PERSONPROFIL

Karina Bergmann

Liberal Alliance

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 26. juli 1985

I

Karina Bergmann var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance ved Kommunalvalget i København kommune. Karina Bergmann blev ikke valgt ind.

Karina Bergmann er kandidat til Københavns Borgerrepræsentation, valgt for Liberal Alliance. Hun er uddannet cand.mag fra Københavns Universitet og arbejder til dagligt i det private erhvervsliv med kommunikation, presse og marketing mm. for en række aktører inden for detailhandlen og restaurationsbranchen.
Karina Bergmann er herudover medlem af Bevillingsnævnet for Liberal Alliance.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 475 Liberal Alliance in total 11822

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

København skal være den bedste by at gå i skole, studere, arbejde, bo og blive gammel i. Jeg vil arbejde for at København bliver den mest erhvervsvenlige kommune med fokus på vækst, velstand og arbejdpladser, hvilket i sidste ende finansierer vores velfærd. Derfor er der brug for lavere skat og afskaffelse af afgifter til gavn for det private erhvervsliv. Københavns Kommune skal have fokus på velfærd, kerneopgaver og service, der kommer borgerne til gode som velfungerende offentlige institutioner som folkeskoler og ældrepleje frem for prestigeprojekter, der kun tilfredsstiller politikerne. Det frie valg og selvbestemmelsen skal i det hele taget i højere grad tilbage til borgerne. Sidst, men ikke mindst vil jeg arbejde for en by, der tager ansvar for sine socialt udsatte borgere, så stofbrugere, ufrivilligt hjemløse og psykisk syge får den hjælp og værdige behandling som de har krav på fra kommunens side.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være plads til alle trafikanter i København. Der skal laves brede cykelstier der hvor der er brug for det, men det er ikke ensbetydende med at det skal være på bekostning af bilisterne.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København har brug for flere små og billige boliger til at imødekomme efterspørgslen. Det kræver at vi bygger i bredden og i højden. Af samme årsag skal boligbyggeriet på Amager Fælled ikke bremses.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiet har haft magten i København i over 100 år. Et af resultaterne er at København endnu en gang er en af landets mindst erhvervsvenlige kommune jf. den seneste rapport fra Dansk Industri. København skal være en bo hvor man har lyst til at arbejde og starte virksomhed og skabe arbejdspladser.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er stor fortaler for kollektiv traffik. Den skal styrkes. Det gælder især metroen. Men det er ikke ensbetydende med at der skal nedlægges flere parkeringspladser i en by, hvor kommunen allerede har nedlagt alt for mange.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på at de fleste borgere gerne vil leve mere miljøvenligt og -skånsomt. Desværre er de tiltag vi har set fra Københavns Kommunes side ikke med til at gøre det lettere, men dyrere og dårligere. Indtil jeg ser et tiltag der gør det lettere, billigere og bedre, synes jeg ikke borgerne skal være pålagt at affaldssortere mere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Liberal Alliance vil vi gerne prioritere idræt til børn og unge under 18 år mod fx at have mere brugerbetaling for voksne med indtægt derefter. Man kan også forestille sig at fremtidige idrætsanlæg til børn blev tænkt bedre sammen med opførelse af nye skoler.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavns Kommune skal ikke agere smagsdommer, men i højere grad lade borgerne bestemme hvad de vil bruge deres penge på af kulturtilbud.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København har en stor andel af socialt udsatte borgere og har altid haft det. Dem skal der tages meget bedre hånd om - også fra Københavns Kommunes side.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tilstedeværelsen af flygtninge udgør ikke i sig selv et problem. Er man som flygtning villig til at tilpasse sig det danske samfund på lige vilkår med alle andre, er der ikke et problem. Men der er udfordringer. Beskæftigelsesgraden for flygtninge er på et lavt niveau. Det går betydeligt bedre end for blot få år siden, men det er fortsat en stor udfordring at få flygtninge i arbejde.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Liberal Alliance går vi ind for mere frit valg, så borgeren i højere grad får lov til at vælge selv - mellem både offentlige og private tilbud. På den måde kan man lade borgeren afgøre om denne vurderer at serviceniveauet er bedre det ene eller det andet sted. Ellers kan borgeren altid gå tilbage til det kommunale tilbud.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er der et problem med genoptræning i kommunen, skal kommunen naturligvis prioritere det. I Liberal Alliance tror vi på at tingene ofte kan gøres bedre og billigere ved at frigive mere tid til medarbejderne med at fjerne bureaukrati, regler og dokumentationskrav. Det gælder også på sundhedsområdet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af elever er afgørende, men ikke altafgørende. Det vigtigste er at både elever og lærere trives. Det gør de i høj grad ikke af folkeskolereformen, som vi i Liberal Alliance gerne vil rulle tilbage og give friheden tilbage til lærerne. Vi tror også på at en høj grad af forældreinddragelse og -involvering er med til at sikre en god skole.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København har som landets hovedstad et stort udbud af arbejde for mange forskellige grupper sammenlignet med fx udkantskommuner. Arbejdsmarkedet og dets regler kan i flere tilfælde være for rigide for socialt udsatte samt borgere der ikke kan varetage et fuldtidsarbejde pga. fysisk eller psykisk sygdom, men i det store og det hele, er der arbejde melder flere brancher fx taxa-, hotel- og restaurationsbranchen om.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavns Kommune har et budget på ca. 50 mia. kr. og har samtidig opsparet 10 mia. kr. over de sidste 10 år som ligger i en investeringsforening. De penge skal tilbage til borgerne og ikke ligge i en kommunal pengetank. Kommuneskatten kan sagtens sættes ned uden at det går ud over den borgernære velfærd.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må bero på en konkret vurdering fra gang til gang.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man har de senere år styrket indsatsen for at holde unge væk fra bander og kriminalitet. Det har hjulpet og det må meget gerne fortsætte. Men vi skylder også borgerne at sætte ind over for bander frem for at "blot" at øge budgettet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan være mange forskellige grunde til at folk vælger at gå, cykle, tage bus, tog eller metro eller køre i bil. At cykle er ikke for alle - eksempelvis ældre mennesker. Derfor skal den kollektive transport også styrkes og der skal fortsat være plads til biler i byen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København skal finde plads til de borgere der har lyst til at bo, arbejde og starte arbejdsplads i kommunen. En gang imellem betyder det at naturområder må inddrages. Heldigvis er der allerede mange erhvervsejendomme i byen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København skal naturligvis være en kulturby der kan konkurrere med og tilbyde større kulturelle begivenheder. Det er heldigvis allerede tilfældet i dag. Private aktører som fx hotel- og restaurationsbranchen skal være med til at gøre det attraktivt for turister og beboere at bruge byen, men Københavns Kommune skal ikke bruge flere penge end tilfældet er i dag.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er Københavns Kommunes ansvar at komme fx hærværk og utryghed i socialt udsatte boligområder til livs. I forhold til fx integration, mener vi at den bedste integration sker på arbejdsmarkedet, hvorfor der skal gang i den private jobskabelse. Sammen med Lejerbo i Mjølnerparken på Nørrebro har vi stillet forslag om job- og uddannelsesgaranti mod at droppe kontanthjælpen.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal i højere grad vise vilje og evne til at blive en del af det danske samfund.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores ældre medborgere har som udgangspunkt betalt skat og skal ikke straffes fordi de har valgt at spare op ved at tvinge dem til at betale endnu mere.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sindslidende og psykisk syge skal naturligvis have den behandling de har krav på og der skal sikres kvalitet i behandlingen. Det må og skal være muligt uden at hæve skatten eller at det bliver på bekostning af andre sundhedsområder.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Liberal Alliance vil vi gerne øge de varme hænder på bekostning af de kolde. Vi tror på det er muligt uden at hæve skatten, men at midlerne kan findes inden for rammen.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private virksomheder kommer i takt med at København bliver en mere erhvervsvenlig kommune med lavere skatter, afgifter og gebyrer.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler for meget i skatter og afgifter og dem arbejder vi for at afskaffe eller sætte ned. Det gælder også grundskylden.

Uddannelse

cand.mag. Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Kommunikationsmedarbejder
I

Uddannelse

cand.mag. Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Kommunikationsmedarbejder

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet