PERSONPROFIL

Jan Frederik Hansen

Socialistisk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 1. maj 1961 I et forhold 2 børn

F

Jan Frederik Hansen var i år 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti ved Kommunalvalget i København kommune. Jan Frederik Hansen blev ikke valgt ind.

Han har tidligere været kandidat i Hvidovre Kommune uden at blive valgt ind. I sit professionelle liv driver Jan Frederik Hansen advokatfirmaet af samme navn. hvor han bl.a. beskæftiger sig med socialret, straffe­ret, udlændingeret, børnesager, lejeret, fogedret og civile sager.
Før jurastudiet var han omkring en del forskelligt, herunder skraldemand, jord-og betonarbejder, chauffør og fagligt aktiv.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 118 Socialistisk Folkeparti in total 24830
KV 2005 Personlige stemmer 57 Socialistisk Folkeparti in total 0

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

DE SVAGESTE SKAL BEHANDLES ORDENTLIGT!

Kommunen har stor indflydelse på, hvordan de svageste bliver behandlet – selvom regeringens og Folketinget har lagt alt for snævre rammer.

Alt for mange syge og handikappede, som ikke har en chance for at klare sig på det ordinære ar­bejdsmarked, bliver fastholdt på kontanthjælp år ud og år ind. Her kan og skal kommunen gøre det meget bedre. Og det kan sagtens ske uden at bryde loven! Efterlønsreformen blev begrundet med, at det er bedre for mennesker at arbejde i det omfang, man kan. I virkeligheden er det alt for få, som får tilbudt fleksjob. Og alt for få får førtidspension selv efter nugældende regler.

Ansvaret er helt klart politisk. Den politiske ledelse må ikke tørre ansvaret af på forvaltningens chefer.

Medarbejderne skal ikke presses til at finde billige løsninger. Og med alt for lidt tid til den enkelte medborger kan medarbejderen ikke gøre sit arbejde ordentligt!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cyklens rolle som dominerende transportmiddel i København skal fortsat styrkes . At det somme tider går ud over billister er en rimelig pris at betale. Billister skal i øvrigt tilbydes bedre alternativer i form af bedre kollektiv transport, bedre cykleforhold o.s.v.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for meget værdifuld natur på Amager Fælled til, at der skal gives plads til byggeri der. Plads til boliger må findes et andet sted - også selvom det kommer til at økonomiske konsekvenser.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er helt klart brug for at begrænse biltrafikken i København. Til gengæld skal der være bedre alternativer til at køre i bil.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt klart fornuftigt at udnytte de ressourcer, der er i affaldet i form af metaller, glas, plastik, papir og næringsstoffer. Det bliver bedre netop nu, med ny sorteringsordning - men det kan helt sikkert også blive endnu bedre i fremtiden.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idræt - for både voksne og børn - er supervigtigt for samfundet såvel som den enkelte. De penge som bruges her, spares garanteret mere end en gang i sundhedsvæsnet. Københavns Kommune har slet ikke tilstrækkeligt med idrætsfaciliteter - og klubberne trænger helt klart til bedre opbakning.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er helt klart dele af kunst- og kulturlivet, som har brug for større for at klare sig og udvikle sig - til glæde for hele samfundet.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er helt klart brug for en langt bedre og langt hurtigere sagsbehandling af sager om førtidspension og fleksjob. Der bliver brug alt for mange ressourcer og for meget tid på at vende hver en sten, for at finde begrundelser for at fastholde folk på kontanthjælp. Borgerne bliver behandlet alt for dårligt, og samfundet går glip af de gode ressourcer, der er i fleksjob-ordningen.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er meget stort potentiale i at udnytte de ressourcer, flygtninge kommer med. Det skal vi blive meget bedre til. Flygtninge er her fordi, de er tvunget til det - og langt de fleste vil meget gerne bidrage positivt til vore samfund.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er intet, som tyder på, at konkurrencen fra de private firmaer er sund. Tværtimod giver det kæmpe problemer for både kommunen, dens ansatte og brugerne, når private firmaer går konkurs. Og det gør de alt for ofte!

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En god forebyggelse i form af bl.a. god genoptræning giver store besparelser på andre sundhedsområder.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er meget få, som har lyst til at forblive arbejdsløse! Det egentlige problem er, at folk, som ikke kan klare sig på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår, ikke får de muligheder, do burde få ifølge loven. Alt for få får fleksjob, og processen frem til bevillingen tager alt for lang tid. Det samme gælder for de, som slet ikke kan arbejde mere, og derfor har brug for førtidspension.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan tværtimod være god mening i at åbne for en lille skattestigning -ikke mindst fordi udviklingen går i retning af flere børn og flere ældre, efter at det i en del år er gået den anden vej. Københavns Kommune har i forvejen en temmelig lav skatteprocent (den 10.-laveste i Danmark).

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver ikke rigtigt mening at tale om yderområder i Københavns Kommune. Men det er klart at socialt udsatte områder har brug for særlig støtte.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen: Helt igennem fornuftige investeringer, både økonomisk og menneskeligt. Fængsler kan nok ikke undværes - men de udgør ingen egentlig løsning - og mere straf giver IKKE bedre forebyggelse. Det viser alt forskning.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Store kommercielt baserede begivenheder klarer sig nok uden kommunal støtte. Der kan dog godt være brug for at gøre undtagelser ved større begivenheder, som er vigtige og uden kommerciel baggrund.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Også her handler det ikke mindst om at investere i, at de unge kan se en fornuftig fremtid i samfundet - i stede for, at de bliver jaget i armene på de bander, som kan tilbyde en form for fællesskab, som bestemt ikke er af det gode.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Investeringerne skal nok komme igen! Der er masser af gode ressourcer at hente. Og det er også en del af forebyggelsen af bandekriminalitet, marginalisering og meget andet skidt. Hvis flygtningene ikke får et godt liv i Danmark, går det meget ofte skidt for deres børn.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er i forvejen et attraktiv sted for mange firmaer. Der må dog gerne være (endnu) mere fokus på at tiltrække firmaer som fremmer økologi m.m., og firmaer med socialøkonomiske arbejdspladser.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lavere udgifter på ejerboliger gør blot, at priserne stiger. Til glæde for hvem? Der kan dog godt være gode grunde til undtagelser.

Politiske hverv

Suppleant i Indre Bys Lokaludvalg

Uddannelse

Cand.jur.

Erhvervserfaring

2009 - nu

Selvstændig Advokatfirmaet Jan Frederik Hansen
F

Politiske hverv

Suppleant i Indre Bys Lokaludvalg

Uddannelse

Cand.jur.

Erhvervserfaring

2009 - nu

Selvstændig Advokatfirmaet Jan Frederik Hansen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet