PERSONPROFIL

John Andersen

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 1. december 1954 i Skivum Himmerland Single 3 børn

Ø

John Andersen var i år 2017 kandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i København kommune. John Andersen blev ikke valgt ind.

Er til daglig professor på RUC og arbejder med by- og boligpolitik. Har tidligere arbejdet på Danmarks Statistik og for EU-kommissionen i EU's tredje fattigdomsprogram og siddet i bestyrelsen for Sydhavns Compagniet. Fik LOs kulturpris i 1990 for bogen Fattigdom i velfærdsstaten.

Har 3 børn og 2 børnebørn, der er dedikerede ishockeyspillere i Hvidovre. Er opvokset på en gård i Nordjylland og har siden 1985 boet i en haveforening i Sydhavnen.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 495 Enhedslisten in total 55241
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1034 Enhedslisten in total 53672

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg er 62 år og har boet i Sydhavnen siden 1985. Jeg har siddet i borgerrepræsentation siden valget i 2013.
Mine lokale mærkesager er: bevar Tippen og Fiskerihavnen. Det gamle og det nye Sydhavnen skal både kulturelt og fysisk bindes ordentlig sammen. I det nye Sydhavnen (Holmene) skal der ikke bygges for højt og for tæt og beboernes rimelige krav om kulturfaciliteter og rum til liv mellem husene skal prioriteres på Rådhuset.
Derudover vil jeg særligt arbejde med syges og udsatte borgerens rettigheder. Enhedslisten fornemmeste opgave er at samarbejde med og give stemme til borgere og grupper, der oplever at de ikke bliver mødt med respekt. I den forgangne periode har jeg i socialudvalget arbejdet meget med krisen på bostederne i tæt samarbejde med fyrede ansatte og pårørende. På bostederne har der været helt groteske forhold med drab af flere ansatte og store lidelser for mange af beboerne. I sådanne kampe er det at helt afgørende at ansatte kan fremføre deres kritik uden angst for at blive fyret. Derfor er offentlige ansattes reelle ytringsfrihed også en mærkesag for mig. Alt for megen berettiget kritik kommer ikke frem.
I Københavns Kommune er tildeling af førtidspension og fleksjob meget lavere end i resten af landet og mange borgere har oplevet ”systemkrænkelser” i deres møde med systemet. Enhedslisten støtter varmt de græsrodsorganisationer af ”reformramte”, (fx Jobcentrenes Ofre, Liv over Lov og Næstehjælperne) der kæmper for en menneskeværdig behandling af borgere, der er kommet i klemme. Der er brug for en grundlæggende ændring af forvaltningen, der sætter borgerens behov i centrum og Københavns Kommune skal gå i spidsen for at lægge pres på Christiansborg for at fjerne forringelserne i førtidspensionslovgivning.
En sidste mærkesag er det værdige ældre liv. I Sydhavnen er der mange aktive ældre, der er med til at skabe en levende bydel og et mangfoldigt foreningsliv. For enhedslisten er det vigtig at generationerne mødes i lokalsamfundet. Ældres livser...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København skal blive endnu bedre som cykelby. Resten af verden ser København som model. Det er vigtigt med intelligente integrerede mobilitetsløsninger ( cyklisme, gang, delebiler, kollektiv transport) der gør det nemmere at klare sig uden bil. Derfor er det ikke kun et spørgsmål om cykler VERSUS biler, men intelligent holistisk planlægning

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kollektiv trafik og cyklisme skal fremmes for at løse både klima og trængselsproblemer

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Affaldssortering er en vigtig for at komme væk fra køb og smid ud kulturen. Et led i økologisk "opdragelse" og adfærdsændring. MEN ekstremt vigtigt at sorteringen hænger sammen med sammenhængende bæredygtige makroløsninger - og ikke, som det har været tilfældet i København, hvor der blev lavet løsninger, der krævede import af skrald fra udlandet !

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigt at der også er fokus på "street" idræt

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kultur i bred forstand er vigtigt for udsyn, kreativitet, tolerance og den sociale sammenhængkraft. Jeg prioriterer en balance mellem støtte til lokal forankret og folkelig kultur og traditionel "elitekultur". Vi skal have begge dele. Et godt eksempel på græsrodsskabt kultur er "Kultur for en tudse" på Karens Minde i Sydhavnen, Sydhavnsgade, Paulis Rødder, De Gamles By på Nørrebro, Ungdomshuset i NV og mange andre

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Staten bør tage et større ansvar for financiering af indsatser for de mest udsatte, fx folk der kommer ud af fængsel. Den truende lukning af Clean House er et skræmmende eksempel på sorteperspil mellem stat og kommune. Kommunen skal også i sit eget budget prioritere socialt udsatte højere - inkl. frivillige organisationers vigtige indsats. Det største problem er uværdig behandling på Jobcentrene, hvor udsatte borgere bliver "systemkrænket" og bliver mere syge end de var i forvejen

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge kan være og blive en ressource, hvis det lokale beredskab ( fx i forhold til boligforsyning) og de nationale rammer er i orden. I provinsen er der mange eksémpler på småbyer (fx Hørve i Odsherred), der har taget godt imod flygtninge og hvor lokalsamfundet bliver boostet - bla ved at tomme boliger bliver lejet ud, nyt iværksætteri og at der opstår et dynamisk kulturmøde. Vigtigt at lære af de gode eksempler - fremfor den ensidige diskurs om problemer

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange kommuner har haft store ekstra udgifter pga. af udliciteringseventyr, hvor private aktører er gået fallit. Sverige er det store skræmme eksempel på velfærdstab og øgede offentlige udgifter pga. privatisering. Nogle private NON PROFIT aktører som OK Fonden har været gode og det skal de offentlige plejehjem lære max af. Men nej tvangsudlicitering som Blå Blok kæmper for.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Simplificeret måde at stille det op på. Der skal klart bruges mere på den borgernære sundhed til bla. genoptræning, men pengene skal IKKE findes ved at skære på nødlidende områder fx psykiatrien. Derimod er der brug for en langsigtet investeringsstrategi: bedre kommunal forebyggelse og genoptræning vil på sigt give mindre pres på hospitaler. Denne tilgang kvæles i det nuværende budgetsystem, der bygger på kommunal og regional kassetænkning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bedre skoler er en af de vigtigste investeringer i fremtiden

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Meget uklart spørgsmål. Ja i den forstand at der ikke er nogen jobgaranti for arbejdsløse. Jobcentrene har vist sig meget ineffektive i forhold til langtidsledige kontanthjælpsmodtagere fordi ressourcerne bruges på kontrol og bureaukrati. Behov for at gentænke hele systemet, jf. Jobcentrenes Ofre m.fl

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommuneskatten I København er faldet og kan godt stige. Stop skatteklynkeriet.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Områder som Kgs Enghave/Sydhavnen, Brønshøj Husum og dele af Amager har på trods af områdeløft i årtier fået færre kommunale midler til fælles faciliteter, byrumsløft etc. Vigtigt at lokalsamfundene bestemmer hvordan der skal ske områdeløft

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Intelligente sociale investeringer er vejen frem. Den største udfordring er, at fængselsvæsenet, politiet og det sociale system ikke arbejder sammen, men kører i hver deres bureaukratiske silo. En vigtig del af problemet er, at politiet er blevet DJØFiseret og centraliseret. I stedet skal politiet DECENTRALISERES og indgå i tæt samarbejde med lokalsamfundet. Der er gode eksempler på dette fx i Gellerup , men brug af "best practice" blokeres af DJØF- og Søren Pind regimet

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I forlængelse af tidligere kommentar: topprioritering af cyklisme kombineret med samlet intelligent mobilitetsplanlægning. Derfor er det ikke kun cykler versus "andre områder"

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke en naturlov at København skal vokse i evighed

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Passende indsats idag

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærdsstaten ud til borgerne hvor der er størst behov. Dette vil også aflaste "normalsystemerne" fordi den borgernære indsats i områder er mere effektiv end de DJØFiserede standardindsatser i fx Jobcentrene. Der skal fx flyttes ressourcer fra Jobcentre til direkte indsats i udsatte boligområder

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigt at lokalsamfund, der modtager flygtninge - modsat fx Gentofte og andre freeriders - støttes af fællesskabet

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes velhavende ældre kan betale mere i skat, men ikke betale mere for ældrepleje.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja sindslidende skal prioriteres, men ikke på bekostning af andre.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et ordentlig børneliv kræver blandt andet pædagogerne med overskud og her er ordentlige normeringer vigtigt.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i forvejen mange brandingkonsulenter osv i gang - måske uden så store resultater. Derfor er der ikke behov for flere penge til mere af det samme. Det handler derimod om fx at føre en ambitiøs miljøpolitik, cykel og velfærdspolitik, der i substansen gør kommunen interessant.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skattefri værdistigninger skal som anden indtægt beskattes og hvis grundskylden nedsættes stiger priserne bare mere. Husk at også almene boliger betaler grundskyld. Grundskylden kan nedsættes i bunden hvis profit ved salg af bolig beskattes, men dette er national lovgivning

Politiske hverv

BR.medlem, socialudvalget
Medlem af Teknik og Miljøudvalget

Uddannelse

sociolog Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Professor RUC
Ø

Politiske hverv

BR.medlem, socialudvalget
Medlem af Teknik og Miljøudvalget

Uddannelse

sociolog Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Professor RUC

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet