PERSONPROFIL

Jakob Hougaard

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 1. januar 1974 i København I et forhold

A

Jakob Hougaard (S) har været del af Københavns Borgerrepræsentation siden 2001 og var Beskæftigelses- og Integrationsborgmester i perioden 2006-2009. I dag sidder han som medlem af Socialudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Han begyndte sin politiske karriere, da han i gymnasiet blev medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Her opnåede han at blive formand for DSU København og senere næstformand for DSU landsorganisation.

Jakob Hougaard er uddannet kandidat i antropologi fra Københavns Universitet, og han arbejder som udviklingskonsulent i Dansk Råstof. Derudover har han bidraget til bogen "Folkets repræsentanter - Et antropologisk blik på Folketinget".

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1462 Socialdemokratiet in total 82819
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1413 Socialdemokratiet in total 76524

Mærkesager

  • Trafik
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Billige boliger - plads til alle
København skal have plads til alle, også mennesker med små indkomster og studerende. Der skal bygges mange flere boliger, så priserne ikke bare stiger og stiger.
Jeg ønsker en by, hvor der bygges billige almene boliger side om side med private boliger, så der ikke opstår socialt udsatte områder og rigmandskvarterer.

Bedre skoler - husk de skoletrætte
Alle mennesker skal have ret til en god uddannelse, så de kan forfølge deres drømme for et godt liv, og arbejde og forsørge sin familie. Vores skoler skal have fokus på en stærk faglighed, mere tid til dansk og matematik.
Særligt vigtigt for mig er det, at samfundet støtter op om dem, som bliver skoletrætte og risikerer at droppe ud.

Social retfærdighed - vi skal alle være her
Københavns velstand skal ikke kun komme den velstillede og ressourcestærke klasse til gavn. Der skal investeres i mere personlig hjælp til ensomme, psykisk syge, misbrugere, handicappede samt vores gamle.
Jeg mener, at vores velfærd skal sikre, at man kan leve et fornuftigt liv, også selv om man kommer ud for en trafikulykke og havner i kørestol eller at man bliver syg som gammel.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at der skal være plads til både cykler og biler i København. Folk har forskellige behov, de skal selv bestemme. I takt med, at flere bruger cyklen, skal cykelstierne udbygges. Men det behøver ikke at være en politik, som gør det svære at have bil. Socialdemokratiet skal sørge for, at der altid er et godt grønt alternativ til at tage bilen, som skal være et attraktivt tilvalg. Derfor skal der bygges mere Metro (og flere cykelstier).

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Salg af byggegrunde i Ørestad har betalt for Metroen. Metroen er en kæmpe gevinst for byen, og Socialdemokratiet vil ikke løbe fra regningen, når den skal betales. Endvidere er det en super god idé at bygge boliger tæt på metrostationerne.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fremgangen for København taler for sig selv. Det går godt i København med Frank Jensen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ud fra Socialdemokratiets målsætning om, at der skal være attraktive grønne alternativer til biltransporten, så følger det, at man skal have en fortsat udbygning af metroen og de kollektive løsninger.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sortere vores affald, ja. Men det kan gøres lettere med central sortering. Venstrefløjen og de radikale ser kildesortering af affald som en disciplinerende øvelse, hvor københavnerne tvinges til at ”komme i kontakt med sit affald” og dermed erkende sit (for store) forbrug. Jeg mener, at vi skal gå en anden vej, og lave centrale sorteringsanlæg i København. Det er lettere for borgerne og billigere for samfundet

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu har vi fået renoveret vores folkeskoler. Tiden er kommet til, at der sker en vedligeholdelse af de nedslidte idrætsanlæg og at kapaciteten udbygges, så det følger med befolkningstallet. Der er i dag for lange ventelister til idrætsforeninger blandt de yngste, og de ældre har svært ved at få plads i kommunens haller, som bruges i skoletiden.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mit indtryk, at der bruges passende med midler til oplevelser og kultur i byen. Pengene kunne dog bruges mere ligeligt geografisk.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores samfund og velfærd afhænger af, at alle har et godt liv. Det er banalt. Det er dansk. Vi skal passe bedre på vores udsatte, og de skal have del i den vækst og fremgang, som byen ser. Det er ikke kun den velstillede klasse, som skal have hele fordelen.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis ikke at flygtninge blev hjulpet i job og uddannelse, så vil det være et problem, både for den enkelte og for samfundet. Som udgangspunkt har flygtningene et potentiale for at kunne udfylde en rolle, men det tager tid og ressourcer at få tillært sig dansk og komme i job.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er skeptisk overfor privatiseringer af vores hjælp til de gamle. Jeg er bange for, at der kommer dårligere kvalitet ud af det, og mere stressede medarbejdere og dermed personaleudskiftninger. Det ønsker jeg ikke. Det er helt fint at der er mange selvejende plejehjem.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Umiddelbart er genoptræning vigtigt for mennesker, som ønsker at vende tilbage til et normalt liv på arbejdsmarkedet, f.eks. hvis man kommer ud for en trafikulykke. Jeg kan umiddelbart godt forestille mig, at genoptræning er et område, som skulle prioriteres.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange nye børn på vej i skoletilbud. Der bliver brug for nye skoler og flere plaser på skolerne. Det er vigtigt, at der er endnu bedre skoler, og der betyder klassekvotienterne noget.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at man er nødt til at gentænke beskæftigelsesindsatsen. Det virker ikke optimalt i dag, og der er for mange samtaler for samtalernes skyld. Der skal mere fokus og respekt ind i arbejdet med de ledige. Der er en alt for stor gruppe langtidsledige.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er ikke en dyr skattekommune. Jeg fornemmer ikke, at der er en folkestemning for, at skatterne skal sættes yderligere ned. Der er dog en klar forventning om, at ressourcerne forvaltes forsvarligt.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vesterbro er ved at drukne i økohaver, lommeparker og Cykelslanger. Det er kun rimeligt, at folk i Vanløse, Brønshøj og områderne udenfor brokvarterne også får del af den københavnske vækst. Folk betaler også en del skat i udkanten af byen.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I flere år har vi med jævne mellemrum oplevet bandekonflikter, nogle gange er det indvandrerbander, andre gange rockere mv. Det virker åbenlyst, at man kan gøre mere (og dermed bruge flere ressourcer) for at undgå, at unde rekrutteres ind i en kriminel løbebane. Jeg tror, at de penge er godt givet ud.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiet har medvirket til alle de mange investeringer, som er foretaget i cykelstier. Vi har stemt for flere cykelstier end Enhedslisten (som ikke ville have cykelsti på Christiania). Da cyklister tager mindre plads i trafikken, vil det under alle omstændigheder være en fordel for den øvrige trafik, at flere cykler til arbejde og skole. Det ender med, at der samlet set kan investeres mere fornuftigt i trafik og infrastruktur.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I en tid, hvor flere og flere mennesker søger byerne, skal der arbejdes på at fastholde og udvide arbejdspladser (og boliger). Naturområder tæt på byen og i byudviklingsområderne er et gode, som mange mennesker er glade for, men hensynet til arbejdspladser vejer tungt hos mig. Vores samfund har brug for, at der er vækst og en sund økonomi, så velfærden kan fastholdes.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mit indtryk, at der i dag er et passede budget til de dele af kommunen, som arbejder på at tiltrække konferencer og kulturelle begivenheder. Det er vigtigt at fastholde denne økonomi, sammen med private midler.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at København skal forsøge at få afviklet de udsatte boligområder i de kommende år. Det er skidt for byen og for dem, som vokser op i områderne, hvis vi ikke gør mere.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal flygtninge ud og være en del af det omgivende samfund, der hvor de bor. De flygtninge, som kommunen modtager, skal hurtigt ud og blive en del af arbejdsmarkedet, lære sproget og få noget fornuftigt livsindhold.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt er jeg tilhænger af velfærdssamfundets universelle ydelser, som man giver til alle ældre med behov. Jeg kan godt være bange for, at opbakningen til den store omfordeling via skatterne vil smuldre, hvis ikke at alle får hjælp

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at der skal være en tilstrækkelig god hjælp til alle grupper, som har brug for hjælp. Det gælder de sindslidende, men det gælder også folk med handicap eller folk, der er hjemløse. Jeg er ikke parat til her og nu at sige, at den ene gruppe har mere behov for hjælp end den anden.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag er normeringerne i vores daginsitutioner bedre end i de øvrige store byer. Jeg tænker, at vi skal arbejde på at fastholde det gode niveau. Dog er det klart, at der kan være brug for flere pædagoger til børn som kommer fra socialt belastede familier.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er i mine øjne en klar prioritet, at der skal gøres mere for at servicere vores erhvervsliv. Det er ikke kun et spørgsmål om flere penge, men også om en mere smidig sagsbehandlinger (f.eks. i byggesager). så virksomhederne oplever, at kommunen tager godt imod dem (og de arbejdspladser, som følger med).

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener som udgangspunkt, at der betales alt for høje ejendomsskatter i København. Pensionister kan have svært ved at have råd til at blive i deres boliger. Heldigvis er der snart et nyt vurderingssystem på vej, som forhåbentlig kan gøre det mere retfærdigt.

Politiske hverv

2002 - 2019

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2017 - 2019

Medlem af Socialudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Antropolog Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2019 - nu

Direktør Dansk Råstof

2010 - nu

Udviklingskonsulent Dansk Råstof
A

Politiske hverv

2002 - 2019

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2017 - 2019

Medlem af Socialudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Antropolog Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2019 - nu

Direktør Dansk Råstof

2010 - nu

Udviklingskonsulent Dansk Råstof

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet