PERSONPROFIL

Jytte Agerup

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Allerød

Født 4. september 1964 i Gram, Sønderjylland Gift 2 børn

B

Jytte Agerup var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget i Allerød kommune. Jytte Agerup blev ikke valgt ind.

Jytte Agerup er uddannet cand.oecon fra Aarhus Universitet. Til daglig er Jytte Agerup konsulent for det økonomiske rådgivningsfirma Basico og direktør og ejer af firmaet Wilfred Management. Hun er desuden medlem af flere bestyrelser bl.a. for anlægsgartnervirksomheden Oknygaard. Privat er Jytte Agerup bosat i Allerød.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 198 Radikale Venstre in total 915

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Med min baggrund og social-liberale grundværdier kan jeg gøre en positiv forskel i byrådet.
DET GODE BØRNELIV
Jeg vil arbejde for fokus på tidlig indsats - ikke i ord, men i handling. Vi skal have normeringerne og andelen af pædagoger op i vores daginstitutioner. Der skal være tilstrækkelige driftsmidler til skolerne og til børn, der har brug for støtte. Vi skal investere i den åbne skole: naturen og kulturen skal ind i skolen. Der skal være en skolebestyrelse på ALLE skolematrikler.
DET GRØNNE OG DET NÆRE
Jeg vil værne om det grønne og det nære: fritidslivet, kulturen og idrætten. Det skaber livskvalitet og styrker lokalsamfundet. Vi bor med dejlig natur og vi skal lade naturen være natur. Vi skal agere lokalt på de globale klimaudfordringer og bl.a. reducere CO2. Vi skal altid træffe bæredygtige beslutninger. Vi skal øge genbrugsværdien af vores affald og have miljørigtig affaldssortering.
ANSVARLIG PRIORITERING OG SAMARBEJDE
Vi må stoppe grønthøster besparelserne - det giver lidt mindre af det hele. Vi skal lave ansvarlige prioriteringer, så vi styrker områder, der ikke kan tåle flere besparelser (børn, ældre og skole især). Det skal være slut med sognerådspolitik i Allerød og snævre flertal. Vi er alle med til at betale gildet. Vi skal lave kloge anlægsinvesteringer og vi skal eksekvere på de rapporter, vi betaler for.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med et faldende børnetal i Lillerød og en ny privatskole med over 200 elever, så er der i høj grad brug for at gen-overveje om det giver mening at bytte mursten ud med med kvalitet i folkeskolen. Vi kan kun finde flere penge til indholdet i skolen ved at omprioritere midlerne.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgmesteren har ikke været i stand til at skabe et bredt samarbejde i byrådet til gavn for alle Allerøds borgere. Der er brug for en anden politisk kultur, ny styring og nye visioner for Allerød.

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange af os er flyttet til Allerød, fordi vi bor midt i pragtfuld natur. Det skal vi passe godt på. Vi skal derfor bevare naturområder, der hænger sammen, så vilde dyr og planter får mulighed for at sprede sig. Erhvervs- og boligområder skal etableres med respekt for naturen og de grønne områder.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her får jeg et radikalt problem: det er svært at svare entydigt. Vi skal investere i den kollektive trafik, så vi kan nedbringe biltrafikken. Men samtidig mener jeg, at vi har et behov for at lave en plan for trafikafvikling i og omkring Lillerød. Der bliver ledt alt for meget biltrafik ind igennem byen idag. Det er som om det aldrig rigtig blev planlagt, eller også blev planen gemt væk, da bolig- og erhvervsudbygningerne startede.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal vi affaldssortere mere, så vi kan øge genbrugsværdien af vores affald. Vi skal agere lokalt på de globale udfordringer på klima og miljøområdet.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi skal sørge for at gøre det nemt at være frivillig og nemt at være forening i Allerød. Det er nødvendigvis ikke noget, der koster flere penge. Vi har mange idrætsfaciliteter og de skal løbende vedligeholdes, så de kan holde i mange år endnu.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kunst og kultur kan meget. For den enkelte kan det skabe glæde og livskvalitet. For fællesskabet er det vigtigt: vi skaber venskaber og styrker lokalsamfundet. Vi udvikles og møder hinanden på tværs. Jeg synes det nuværende niveau er passende - vi har gode arrangementer på og med bibliotekerne og Mungo Park bliver udbygget i de kommende år. Musikskolen er blevet udbygget og de frivillige foreninger er meget aktive og synlige.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke den rette viden til at vurdere, om vi bruger mange eller få penge på socialt udsatte grupper idag. Som udgangspunkt går jeg ind for tidlig indsats - dvs der investeres i indsatser mens børnene er små.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har været gode til at tage os af de flygtninge, der er kommet til Allerød. Dette især takket være et rigtig godt netværk af frivillige. Vi skal fortsat arbejde på at flygtninge i Allerød bliver dygtige til dansk og kommer ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. De ønsker alle at blive ressourcer i vores lokalsamfund.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Øget konkurrence medfører ikke nødvendigvis en stigning i serviceniveauet. Kvaliteten er det vigtigste, og borgeren skal i centrum. Det skal ikke være et mål i sig selv at outsource ældrepleje. Men loven siger, at borgerne skal have et alternativ til det kommunale tilbud. Og vi skal benytte private virksomheder i Allerød, hvis vores ældre borgerne derved får en bedre løsning.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores genoptræning skal fungere og borgerne skal igang med genoptræning hurtigst muligt. Udover at det betyder meget for det enkelte menneske, så vil der være penge at spare ved bedre og hurtigere genoptræning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være tilstrækkelige ressourcer til skolerne, så de ikke tvinges at øge antallet af elever i klasser for at få pengene til at strække.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke let at være arbejdsløs, og ingen ønsker at forblive arbejdsløs. Der bliver stillet mange krav til arbejdsløse i forvejen.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommuneskatten skal blive på det nuværende niveau og vi skal løse udfordringerne indenfor rammen ved at prioritere anderledes, og indføre en ny økonomistyringsmodel for kommunen. Der er ikke blevet ændret på Allerød kommunes økonomistyringsprincipper i mange år og det skal ske i det nye byråd.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød Kommune er har ikke yderområder. Der vil i de kommende år blive investeret i udbygningen i Blovstrød (den at det skal betragtes som et yderområde).

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke problemer med dette i Allerød. Men vi skal fortsat prioritere vores SSP indsats.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal altid være mere attraktivt at vælge cyklen fremfor bilen - derfor skal vi investere i bedre cykelstier og flere cykelstier og cykelparkeringspladser. Det skal også være sikkert at vælge cyklen. Vores børn skal cykle i skole og det haster med en løsning til Skovvangsskolen for de små skolebørn, som nu er blevet flyttet derover.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udstykninger til erhvervsejendomme skal ikke laves i naturområder - og slet ikke i sammenhængende naturområder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød kommune har ikke en profil, hvor der indgår en mulighed eller behov for at tiltrække større kulturelle begivenheder.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke vi har problemer på dette område i Allerød Kommune.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Allerød ligger vi på et fornuftigt niveau i forhold til at få flygtninge integreret. Men vi ville ikke kunne gøre det uden det store netværk af frivillige, som tager et stort ansvar for at integrationen.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De borgere som selv kan betale, skal selv betale. Og det gælder naturligvis også for velhavende ældre. Det er den eneste måde vi kan sikre, at vi har råd til at give hjælpen til dem der virkelig har brug for det.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke den rette viden til at vurdere, om vi skal bruge flere penge på netop dette område. Vi skal balancere pengene i det kommunale sundhedsbudget, så vi hjælper så mange borgere som muligt, også sindslidende.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det hjerteblod, at der er kvalitet i vores dagtilbud til børn. Vi skal passe godt på børnene, mens forældrene tjener penge til fælleskassen. Normeringerne skal op i vores daginstitutioner. Vi må ikke presse de små vuggestuebørn tidligere i børnehave for at spare på normeringerne, som borgmesteren lagde op til i sit budgetudspil for 2018. Børnene skal have den bedst mulige start på livet. Den tidlige og stærke indsats er godt for fællesskabets bundlinje og for det enkelte menneske.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er en lille kommune og uden ressourcer på erhvervsområdet, så kører butikken bare ikke. Vi skal løfte området, hvis vi vil tiltrække de rette virksomheder (grønne, fremtidsorienterede) til kommunen, og bevare og udbygge de nuværende. Det er til gavn for os alle, at vi har et godt og aktivt erhvervsliv i kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden skal ikke nedsættes. Skattestoppet har gjort det muligt at tjene enorme summer på boligen uden at betale skat af indtægten. Vores skattesystem skal gøre det attraktivt at arbejde – ikke at spekulere i boligkøb, og både grundskylden og ejendomsværdibeskatningen skal følge den normale lønudvikling.

Politiske hverv

Bestyrelsesmedlem Allerød Radikale Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem OKNygaard A/S

Uddannelse

1983 - 1989

Cand Oecon Økonomi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2010 - nu

Ejer og direktør Wilfred Management Aps

2015 - nu

Associate Consultant Basico P/S
B

Politiske hverv

Bestyrelsesmedlem Allerød Radikale Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem OKNygaard A/S

Uddannelse

1983 - 1989

Cand Oecon Økonomi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2010 - nu

Ejer og direktør Wilfred Management Aps

2015 - nu

Associate Consultant Basico P/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet