meget administration i den centrale del af forvaltningen med ca. 19-20 ministerier. 29% stigning i administration og forvaltning i regionerne. Der skabes projekter og afdelinger, og problemet er, at de ikke nedlægges når der kommer nye tiltag. Der er for lidt respekt for faglighed, som bør styrkes og såvel som bedre arbejdsforhold for dem, som løfter kerneopgaverne. Mere tillid til faglighed og mindre kontrol-

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke nødvendigvis men det kan give lige så god eller også bedre. Det afhænger af forretningsbetingelser og kontrol med kvalitet.

43 Staten bør bidrage mere til udviklingen af kollektiv trafik i Storkøbenhavn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

1-Hvis vi skal få reduceret transportsektorens 30% af det danske CO2 udslip, er det meget vigtigt at få elektrificeret og udbygget den offentlig transport og at gøre den billigere. 2: Det skal gøres nemmere at parkere sin bil ved en station ved indfaldsveje for begrænse de mange pendlere som kører ind til de store byer. 2. Rejseapp'en kan fx også omfatte dele elbiler og cykler. Der er behov for at tænke nyt.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Mjølnerparken, Bispeparken og Tingbjerg for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et brud på menneskerettigheder at tvinge folk fra egen bolig pga etnicitet eller indkomst. Skab nye muligheder og skab incitament til flytte fx ved jobs og bolig i andre områder. Det er vigtigt at få gjort noget ved vores parallelsamfund og ghettoer, men man skal ikke tvinge folk til at flytte. Jeg mener, der skal mere til for at skabe social transformation.

45 Der skal fortsat udflyttes statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen, så væksten i Danmark fordeles bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skaber ikke nødvendigvis vækst og balance. Da jeg stillede op i Østjylland, var der ikke én som nævnte vigtigheden af statslige arbejdspladser. Det som var vigtigt var infrastruktur, bedre realkreditlåne-muligheder og bredbånd. I stedet sæt skatten ned i yderområder, og skab uddannelsesmuligheder. Centraliseringen har på mange måder udtømt provinsen. Det skal der rettes op på.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 355 Det Konservative Folkeparti in total 23506

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Gentofte er en fantastisk kommune med gode forhold og ydelser af høj kvalitet, og jeg vil arbejde for at vi fortsat har en tidsvarende og driftsikker kommune. Med 20 års erfaring med forvaltningsarbejde er jeg godt rustet til at sikre en robust og driftsikker forvaltning i Gentofte Kommune – med fokus på borgernes behov og naturligvis ældreplejen, borgere med særligt behov og for at sikre, at vi har en skøn, tryg og grøn kommune, som økonomisk er stærk og hvor trivsel er i højsæde.

Styrkelse af vores teenageres og unges fysiske og mentale sundhed.
Alt for mange unge lider af hoved- og mavepine, som ikke er relateret til fysisk sygdom, men emotionelle lidelser, og ca. 50 pct. af pigerne i Danmark lider af stress. Særligt de unge mellem 14-18 år dropper ud af sportsforeningerne og har ikke rigtigt nogle steder at gå hen. Derfor mener jeg, at der skal sættes fokus på at udbygge muligheder for sport og fysiske aktiviteter, som kan give bedre trivsel og være-steder som fx ’unge-cafeer’ og hvis der er behov, mulighed for at tale om personlige emner med faglige personer.

For at være tidsvarende må vi være på forkant med udviklingen og bidrage til at afhjælpe vedkommende globale udfordringer. Jeg vil arbejde for mere genanvendelse af brugsgenstande, affald og plastik, mere ren luft og mindre madspil.

Med højt velfærd som i Gentofte kommer også højt forbrug. Vi må bryde den lige linje, hvor værdifulde råmaterialer, produceres, forbruges og smides væk til ingen nytte og lette presset på klodens ressourcer- og med andre ord, fremme cirkulær økonomi. Gentofte skal være i front, når det gælder bæredygtigt forbrug og en grøn omstilling, som også kan give nye erhvervsmulighede. Fx miljøambassadører for offentlige institutioner, madspildsagenterne kan rådgive os om, hvordan vi undgår, at vi hver især smider ca. 36 kg mad ud årligt og i stedet det anvendes til fx energi, og Danmark ligger i bunden blandt EU lande, hvad angår genanvendelse af plastik. Det kan vi gøre bedre.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Næstformand for Børneudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2003 - 2004

Master Law in International Development Human Rights, Humanitarian Law and Islamic Law, University of Warwick

1989 - 1997

Master Offentlig Driftsøkonomi og International Udvikling, Roskilde Universitetscenter

Erhvervserfaring

Senior Manager A.P: Møller Mærsk
C

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Næstformand for Børneudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2003 - 2004

Master Law in International Development Human Rights, Humanitarian Law and Islamic Law, University of Warwick

1989 - 1997

Master Offentlig Driftsøkonomi og International Udvikling, Roskilde Universitetscenter

Erhvervserfaring

Senior Manager A.P: Møller Mærsk

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet