PERSONPROFIL

Jeanne Guldbrand Toxværd

Enhedslisten

Folketingskandidat i Københavns Omegns Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Gentofte

Født 24. december 1959 i Herlev Single 1 barn Bor i Gentofte Kommune

Ø

Jeanne Guldbrand Toxværd (EL) er kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte Kommune. Hun er medlem af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget samt Bygnings- og Arkitekturudvalget.
Derudover er hun folketingskandidat for partiet.

Hun er uddannet Cand.mag fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) og arbejder til daglig som specialpædagogisk konsulent.

Mærkesager

  • Ældreområdet
  • Skole og uddannelse
  • Flygtninge og indvandrere
  • Socialpolitik
  • Børn og ungeområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg er feministisk socialist og vil være en stemme på Christiansborg der har fokus på Socialpolitik, integration og børns opvækstvilkår i Danmark.
Jeg vil arbejde målrettet for at få afskaffet de uligheds- og fattigdomsskabende reformer der har øget uligheden i Danmark og være løsningsorienteret omkring udvikling af velfærd frem for afvikling. De stramninger som skiftende borgerlige regeringer har indført på integrations- og flygtningeområdet skal afskaffes og der skal målrettet satset på ordentlig integration.
Vi skal have et trygt velfærdssamfund og have afskaffet børnefattigdom.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker der arbejder i Danmark skal arbejde på danske arbejdsvilkår

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for flere varme hænder til at udføre kernevelfærdsopgaverne

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Privatisering af det offentlige sundhedsvæsen vil skabe større ulighed i sundhed og en forkert prioritering

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have afskaffet ulighed i sundhed og ved brugerbetaling bliver uligheden større

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være dokumenteret effekt af ny dyr medicin som er bedre end de allerede kendte alternativer. Vi skal sikre offentlig forskning og medicinproduktion så medicinalvare industrien ikke sidder på livsvigtig viden og profiterer på sygdom og sygdomsbekæmpelse

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at forholde os til hvilke borgere der har begået kriminalitet og hvilken kriminalitet der er begået.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kærlighed har ingen grænser!

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tages et generelt oprør mod de udlændingestramninger VLAK+DF har indført gennem de sidste 4 år.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skiftende regeringer har haft større fokus på skattelettelser end udvikling af velfærd. Fokuseringen har betydet at fattigdommen i Danmark har været stejlt stigende og det skal vi have stoppet!

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet har haft store sociale konsekvenser for mennesker der modtager offentlig forsørgelse, og ses tydeligt i den stigende børnefattigdom. Der bør investeres i helhedsorienterede tilbud og løsninger for den enkelte familie og ja kontanthjælpsloftet skal afskaffes

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er det rene vås! Ydelserne er så lave og har været medvirkende til at skabe både sociale og økonomiske problemer for mennesker ramt af arbejdsløshed, sygdom og andre sociale problemer

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nationale test er ikke til for hverken elever eller lærere. Det er spild af tid og ressourcer!

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolereformen er et overgreb på lærernes faglighed, arbejdstid og sidst men ikke mindst børnenes fritid og frihed til at være børn!

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tanken om inklusion er god, men desværre har politikerne ikke sørget for at tilføre folkeskolen de nødvendige midler til efteruddannelse af lærere og pædagoger + ansætte flere til at løfte opgaven til gavn for børnene

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et politisk prioriteringsspørgsmål. Skattelettelser eller velfærd?

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har penge i Danmark til at sikre en ordentlig offentlig ældrepleje og omsorg. Det er et spørgsmål om politiske prioriteringer og inddrivelse SKAT

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Præmissen for spørgsmålet er forkert. At sikre en ordentlig ældrepleje er ikke det samme som at andre velfærdsområder skal nedprioriteres - Det er et politisk prioriteringsspørgsmål!

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede givet alt for mange skattelettelser - det skal prioriteres at vi udvikler velfærden i Danmark

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At Danmark allerede har over 64.500 fattige børn er en konsekvens af lave ydelser til forældre uden for arbejdsmarkedet.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have lige adgang til velfærd.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Oprustning og krigstrusler fører intet godt med sig. Vi skal satse på fredsskabende dialog og diplomatiske løsninger

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistand er medvirkende til at sikre bedre uddannelses og levevilkår i områder med tørke og krig. Vi skal sikre at bistanden går til befolkningen og ikke til større virksomheder

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn er børn og skal have hjælp, støtte og vejledning, såfremt de er på vej ud i en kriminel løbebane. Straf hjælper kun politikere der ikke har kendskab til virkelighedens sociale problematikker!

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun de færreste bliver mindre kriminelle af at sidde i fængsel. Det er væsentligt at man får lavet helhedsorienterede planer for at forebygge kriminalitet

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal følge FN´s kvoteflygtninge system og ideen om at oprette lejre i Nordafrika er både økonomisk og bureaukratisk tung. Det er der ingen grund til!

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er spild af politiets tid og vores skattepenge! Grænsekontrollen er et udtryk for ren symbolpolitik

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man er nødt til at gennemgå mange af de opgaver der er privatiseret og nøje kigge på hvad omkostningerne for disse reelt har været.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige område har i årevis været udsat for besparelser som er velværds forringende, for at give skattelettelser til dem der har rigeligt i forvejen. Det skal der rettes op på så vi kan udvikle velfærd i stedet for at fortsætte den neoliberale afvikling af vores velfærdssamfund

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med den kontrol det offentlige er pålagt er administrative stillinger en nødvendighed.

43 Der skal sendes færre penge fra Øst- til Vestdanmark i kommunal udligning

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde for mere lighed i Danmark.

44 Det er vigtigere at anlægge en Motorring 5 rundt om København for at lette trafiktrængsel end at investere yderligere i kollektiv trafik

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal investeres mere i kollektiv trafik

45 Det skal prioriteres højere end tidligere at afsætte penge til at nedbringe trafikstøj fra motorveje og ringveje i beboelsesområder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 810 Enhedslisten in total 2147
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 488 Enhedslisten in total 2198

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Enhedslisten har konsekvent arbejdet for at forbedre forholdene for børn - både i daginstitutioner og skoler. Ligeledes har vi målrettet arbejdet for at børn og familie afdelingen blev tilført flere midler, det lykkedes efter 1.5 år og implementering af ændrede arbejdsgange og bedre sagsbehandling er i fuld gang.
Enhedslisten vil ligeledes fortsætte fokus på at Gentofte Kommune er visionær og har fokus på at også kommende generationer vil syntes at det er en fantastisk kommune.
Enhedslisten siger hvad vi mener og vi gør hvad vi siger!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen tvivl om at vi i Gentofte har brug for ungdomsboliger, hvilket en borgmester som har siddet i 24 år burde have taget højde for, på samme måde som udbygningen af vores almennyttige boligmasse. Det er tilsidesat. Både ungdoms- senior- og almennyttige boliger bør indtænkes i byplanlægning over hele kommunen.

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundlæggende må jeg sige at de midlertidige boliger man har boligplaceret de mennesker som har fået ly for krig, sult og undertrykkelse i Gentofte, er under al kritik. Dette hænger igen sammen med at borgmesteren gennem 24 år, fuldstændig har negligeret udbygningen af Gentofte Kommunes almennyttige boligmasse.

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gennem den nye politiske struktur har han formået at få magten centraliseret omkring ham selv og i økonomiudvalget. Det er værd at være opmærksom på i et demokrati.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør være meget tydeligere hvad der støttes med og hvilke idrætsklubber der støttes.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Desværre forpassede de 4 budgetforligspartier Gentofte Kommunes mulighed for at leje hele Charlottenlund Slot og tilhørende bygninger. Kunst og kultur er det der binder os sammen og som skaber grobund for visioner.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De mennesker der har fået ly i Gentofte for sult, krig og undertrykkelse er interesserede i, at bidrage med at udvikle kommunen

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har stor tillid og respekt for at kommunalt ansatte i Gentofte leverer både god og ordentlig service. Enhedslisten går ind for mere indlicitering

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal afsættes de nødvendige ressourcer til mennesker der har brug for hjælp og støtte. Det er udelukkende et spørgsmål om politiske prioriteringer

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være plads, tid og rum til at børn kan modtage undervisning og lærerne udføre deres primæropgave.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke kendskab til at nogen ønsker at være arbejdsløse.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og der bør tages udgangspunkt i hvad der er bedst for den enkelte unge. Helhedsorienterede indsatser er hvad Enhedslisten arbejder for

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er flere steder i Gentofte at man cykler med livet som indsats og døden som modstander og der bør tages højde for udvidelse af cykelstier og kollektiv trafik

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som nævnt tidligere er kunst og kultur det der binder mennesker sammen og er medvirkende til at vi kan udvikle kommunen

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal både afsættes flere økonomiske midler og lokalsamfundet skal inddrages. Borgerne i Gentofte har både viljen og lysten til, at arbejde sammen med borgere der har fået ly i Gentofte, men støder på en mur af bureaukrati når de henvender sig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en afvikling, i stedet for en udvikling af vores velfærdssamfund

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det behøver ikke at have konsekvenser for andre sundhedsområder at der afsættes flere midler til sindslidende, det er et spørgsmål om politiske prioriteringer

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

JA- selvfølgelig! FOA har 24.oktober offentliggjort en undersøgelse, hvor det fremstår at Socialdemokraterne, Radikale, Venstre og Konservative gennem de sidste år har sparet 17 % på daginstitutionsområdet. Enhedslisten har konsekvent stemt mod disse besparelser.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Omegns Storkreds, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Gentofte Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Bygnings- og Arkitekturudvalget Gentofte Kommune, Enhedslisten
Medlem af Teknik og Miljøudvalget Gentofte Kommune, Enhedslisten
Medlem af Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune, Enhedslisten
Medlem af Socialudvalget Gentofte Kommune, Enhedslisten

2014 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Cand. pæd Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Professionsbachelor Københavns Socialpædagogiske Seminarium

Erhvervserfaring

Specialpædagogisk konsulent
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Omegns Storkreds, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Gentofte Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Bygnings- og Arkitekturudvalget Gentofte Kommune, Enhedslisten
Medlem af Teknik og Miljøudvalget Gentofte Kommune, Enhedslisten
Medlem af Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune, Enhedslisten
Medlem af Socialudvalget Gentofte Kommune, Enhedslisten

2014 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Cand. pæd Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Professionsbachelor Københavns Socialpædagogiske Seminarium

Erhvervserfaring

Specialpædagogisk konsulent

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet