PERSONPROFIL

Jens-Kristian Lütken

Venstre

Folketingskandidat i Københavns Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i København

Født 10. december 1981 i Viborg I et forhold 1 barn Bor i Københavns Kommune

V

Jens-Kristian Lütken (V) har været medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune siden 2014, hvor han er medlem Børne- og Ungdomsudvalget. Derudover er han næstformand for Europabevægelsen.

Han er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og arbejder til daglig som politisk konsulent for Venstre i Folketinget og som blogger for Jyllandsposten.  

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Miljø og klima
  • Skole og uddannelse
  • Retspolitik
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Jeg arbejder for et grønt København og et trygt Danmark. Der skal investeres i vores hovedstad. Jeg ønsker en havnetunnel og metro til alle bydele. Det er vigtigt, at der i forbindelse med store offentlige byggeprojekter i hovedstaden huskes på, at der også skal være plads til det grønne, således at der er grobund for liv og samvær.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdskraftens frie bevægelighed er med til at gøre Danmark rigere, men vi skal slå hårdt ned på plattenslagere og andre som udnytter reglerne mod hensigten

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke bare ansætte flere offentlige ansatte bare for antallets skyld. Det handler om at skabe den bedst mulige velfærd for danskerne, så der er tid til pleje og omsorg. Det er også derfor, at vi over de seneste år har investeret massivt i velfærden.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en vigtig del af velfærdssamfundet at der er en fri og lige adgang til sundhedsvæsnet og gode behandlinger.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bekæmper ventelister og ikke privathospitaler! Der skal i højere grad være frit valg mellem offentlige og private sundhedsydelser

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udvælgelsen af hvilken medicin der bruges på hospitalerne skal ske ud fra lægefaglige vurderinger.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle udlændinge har ikke noget at gøre i Danmark og skal derfor udvises-

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være klar til at foretage de nødvendige stramninger af udlændingepolitikken. Danmark skal først og fremmest hjælpe i nærområderne, hvor vi kan hjælpe langt flere for de samme penge. .

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal nogle regler, således at, dem som kan og vil Danmark, har mulighed for at komme hertil

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er blandt verdens mest lige samfund.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gik i 2015 til valg på at indføre et kontanthjælpsloft. Det har vi leveret på. Sammen med skattelettelser til folk i arbejde sikrer kontanthjælpsloftet, at det bedre kan betale sig at arbejde. Siden vi indførte kontanthjælpsloftet, er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet markant. Og i dag er rekordmange i arbejde. Vi risikerer at sætte det over styr, hvis vi afskaffer kontanthjælpsloftet.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal kunne betale sig at arbejde. Alle skal bidrage, hvis de kan.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusion kan i mange tilfælde være en god løsning, men de børn som har behov for et specialtilbud skal have det, således at de ikke ødelægger skolegangen for dem og selv og deres omgivelser. Desværre er der talrige eksemplar på at inklusionen er gået for langt

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolereformen er blevet justeret, således at eleverne har færre timer. Det er en rigtig god løsning.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at fagligheden er i top i folkeskolen, men der skal også være opmærksomhed på trivslen

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre prioriterer ældreområdet højt. Vi vil sikre, at alle ældre kan nyde en værdig alderdom med tryghed, varme og mennesker omkring én. Det er derfor, at vi siden valget i 2015 bl.a. har afsat penge til en værdighedsmilliard, som sikrer flere varme hænder. Vi vil også fremadrettet prioritere ældreplejen. Og det kan betyde, at vi skal bruge færre ressourcer andre steder – fx på papirnusseri og overførselsindkomster.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have en værdig alderdom - uanset pengepung! . I Venstre arbejder vi for at indføre mere frit valg i ældreplejen. Den ældre skal frit – uanset økonomisk baggrund - kunne vælge, om f.eks. hjemmehjælpen skal komme fra kommunen eller fra en privat hjemmehjælper. Det giver selvbestemmelse og værdighed for den ældre.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen skatter er for lave! jeg vil dog starte med at lempe skatten for de mindste indkomster.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske afgiftssystem er i forvejen meget indviklet. En differentieret moms vil gøre det endnu mere uigennemskueligt og forbrugeren vil ikke nødvendigvis få billigere grøntsager

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen skatter der er for lave. Vi skal sikre at danske virksomheder fortsat er konkurrencedygtige

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil fortsat investere i velfærden i de kommende år, som vi har gjort siden folketingsvalget i 2015. Men vi synes også, at det er vigtigt, at vi skaber vækst, velstand og arbejdspladser. For det er i sidste ende sådan, at vi sikrer en god velfærd. Derfor skal der også være plads til skattelettelser

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønnen bestemmes af arbejdsmarkedets parter og sådan skal det blive ved med at være

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ingen planer om at sænke eller øge børnechecken, da det nuværende niveau er fornuftigt. Socialt udsatte børnefamilier skal have den hjælp, der skal til for at sikre, at deres børn får den bedste start på livet. Vi skal blive bedre til at lave sociale indsatser og tiltag, der rent faktisk har en effekt. Så socialt udsatte børnefamilier får den hjælp, de har behov for.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har genindført BoligJob-ordningen og gjort den mere fleksibel.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nuværende regler er fornuftige, men der skal gøres mere for at de bliver overholdt

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et af de meget få lande, der lever op til FN's anbefalinger om at yde 0,7 procent af BNP i udviklingsbistand. Det skal vi blive ved med!

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal bidrage til den fælles sikkerhed i Europa. Vi kan ikkelængere automatisk regne med at USA vil hjælpe os.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Putins Rusland er en trussel mod stabiliteten i Europa. Annekteringen af Krim-halvøen er fuldstændig uacceptabel og derfor er det på sin plads, at EU har vist, at vi stå ved vores værdier om demokrati og frihed. Sanktionerne skal derfor ikke fjernes, det vil være naivt.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal have en klar konsekvens at begå kriminalitet. Udlændinge der begår kriminalitet i Danmark skal udvises.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke i fængsel, men vi har etableret et ungdomskriminalitetsnævn, der skal træffe afgørelser i sager om unge i alderen 10-17 år. Fokus skal være på den forebyggende indsats, og vi skal sikre, at myndighederne har de bedste redskaber til at hjælpe unge mennesker, som tidligt er kommet ind i en kriminel løbebane.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Høje afgifter betyder at virksomhederne flytter ud af landet og typisk til steder med mindre emsig miljølovgivning. Den vinder hverken miljøet eller Danmarks beskæftigelse på

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal være med helt fremme, når det gælder cirkulær økonomi. Det kan blive vores næste væksteventyr.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Elbiler kan være med til at skabe mere ren loft i centrum af København. Det er en god ide, at der nu er sat udløbsdato på salget af benzin- og dieselbiler.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal føre en stram udlændingepolitik, hvor vi i langt højere grad hjælper i nærområderne. Menneskesmuglerne skal bekæmpes i samarbejde med landene på den anden side af Middelhavet, bl.a. ved at oprette lejre udenfor EU.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal styrke de ydre grænser, således at grænsekontrollen mellem EU-landene igen kan forsvinde

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker et stærkere og slankere EU: Medlemsskabet af EU har været med til at øge Danmarks indflydelse. Derfor er det ubetinget en fordel at Danmark er med i EU.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor kan drives langt mere effektiv, således at der bliver råd til flere varme hænder

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private udbydere er med til at skabe mere konkurrence og mere valgfrihed for den enkelte borger

43 Staten bør bidrage mere til udviklingen af kollektiv trafik i Storkøbenhavn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Metroen skal udvides, således at alle bydele har adgang til metroen.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Mjølnerparken, Bispeparken og Tingbjerg for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Der skal fortsat udflyttes statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen, så væksten i Danmark fordeles bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En række af udflytningerne har været meningsløse, f.eks. udflytningen af Det Økonomiske Råd og Radio24Syv.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1131 Venstre in total 23652
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 822 Venstre in total 31442

Mærkesager

  • Integration
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Der skal være plads til både biler og cykler i København. Vi skal ikke verdens bedste cykelby ved at fortsætte klapjagten på bilisterne. Der skal ikke nedlægges flere parkeringspladser uden at de erstattes med nye.

Vi skal sætte hårdt mod hårdt overfor banderne. Venstre vil oprette et kommunalt ordenskorps der kan genskabe trygheden i København. Samtidig skal bandemedlemmerne rammes på pengepungen. Det skal ikke være muligt både at være bandemedlem og hæve offentlig forsørgelse.

Den københavnske folkeskole skal være meget bedre. Det skal være slut med at under halvdelen af eleverne i visse skoler ikke kan læse eller regne, når de går ud af 9. klasse.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2014 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget Københavns Kommune, Venstre

Uddannelse

Cand.scient.pol. Statskundskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2012 - nu

Blogger Morgenavisen Jyllandsposten
Konsulent Folketinget
V

Politiske hverv

2014 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget Københavns Kommune, Venstre

Uddannelse

Cand.scient.pol. Statskundskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2012 - nu

Blogger Morgenavisen Jyllandsposten
Konsulent Folketinget

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet