PERSONPROFIL

Henrik Engel Elborough

Nye Borgerlige

Folketingskandidat i Sjællands Storkreds, spidskandidat i Lollandkredsen
Kandidat ved kommunalvalget i Gentofte
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 19. januar 1963 i Gentofte Gift 2 børn Bor i Gentofte Kommune

D

Henrik Engel Elborough (Nye Borgerlige) var i 2017 kandidat for Nye Borgerlige til kommunalvalget i Gentofte kommune og for partiet i Region Hovedstaden. Henrik Engel Elborough blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Henrik Engel Elborough er uddannet grafisk designer, og han har gjort karriere ved Forsvaret, hvor han har rang af kaptajnløjtnant og han bl.a. har undervist. Han arbejder til daglig som drifts- og trafikleder for DSB, og han har tidligere bl.a. arbejdet i en lignende stilling for Metro og som produktionschef og projektleder i flere produktionsvirksomheder. Privat er Henrik Engel Elborough gift og far til to børn.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 5 0

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Beskæftigelse
  • EU
  • Flygtninge og indvandrere
  • Udenrigs- og forsvarspolitik

Med kandidatens egne ord

Stem på en kandidat med stærk erhvervs-erfaring og brev indsigt i samfunds-forhold.
Som leder i det private erhvervsliv og siden i et årti i den offentlige sektor, ser jeg de udfordringer, der er i politisk ledede virksomheder og organisationer.
Politi, Forsvar og infrastruktur er områder, der ligger mig meget på sinde, og hvor vi kan udvikle vort samfund langt bedre end idag.
Dog er alle de mange områder, hvor vi bør lægge fokus næsten ligegyldige, såfremt vi ikke får styr på den fejlslagne udlændinge-politik, der er ført i årtier.
Vi skal sikre et stærk, frit og trygt velfærds-samfund til vore børn og børnebørn.
Det er på høje tid, at vælge politikere, der tør tage fat om nældens rod, og tage de nødvendige beslutninger.
Sæt dit kryds med omhu.
Stem som du plejer - og så mere af det samme.
Gud, Konge og Fædreland.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle bør forsikre sig mod arbejdsløshed Dagpengesystemet skal finansieres af arbejdsmarkedets parter og ikke over skatten. Til gengæld skal arbejdsløshedsforsikringen være mere fleksibel, så man kan tilkøbe sig større dækning og eventuelt også en kortere optjeningsperiode gennem en højere præmie.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løndannelsen er ikke et område politikerne skal beskæftige sig med. Det er arbejdsmarkedets parter, der i Danmark aftaler lønnen. Politikerne skal lovgive mindst muligt om arbejdsmarkedsforhold, men til gengæld holde justits med, at de regler, der er, bliver overholdt.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor skal være mindre! Der er ansat 6.000 flere i den offentlige sektor alene i 2018. Den private sektor skal være større og den offentlige mindre!

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke afgørende om sundhedsydelsen leveres af et offentligt hospital eller et privat. Danskernes sundhedssystem skal afbureaukratiseres. Alt for mange ressourcer bruges på kontrol, skemaer og administration. Politikerne skal bestemme mindre og fagpersonerne mere. Det vil i sig selv give mere plads til at private udbydere af sundhedsydelser kan komme frem og konkurrere på pris og kvalitet med det offentlige.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler allerede omkring 16 procent af udgifterne til sundhed gennem brugerbetaling på især medicin og visse behandlinger. Så længe skatten er så høj, skal der ikke indføres yderligere brugerbetaling.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør altid ligge en lægefaglig prioritering til grund for de behandlinger, der tilbydes i sundhedssystemet. Det er almindeligt anerkendt, at nye behandlingsmetoder er dyre, men Danmark er et rigt land, og skal i fremtiden kunne tilbyde sine borgere den nyeste og bedste behandling. Derfor er det afgørende, at Danmark fører en vækstpolitik, som vil gøre den "samlede kage større", sådan at der også i fremtiden vil være råd til et moderne sundhedsvæsen.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikerne har skabt et problem for de danskere, der rejser ud og forelsker sig i en udlænding. Det er svært at få sin livsledsager med til Danmark. Politikerne har delt statsborgerskaber ud til en masse indvandrere fra Mellemøsten og Nordafrika, som ikke deler vores værdier. De foretrækker at hente deres ægtefælle i deres tidligere hjemland og insisterer på at fortsætte deres liv efter mellemøstlige værdier. Derfor har politikerne har lappet på deres egne fejltagelser.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændingepolitikken skal løses fra bunden! Stramninger i form af lappeløsninger virker ikke! Der skal indføres et totalt asylstop! Flygtninge skal hjælpes i nærområderne! Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom! Udlændinge skal forsørge sig selv! Retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab! Se mere om Nye Borgerliges tre ufravigelige krav her: https://nyeborgerlige.dk/mener_du_det_virkelig/

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom! Det skal skrives ind i loven, at disse paragraffer har forrang frem for afgørelser ved den europæiske menneskerettighedsdomstol.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den økonomiske ulighed i Danmark er meget lille! Det er ikke noget problem, at uligheden målt som gini-kvotient er steget lidt i de senere år. Problemet i Danmark er, at velfærdsstaten ikke hjælper de svageste godt nok. De psykisk syge, de hjemløse og børn i udsatte positioner har ikke nogen gavn af den store omfordeling, der foregår gennem den høje skatteopkrævning.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke først og fremmest ydelsernes størrelse, der afholder folk fra at tage et arbejde. Der er andre barrierer såsom et meget formynderisk og kontrollerende system i jobcentrene, som koster rundt med de syge og gør alle raske til klienter. Gevinsten ved at arbejde skal være større - også ved få timers arbejde. Derfor skal ydelsen aftrappes langsomt, så hver krone, man selv tjener, giver en større gevinst.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Systemet skal forenkles, sådan at syge mennesker kommer væk fra kontanthjælps-systemet. De raske tilbydes en basis-ydelse på 6.000 kroner skattefrit uden modkrav. Alle skal tegne en forsikring mod arbejdsløshed. Se interview Pernille Vermund i Ugebrevet A4 om det her: https://www.ugebreveta4.dk/nye-borgerlige-vil-adskille-beskaeftigelses-og-social_21367.aspx

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Karakterer og prøver er et godt værktøj for både lærere og elever. Test i folkeskolen skal tilrettelægges og udføres efter skolens og lærernes behov – ikke for at tilfredsstille politikernes kontrol-behov.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikernes skolereform har lagt skolerne i en spændetrøje. Skolerne skal sættes fri af politikernes omklamring og dermed sikre at blandt andet skoledagens længde afgøres på den enkelte skole.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør være en faglig vurdering, der ligger til grund for, om en elev har bedre af et specialskoletilbud. Det bør også være den enkelte skole, der fastlægger retningslinjer for, hvor mange inklusionselever en klasse kan rumme, eller en lærer overkomme.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver flere ældre danskere i de kommende år. De store årgange går på pension og de vil heldigvis leve længere, end deres forældre fik lov til. Det betyder, at samfundet skal blive rigere for at kunne opretholde den samme velfærd til de ældre, de syge og de svage. Løsningen er ikke, at flytte rundt på pengene eller opkræve flere penge i skat. Løsningen er at få pengene til at yngle gennem investeringer i private arbejdspladser, udvikling innovation og produktion.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke sikkert, at pensionsalderen behøver at blive hævet yderligere end aftalt med velfærdsforliget fra 2006! Det er dog afgørende, at pensionsalderen hæves med den forventede levealder. Det vil også afhjælpe problemet, hvis flere sparede mere op til deres egen alderdom.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere af pengene skal følge den ældre, så den ældre i større omfang kan vælge frit blandt private til at få den hjælp, der er behov for.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten er ren misundelsesskat! Der bør indføres en flad skat for alle. Dette giver et rigere og friere samfund, hvor alle kan forstå og have respekt for deres skat.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et meget stort problem for et mindre antal kommuner, og et mindre problem for et stort antal kommuner. Samlet set er udligningsordningerne både uretfærdige og så komplicerede og uigennemskuelige, at de virker ødelæggende for det kommunale selvstyre. Der mangler incitament til at gøre det bedre og lære af andre kommuner.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Moms bør ikke bruges til at regulere borgernes adfærd efter politikernes ønsker og personlige præferencer. Hvis man skal sænke momsen, hvilket i sig selv kræver stor finansiering ved besparelser andre steder, skal det ske for alle fødevarer,

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det passer ikke, at en større offentlig sektor skulle give højere velstand! Den offentlige sektor er alt for stor og kontrollerende. Den hæmmer danskernes frihed til at skabe øget velstand. De offentlige udgifter skal koncentreres på kerneområder, så vi bruger færre penge, men bruger dem bedre på kernevelfærd, forskning og uddannelse.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe pengene bliver i virksomheden, er der ingen grund til at beskatte dem. Penge der udbetales som udbytte eller løn til ansatte og ejere, skal beskattes. Afskaf selskabsskatten. Pernille har skrevet et indlæg til Finans, som forklarer hvorfor: https://finans.dk/debat/ECE9728903/flere-lande-saenker-selskabsskatten-danmark-boer-afskaffe-den/?ctxref=ext

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønningerne i Danmark er ikke for høje! Det er skatten, der er for høj! Virksomhederne belastes unødigt, uden at lønmodtagerne får mere at råde over.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke brug for flere forbud i Danmark. Der er brug for større personligt ansvar! Det er først og fremmest forældrenes opgave at opdrage deres børn til sunde alkoholvaner.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne skal have mere frihed til at bestemme mere selv – også over deres egne penge. Hermed følger også et større ansvar for at tage vare på sig selv, hvis man kan.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De danske familier skal have øget deres økonomiske råderum! Ikke gennem flere tilskud, men ved at vi sænker eller fjerner en række afgifter, der tynger tungt i familiernes økonomi. Halvér afgiften på Benzin og el. Fjern registreringsafgiften. Fjern en række afgifter på almindelige forbrugsvarer som øl, vin, spiritus, is og chokolade. Se mere her: https://nyeborgerlige.dk/politik/oekonomisk_plan/

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fjern udviklingsbistanden helt til fordel for bedre frihandelsaftaler med de fattige lande. Over skatten skal vi kun betale til nødhjælp og til drift af FN’s flygtningelejre i nærområderne.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland er med Putin i spidsen ikke en venlig nabo. Det er gået ud over bl.a. Ukraine og Rusland truer også de små baltiske lande. Vi skal via NATO sørge for at beskytte os selv og hinanden. Rusland er dog også en partner i den vestlige kulturkreds og på længere sigt bør vi i Vesten arbejde for at de europæiske demokratier kommer på bedre fod med Rusland.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks forsvar er forankret i NATO! EU bør ikke beskæftige sig med forsvar! EU bør reduceres til et handelssamarbejde!

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Retssikkerheden for unge under 15 år, der begår kriminalitet, halter. De bliver i dag anbragt af de sociale myndigheder uden at blive stillet for en domstol, uden tidsbegrænsning af ”dommen” og med ringere ankemulighed end en 15-årig. Derfor skal den kriminelle lavalder sænkes og sikre, at en eventuel sanktion kun udstås sammen med jævnaldrende, samt at formålet med sanktionerne er opdragelse og resocialisering.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straf for vold og voldtægt bør sættes op! Kriminelle udlændinge skal slet ikke resocialiseres! De skal udvises konsekvent og efter første dom! Men for danske fanger, bør der være et resocialiseringsprogram, der sikrer færre tilbagefald og giver håb hos den indsatte om, at der er en vej til en normal tilværelse, hvis man vælger at yde en personlig indsats og tage ansvar for sit eget liv.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straffene for vold og voldtægt er ude af trit med befolkningens retsfølelse! Straf tjener både som afskrækkelse og som et middel til at undgå selvtægt i et retssamfund.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fjern registreringsafgiften på alle biler! Det er en tåbelig afgift på mobilitet og koster både arbejdspladser og mobilitet. At sænke afgiften på elbiler alene løser kun et lille problem, men vil være bedre end ikke at lette afgifter overhovedet.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgifter på forurening skal dække de udgifter samfundet påføres!

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt at håndtere affald på en måde, så mest muligt kan genanvendes. Initiativerne skal dog drives af fornuft og ikke af ideologi. Der skal være økonomisk rimelighed i de mål om genanvendelse, der stilles op.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frihandel er vigtigt! Arbejdsmarkedet skal sikres arbejdskraft fra udlandet, når behovet er der. Det er afgørende, at love, der gælder i Danmark, vedtages af det danske Folketing!

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal have hjælp i nærområdet. Ikke her! EU-lejre i Nordafrika løser ikke problemet med mindre vi først afskaffer muligheden for at søge spontan asyl. Gør vi det, forsvinder behovet for at oprette og drive lejre. Vi kan i stedet vælge at øge støtten til de FN-drevne lejre i de områder, hvor flygtningene er og behovet for hjælp er størst.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være grænsekontrol både ind og ud af landet! Ind i landet, fordi det er afgørende, at vi har styr på, hvem vi lukker ind, og har mulighed for at afvise udviste og uønskede på grænsen. Ud af landet, for at kunne fange og afsløre tyvebander, der hver dag uhindret kører ud af landet med tyvekoster.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering kan være et godt værktøj, men er ofte meget bureaukratisk. Pengene bør følge borgerne og privatisere udbuddet af velfærds-ydelser. Derved sikres, at kvalitet og pris følges ad. Privatisering giver større konkurrence og plads i markedet til flere.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byrden af regler og love vokser år for år. Alene dagpengereglerne fylder 29.000 sider og vejer 70 kilo. Antallet af DJØF’ere i staten er næsten fordoblet siden Anders Fogh Rasmussen blev statsminister i 2001.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er foregået en DJØF’isering af den offentlige sektor i mange år. Efter finanskrisen faldt antallet af ansatte i blandt kommunerne, men lønudgifterne steg. Det skyldtes at kommunerne i de år fyrede de varme hænder og ansatte flere af de kolde. Lavtlønsjobs i kernevelfærden blev skåret ned til fordel for de akademiske højtlønsjob. Jobcentrene skal lukkes og frigøre 9.000 offentligt ansatte til gode jobs i den private sektor. Jobcentrene koster milliarder at drive uden væsentlig effekt.

43 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Ringsparken i Slagelse, Motalavej i Korsør og Agervang i Holbæk for at bekæmpe ghettodannelse

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke tvangsflytninger, der løser Danmarks problemer grundet den fejlslagne udlændinge-politik! - Stop for asyl. - Kriminelle udlændinge skal udvises efter første dom. - Udlændinge skal være selvforsørgende. Sociale ydelser skal være knyttet til statsborgerskabet. Derved løses problemerne udsatte boligområder.

44 Nogle af de små sygehuse i Region Sjælland bør genåbnes – også selvom det betyder, at der skal spares andre steder i sundhedsvæsnet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne skal nedlægges! Sundhedssystemet skal i vid udstrækning bero på lokale tiltag og ikke centraliseres. Udfordringerne i sundhedssystemet er primært et resultat af dårlig politisk ledelse. Løsningen er ikke altid blot at sende flere penge. Sygehusene skal lære af hinanden.

45 Det er vigtigere, at den kollektive trafik bliver bedre, end at der bygges en motorvej på tværs af Sjælland – fra Kalundborg til Rønnede via Næstved

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at infrastrukturen virker for både borgere i byerne og på landet. Det offentlige trafiksystem skal virke, men fremtidens trafik bliver med selvkørende biler m.v. mere vejbaseret, hvorfor det er her de største investeringer skal være.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 40 Nye Borgerlige in total 590

Mærkesager

  • Skat
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

I Gentofte Kommune er magten centraliseret omkring borgmesteren og konservative, der nødigt vil have andre partier eller borgerne involveret aktivt i kommunens sager.

Der savnes et reelt alternativ til de politikere, der i årevis blot har været "gummi-stempel".

Borgeren skal i fokus - magten skal decentraliseres til den enkelte vuggestue, børnehave, skole, plejehjem og borger - for borgernes skyld og for velfærd, kvalitet og økonomi.

Region Hovedstaden har voldsomme udfordringer med økonomi, velfærd, personaletilfredshed, IT og økonomi.

I årevis har Region Hovedstaden haft bedre muligheder end øvrige regioner, men har alligevel en usikker økonomi, 1813, dårlig IT-ledelse og personalet flygter.

Det er borgeren, der oplever manglende velfærd, tryghed og sikkerhed.

Behandlingsforløb bliver forlænget, og der savnes overblik for patienter og brugere.

Borgere med erfaring fra erhvervslivet savnes.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 110 Nye Borgerlige in total 13375

Mærkesager

  • Trafik
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

I Gentofte Kommune er magten centraliseret omkring borgmesteren og konservative, der nødigt vil have andre partier eller borgerne involveret aktivt i kommunens sager.

Der savnes et reelt alternativ til de politikere, der i årevis blot har været "gummi-stempel".

Borgeren skal i fokus - magten skal decentraliseres til den enkelte vuggestue, børnehave, skole, plejehjem og borger - for borgernes skyld og for velfærd, kvalitet og økonomi.

Region Hovedstaden har voldsomme udfordringer med økonomi, velfærd, personaletilfredshed, IT og økonomi.

I årevis har Region Hovedstaden haft bedre muligheder end øvrige regioner, men har alligevel en usikker økonomi, 1813, dårlig IT-ledelse og personalet flygter.

Det er borgeren, der oplever manglende velfærd, tryghed og sikkerhed.

Behandlingsforløb bliver forlænget, og der savnes overblik for patienter og brugere.

Borgere med erfaring fra erhvervslivet savnes.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Nye Borgerlige

Uddannelse

Bachelor Grafisk Kommunikation, Grafisk Højskole

1981 - nu

Officer Officersuddannelse, Forsvaret

Erhvervserfaring

2010 - nu

Driftsleder DSB

2008 - 2010

Trafikleder, Koblingsleder Københavns Metro

2006 - 2008

Distributionsleder Post Danmark

2003 - 2006

Produktionschef Borg & Bigum Danmark A/S

2001 - 2003

Projektleder JP/Politikens Hus

1998 - 2001

Chefredaktør Lokalavisen "Her i området"

1983 - 1998

Direktør Skandia - Grafik

1981 - nu

Kaptajnløjtnant, kommunikationsrådgiver Forsvaret
D

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Nye Borgerlige

Uddannelse

Bachelor Grafisk Kommunikation, Grafisk Højskole

1981 - nu

Officer Officersuddannelse, Forsvaret

Erhvervserfaring

2010 - nu

Driftsleder DSB

2008 - 2010

Trafikleder, Koblingsleder Københavns Metro

2006 - 2008

Distributionsleder Post Danmark

2003 - 2006

Produktionschef Borg & Bigum Danmark A/S

2001 - 2003

Projektleder JP/Politikens Hus

1998 - 2001

Chefredaktør Lokalavisen "Her i området"

1983 - 1998

Direktør Skandia - Grafik

1981 - nu

Kaptajnløjtnant, kommunikationsrådgiver Forsvaret

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet